Bugünden 1930'a 5,491,590 adet makaleKatalog


«
»

• . •» Yeni Bir Etap Yeni Bir Yaşam! EMLAKBANKASI •D»h» U y ı a r Bir Y»ş»m 1 ç I n " Cumhuriyet Şehir ; Yeni Etap Kcnut batıştcUi Jaş'adı. EMLAKTBANKASI • D . h , Oygar B.r Y»,am I ç, n " 72. VISAYI 25518 / 20000 Tl (KDV ,çmde) KURUCUSU: YHNUS N U İ (7924-7945; BAŞYAZARI. NAOh IMDİ (1945-1991) 19AĞUST0S1996CUMAHTISİ FethullahHoca'nın serüveni YP'ti îçişleri Bakanı 'na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü, 10 Mart 1992 'de Ankara Polis Koleji öğrencilerinin yüzde 50*sinin Fethullahçılarla temas kurduğunu bir raporla saptadı ve soruşturma açtu ynı iktidar döneminde Doğru Yol Partili Başbakan Tansu Çiller, 1.5yü sonra Arahk 1994'te, Fethullah Gülen 7, siyasi konularda destek aramak amacıyla Başbakanlık Konutu 'nda ağırladu aid-i Nursi'nin takipçilerinden Yeni Asya Gazetesi Sahibi Mehmet Kutlular, "Gülen 1973-74yıllannda bizim demokrat çizgimizden ve basın-yayın yolu ile hizntet gayretlerimizden rahatsız olarak ayrıldı" diyor. 0 R A L C A L I S L A R ' I N Y A Z I D İ Z İ S İ Y A R I N C U M H U R İ Y E T T E Cidde'ye giden özel temsilci Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş, Kral'la görüşmeyi bekliyor DeınirePdenyenimektup• Cumhurbaşkanı Demirel, Fahd'a ikinci mektubu Prof. Yalçıntaş'la gönderdi. Demirel mektubunda, Türk yurttaşlannın idam cezalannın "müebbete" çevrilmesini ve "mümkünse" Türkiye'ye gönderilmelerini istedi. Dışişleri eski Bakanı Vahit Halefoğlu ise Suudi Arabistan'a gitmeyi reddetti. • S. Arabistan'da idamı bekleyenlerin yakınlarıyla görûşen CHP lideri Hikmet Çetin "Atatürk'ün kurduğu laik düzenin değerini töm ulus olarak anlamalıyız" dedi. Haber Merkezi - Cumhurbaşkam Süleyman Demirel, Suudi Arabistan'da idama mahkûm edilen Türk yurttaşla- nnm cezalannın "müebbet hapse çev- rihnesi" ve "mümkünse" Tüıikiye'ye gönderilmelen içın Kral Fahd'a iki gûn İdam mahkûmlannın yakınlan Çetin'den yardım istedi. BU KEZ PAKİSTANLI Bir idam daha... DUBAİ (AA) - Suudi yönetimi, "infaz günü" olarak anılan ve resmi tatil olan cuma gûnlerindeki genel uygulamasını dün de sûrdürdü ve infazlara devam etti. Pakistanlı bir uyuşturucu kaçakçısının daha kafası kesildi. Pakistanlı kaçakçı tbrahim Şah Abdülmanan'ın cezasının dün Riyad'da infaz edilmesiyle, Suudi Arabistan'da bu yıl icinde idam edilenlerin sayısı 142'ye ulaştı BOYNER: SUUDİLERLE REFAH AYN1 • 7. Sayfada ŞERİATIN ÇtFTE STANDARDI • 7. Sayfada aradan sonra yeni bir mektup gönder- di. Gelişmeler için "Çokzordurumda- ytz" ifadesini kullanan Demirel, mek- tubunda "özd temsilcim" diye tanıttığı Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş'la iletmeye çalıştığı mesajda, ınfazlann sürmesi durumunda iki ülke arasındaki ilişkıle- rin ciddi yaralar alabileceği uyansında bulundu. Cumhurbaşkanı, "vahşi" olarak nite- lendirdiğı infazlann. Islama değil, Su- udi Arabistan ve Kral Fahd'a "fatura edilmesi" gerektiğini söyledi. Suudi Arabistan'da ıdamı bekleyenlerin ya- kınlanyla görüşen CHP Genel Başka- nı ve Başbakan Yardımcısı Hikmet Çe- tin de, "Atarürk'ün kurduğu laikdüze- nin değerini tüm ulus olarak anlamau- yız" dedi. Demirel, Cumhuriyet'ın sorulannı yanıtlarken, 4 Türk yurttaşının Suudi Arabistan'da başlannın kesilerek idam 7,SH2'de Belçika'da yayımlanan L'Express gazetesine göre, PKK'yi Irak ve Suriye finanse ediyor Irak'tan PKKVe Çin silalıı• Gazetenin, Belçika güvenlik birimlerine dayanarak verdiği haberde, Irak gizli servisinin, PKK'ye verdiği ağır Çin silahlan karşıhğında ülkenin kuzeyindeki Kürt gruplan hakkında istihbarat aldığı bildirildi. NEItl MLMMTn habart • 4. Sayfada 'DÜŞÜNCEYE ÖZGÜRLÜK' KİTABI ~ 3 gazeteci 'düşünce' suçundan ifade verdi • Gazetemiz Yayın Kurulu Başkanı llhan Selçuk, yazanmız Erdal Atabek ve çizerimiz Kâmil Masaracı, 'Düşünceye Özgürlük' kitabınm yayıncısı olarak DGM Savcısı Aytaç Tolay'a ifade verdiler. IstanbulHaberServisi- Gaze- terniz Yayın Kurulu Başkanı İl- han Selçuk, yazanmız Erdal Atabek ve çizerimiz Kâmil Ma- saracı, "Düşünce Suçuna Karşı Girişimr tarafindan yayımlanan 'E>işûnce>«Özgürlük' kitabınm yayıncısı olarak Istanbul DGM Sa\cısı Aytaç Tolay'a ifade ver- diler. Cumhuriyet yazar ve çi- zerieri. ifadelerinde. kitaba ya- yırcı olmalannın "düşünce ve ifade özgürlnğünün önüne ko- naı smırlamalan protestoetmek ve bu engeDerin kaldıruması için katkıda bulunmak" amacını güttüğünü belirttiler. Düşünce Suçuna Karşı Girişim tarafin- dan yayımlanan 'DüşünceyeÖz- gürlük' kitabınm 1080 yayıncı- sından olan llhan Selçuk, Erdal Atabek ve Kâmil Masaracı, ki- tabın yayıncılanyla ilgıli olarak açılan soruşturma nedeniyle dün öğleden sonra soruşturma- yı yürüten tstanbul DGM Sav- cısı Aytaç Tolay'a ifade verdiler. mArkasıSa. 19,SH 7'de 'Savasa son' Aydınlardan Bosna'ya yardım • Top Air Havayollan'na ait Yak 42 tipi uçakla dün Split Havaalanf na inen 58 aydını, Split Havaalanı'nda görevli Türk Birliğinin komutanı Albay Tank Özkut karşıladı. HIRVATİSTAN (Cumhuri- yet) - 'Bosna tçin tnsanlık Gi- rişimi' topluluğu Hırvatistan'a ulaştı. Top Air Havayollan'na ait Yak 42 tipi uçakla dün Split Ha- vaalanı'na inen 58 aydını, Split Havaalanı'nda görevli Türk Bir- liğinin komutanı Albay Tank Özkut karşıladı. Hırvat yetkili- ler, 3 yıldır ılk kez sıvil havayol- lanna ait bir uçağa Split Hava- alanf na iniş izni veriidiğini be- lirtiyorlar. Aydınlann yanlannda götürdüğü yaklaşık 10 milyar li- ralık ilaç ve iki milyar liralık şe- ker bağışırun da TIR kamyonla- nyla Bosna'ya ulaştınlacağı be- lirtildi. Aydınlar, karayolundan Mostar'a gitmeyi planlıyorlar. Çiller, gezisini değerlendirdi 'Pariak gekeeğl gördüm9 • Kazakistan, Kırgızistan ve Türkmenistan'ı kapsayan Orta Asya gezisini tamamlayan Başbakan Tansu Çiller dün yurda döndü. Bu ülkelerle Türkiye'nin çok derin bağlan bulunduğunu kaydeden Çiller, "Türkiye, birçok alanda köprübaşı durumundadır. Ben parlak bir geleceğin sancılannı gördüm. Bu parlak gelecek, Türkiye ile birlikte bütün kardeş ülkelerin de aydınlığa birlikte gidişi olacaktır" dedi. istanbul kongresi CHP'de 5 aday yanşacak • CHP'nin yann yapılacak İstanbul il kongresinde 5 aday yanşacak. Nurettin Sözen, Sırn Özbek, Ahmet Güryüz Ketenci, Halil Ergün ve Hasan Bulut aday olduklannı açıkladılar. • 5. Sayfada AŞKABAT / ANKARA (Cumhuriyet) - Başbakan Tansu Çiller, Orta As- ya'daki 3 cumhuriyete yap- ttğı geziyi dün tamamladı. Gezinin son gününde özel olarak kıralanan TH Y uça- ğının anza yapması nede- niyle Çiller ve heyet üyele- ri, Türkmenistan'ın sağla- dığı iki uçakla Ankara'ya döndüler. Çiller, 5 gün sü- ren gezisini değerlendırir- ken "Bu ülkelerde pariak bir geleceğin sancılannı gördüm" dedi. Başbakan Çıller, dün Türkiye'ye ha- reketinden önce, Türkme- nistan Cumhurbaşkanı Sa- parmurat Niyazov ile bir- likte Aşkabat'ta blucın fab- rikası açtı. Fabrikaya geli- şinde Başbakan Çiller'e bolluk, bereket ve sadaka- ti simgeleyen ekmek ve tuz ikram edildı. Türkmenıstan Cumhurbaşkanfnın adını taşıyan blucin fabrikası. 18 bin 300 metrekare kapalı alanda, 35 mılyon dolarlık ortak yatınmla gerçekleştirildı. Fabrika, yılda 12 mil- yon metre blucin kumaşı üretebılecek. Fabrikanın açılışı sonra- smda heyet üyeleri, Aşkabat Havaalam'na geldiler. THY yetki- lileri, uçağın kargo kapağının anzalandığinı ve tamır ermeye ça- lıştıklannı söylediler. Daha sonra ise taminn olanaksız olduğu. mArkasiSu.19Su.rde ELAZIĞ^DA İŞKENCE İDDİASI ~ 8 polîs cinayetten yargılanacak • Adalet Bakanı Mehmet Moğultay, yazımız üzerine olayı araştırdı. Elazığ Cumhuriyet Savcısı'yla ılişki kurdu. Savcı Nafiz Horasan, Elazığlı hamal Hüseyin ile ev kadını Kumru Hanım'ın çocuklannm 'kasten öldürüldüğü'nü ortaya çıkardı • 8 polis hakkında Cumhuriyet Savcısı, 'kasten adam öldürmek' suçundan TCK'nin 448 ve 463. maddelerı gereğince 11 Ağustos 1995 günü dava açtı. Polisler hakkında 24-30 yıl arasında hapis cezası isteniyor. htOKT ÇEltiUmrnn yaz» • 5. Sayfada OLAYLARIN ARDINDAKİ GERÇEK Sabır?.. Dünkü Cumhuriyet'in 5'inci sa/fasında tek sütun üzerine ya/ımlanan bir haber, ilgi çe- kioydi. ANAP Grup Başkan- ve<ili Eyûp Aşık, "anayasa ih- IsaJni önlemek için" partisinin t>eşlattığı girişime destek bu- lanadıklannı, Meclis'te yeter- li ^oğunluğasahipolmadıkla- nndan, ara seçim girişiminden sonuç alamadıklannı söyleye- rek "Kamuoyunun ve basının bu kadar duyarsız kaldığı bir ortamda genei seçimi bekle- mekten başka çaremiz kalmı- yor" dedi. Gerçekten 1995 Türkiye- si'nde garip bir duyarsızlık or- tamı var. Çünkü merkez sağ hem iktidarda, hem muhale- fettedir; merkez sol da hem iktidarda, hem muhalefette bulunuyor. Bu duaım aşılma- dıkça, eski dönemlerdekı gibi "muhalefet-iktidar" çatışma- sının kitleleri sürüklemesi ola- naksız görülüyor. Oy oranlan yüzde 20'nin al- tında kalmış partilerle, ülke bir sürükleniş sürecine girmiştir. Ancak bu ortama bakarak kendi kendimizi aldatmaktan da sakınmalıyız. Çünkü Türkiye'de, iyi bilin- diği gibi muhalefet rüzgârı beklenmedik bir zamanda bir- denbıre esmeye başlıyor ve fırtına patladığı zaman iş işten geçmiş oluyor. Geçmişteki deneyimlerimiz, bu olasılığın kapısını açık tutmak gereğini vurguluyor. Bizimki gibi örgüt- lenmesi zayrf toplumlarda mu- halefet, düzenli ve bilinçli bir yükseliş göstermiyor; kamu- oyundaki bınkim, kalabalıklar- ••• mArkasıSa.l9,Sü.9'da B U G Ü N Cumhuriyet'le birlikte BORSA DOLAR Dün 45301.88 Oncekı 46^16.46 oDun 47.550 Oncekı 47.650 MARK ODûn 32.300 Oncekı 32.300 ALT1N ûDun 591.500 Öncekı 590.500 GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Caz aşkıyla yanan sanatçı Genç kuşağın usta sanatçısı Yahya Songur Dai, cazı yaşam biçimi olarak görüyor. mArka Sayfada Kaddaflden tehdit Kaddafi, Türkiye'nin Irak konusunda ABD'nin yanında yer alması halinde yaptınm uygulayacağı tehdidinde bulundu. • //. Sayfada Orta Asya'da 7amanr ... Orta Asya cumhunyetlerinin biçımlenme sürecini hamu- ra benzetirsek, "henüz una su katılıyor" dıyebıliriz. Yakın geleceğin nelere gebe olduğunu kestırmek ger- çekten güç. Gelişmiş ülkelerin, yeni kurulan devletlere kla- sik bir "bakış standardı" var. O toprakların stratejik öne- mine, doğal kaynaklanna bakıyorlar. Ayncalıklannın ve çı- karlarınm ne olabileceğini hesaplıyorlar. Üzerine hazır şab- lonu koyup ilişki düzeyini saptıyorlar. Türkiye'nin, Orta Asya cumhuriyetlerine bu gözle bak- ması olanaksız. Tarih ve küttür ortaklığı ıster istemez birin- ci plana çıkıyor. . MArkasıSa. 19,Sü.3'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog