Bugünden 1930'a 5,491,590 adet makaleKatalog


«
»

Yeni Bir Etap Yeni Bir Yaşam! EMLAKBANKASID a H t U y g ı r B i r Y j j a m I ç ı n " Cumhuri Emlak Bankası'nın Yeni Etap Konut Satışları Başladı. EMLAK BANKASI 72. Yl SAYI 25617 / 20000 Tl (KDViçmde) KUPUCUSU: YMUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADfc NADİ (1945-1991) 18AĞUST081995CUU Başbakan Tansu Çiller, Prof. Nevzat Yalçıntaş'ı devreye soktu RiyadPaözd elçiRiyad'a, İslam Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu üyeliği yapmış olan Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş gönderildi. Tarafsız bir kişi olması nedeniyle bu görevin kendisine verildiğini kaydeden Yalçıntaş, "Suudi yetkililerle iyi ilişkilerim var" dedi. Yalçıntaş, Cumhurbaşkanı'nın da temsilcisi olduğunu söyledi. ANKARA / İSTANBUL (Cumhuriyet) - Başbakan Tansu Çilİer. Suudi Arabis- tan 'daki Türk yurttaşlarına ve- nlen ölüm cezalannın ınfazı- nın durdurulması içın Riyad'a tslam Kalkınma Bankası Yö- netim Kurulu üyeliği yapmış ve bu ülkede bulunmuş olan Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş'ı "özel temsiki" olarak gönder- di. Yalçıntaş'ın Suudi Arabis- tan'a Çiller'in özel temsilcisi olarak gönderileceği haberini gazetecilere, Ozer Çiller öğle yemeğinde iletti. Özer Çiller, konunun önemini aynntılı bir şekilde gazetecilere anJattı. Arap ülkelerinde yoğun bi- çımde "afrodizyak-cinsel uya- n a " olarak kuIlanılan*Capta- goo" adlı uyuşturucu kapsamındaki ilaç- la ılgilı kaçakçıhk yaptıklan savıyla 4 Türk yurttaşının başlannın kesilerek ı- dam edilmelen konusunda Orta Asya gezisi boyunca sık sık bilgı alan Başba- kan Çiller, dün sabah, beraberindekı he- yette bulunan Dışişleri Bakanı Erdal lnönü ıle de görüşerek devreye gırme AİLELER PERİŞAN 'Rüyama giriyor' • Idama mahkûm edilenlerden Mehmet Ateş Yılmaz'ın eşi Hatice Yılmaz. 3 çocuğu ile perişan olduğunu, Kilisli 4 kişinin idam edilmesi sonrasmda geceleri kocasını rüyasında kafası kesilerek idam edilirken gördüğünü söylüyor. • 6. Sayfada TEPKİLER SÜRÜYOR Hükümete suçlama• Hikmet Çetin "Bu vahşi uygulama, bize Atatürk'ün kurduğu laik cumhuriyetin ne kadar önemli olduğunu göstermiştir" dedi. Mesut Yılmaz da idamlann önlenememesinden dolayı hükümeti suçladı. • 19. Sayfada karan aldı. Suudi Arabistan'a gönden- lecek kişinin bu ülkede tanınmış olma- sı gerektıği konusu da dikkate alınarak Prof. Yalçıntaş seçildi. Çiller'e, bir Dışışlen Bakanlığı yetkı- lisinin gönderilmesi durumunda iki ül- ke arasındakı ilışkılerde "yanuşanlama- lann ve istenmeyen sonuçİann doğabüe- ceği" ıletilerek böyle bir yöntem öneril- diğı öğrenildi. Prof. Yalçıntaş'ın, uzun yıllar İslam Kalkınma Bankası'nda yönetim kurulu üyesi olarak çalıştıgına ve Suudi Arabis- tan'da bulunduğuna dıkkat çekildi. Prof. Dr. Yalçıntaş, dün akşam saatle- rinde temaslardabulunmak üzere Suudi Arabistan'a gitti. Atatürk Ha- valimanı'ndan hareket eden Yalçıntaş, Adana'ya geçerek burada bir grup Dışişleri yet- kilisinden oluşan heyetle bulu- şarak Cidde'ye hareket etti. Yalçıntaş, Atatürk Havali- manı'nda yaptığı açıklamada, Başbakan Çiller'in, Bişkek'ten dün sabah saat 11,00'de tele- fonla arayarak kendisinden idamlann önlenmesi için giri- şimlerde bulunmak üzere Su- udi Arabistan'a gitmesini iste- diğinı aktardı. Nevzat Yalçın- taş. sözlerini şöyle sûrdürdü: "Sayuı Başbakan'ın bu iste- ğinimemnunhetle kabul ettim. Bu arada Dtşişleri Bakanhğı da Suudi yetkililerle temasa geçe- rek böyle bir girişimin nasıl karşılanacagını öğrenmiş. Suudi yetkiU- ler benim guişimimi olumlu karşılamış- lar. Bu yaklaşun beni umutlandınu. İn- şallah müjdeli haberieıie döneceğiın." Bugün başlayacak ginşimlerine mümkün olursa Kral Fahd'dan başlamak MArkasıSa. 19,SH l'de !/.AJ.v..<rK.«*v-tf / û^»-«^ w ' "GECEYARISI KERVANI" ŞERİATÇl BASIN: İDAM BAHANE, HEDEF İSLAM SUUDİ ARABÎSTAN'DAN TUR1STL.ERE TAAHHÜTNAME SUUDİ GAZETESİ EL YEVM: ŞERİAT YASALAR1 DEVAM EDECEK İDAMDAN DÖNEN GÜNEŞ: DERDtNlZl ANLATAMAZSIN1Z • 6. Sayfada N U R C U L U C U N Ö Y K Ü S Ü Fethullah Gülen Hoca'nın serüveni ethullah Hoca ve İslamcı kesimin önde gelen kalemleri Cumhuriyet'e konuştu. smail Nacar, Mehmet Kutlular, Mehmet Şevki Eygi, Mustafa Kaplan, Nilüfer Narlı ve Can Kozanoğlu, Fethullah Hoca'yı değerlendirdiler. zmır Kestanepazarı Kuran Kursu'ndan, askeri cezaevlerinden cumh urbaşkanlarının, başbakanların itibarh konukluğuna uzanan bir yaşamöyküsü. ethullah Hoca, 12 Eylül yönetimiyle uzlaştı mı uzlaşmadı mı, Küçük Dünyam adlı anılarındaki kerametler nelerdi? OMLÇAUŞLJUrnyandiZRi P A Z A R C Ü N Ü C U M H U R İ Y E T ' T E F ABD BAŞKAJM BILL CLINTON 'Ege'de istikrar istiyoruz' • ABD Başkanı Bill Clinton, Washington'un, Ege'de istikrar amacıyla yükümlülük altına girdiğini belirterek, ABD'nin, Kıbns sorununun banşçı çözümü ve Türk-Yunan ilişkilerinin düzelmesi için yükümlülük altına girdiğini söyledi. • Eski düşmanlıklan bir kenara bırakıp, daha banşçı ve daha verimli bir dünya için dinamik bir şekilde ilerlenmesi gerektiğini belirten Clinton, Kıbns sorununu zor bir mesele olarak gördüklerini de ifade etti. • //. Sayfada Çin'den yeraltı nüldeer denemesi • Fransa'nm Güney Pasifık'te nükleer denemeleri sürdürme karan dünyada büyük yankılara neden olurken Çin, dün, bu yıl içindeki ikinci yeraltı nükleer denemeyi gerçekleştirdiğini açıkladı. Deneme, Avustralya ve Japonya başta olmak üzere pek çok ülke tarafindan tepkiyle karşılandı. • 11. Sayfada Niyazov: Doğalgazda sıkmh çıkartnayız • Başbakan Tansu Çiller, 3 gûnlük Orta Asya gezisinin son durağı olan Türkmenistan'da Cumhurbaşkanı Saparmurat Niyazov'la 1.5 saatlik bir görüşme yaptı. • Cumhurbaşkanı Niyazov, Türkmenistan doğalgazuıın Türkiye'ye taşınması içın Rusya ile görüşmeler yapılması gerektiğini söyledi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosn) - Başbakan Tansu Çiller ve beraberindeki heyet, Orta Asya gezisinin son durağı olan Türkmenistan'da te- maslarda bulundu. Görüşmeler sırasında Türk- menistan Cumhurbaşkanı Saparmurat Niyazov, Türkmenistan doğalgazmın boru hatlanyla Tür- kiye'ye taşınması için Rusya ıle de görüşmeler yapılması gerektiğini vurguladı. Kazakistan ve Kırgızıstan'dan sonra Türkme- nistan'a geçen Başbakan Çiller, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Saparmurat Niyazov ile yakla- şık 1.5 saatlik bir toplantı yaptı. Toplantı sonun- da Türk ve Türkmenistan heyetleri arasında ya- pılan görüşmelerde, Dışişleri Bakanı Erdal tnö- nü, Devlet Bakanı AyvazGökdemir ile Enerji ve Tabiı Kaynaklar Bakanı Veysel Atasov da bulun- du. Başbakan Çiller, Niyazov'la görüşmesinden sonra bir basın toplantısı düzenledi. Türkmenis- tan'la yapılan anlaşmalan açıklayan Çiller, bir gazetecinin "Bu anlaşmalann aynntılannı öğre- nebiür mhiz" sorusu üzerine. "Teknisyen arka- daşlardan biri gelip anlatsın" dedi Kımse ortaya çıkmayınca Çiller, başdanışman- lanndan Valım Eralp'e dönerek "Yahm Bey,buy- run" dedi Ancak bu sırada Dışişleri Bakanı Er- dal lnönü, ağir ağır mikrofona doğru yürüdü. tnönü'nün mikrofona biraz "ürkek" yürüdüğü- MArkasıSa. 19,Sü l'de Şehit Albay Ozden'e hazin tören PKK'literörisÖerceşehitedilen AIba> Rıd\anÖz- den'in cenaze törenine kablan Cumhurbaşkanı DemireL şehit albaym eşi Tomris Ozden'e baş- sağlığıdiledi. (Fotoğraflar HATİCE TUNCER) tstanbıd Haber Serviâ - Mardin'in Sa\r ur ilçesi Or- mancık Köyü yakımnda pazartesı akşamı PKK'lilerle çıkan çatışmada şehit düşen Mardın Jandarma Alay Ko- mutanı Albay Rıdvan Ozden, dün tstanbul'da düzenle- nen devlet töreniyle Edirnekapı Şehitlıği'nde toprağa verildi. Cenaze törenine. Cumhurbaşkanı Süleyman De- mireL Devlet Bakanı ve Başbakan Vekili Hikmet Çe- tin, Devlet Bakanı Necmettin Cevheri, Devlet Bakanı Algan Hacaloğlu, Jandarma Genel Komutanı Orgene- ral Aydın ther katıldı. Levent Camısi'nde kılınan cena- ze namazından sonra lstanbul II Jandarma Alay Komu- tan Yardımcısı Albay Halil Ayan, yaptığı konuşmada şöyle dedi: "Sen ve senin gibi kahramanlar sayesinde Türk nüUeti, düma var oldukça huzur ve gü\en içinde yaşayacaknr. Rahat u>ıı. Ülkenin bütüniüğünü. \atan toprağuun güvenliğini. Türk isnklal ve cumhurivetini konryacağunıza, şanb Türk bavrağını daima göklerde dalgalandıracağunıza soz veriyoruz. Ruhun şad olsun." GÜNDEM Ayduılar Bosna yolunda • Istanbul'dan uçakla Split'e gidecek olan Bosna heyeti, karayoluyla Mostar ve Saraybosna'ya ulaşacak. Yolculuğa Esin Afşar'ın rahatsızlığı nedeniyle katılamayacağı bildirildi. • Bakanlar Kurulu'nun, 18- 25 ağustos tarihleri arasında Bosna'ya gidecek yolculara Toplu Konut Fonu uygulanmaması karan, Resmi Gazete'nin dünlcü sayısmda yayımlanarak ^rürlüğe girdi. • Çeşitli meslek ve görûşlerden oluşan Bosna Grubu, Boşnak katliamında en önemli rolü oynamakla suçladıklan Ingiltere'yi, ürettikleri mallan kullanmayarak protesto etme karan aldı. • 11. Sayfada OLAYLARTJN ARDENDAKİ GERÇEK Köylüye Düşmanlık?. 3elişmışliğin belirli ölçutleri var, bunlardan biri de tanmda çdışan nüfus oranıdır. Ameri- ks"dan Avrupa'nın sanayileş- rnş ülkelerine kadar uygar dCnyada, nüfusun küçük bir tKilümü tanmda çalışır; ama, çiğdaş teknolojıyi kullandığı içn yüksek üretim sağlar; nü- fusun büyük bölümü de sana- yi kesiminde çalışır. Türkrye'de nüfusun yaklaşık yansının tanm kesiminde bu- lunması, sanayileşmenin nere- sinde olduğumuzu gösteriyor. Cumhuriyetin kuruluşundan beri hedef olarak saptanan en- düstrileşmeye daha çok yolu- muz var. Ancak bu olgu, köylüye düş- manlaşmak için bir neden de- ğildir. Sanayileşmenin başını çe- ken, ister devlet olsun, ister özel sektör, bu amaca doğru hızlandıkça, endüstri yatınm- lan yoğunlaştıkça köylülük oranı azalacak, kırsal kesimin ağırlığı hafrfleyecektir. Eğer sanayı yatınmlan yete- rince hızlanmaz, toprak, pat- layan nüfusu taşımazsa Türki- ye'de başa geten çekilir, köy- lerden kentlere göç, toplumsal yapının dengesini bozar; işsiz- lik ve gizli ışsizlik çeşitli sorun- lara yol açar; şehırler denetle- nemez kondutaria kuşatılın ye- rel yönetimlerin elleri boğrün- de kalın güvenliktehlikeyedü- şer, yaşam güçleşir. Durum böyleyken bir de hü- kümetler tanmı öldürmek yo- lundaki politikalannı sürdürür- lerse, bu kez de kendi kendi- sini beslemekJe övünen Türki- ye, hızlı nüfus artışının da bas- kısıyla besin maddeleri dışalı- mına başlar. Ülkemizde ne doğru dürüst bir ekim planlaması ne de sağ- lıklı birserbest piyasa oluşma- dığından, tanm kesiminde bir kördövüşü surmektedir. Tanm ürünleri çoğu zaman ••• mArkasıSa.l9,Sü.9'da Şimdi, özel okul taksitlerini ödemek daha kolay: Özel Okul Taksit Krediniz VakıfBankta! VakıfBank, 100 milyen liraya kadar Öz»l Okul Taksit Kredisi «eriyor. Gelin VakıfBank a, bn kredinizden hemen yararlanın; özel okul taksitlerini rahat rahat ödeyin. Hem de gp*. çok uygun odeme koşuilanyla! V BORSA ODun 46.21&46 Oncekı 47.46355 DOLAR ODun 47^50 Öncekı 47.650 MARK 0Dun 32.300 Öncekı 32.325 ALT1N ÛDün 590.500 Öncekı 589.000 'Ürdün'e saldınlmayacak' . Bağdat, Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'in iki damadına sığınma hakkı tanıyan Ürdün'e bir saldınnın soz konusu olmadığını bildirdi. • //. Sayfada Velilere bağış zortaması Yetkililenn açıklamalarına karşın her yıl olduğu gibı bu kayıt döneminde de birçok okulda para konuşuluyor. • 3. Sayfada MUSTAFA BALBAY . .Değişimin Acımasızlığı. AŞKABAT - Orta Asya gezimizın son durağı, Türkmen- başı Saparmurat Niyazov'un ülkesi Türkmenistan. Aşkabat'a, geçen yaz, Türkmenistan'ın SSCB'den ay- nlıp bağımsız bir devlet oluşunun üçüncü yılı nedeniyle gel- miştim. llk dikkatimizı çeken, Niyazov'un adının ve resım- lerinin yoğunluğu olmuştu. Bu gelişımizde biraz daha art- tığını gördük. Bu ülkeye "Niyazovistan" demek çok yanlış bir tanım- lama olmayacak. Devlet daırelerindekı yazılı slogan şu: "Halk, vatan, Türkmenbaşı." Orta Asya cumhuriyetlerinin tümünde olduğu gibi bura- da da önemli etnik gruplann arasında Ruslar da yer alıyor. Türkmenbaşı'nın Yeltsin'le arası fena değıl. Yeltsin kendi- sine, 'Süpermurat Türkmenpaşa' diyor. MArkosıSo. 19,SH3'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog