Bugünden 1930'a 5,485,475 adet makaleKatalog


«
»

Yeni Bir Etap Yeni Bir Yaşam! EMLAK BANKASI" D j h a Uygar Bir Y * ş a m 1 ç j n " Cumhuri Emlak Bankası'nın Yeni Etap Konut Satışları Başladı. EMLAK BANKASIDaha U y g i r Bir Yaçarn Içı n 72. Yi. SAYI25521 / 20000 Tl {KDVıçınde) KURUCUSU: YtNB IMBİ (1924-1945) BAŞYAZAflf: N M * HAOİ (1945-1991) 22«fiUST0S1995SttJ Prof. Yalçıntaş'ın girişimleri sonuç vermedi 'tdamlar sürecek• Kral Fahd'ın yerine dünkü Bakanlar Kurulu toplantısına başkanlık eden Veliaht Prens, yaptığı açıklamada Suudi adalet sisteminin bağımsızlığını ve bütünlüğünü överek "Ülkemize uyuşturucu sokanlar ya da satanlar hakkında ölüm cezasını uygulamaya devam edeceğiz" dedi. • Suudi Ajrabistan'dan dönen Prof. Dr. Yalçıntaş, dosyalann takip edilmesi gerektiğini belirtti. Demirel ise gelişmeler ile ilgili olarak "Hiç hesapta olmayan bir olaydır. Eğer, şefkat ve merhamet gösterir de bunlan Türkiye'de cezalannı çekmeye verirse o zaman mesele çözülür" dedi. Haber Merkezi - Suudi Ara- bıstan'a "özeJ dçi" sıfatiyla gi- den Prof. Dr. NevzatYaJçıntaş ın "Bir umut kapısı açıkh"açıkla- masma karşın Suudi Arabıstan Veliaht Prensı Abdullah Bin Ab- dülaziz, "nyuşturucu kaçakçüa- rmm tstamyasalanna uygun ola- rakidam edilmesinedevam ede- ceklerini, Türk hükümetinin tepkilerine rağmen buna karar- h oktuklannı" söyledı. AA'nın habenne göre, Kral UArkasıSa.l7,Sü.3'te DEMİREL CUMHURİYETE DECERLENDİRDİ: Irak bölünebilir 'Tablo karışık' Kuzey Irak'ta başka dev- letler ne ıstıyor? Yani bü- yük devletler ne istiyor? Hakikaten Kuzey Irak'm, Irak'ın bir bölünmez par- çası olarak kalmasını mı ıstiyorlar, yoksa burada gerçekten bir Kürt devle- tını mı ıstiyorlar? Zaten bu mesele daha senelerce sü- rûncemede kalırsa -ki bu- rada önemli olan hadise Bağdat ıdaresidir- daha çok kötüleşebilir Yani "Kuzey Irak, Irak'ın bö- lünmez parçasıdır" füan laflannın edilmesi daha da çokzor olabilır, zorlaşır. O da başka sıkıntılar ortaya çıkarır. DYP'nin çizgisi Promosyon Çekirdek duruyor. Bu bır birikimdir. Bu ashnda Tûrkiye'yi çok iyi anlayan bir birikimdir. Demokra- tik, laik, din ve vıcdan hür- riyetine saygılı, Türkı- ye'nın geçmışine saygılı bir Türkiye ısteyen, gele- ceğinden ûmıtli insanlann hareketidir. Ve nihayet bu hareket; elı nasırlı var ya eli nasırlı, kasketh, kravat- sız, hani" Sen de bu mem- leketin nesisin" diye hor- lanan adam var ya, ışte o adamındır. Biz bu müca- deleyı, bir sınif kavgasına çevırmeden yaptık. Kıtle partisi olmadığmız sürece iktıdar olma şansınız yok. Sizsiz olmaz. Promosyon, denilen olay; bir yerde ga- zete satmaktan çok eşya satmaya dönüşmezse ıyi olur Havadis yerine, ta- bak-çanak satma yoluna gitmemeh. Tabıi rekabetın ölçülen rahatsız edıcı du- nıma gelmemelı. Hür ba- sınıyla, hükümetıyle, par- lamentosuyla, cumhurbaş- kanıyla, mahkemesıyle, üniversıtesıyle. okuluyla, serbest teşebbüslenyle, meslek kuruluşlanyla bir çoğulcu sistem içındeyiz. Bu çoğulcu nizam ıçen- sınde herkes sorumlulugu- nu kendı ıçınde yerine ge- tirecek • 4. Sayfada Futbol faııatizıııi canaldı • Dûzcespor taraftarlannın taşladığı 20 yaşındakı Ömer Yalçın adlı Sakaryaspor taraftan öldü. Brezilya'nın Sao Paulo kentinde ise bir futbol karşılaşmasında çıkan kargaşada 100'den fazla kişi yaralandı. HaberMerkezi- Yeni futbol sezonuy- la birlıkte "ftıtbol terörii" de hortladı. Futbolculann tt Kötüsöz,kûfüristemiyo- ruz" sloganıyla sahalara çıkmalanna karşın fanatik taraftarlar. futbol sahala- nndavemaçlardaterörestiriyorlar Düz- ce'de öncekı gün oynanan Düzcespor- Sakaryaspor maçından sonraçıkan olay- larda yaralanan 20 yaşındaki Sakaryas- por taraftan ÖmerYalçınadlı genç ölûr- ken, Bursaspor-Samsunsppr maçmda da yan hakemlerden GülsenOzkan, tribün- lerden atılan taşlarnedenıyle çizgı değış- tirmış, maç yaklaşık 5 dakıka durmuştu Brezüya'nın Sao Paulo kentinde ise bır futbol karşılaşmasında çıkan karga- şadalOO'den fazla kişi yaralandı. Öncekı gün 2-1 Sakaryaspor'un üs- tünlügüyle sonaeren maçtan sonra, Ada- pazan'na donmekte olan Sakarya taraf- tarlannı taşıyan otobüsler, Dûzcespor ta- MArkasıSa. 17,Sü.l'de Çiller, Yılmaz'a çattı: Çamaşırcı muhalefet • DYP Istanbul tl Merkezi'ni zıyaret eden Başbakan Tansu Çiller, muhalefetm "Seçimden önce biz bunlann kırli çamaşırlannı ortaya koyacağız" dedığım anımsatarak "Her şeyı görmüştük, ama çamaşırcı muhalefeti ılk defa görüyoruz. Varsa şu kirlı çamaşırlar, eğer şimdi ortaya çıkarmazsanız namertsıniz" dedi. • 5. Sayfada Buğdayda meydan vurguncunıın • Yasal zorunluluk nedenıyle her yıl 3.5-4 mılyon ton buğday ahmı yapan Toprak Mahsullen Ofîsı'nın, bu yıl kaynak yokluğundan sadece 30-40 bin ton alım yaptığı, Başbakan Yardımcısı Hikmet Çetin'ın taban fıyatı karanıamesını geç ımzalaması yûzûnden meydanm tûmüyle spekülatör tüccara kaldığı belirtilıyor. NMETÇBlftatakCFİ • 7. Sayfada İKİ İL PIŞINDA KONGRELER TAMAMLANDI ŞİMDt SIRA LÎDERLİKTE 'CHP'yiayağakaldırahm'• Partinin bütünleşme öncesi lideri Deniz Baykal'ın önü açılırken kurultaym "Baykal ve karşıtlan" saflaşmasına dönüşebıleceği bildirildi. Baykal ekibi bugüne dek "hükümete devam" mesajlan verirken kongrelerde hükümete karşı yoğun tepkilerin dile getirilmesirvin ardından Baykal, "Kongreler, sosyal demokrasinin iktidar mahkûmiyetinin prangasını kırdı. Kongreler, sosyal demokrasinin, her an hükümet ortaklığı dışında bütün siyasal seçeneklere hazır olduğunu göstenniştir" dedi. • Baykal, örgütün "yeni bir siyasi çizgiyi geliştirme ihtiyacını benimsediğini" vurgularken "Hep birlikte CHP'yi ayağa kaldırmahyız. Olabildiğince bütünleşmiş bir parti yönetimini ortaya çıkarmak gerekir" diyerek toparlayıcı bir liste için uzlaşma mesajı verdi. CHP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Hikmet Çetin ise kongrelerle ilgili olarak "Ben hiçbir zaman kişi hesabı yapmadım. Kongreleri CHP kazandı" değerlendirmesini yaptı. TÜREY KÖSFnin haberi • 5. Sayfada SABAHI.ADILAR - CHP İstanbul tl Kongresi, so\\aı utnıokratiann toptanölannda çok sık rasdanan göriintülerle doluydu. Konuşmalar, tartışma lar derken sandık başuıa gidildiğinde zaman, gece>ansını bulmuştu. Sayım sürerken delegeler, boş sandahelerde uykusûzluklannı giderdiler. Istanbul Baykalcıların• CHP İstanbul İl Başkanhğı'nı Baykalcılann desteklediği Ahmet Güryüz Ketenci kazandı. Ketenci 216 oy alırken Sırn Özbek 159, Nurettin Sözen ise 158 oy aldı. Sonuçlar, "Baykal'ın istanbul zaferi" olarak değerlendirildi. Delegasyon listesinin ise karma çıkması bekleniyor. • Ahmet Güryüz Ketenci, yargısız infazlann, faili meçhul cinayetlerin hâlâ sürdüğünü, koalisyonun bitmesi gerektiğini savundu. • 5. Sayfada Eminönü Beledıyesi'nden atılan işçüerin yakınlan, kongreye gelerek seslerini duyurmava çahştılar. Çahşma Bakanı Ziya Haüs'e sorunlannı anİatülar. (Fotoğraflar: KUBİLAY TÜNTÜL) Lııaııı hatipte oyun tutmadı• Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencılerin 'Türkçe- matematik', 'fen bılimleri' ve 'sosyal bilimler' gibi alanlara yönlendirilmelerini amaçlayan yeni eğitim modelinde, imam-hatip liselerini alan mezuniyeti uygulamasının dışında bıraktı. Bu öğrenciler, yalnızca meslek derslerini alarak 'imam-hatiplik' programından mezun olabilecekler. • Taslağın yaşama geçirilmesi durumunda, köktendincı çevrelerin, imam-hatıp lisesi öğrencilerinin askeri okullara girebilmeîeri için 'fen bilimleri' alanından mezun edılmeleri yolundaki girişimleri engellenmiş olacak. EMİNE KAPLAN ANKARA - Köktendincı çevrelenn, imam-hatıp lisesi öğrencilerinin "fen bflimleri" alanından mezun edılerek as- ken okullara gırmelennın sağ- lanması yolundaki baskılan sonuç vermedi Mılli Eğitim Bakanlığı'nca "karma eğitim modeti" çerçevesinde oluştu- rulan ders programlan çızelge taslağında, imam-hatıp lisesi öğrencilerinin, sadece 'imam- hatiplik programı"ndan me- zun olmalan öngörüldü. Milh Eğitim Bakanlığı. 1995-1996 öğretım yılında lı- se l'incı smıftan başlayarak yaşama geçinlmesi planlanan "karma eğitim modeli"nın alan. alan seçmelı ve genel seç- melı derslennın çızelge tasla- ğını hazırladı. Taslağa göre öğ- renciler. genel lıselerde lise 2'ncı sınıftan başlayarak "Türkce-matematik''. "fenbi- limleri''. "sosyal bilimler", "yabancı dil". "sanat" ve "spor" alanlanndan bınm se- MArkasıSa. 17.SÜ. l'de FETHULLAH GULEN^IN SERUVENI 4 Durmadan ağlayan bir adam 5 • Ismail Nacar, Fethullah Hoca'yı şöyle değerlendınyor: "Beni asıl ilgilendiren, politıkacılanmızın, basiretsız ve sakat tutumlandır. Eğer tslam konusunda aydınlanmak istıyorlarsa, ûniversıte çevresinde yetişmiş pek çok aydınımız var. Eğer böyle yapmazlar da tıpkı geçmışteki saltanat yöneticilerınvn yaptığı gibı gerçek bılim adamlannı dışlayıp, rüyalarla yatıp rüyalarla kalkan, kendisine gaybı kuvvetler vehrneden mollalan ön plana çıkanrlarsa toplumu yeniden sorgulanmamış tanhsel dının kucağına atarlar. Bugün 'ılımlı Islam" dıye ABD'nın de desteklediği bu çarpık zihnıyetin yeniden ıhyası, lslam toplumlan için tam bır felaket olur"' ORM. ÇMÇJUrn y n «an • 10. Sayfada OLAYLARIN ARDINDAKİ GERÇEK Sporda Terör Alarmu.. Futbol, bütün dünyada kit- lelenn matı olmuş bır spor da- lıdır Kıminegöre tam anlamıy- la brspordur; kımine göreyse 'gerçlerin coşkulannı boşaltp polrıkayla ılgilenmemelennı sağlayacak bir uyuşturucu!' Portekız'ın eski diktatörü Sa- lazar, "Sen bu ülkeyi üç 'F' ile yönetırim: Fado, Fiesta, Fut- bol" derken ashnda, yukarda- kı ikıncı olgunun 'ne anlama geldiğinin' altını çizmiştir. Gerçekten de on binlerce ınsanın tribünlerde toplanıp tuttuğu takımı coşturmak ye- rine, karşı takıma ve hakem- lere küfürler yağdırması, olayı dışandan ve tarafsız gözle iz- leyenler için 'tüyler ürpertici' bir görünümdür. Son yıllarda, karşrt takımla- rın yandaşı olmaktan başka 'husumetlen' bulunmayan in- sanlann, futbol sahalannı sa- vaş alanına çevirmelerinin ör- nekleri giderek sıklaşmakta- dır. Belçika'daki Heyzel Stadı facıasında ölen onlarca Insa- nın acısı, belleklerdeki tazeli- ğini hâlâ korumaktadır. Latin Amerika ülkelerindeki karşı- laşmalarda çıkan kavgalar, hatta işlenen cinayetier tele- vizyon ekranlanndan gözleri- mizin önüne serilmektedir. Ni- tekim, önceki gün Brezilya gi- bı futbolun vatanı sayılan bir ülkede yapılan futbot karşılaş- ması sırasında çıkan olaylarda 120 kışinın yaralandığı, gene televiyon ekranlanndan Türki- • • • UArkosıSo. J7,Sü.9'da Tıtiz, DYP'den istifa etti DYP Ankara Milletvekili Mustafa Tınaz Titiz, partisinden istifa etti. Trtiz, istıfasının gerekçesi konusunda bilgi vermedi. DYP'nin TBMM'deki sandalye sayısı 182'ye düştü. • 5. Sayfada Avrupa'da tur anyoruz Tûrkiye'yi UEFA Kupası'nda temsil eden F. Bahçe ve G. Saray, ön eleme rövanş maçlannı bugün oynayacak. • Spor'da BORSA Dun 44.579.30 Öncekı 4&aO1.88 DOLAR ûDun 47.600 öncekı 47.550 MARK ODun 32.300 Öncekı 32.300 ALTIN ûDun 592.500 Öncekı 591.500 Turgut Uyar Güverteden Biri Değerterden çok duaımlann, ızlenımlerın, şahsın 'o' halinin peşinde olma durumuyla Turgut Uyar, belki hâlâ İkinci Yeni'nin merkezinde, ama deneyim ve sonuçlanyla işlevsel bakımdan şiirinden de önemli bir yerde durması gerekiyor bugün. • 12. Sayfada Hidrojen, yeni enerji umudu Dığerlerıne gore yuzde 24 daha randımanlı olan hıdrojen enerjisinin, temızlıği ve sureklılığı nedenıyle tercih edıleceğı belirtilıyor. • Arka Sayfada Promosyona üniversiteliden tepki Geçen yıllarda yapılan araştırmalarda ünıversite gençliği arasında yüzde 92 olan gazete okuma oranının, son zamanlarda yüzde 50'lere karlar duştuğu belırtendı. • Arka Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY İkinci Baykal Dönemi mi? "Gorünen koy kılavuz ıstemez" sozü CHP ıçın geçeıiı de- ğıldır. Aksıne, bu partı ıçın "Köy görvnse de kılavuz bulun- dur" demek daha doğrudur. Ancak il kongrelerınin ardından ortaya çıkan tablo gös- teriyor ki Deniz Baykal önde. Anadolu'dakı kongrelerin çoğunluğunu Baykal ekıbi al- mıştı. İstanbul, Ankara ve Izmır delegeleri de 'parçalı' gö- rünüyor. Baykal dışındakı aday adaylannın bır araya gel- mesı oldukça güç. Bu durumda parti ıçindekı en önemli örgütlü güç olarak, Baykal ekıbi ortaya çıkıyor. M ArkasıSo. 17, Sû. 3'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog