Bugünden 1930'a 5,485,115 adet makaleKatalog


«
»

Yeni Kapılar Aralanıyor... EMLAK BANKASI• D l h ı U y g a r B . r Y » | * m I ç f n " • Cumhuriyet EMLAK BANKASI 72. HL SAYI 28501 /15000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: Y1HU8IU0İ (1924-1945) BAŞYAZARI: (Î945-7997J 2 AĞUSTOS İ99SÇMŞMWA İsrail 170 milyon dolar teklif getirmişti. ABD'ye ise 315 milyon dolar ödenecek TankeruçaldaABD oyunu Türk Silahlı Kuvvetleri adına alımlardan kurtulmak istiyor Savunma sanayiinde darboğaz • Türkiye'nin, ihalesi yapılmadan Bakanlar Kurulu'nun hizmete özel karanyla apar topar 2 adedini kiralama yoluyla ABD'den getirttiği tanker uçaklantnn kullanımı üzerine getirilen kısıtlamalar, Washington'un öncelikle bu uçaklan kendi amaçlan doğrultusunda kullanacağı tezlerini güçlendiriyor. Tanker uçaklann alımı sırasmda da Israil teklifinin gözardı edilmesinin kuşkulara yol açtığı belirtiliyor. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Türk Hava Kuvvetleri (THK) ile Savunma Sanayıi Müsteşarlıgı (SSM) arasında de- rin görüş aynlıklanna neden olan tanker uçaklanndan ikısinin. ilk teslımatın 1997'degerçekleşme- si öncesinde kiralama yoluyla Türkiye'ye getinlmesı, bu uçak- lann "acOen kullanım amaçlan" konusunda soru ışaretlennı de gündeme getirdı. Askeri uzmanlar, ABD'nin, önceiikle bu uçaklan kendi amaçlan ıçın kullanmak ıstedi- ğine dikkat çekiyorlar. Türkiye. yaklaşık 3 yıl önce 3 adet tanker uçagı alımını Savun- ma Sanayii îcra Komıtesi toplan- tısı sonrasında açıklamıştı. An- cak bu açıklamanın ardından, hibe yo- luyla ABD'den alınması planlanan uçaklann Kongre tarafindan onaylan- ması Yunan lobisine takılmıştı. ABD Kongresi, havada yakıt ikrna- li yaparak uçaklann uçuş süresini önemli ölçüde arttıran tanker uçakla- nn Türkiye'ye verilmesı halınde yal- nızca NATO amaçlı ve ABD'nin iz- niyle kullanılacağı yolunda verdiği gü- venceyle Yunan lobisinin engelinı aş- • İsrail. 7 uçağın, Türkiye'de modernize edilerek tanker uçaklanna dönüştürülmesi için 170 milyon doiar teklif getirmişti. Ancak ABD'nin. üstelik de hibe yoluyla verdiği 7 adet tanker uçağının yalnızca modernizasyonu için Türkiye 315 milyon dolar ödeme yapmak zorunda kalıyor. Uçaklann. tanker uçaklanna dönüşümü de ABD'de gerçekleştirileceği için savunma sanayii altyapısına katkı da getirmeyecek. • Savunma Sanayii Müsteşan Yalçın Burçak, yeni yatınmlar gerçekleştirmek ve yüksek teknoloji alımlan yapabilmek için gelir arttıncı yollan araştınyor. Burçak, Türkiye'de ortaklaşa üretilen silah ve silah sistemlerinin müsteşarlık yerine kullanıcı Türk Silahlı Kuvvetleri tarafindan satın alınması halinde SSM'nin mali kaynaklannı yatınmlar için kullanabileceğini söyledi. • Kendisi de malı zorluklar içinde bulunan ve 2000'li yıllara yönelik modernizasyon çalışmalannı sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri, SSM'nin önerisini benimsemedi. Ancak. SSM'nin bazı tedarik programlannı Milli Savunma Bakanlığı adına yürütmesi önerisi uygulamaya konuldu. Böylece müsteşarlık, bakanlık adına 7 adet deniz eğitim uçagı alımı sözleşmesini imzaladı. • 8. Sayfada mayı başardı. Bu kez Türkiye'de, uçak j lann ahnış yöntemleri konusunda tar- tışmalarbaşladı. Savunma Sanayii Icra Komitesi, geçen yıl ağustos ayında yaptığı top- lantıda tanker uçaklan projesınin, Türk savunma sanayii altyapısı kuîlanılarak gerçekleştirilmesi yolunda karar aldı. SSM. çeşitli tıpte uçaklann tanker uçağına dönüştürülmesi için yapılacak modernizasyon işlemlerinin uluslara- rası ihaleye çıkılarak, Türk savunma sanayii altyapısı kuîlanılarak gerçek- leşmesinden yana tavır koydu. İsrail. önemli aday ülkeler arasında yer aldı. Proje bu aşamadayken Milli Savun- ma Bakanlığı'nın ınisiyatifıyle yüriitü- len rnlyonlukalım işlemleri. Bakanlar Kurulu'nun hizmete özel kararlanyla ihaleye çıkılmadan karara bağlandı \ e SSM de de\re dışı bırakıldı. İhaleye çıkılmadan karara bağlanan bır proje de tanker uçaklan oldu. İsrail. 7 uçağın, Türkiye'de moder- nize edilerek tanker uçaklanna dönüş- türülmesi için 170 milyon dolar teklif getirdı. Ancak ABD'nin, üstelik de hi- be > oluy la verdiği 7 adet tanker uçağı- nın yalnızca modernizasyonu için Tür- kiye 315 milyon dolar ödeme yapmak zorunda kalıyor. K.C-135 tipı uçakla- nn KC-135 R tanker uçaklanna dönü- şümü de ABD'de gerçekleştinleceğı için Türk savunma sanayii altyapısına bir katkı da getir- miyor. Türkiye. üstüne para vere- rek aldığı hibe tanker uçakla- nnı. NATO amaçlan dışında kullanamavacak ve ABD'den izinalabılecek Konuyuyakın- dan ızleyen askeri uzmanlar. ABD'nin yeni Ortadoğu polı- tikası çerçevesinde tncırlik üs- sünün "ileri karakoP işlevi gördüğünü belırtiyorlar. Bir asken uzman. bu konuda şu görüşlen dıle getırdi: "ABD. bu böigede tanker uçagı istiyor. Irak potansivel tehlike. fsrail ile banş görüşmelerine yanaş- masına rağmen Suriye ile t ran da potanshel tehdit. Bosna'da- ki çarışmalar da büyüyor. İleri kara- kolda malzeme tutrnak gerekiyor. A- ma biz hem parasını verhoruz hem de izinsiz kullanamavacağız." Bır dığer yetkilı de basına yansıyan açıklamalann aksıne ABD'den alına- cak tanker uçaklarının 50 senelik ömürleri olmasının mümkün olmadı- ğını. çünkü modernizasyonu gerçek- leştirilecek uçaklann zaten "30" yaşın- da olduklannı anımsattı. Paul Simon Joan Baez Bob Dylan Bosna için devkonser• Hükümet ve siyasi partileri Bosna için omuz vermeye çağıran Kültür Bakanı İsmail Cem, "Bosna için Çığlık" isimli bir konser hazırlığında olduklarını söyledi. Cem, konser konusunda temas kurduklan sanatçılann Steeve Wonder, Joan Baez, Judy Collins, Yossou N'Dour. Ravi Shankar. Duran Duran, Paul Simon, Ali Hasan Kuban. Elton John. Bob Dylan ve Neil Young oldugunu bildirdi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Kültür Bakanlığı. Bosna dramını dünyaya "Bosna İçin Çığhk" adlı dev bir konser- le duyurmaya hazırlanıyor "Çok ciddi bir işe girdik. Al- lah utandırmasın" dıyen Kültür Bakanı İsmail Cem, kültür sa- nat ölçütünde dramı dünyaya aktaracak konser organızasvo- nu ıçın hükümet ve siyasi parti- len omuz \ermeye çağırdı. Kültür Bakanı Cem. dün dü- zenledığı basın toplantısında. Bosna-Hersek'tekı soykmmı uluslararası düzeyde protesto et- mek ve Bosna'nın acısını payla- şan dünya sanatçılannın ortak • Arkası Sa. 17, Sü. 9'da SIRP-HIRVAT SAVAŞI KIZISIYOR • 9. Sayfada 500 DOLARA BAKÜ TÜRK ANADOLU LİSESf'NE GtRDtLER Azerbaycan'da sınav sahtekârhğı • Milli Eğitim Bakanlığı'nca yapılan soruşturmada, Azerbaycan Eğitim Bakanlığrndan bazı kişilerin, 500 dolar alarak Bakü Türk Anadolu Lisesi'ne girmek isteyen öğrencilerin sınavı kazanmalannı sağladığı ve belgelerde tahrifat yapıldığı ortaya çıktı. Bakanlık, Anadolu lisesi için yapılan seçme sınavında usulsüzlük yapılmasının belirlenmesi üzerine sınavı iptal etti. Sınav 21-28 ağustos günleri arasında yeniden yapılacak. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türkiye ile birlikte Azerbaycan'da da yapılan Anadolu giriş sınavlannda usulsüzlük yapıldığı belirlen- di. Sınav, 21-28 ağustos günleri arasında Anka- ra'da yeniden yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı, Azerbaycan'da yapı- lan Anadolu lıselerine giriş sınavında usulsüzlük olduğunun belirlenmesi üzerine sınavı iptal etti. Dışişleri Bakanlığı. uyan üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma sonucunda, 27 Mayıs 1995 tarihinde yapılan sınavda. Bakü Türk Anadolu Lisesi'ne girmek isteyen öğrencilerin Azerbay- can Eğitim Bakanhğf nda 500 dolar ödedikleri • Arkası Sa. 17,Sü.3'te Çocuksavaşçılar Özel tiıııe Antalya tatili • "Savaşsendromu"ndan kurtulmalan için Antalya'ya tayin edilen özel tim elemanlar. 10-15'erli gruplar halinde kendilerine tahsis edilen minibüslerle zimmetlerndeki uzun namlulu silahlanyla Güneydogu'dan gelenlerin yaşadıklan semtlerde dolaşarak sindirme görevinde bulunuyoriar. • Antalyalı gençler, özel timin gelmesinden sonra sokakta gördükleri her minibüsten korkar olduklannı söylüyorlar. Antalya'ya 2 yıllığına tayin edilen 250-300 kadar özel tim elemanı buJunuyor. Ancak özel tim elemanlan Antalya'ya geldikten sonra maaşlanmn yan yanya azaldığını söylüyorlar. • 4. Sayfada • Dünyanın dört bir yanında, çocukluğunu yaşayamadan silaha sanlan, açlık ve yorgunluktan bitkin düşmüşaskerler... Uluslararası anlaşmalar 15 yaşından küçüklerin savaşlarda bulunmasını yasaklıyor, ama hükümetler ve gerilla hareketleri kimseyi dinlemiyor. Çeviri Servisi - Çocuk askerler... Orta As- ya'daki etnik ordularda, Afrika'da. Latin Ame- rika'da savaşan çocuklar. Kıminın yaşı henüz 8 bile değil.. Sert bakışlı yabanı görünüşlü ço- cuklar. açlık ve yorgunluktan bıtkın düşmüş ye- ni yermeler . Hepsınindeellennderüfekler, ki- mileri ordu kademelerınde. kımı barıkatlarda, bazılan yurek parçalayıcı bir durumda hastane köşelerde. kimileri ise savaş ve çatışmalar es- nasında gelışıgüzel kazılan çukur mezarlarda. • Arkası Sa. 17, Sü. l'de Çocuk 'suçhı' sayısıartti • Çocuk mahkemelerinde 1994 yılında yargılanan çocuk suçlular, önceki yıllara göre arttı. Yapılan incelemelerde çocuk suçlannın yaklaşık üçte birinin hırsızlık suçu olduğu ortaya çıkaıken 1994 yılı içerisinde 11-14 yaşlan arasındaki 2 bin 965 çocuk. 2 bin 575 ayn suçtan yargılandı. İstanbul Haber Servisi - Çocuklann işjedı- ği suçlar. 1994 yılında önceki vıllara göre artış gösterirken çocuk mahkemelerınde yargılanan çocuk sayısı da suç oranına koşut olarak arttı. Yapılan incelemelerde çocuk suçlannın yakla- şık üçte birinı;. hırsızlık suçu olduğu ortaya çı- karken 1994 yılı içerisinde 11-14 vaşlan ara- sındaki 2 bin 965 çocuk. 2 bin 575 ayn suçtan yargılandı. Adalet Bakanlığı Adlı Sicil ve Ista- tıstik Genel Müdüdüğü raporlanna göre 1994 yılı içensinde açılan 2 bin 575 davada yargıla- • Arkası Sa. 11 Sü. 1 'de ICoç, ABD'ye gidecek her öğrenciye 60 bin dolar verecek TEV'den 40 öğrenciye burs • TEV Mütevelli Heyeti BaşkanıVehbi Koç, Inailtere ye gönderilecek olan öğrencilerin yaşam gl5erleriiçin de 6-7 bin sterlin arasında para ö«denecedni belirtti. tstanbul Haber Servisi -Türk Egıtim Valfi (TEV). 40 öğren- ci^« yurtdımda master eğıtimı ol anağı sagadı Eğitim ion îngiltere'ye gide- cek 25 ögrmcinin okul masraf- la_-n, TEV ie Ingiliz hükümeti ar-asında ysılan anlaşma gere- ğ i İngiliz nikümetı tarafindan kaarşılanacac. TEV Müevelli Heyeti Başka- ntVehbi K»ç, master eğitımı y^>mak üzre Amerika'ya gön- derilecek olan her öğrenciye 60 bin dolar, Îngiltere'ye gönderi- lecek olan öğrencilerin yaşam gıderleri için 6-7 bin sterlin ara- sında para ödeneceğini söyledi Burs kazanan öğrencilerin ta- nıtımı için Divan Otel'de yapılan açıkJamada. TEV'e 1994-J 995 yılında yapılan, bının üzerinde başvurunun arasından seçilen 40 öğrencinin; yükseköğrenım ve yabancı dil başan düzeyleri, mülakat sonuçlan ile ailelerinın gelir durumlanna göre değer- lendmldiği belırtildi. Yönetim Kurulu Başkanı Ay- duı Bolak'ın yaptığı açıklamaya göre, işletme yönetımi üzerine eğitim yapacak olan 11 öğrenci Amerika'ya. Yaylı Çalgılar üze- rine 2 öğrencı Almanya'ya, Uluslararası llışkiler üzerine 1 öğrenci de Japonya'ya gidiyor. îngiltere'ye gidecek öğrencı- ler ise Elektnk-Elektronik. In- şaat, Endüstn. Bılgisayar Mü- hendisliği ile Kalite Kontrol Yö- netımi, Radyo TV yapımcılığı ve Siyaset Bilimi ve Uluslarara- sı İlişkıler bölümlennde eğitim yapacaklar. Şimdi pansiyon işletmek daha kolay: Pansiyon İş^etmeciliği Krediniz VakıfBankta! VakıfBank, 2 mllyar tiraya kadar Pansiyon İşl»tm«- clllğl Krcdlti verlyor. Geiin VakıfBank a. tredinizi hemen kttUantn... dilenenlz yeoi bir pansiyon acın, dilerseniı pansiyonnnuzun yatak kapasitesini artınn. Htm gf>\ de çok uygun ddtmc kojullarıyla! Eğitiıne katkı payma devam • Ankara Valiliği, Ankara 7. Idare Mahkemesi'nin, velilerden her ay 20 bin liralık katkı payı alınmasıru öngören 'Milli Eğitim Hizmetleri Yönergesi'ni hukuka aykın bulmaması üzerine, uygulamayı sürdürme karan aldı. • 17. Sayfada 8ORSA Dun 51.027.62 Oncekı 51.943.75 DOLAR ûDün 45.300 Orıcekj 45.150 MARK ûDûn 32.725 Oncekı 32.700 ALTIN ûDun 566.500 Oncekı 564.000 GUNDEM MLSTAFA BALBAY Sonsuz Bahar Ulkesi... MEXICO CITY - Yazlan 30-35, kışlan 20-25 derece. Yağmurun yılın hangi mevsimınde ve ne kadar yağacağı belli. Temmuz sonundan ekim başına kadar hemen her gün 14.00-16.00 arası. Arada bir saat şaşıyor. o kadar. Kentin en uzak noktasından en çok bir saat sonra, Venedık'ı arat- mayan kanalların arasındasınız. Böyle bır kente Meksikalıların bulduğu unvan her şeyi özetliyor: "Sonsuz bahar ülkesı." Bu güzelliklere karşın ben, Meksika'nın ilk "acısıyla" ta- nıştım. Yemeklerde acıyı çok kullandıklarını biliyordum, a- ma bu kadarını tahmin etmemiştım. Rasgele aldığınız sandviçten tatlıya kadar. her şeyın içi- • Arkası Sa. 17, Sü. 3 'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog