Bugünden 1930'a 5,491,590 adet makaleKatalog


«
»

Yeni Bir Etap Yeni Bir Yaşam! EMLAK BANKASI" O ı h a U y g a r B i r T a j a m t ç ı n " Cumhuri Emlak Bankası'nın Yeni Etap Konut Satışları Başladı. EMLAK BANKASI " O a h a U y ; a r B i r Y a j a m I ç i n " 71YISAYI266M/ H(KDViçinde) KURUCUSU: YUNUS MDİ (1924-1945) BAŞYAZARI: HMtR HUOİ (1945-1991) 21KUSTM1995MUKTBİ CumhurbaşkanıDemirel,Bosna-Hersek'teki songelişmeleri vegömşlei^ffiiOımhuriyet'eanlattı: ABD'dehavuçvesopavarBarı$ fırsatını kaçırmamaları lazım Rusya, bu konuda bir $ey yapamadı Bosna'ya islam ordusunun yararı yok Bizim önemli rolûmüz ol- muştur. Doğrusu da budur. Netice anyoruz. Amaç bağ- cıyı dövmek değil, üzüm yemek. Nitekim Amerika bu sorunlan anlamaya yö- netmiştir; Almanya anlama- ya yönelmiştir. Çok önemli bir olay. Ve gittiğim zaman Almanya sefiriyle, Ameri- kan sefiriyle kısa bir ye- mekte bir araya geldim. Gerçi o yemekte yüz yüze bir konuşma olmadı, ama manidar bir olaydır. Yani bu- nun bir anlamı vardır. Anlamaya yönelmişlerdir, çok önemlidir. Açıklıkla söylü- yorum, bu firsatı kaçırmamalan lazım. Buradan banş çıkabilir. Buradan banş çık- mazsa taslak planda 'havuç-sopa" metodu var. Yani evvela bu fikirler dizdsi, ha- vuçtur. Düşûnce bir çağndır, gelin bir anlaşmaya varalım. Arkasında sopa var. Ya- ni havucu almazsanız arkasından sopa geliyor. O da şu: Anlaşmaya vanlamazsa bu takdirde ambargo kalkacaktır. Her taraf için kalkar ambargo. llk defa olarak Sırplar du- rakladılar. Ve Yeni Yugos- lavya denilen devlet ise bu hadise karşısında birşey ya- pamadr. Daima moral güç- le. başka güç alıp almadığı ayn mesele, moral güç al- dıklan Rusya, bu hadise karşısında bir şey yapama- dı. Nihayet Hırvatistan top- raklannın üzerinden göçen insanlann ıstırabı daha faz- la. Bu defa, bugünkü şartlar değiştı. Bunun alrını çiziyorum. Amerika bunun far- kına vardı. Sanıyorum ki yalnız Amerika değil bunun farkına varan. Evvela bu es- ki Yugoslavya'da, geçen üç sene içerisinde birbirleriyle kanlı bıçaklı olan insanla- nn tümü bunun farkına vardı. Yani sen bana yaparsan ben de sana yapanm. Yapa- nm, ama sonu yok. Şimdi eğer bu fırsat kaçınlmazsa bir banş umudu vardır. Bu- nu çok önemli bir fırsat olarak görüyorum. Amerika bir planla ortaya çıkıyor de- ği) aslmda. Amerika bir fikirler dizisi sayılabilecek bir durumla ortaya çıkıyor. Meseleye bence his planıy- la hiç bakmamak lazım, akıl planıyla bakmak lazım. Me- seleyi bir Islam-Hıristiyan meselesi haline getirmemek gerekir. getirildiği takdirde işin içinden hiç çıkılamaz. Böyle bir şeyin başan şansı çok tartışılabilir, bu bir. tkincisi; böyle bir şeyin ka- zananı da olmayacaktır. Ben onun için Müslümanlardan bir ordu meydana getirilip burada savaşa girmenin pratığini görmüyorum. Ve bu- nun oradaki Mûslümanlara yaran olacağı kanaatinde değilim. Buradaki önemli o- lay şu: Oradaki Müslûmanlan daha fazla ezdirmeden ve varhklannı muhafaza ede- rek bu kargaşanın içinden çıkarmak. Bizim açımızdan tabii bir an evvel banşa gi- dilmesinin sayılamayacak kadar faydalan var. "Banş olmaz" demekle gitmiyor. Soğukkanlılıkla ve akılcılıkla ve bir miktar sindire sindire bir banşa gidilmesi lazım. • Haberi 4. Sayfada 4 adayın yanştığı CHP İstanbul İl Kongresi'nde konuşan Genel Başkan Hikmet Çetin: Birlestik artık bütünleşelim • CHP istanbul îl Kongresi, dün Hilton'da yapıldı. Yenilikçi kanadın adayı Halil Ergün'ün adaylardan Nurettin Sözen lehine çekilmesi üzerine 4 aday, il başkanlığı için yanştı. Kongrede divan başkanlığına, bütün adaylann uzlaşmasıyla CHP Grup Başkanvekili Seyfi Oktay seçildi. Çetin, 9 eylülde yapılacak kurultay ile CHP'de yeni dönemin başlayacağını söyledi. • Sakin başlayan il kongresi, gece hareketlendi. Adalet Bakanı Mehmet Moğultay, kendisi aleyhine konuşan eski Kültür Bakanı Ercan Karakaş ve il yönetim kurulu üyesi Cemal Seymen ile bazı delegeleri yanıtlarken salonda kavga çıktı. HULYATOPCU IZLENIMLER CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin. kavgalı geçen îstanbul il kongresınde. "Birİeştik,arükbü- tönleşelim" çağnsı yaparak "CHP yeniden umut olmabdır. Halk, arük CHP'de kavga ve ça- üşma istemiyor" dedı. 9 eylül ku- nıltayında bütünleşmenın tû- müyle gerçekleşeceğine inandı- ğını vurgulayan Çetin, "Bir çe- kişme, çaöşma, yanşma ortamı oimasuı. Daha önceki farklı ka- natlardan gelenlerin bir yanşı olacaksa uzlaşma olsun. Önemli olan genel başkan olmak değil, herkes genel başkan olur. Büyü- meyen, seçim kazanmavan bir partide genel başkan olsan ne olur, olmasan ne olur 1 " diye ko- nuştu. CHP îstanbul tl Kongresi dün Hilton Convention Center'da ya- pıldı. Sakin başlayan kongre, ge- ce hareketlendi. Adalet Bakanı Mehmet Moğultay, kendisi aley- hine konuşan eski Kültür Baka- nı Ercan Karakaş ve il yönetim kurulu üyesı Cemal Seymen ile bazı delegeleri yanıtlarken salon- da kavga çıktı. Yenilikçi kanadın adayı Halil Ergün'ün adaylardan Nurettin Sözen'ın lehine çekil- mesi üzerine 4 aday, il başkanlı- ğı için yanştı. Kongrede divan başkanlığına, bütün adaylann uz- laşrnasıyla CHP Grup Başkanve- kili Seyfi Oktay seçildi. Yaklaşık bir saat sûren konuşmasında CHP Genel Başkanı Hikmet Çe- tin. Ankara 1 kongresinde veıidi- ği mesajlanyineleyeceğini belir- terek parti ici muhalefet konusu- na ağırlık verdi. CHP'de zor bir süneç yaşandığına dikkat çeken Çefcn, "CHP geçmişte tüm darboğazlan nasıl aş- manı başamışsa bugün de bunlan kesin aşacak- tın. fartimiz yeniden görkemli gücüne ulaşsın isti- yonm. Bunın demokratik kavgasını stderle ver- m«k istryonm'" dedı. Çetin. Türkive'dekı aydın- laruna devrminin bu partiyle başladıgı görüşünü savındu. Tirkiye'de siyasetin 12 Eylül sonrasm- da. übar ka/bettiğine dikkat çeken Çetin, konuş- KONCREDEN NOTLAR Sabahlatan pazarlıklar• İstanbul il başkanlığı için 5 aday çıktı. Her zaman olduğu gibi sabahlara kadar süren kulisler, oradan oraya taşınan arabulucular, hiç susmadan çalışan telefonlar sonucunda, ancak dün sabaha karşı aday sayısı 4'e düşürüldü. KIŞE YUHM'n nothn • 6. Sayfada Değişen bir şey yok• Demokratik devlet kavramı ise zaten sadece CHP'nin değil, tüm Türkiye'nin sorunu. Kongre, sosyal demokrat iktidar için yürek yüreğe ve omuz omuza olunduğu izleniminden uzaktı. "Değişimin gücü" denilen CHP'de değişen hiçbir şey yoktu. TEZTHTmi I 6. Sayfada masını şöyle sürdurdü: "Ulkemiziköktendincişe- riatçı akımlar etkilemeye çahşıyor. Bu. ülkemizin laik ve demokratik yapısını tehdit ediyor. 450 kişi- lik parlamentoda 65 kottuğa sahip CHP. bu gklişi engelleyemiyor. Çünkfi bunlann giderilmesinin çözümii,tek başınaiktidarişMir. CHP, birind par- mArkasıSa.6,Sû.l'de CHP'nin İstanbul kanam, dün sandık başına gitti. Delegc sa\ısının çok olması, 9 evlüldeki ku- rultayı da önemli ölçüde etkileyecek. (Fotoğraflar: KUBİLAY TÜNTÜL) Başmüftü: îdamlar sürmeli Yalçıntaş veliahtla görüşebfldi • Idam cezasına çarptınlan Türklerin bağışlanması konusu ile ilgili olarak dört gün önce Suudi Arabistan'a gönderilen "özel temsilci" Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş, Kral Fahd ile dün de görüşemedi. Suudi Arabistan Başmüftüsü Şeyh Abdül-Aziz Bin Baz da idamlann sürmesi gerektiğini söyledi. • Başbakan Tansu Çiller, Çırağan Sarayı'nda yaptığı açıklamada, Yalçıntaş'ın dün Veliaht Prens Bin Abdülaziz ile görüştüğünü bildirerek "Sayın Yalçıntaş'm bana verdiği bilgi olumludur" dedi. Çiller, telefon görüşmesinde Yalçıntaş'm. Türk turuklulann hukuki sürecinin tamamlanmadığını, Yüksek Hâkimler Konseyi ve temyiz aşamalannın bitmediğini belirttiğini söyledi. • 6. Sayfada 3 çocuk yaşamını yitirdi Sırplar Gorazde'yi yiııe bombaladı • BM askerlerinin Gorazde'den çekileceklerinin açıklanmasından kısa bir süre sonra Sırplar bu kenti bombaladılar. BM Sözcüsü Ivanko, bombalama sırasında üç çocuğun yaşamını yitirdiğini söyledi. • Birleşmiş Milletler yetkilileri, Gorazde'ye saldın düzenlemeleri ya da saldın tehdidinde bulunmalan durumunda, Sırplara karşı NATO hava saldınsında bulunulacağını söylemişlerdi. • 11. Sayfada ABD HEYETİ KAZA KURBANI' • //. Sayfada Bosna'daki temaslan sürüyor Aydınlardan mülteci kampına ziyaret • 58 Türk aydınından oluşan "Bosna İçin Insanlık Girişimi" heyeti. önceki gün Zenica'da BM'ye bağlı Türk birliğini ziyaret ederek, Komutan Kurmay Albay Ahmet Berberoğlu'ndan bilgi aldı. Dün de Tuzl 1 Valisi ile görüşüp hastanelerle mülteci kamplannı ziyaret eden heyet, bu sabah Saraybosna'ya girme olanaklannı araştıracak. KDUBL BanUMOĞLirniffl yaZJSI • 4. Sayfada OLAyLARIN ARDtNDAKİ CERÇEK Oemirel ve *JSüyik Fırsat' Cumhuoaşkanı Süleyman r>€mirel, 3alkanlar'daki son g«ışmelede ve özellikle de ^«şnak-Hrvat ortak harekâtı- n •rolgunlştınlmasında "ken- cfjs araağıyla Türkiye'nin ö-M^mlirdi olduğunu" söylü- y«D ve "Otak harekâtla orta- yıeıykan dsvm, banş için çok ö*j3mli bnfırsattır. Bu fırsatın kaçınlmaması lazımdır" diyor. Amerika Birleşik Devletle- ri'nin Bosna-Hersek için gün- deme getirdiği "fikirler dizi- s/"nin, temelde "taraflan bir araya getirmeyi amaçladığı- nın" da arttnı çizen Cumhur- başkanı'nagöre: "Saldınlany- la 600 bin insanı yerlerinden yurtlanndan eden Sırplar, şimdi aynı şeyin başlanna gel- miş olmasıyla karşı karşıyalar. Dahası, 600 bin kişi için o in- sanlann hallerini anlamakta zoriuk çekenler, şimdi 200 bin kişilik yeni bir göçmen kitlesı ile karşı karşıyadır." Cumhurbaşkanı, yukandaki gelişmeyi Cumhuriyet için de- ğeriendirirken "değişen şart- lar" deyişini kullanıyor ve "ya- ni, bugüne kadar hiç söz din- lemeyen, sadece güç kulla- nan ve her bastığı yeri de iş- gal eden Sırplann durumunu" gözler önüne seriyor. Kendisinin Romanya, Bul- garistan, Makedonya, Arna- vutluk, Bosna-Hersek, Hırva- tistan ve Slovenya devlet baş- kanlanyla yaptığı görüşmele- rin "Balkanlar'daki büyük ha- disenin ifade edilmesine fır- sat yarattığını" vurgulayan Cumhurbaşkanı DemireJ, ABD planının da "havuç ve sopa" anlayışına dayandığını belirterek "Yani, havucu alma- yan, sopayı yer" diyor. Cumhurbaşkanı Demirel, Boşnaklann bugüne dek çok ezildiklerini de vurguluyor. De- mirel'e göre: "Boşnaklann ••• • Arkası Sa. 6, Sû. 9'da Şimdi, üniversite öğrencileri için hayat daha kolay: Bankomat 7 2 4 Krediniz VakıfBank'ta! VakıfBank, üniversite öğrencilerine 9 miiyoıt llraya kadar Bankomat 7 2 * Kradisi veriyor. Gelin VakıfBank a, hemen bir Bankomat 7 24 hesabı açtırın, kredinizl hemen kullanmaya başlayın. Hem de ff\ çok uygnn ödeme koşullanyla! VOKIIIMMK Hjndistan'da kaza: 250 ölü Hindistan'da bir yolcu treninin durmakta olan bir başka trene çarpması sonucu 250 kişi yaşamını yitirdi. • //. Sayfada Tyson'un dönüşü 4 yıl aradan sonra ringlere dönen eski dünya ağır sıklet boks şampiyonu MikeTyson, rakibi Peter McNeeley'i ilk rauntta yenerek 25 milyon dolara yakın kazanç elde etti. • 19. Sayfada Creenpeace'den yeni atak Uluslararası çevre örgütü Greenpeace, Fransa'nın nükleer denemelere yeniden başlama karannı protesto için yeni bir atağa kalkarak 14 tekneyi nükleer denemelerin yapılacağı Mururoa Adası'na gönderdi. • Arka Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY İslam Ortaçağı... Alman ilahiyatçı ve dilbilımci Martin Luther, 31 Ekim 1517'de VVittenberg'deki kale kilisesinin kapısına, "Para karşılığı günah çıkaran" kilisenin bu tutumunu eleştiren, 'Doksan Beş Tez'inl çaktığırıda, her çekiç darbesi ortaçağ karanlığına çakılmış bir kibrittı. O dönemde kiliseye yöneltilen bir eleştirinin en hafrf ce- • zası, zincire vurulrnaktı. Luther'den tam yüz yıl önce kiliseye karşı reformcu bir girişim başlatan Jan Hus'a verilen ceza ise şuydu: "Yakılarak öldürülmesıne..." Luther'e karşı kilisede ve kamuoyunda iki girişim belir- di: - Savunmasını dinlemeye bile gerekyok, hemen sını verelim. W ArkasıSo. 6, Sü.3'te •>
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog