Bugünden 1930'a 5,504,180 adet makaleKatalog


«
»

Yeni Bir Etap Yeni Bir Yaşam! EMLAKBANKASI D a h a U y g a r B i r Y a $ a m I ç ı n " umhuriYftt e Emlak Bankası'nın I Yeni Etap Konut I Satışları Başladı. EMLAK BANKASI D a h a U y g a r B i r Y a $ a m İ ç i n " 72. YL SAYI2S519 / 20000 Tl (KDV ıçmde) KURUCUSU: YIMUS HMâ (1924-1945) BAŞYAZAR1: NADfc IU0İ (1945-7d9tj 20AGUST0S1995PAZAR 4 Türk'ü kılıçla idam eden Suudi Arabistan'a yönelik tepkiler sürüyor Adildüzencflereders• ANAP Genel Başkan Yardımcısı tmren Aykut, idamlann "bu rejimin heveslilerine" öraek oluşturduğunu kaydederek "Halkımız adil düzenin kafa kopartan bir düzen olduğunu anlamıştır. Bu, adil düzen hayranlanna çok iyi bir ders olmuştur" dedi. • Muğla Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ünal Türkeş, Suudi Arabistan'daki çağdışı hukuk düzeniyle Atatürk Türkiyesi'nin düzeni arasındaki farkın görülmesi gerektiğini vurguladı. • Istanbul Barosu Başkanı Turgut Kazan da, Batı'nın Türkiye'deki hak ihlallerini tartışırken Suudi Arabistan ve ABD'deki idamlar karşısında sessiz kalmasını eleştirdi ve bunun çifte standart olduğunu söyledi. • Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Genel Sekreteri Mehmet Basut, Suudi Arabistan'daki idamlara tepki olarak, bu ülkeye yönelik canlı hayvan ihracatının durdurulmasını önerdi. Prof. Yalçıntaş, Suudi Kralı Fahd'dan randevu bekliyor Elçi beklemedeANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Suudi Arabistan'da idam cezasına çarptinlan Türklerin yaşamlannın bağışlanması konusunda görüşmelerde bulunmak ûzere Cidde'de bulunan özel temsılci Prof Dr. Nevzat Yalçıntaş, Suudi Arabistan Kralı Fahd'dan randevu beklediğini söyledi. Suudi Arabistan'da tdama mahkûm olan ve infazı bekleyen Türklerin cezalannın hafifletilmesi için girişimlerde bulunmak üzere bu ülkeye giden Nevzat Yalçıntaş, dün Anadolu Ajansı'na yaptıgı açıklamada, Suudi Arabistan Kralı Fahd'ın Cidde'ye gelmesinin beklendiğıni belirterek "Suudi Arabistan Kralı Fahd, Cidde'ye dönünce durum kendisine M Arkası Sa. 6, Sü. 3 te Haber Merkezi - Suudi Ara- bistan'da 4 Türk'ün kafalannın kılıçla kesilerek idam edümesi- ne tepkiler artarak sürüyor. Su- udi Arabistan'da süren idam olaylannın Türkiye'ye ders ol- ması gerektiği vurgulanarak, Türkıye'yı şeriat karanlığına sü- rüklemek isteyenlenn oyunlan- na karşı uyanık olunması isten- di. ANAP Genel Başkan Yar- dımcısı tmren A\kut idamlann "bu rejimin heveslilerine" örnek oluşturduğunu kaydederek "Halkımız adil düzenin kafa ko- partan birdüzen olduğunu anla- mıştır. Bu. adil düzen hayranla- nna çok iyi bir ders olmuştur" dedi. Muğla Gazeteciler Cemi- • Arkası Sa. 6, Sü. 1 'de îstanbul il kongresinde, parti içi muhalif gruplann adaylannın da bulunduğu 5 isim çekişecek GHP'de kıratı kıratıa kongre Bosna ABD temsilcisi Frasure öldü • Bosna'da savaşın sona ermesi amacıyla hazırlanan ABD planını taraflarla görüşmek amacıyla bölgeye giden ABD heyeti kaza geçirdi. Heyeti taşıyan araba Igman tepesinde iki mayına çarptı. ABD'nin eski Yugoslavya temsilcisi Robert Frasure yaşamını yitirdi. Bosna hükümeti, olayın kaza olmadığını, Frasure'm Sırp saldınlan sonucu öldüğünü ileri sürdü. • ABD Başkanı Bill Clinlon, olaydan derin üzüntü duyduğunu, Frasure ile birlikte ölen iki yetkilinin ailelerine başsağlığı dilediğini açıkladı. M 11. Sayfada AYDIN GRUBU ZENİCA'DA • 6. Sayfada • Baykalcılar, Karayalçıncılar, Çetinciler, 'sol kanat' ve 'yenilikçiler' hem il başkanlığını kazanmak hem de daha fazla delege çıkarmak için yarışacaklar. • Yumruklu ve küfurlü geçen ilçe kongrelerinde seçilen 570 delegenin oy kullanacağı tstanbul kongresinde. 94 il delegesi belırlenecek. • Kongreye, il olan Yalova; kongresi yetişemeyen Beyoğlu, Ümraniye ve Çatalca ilçeleri katılmayacak. • Divan başkanhğına, bütün kanatlann ılımlı yaklaştığı Genel Başkan Yardımcısı Hasan Fehmi Güneş'in getirilmesi bekleniyor. 5. Sayfada ANKARA POLİS MÜDAHALE ETTİ - Çin'in nükleer denemeleri sürdürmek istediğine dikkat çeken 8'i yabancı uynıklu 32 gösterici, yaklaşık iki saat süren eylemleri sonrasında polis tarafindan gözalöna alındı (Fotoğraf: ERZADE ERTEM) Çîn'enükleerprotestogösterisi • Greenpeace (Yeşil Banş) Orgütü ve Nükleer Karşıtı Platform üyesi bir grup, Çin'in gerçekleştirdiği nükleer denemeleri, bu ülkenin Îstanbul Başkonsolosluğu'nun önünde protesto etti. Îstanbul Haber Servisi - Aralannda Gre- enpeace'in Türkiye temsilcisi Berto Hul- lu'nun da bulunduğu göstenciler; dün sabah saat 10.15 sulannda Çin'in Mecidiyeköy Or- taklarCaddesi üzerindeki tstanbul Başkonso- losluğu'na geldiler Kendılerini zincirlerle de- ırurparmaklıklara bağlayan göstenciler, üze- nnde Ingilızce ve Türkçe "Nükleer deneme- leri tamamen durdurun" yazan pankart açtı- lar. Üzerinde Çince yazılar bulunan başka bir pankart daha açan göstenciler. yanlannda ge- tirdikleri san yağlıboya ile kaldınmı, radyas- yonu ikaz eden ışaretlerle boyayarak siren çal- dılar. Nükleer Karşıtı Platform adına basm bildinsıni okuyan Aynur Tüncer, Çin Halk Cumhunyeti'nin 17 Ağustos 1995 tarihinde, m Arkası Sa. 6, Sü. 7'de 'Yitirümiş Renklpr 'in Fotoğraf sanatçısı Ara ©Gler, ıkinci kitabmda îstanbul 'un ktndineözgü renklenni sunuyor. • F. Sayfada OLAYLARIN ARDINDAKİ GERÇEK Garip Durum.. Aıamuhalefet partisi ANAP sıkntılı bir dönem geçiriyor. Bu tedirginliğin çeşitli gerek- çeferı bulunabilir. En başta medya ile Başba- kar Çiller arasındaki ilişkiler, basında ve televizyonda ANAP'akarşıt birtutum gelış- mesine yol açıyor. Bu olay gün geçtikçe dalla- nıp budaklanarak büyüyecek- tir. Medyaya bakıldığı zaman ne görülüyor: DYP başarısızdır. Başbakan Tansu Çiller ba- şarılıdır. Anamuhalefet partisi, mu- halefette bile varlık göstere- miyor. CHP ise tükenmiştir. Bu durumda ortaya garip bir tablo çıkıyor. Bir hükümet var; ortaklığı kuran her iki parti de başan- sız; kamuoyu yoklamalannda bu partilerin oy oranları gün geçtikçe düşüyor; buna karşın "Başbakan'ın yıldızı "gün geç- tikçe parlıyor. Bugüne kadar eşine rast- lanmamış bir durum karşısın- dayız. Bu eşine rastlanmayan du- ruma birkaç nokta daha ekle- yebiliriz: Koalisyonun sağ ka- nadını oluşturan DYP'nin oy oranı yükselmiyor, düşüyor; a- ma merkez sağın öteki partisi ANAP da geriliyor. Hükümetin sol kanadını oluşturan CHP'nin notu ise sıfırdır; bu- na karşın merkez solun muha- lefetteki partisi DSP yükseliş ••• M Arkası Sa. 6, Sü. 9'da ANAP taklik değiştirdî • ANAP, Genel Başkan Mesut Yılmaz'ın, "Ara seçim olmazsa sine-i millet de dahil her türlü yöntemi deneriz" şeklindeki sözlerini yumuşatmanın yollannı anyor. • ANAP'ın, "sine-i millet" yerine "Meclis çahşmalanna katılmama, bunun yerine seçim bölgelerinde çahşma" eğiliminde olduğu öğrenildi. • 7. Sayfada B U G Ü N Cumhuriyet'le birlikte Karayalçın delege olamadı • Yılmaz Ateş'i destekleyen 22 ilçe başkanı, Murat Karayalçın'ı listelerinde görmek istemediklerini söyleyince Ateş, Karayalçın'ı delege listesıne koymadı. Böylece Karayalçın, tek başına delegeliğe adaylığını koyamayarak kurultay delegesi olamadı. • 5. Sayfada Petrol boru hattı 6 Rııs vizesf istiyor • Kazakistan, 4.5 milyar tona ulaşan petrol rezervlerinin işlenmesi ve Batı'ya ulaştınlması için Anadolu'dan geçecek boru hattını benimserken, Rusya limanlanndan sürdürülen taşımacılığın da devam etmesini istiyor. • Türkmenistan, Türkiye'ye doğalgaz verirken Pakistan ve tran'la eşit ilişkiler kuracağını, bu ticaretin Rusya tarafindan da kabul görmesi gerektiğini söylüyor. • 3. Sayfada Nadir Nadi'yi anıyoruz Kendi kaleminden eğitim ve gençlik ALPAY KABACALI yazdl • S. Sayfada Nurculuğun öyküsü Devlet mi değişti Fethullah Gülen mi? olis ve ordu, Fethullahçılann örgütlendiğine ilişkin rapoHar hazırlar ve bunlar•yayımlanmh. Çok kısa bir süre öncesine kadar süren bu çalışmalarda altnması gereken önlemlerden söz edilirdi. Raportarda Fethullah Gülen, şeriat devleti kurmak isteyen ytkuı bir güç olarak görülüyordu. el zaman git zaman devletin gözünde saktncalı olan Gülen, öne çıkmaya başladu Onun yıldızı Turgut Özal dönemindeparlamaya başladı. Özal'ın himayesi ve desteğiyte birçok önemliyatınm gerçekleştirdi, eğitim kurumları örgütledi, iş ve eğitim dünyasının yıldızı olarak ön plana çıkmaya başladı. ethullahçılar, Türkiye 'deki şeriatçdar içinde özgün biryere sahip. Onlar, Said-i Nursi kökenli Murcu gelenekten geliyorlar. Ama diğer Nurculardan ayn özellikleri ve tercihleri var. ORAL Ç A L I Ş L A R ' ı n y a z ı d i z i s i 12. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY CHP... Oooff Off... Pazar günleri genel olarak, ağır konulan bırakıp insan- lan yormayacak şeylerden söz etmeye çalışıyorum. Bu kez geleneği bozalım. Zaten CHP de ağır bir konu sayılmaz. Üstelik neşelı yanları da var. Dün CHP Ankara İl Kongresi yapıldı. Bugün de îstanbul. Böylece kongreler tamamlanmış olacak. Gözler 9-10 ey- lül genel kuruluna çevrilecek. Ege'de bir deyim vardır. Çevre kasabalardan Izmir'e ge- lip yerleşenler, şöyte derier: •- ^fzmir'e geldikgari, gar^demeyelım gari..." • Arkası Sa. 6, Sü. 3'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog