Bugünden 1930'a 5,491,590 adet makaleKatalog


«
»

Yeni Bir Etap Yeni Bir Yaşam! EMLAK BANKASIDaha liyj|»r Bir I çln" Cumhuriyefc Emlak Bankası'nın Yeıi Etap Konut Sattşları Başladı. ILAK BANKASI a h a U y g ı r B i r Y a } * m I ç ı n " 72. TL SAYI2S61I / H (KDViçinde) KURUCUSU: (1924-1945) BAŞYAZARI: 0945-1991) Atıkara idamlann durdurulmasını istedi; Riyad karannda direniyor Idaııı gergııüiği- Ankara, 4 Türk'ün idamıyla gerginleşen ilişkiler sonrası Suudi Arabistan'a ihtiyatlı olunması çağnsmda bulundu. Dışişleri Bakanı lnönü, Suudi meslektaşından idamlann durdurulmasını istedi. Insan haklanndan sorumlu Devlet Bakanı Algan Hacaloğlu, "Lütfen bu katliamı durdurun" dedi. • Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Naci el-Müfti ise yaptığı açıklamada, ülkedeki idamlann, Islam yasasına göre devam edeceğini belirtti. Naci el-Müfti, "Suudi Arabistan, bazı taraflann istekleri yüzünden, bir dini cezayı değiştirmeyi amaçlayan baskılara boyun eğmeyecektir" dedi. ANKARA (Cumnuriyet Bürosu) - Ankara, 4 Tûrk yurttaşının şeriat ya- salanna dayanılarak ıdam edılmesıyle gerginleşen Türkıye-Suudi Arabistan ilişkilennın daha da kötüye gitmeme- si içın bu ülkeyı "ihtryatiT davranma- ya çağırdı. Suudi Arabistan'ın Anka- ra Büyükelçisi Naci el-Müfti ıse ülke- sindekı ıdamlann, Islam yasalanna gö- re devam edeceğini bildırdi. Başbakan Tansu Çiller ıle birlıkte Kazakistan'da bulunan Dışişlen Bakanı Erdal lnönfi, öncekı gece Türkıye saati ile 21.00 sı- ralannda Suudi Arabistan Dışişleri Ba- kanı Suud el -Faysal ile bir telefon gö- rüşmesı yaptı. ınönü'nün, Tûrklerin ıdamınm durdurulmasını istediği, Fay- sal'ın elınden geleni yapacağını vurgu- ladığı; ancak herhangı bir "garanti" vermediği öğrenildi. Devlet Bakanı ve Dışişleri Bakanvekılı Algan Hacaloğ- lu, dün yaptığı yazılı açıklamada, "Her ülkenin iç hukukuna saygılryız, ancak Suudi Arabistan'ın hangi suçtan olur- sa olsun idam cezası ile özünde yaşam hakkını hiçe sayan uygulamalan, in- san haktan ihlaûdir" dedi. İdam ceza- lannın temel ınsan hakkı ihlali olduğu- nu vurgulayan Hacaloğlu. "Sayın Su- udi Arabistan yetkililerini uyarmak is- tiyoruz. Lütfen bu katliamı durdurun. Ceza veriniz; ama yaşam hakkını ko- ruyumız. Halen ülkenizde tutukhı bu- lunan 40 Türk ve diğer uluslardan ida- ma mahkûm edilmiştutuklular için an- layış bekliyoruz. İdam cezalannuı kal- dınlmasını diliyoruz" görüşünü dile getirdı. Dışişleri Bakanlıği Sözcü Yardımcı- sı Nurettin Nurkan. dün düzenlediği basm toplantısında, Suudi Arabis- tan'ın Ankara Büyükelçisi'nin resmi Suudi Haber Ajansı'nda idamlann sü- UArkasıSa.6,Sü.2'de DESTEK VEREN DE VAR Mezarcı savundu • Hasan Mezarcı, idamlara destek verdi. Mezarcı, idam cezasının Avrupa ve ABD'de de olduğunu belirterek idamlara karşı çıkan kamuoyunu şeriata ve Islamiyete "küfretmekle" suçladı. • 6. Sayfada AF ÖRGÜTÜ'MJN RAPORU; Cellata kelle başma prim • Uluslararası Af Orgütü'nce Suudi Arabistan'daki idamlarla ilgili hazırlanan bir raporda, gözaltına alınan kişilere işkence yapıldığı, ağır işkence sonucu alınan itiraflann da idam için yeterlı sayıldığı belirtildi. • 6. Sayfada WE Suudi Arabistan'a tepki yağıyor Ankara 'daki büyükelçiliğe siyah çelenk kondu. Başbakan Çiller: Gerekirse büyükelçimizi çekeriz ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Suudi Arabistan'ın, uyuşturucukaçak- çısı olduklan gerekçesiyle 4 Türk yurt- taşmı şeriat yasalanna göre idametme- sine tepkiler giderek artıyor. Siyası parti ve kitle örgütlen temsilcileri, dün yaptıklan açıklamalar ve düzenledik- leri basın toplantılanyla Suudi Arabis- tan'ın insan haklannı ihlal ettığini be- lirterek uygulamayı kınarken, tüm si- vil toplum örgütlerinın bu ülkeye tep- ki göstermelerini istediler. Kırgızis- tan'dakı resmi ziyaretlerini sürdüren Başbakan Tansu Çiller, Suudi Arabis- tan'da 4 Türk'ün idam edilmesınden dolayı son derece üzüldüğünü belirte- rek "Açıkça söylüyorum. Bu, iki dost ülke arasındaki Uişkileri zedeîer" dıye konuştu CHP Genel Sekreter Yardım- cisı Mehmet Sevigen başkanlığındakı Ankara ıl örgütü yöneticılen dün Su- udi Arabistan Büyükelçıliğı'nin önü- ne siyah çelenk koydular. lstanbul Ba- rosu Başkanı Turgut Kazan da "so- nuçtan hükiimetin. CHP'nin ve ANAP'ın sorumlu olduğunu" belirte- rek "Eger Viecüs Vleclis'se cinayeti sey- redenlerden derhal hesap sorulmab- «fcr"dedi. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğı Genel Başkanı Türkân Saylan ise insan haklanna duyarlı tüm kişi, kurum ve devletlen Suudi Arabis- tan'da "din aduıa iştenen cinayetiere" mArkasıSa.6,SH2'de TİSİ BAŞKANI: ak heran patlayabilir• Irak'taki son gelişmeleri ve Dublin'deki Kürt toplantısının sonuçlannı Cumhuriyet'e değerlendiren Irak Milli Türkmen Partisi Genel Başkanı Dr. Muzaffer Aslan, damat krizinın Bağdat'ı sarstığını söyledi. • Aslan, ABD'nin Irak'ta bir Kürt devleti kurmayı tasarladığını kaydederken bu görüşûnün bir iddia olmadığını, Irak'm toprak bütünlüğünün pratikte zaten bozulduğunu bildirdi. • Dublin toplantısının görünürde Kürtler arasındaki banşı sağlamaya yönelik olduğunu belirten Aslan, "Ancak bunun daha ilerisini düşünecek olursak adım adım Irak'ın parçalanması tasarlanıyor" dedi. RGÜNMSOY'ntıatefi • 10. Sayfada Körfez Gerginlik giderek ürmanıyor • Saddam Hüseyın'in damatlannın Ürdün'e sığınmasından sonra Körfez'deki siyasi gerginlik giderek artıyor. Irak'ın Ürdün'e saldırması olasılığına karşı ABD'nin bölgedeki güçlerini arttırmasının ardından Bağdat da dün, yapılacak bir saldınya hazır olduğunu açıkladı. • 10. Sayfada Fhrvatlar Sırplara saldırı hazırhğında • BM Genel Sekreten Butros Gali'nin eskı Yugoslavya özel temsılcisi Yasuşı Akaşi, Hırvatistan'ın, Bosnalı Sırplara saldırmak amacıyla güney Adriyatik kıyısındaki Dubrovnik kentı çevresine asker yığdığını söyledi. • Akaşı. Zagreb'de yaptığı açıklamada " Bölgedeki Hırvat birliklerinin Dubrovnik kentıne doğru ilerleyişleri, endişe vericı boyutlara ulaştı. BM Banş Gücü askerlen, 100 kadar Hırvat kamyonunun Ploce kentinden Dubrovnik'e doğru hareket ettiğim gözlemledi. Bölgede yoğun çatışmalar yaşanmasını beklıyoruz" dedi. • 11. Sayfada Amacı genel merkez yönetimini değiştirmek Sözen adayhğını açıkladı • CHP'de gözler, bu hafta sonunda yapılacak olan lstanbul ve Ankara kongrelerine çevrildi. • 9 eylülde yapılacak kurultaya en fazla delegeyi gönderecek olan Istanbul'da, Nurettin Sözen, "mevcut genel merkez yönetimini değiştirmek üzere" il başkanlığuıa aday olduğunu açıkladı. • Ankara il kongresi öncesınde Karayalçuı ekibi, il başkanı Yılmaz Ateş'i destekleme karan alırken Çankaya ilçesinde Doğan Taşdelen yandaşlan kongreyi kazandığından, Taşdelen'in tavn il kongresi için önemli bir gösterge olacak. • 5. Sayfada tmam-hatipte oyıuı bozuldu • Meslekı ortaöğretim kuTumlarında dışandan bitirme smavlannnı kaldınlması bazı Kuran kursu ve imam-hatip liselerinde oynanan oyunu bozdu, • 3. Sayfada Aleviler devlete sitem etti Demirel'den barış çağrısı Hacı Bektaş Veli'yi Anma Kültür ve Sanat Şenliği'nde konuşan Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Alevi yurttaşlara, geçmişin acı ve İcinlerini bir tarafa bırakarak devletle banşmalan çağnsında bulundu. • 5. Sayfada 'Devlet şeriatçıyı koruyof Hacıbektaş Belediye Başkanı Mustafa Özcivan, törende yaptığı konuşmada, tüm Alevi yurttaşlar adına, devletteki köktendinci kadrolaşma, din ve mezhep aynmcılığı nedeniyle siyasileri suçladı. • 5. Sayfada Siyasiler konuşturulmadı Törenler, her y ıl siyasi partilerin şov yaptığı bir açık hava mıtingine dönüşünce bu yıl organızasyon komitesi, Cumhurbaşkanı Demirel, Başbakan Yardımcısı Hikmet Çetin ve Kültür Bakam Ismail Cem dışında kimseye söz hakkı vermedi. "Hacı Bektaş-ı Veö'vi Aıuna Törenkri ve Kültür Sanat EtkinliklerT bu yıL, geçmiş yıllara oranla daha geniş kklekrin kaübnuyla yapıtayor. (Fotoğraf: TARIK TINAZAY) 5. Sayfada Ozelleştirıne tozdumatı• Özelleştirmede her gün hesapta olmayan yeni gelişmeler ortaya çıkıyor. Özelleştirme Idaresi'nce satılan SEK tesislerinden Balıkesir îşletmesi'ni satm alan Mar Tüketim adlı şirket, makinelerin kendilerine eksik teslim edildiği gerekçesiyle dava açmaya hazırlaruyor. • Aktaş'la başlayan elektrikteki özelleştirme macerasına yeni bölümler ekleme hazırlıklanna başlandı. Elektrik Dağıtım AŞ'ye bağlı 7 müessese, özelleştirme öncesi şirketleştirildi. Petlas'a ise Iranh ve Urfalı taliplerin ardından şimdi Güney Kore'den müşteri çıktı. • 9. Sayfada Şehit albay için tören • Mardin'in Savur ilçesıne bağlı Ormancık Köyü yakınlannda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Albay Rıdvan Özden ile Jandarma Astsubay Abdurrahman Uçar ve uzman çavuş Çetin Ertaş için tl Jandarma Alay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. • 19. Sayfada Özden'in eşi OLAYLARIN ARDEVDAKİ GERÇEK Alınacak Ders... Hoşgörü ile bağnazlığın yansımalannı iç içe yaşadığı- mız günlerdeyiz. Bağnazlığın verdiği acılar, Suudi Arabıstan'da başlan kı- lıçJa kesılerek idam edilen yurttaşlanmızdan kaynaklanı- yor. Sırada bekleyenler de var. Kellesi kopanlarak öldürül- meyi bekleyen yurttaşlanmız için yapılan ginşimlerte halkı- mızın beklentilerine uygun bir sonuç alınacak mıdır?.. Bu konuda iyımserliğe yol açacak bir işaret görülmüyor; umutsuzluk ağır basıyor; en çok üzülenlerin başında, Su- udi Arabistan'da yaşamlanna zalimce son venlmiş yurttaş- lanmızın yakınlan geliyor. Bağnazlığın yarattığı tepki- ler toplumu sarsarken, hoş- görü kültürü, aynı günlerde, Hacı Bektaş-ı Veli'yi anma törenleriyle yoğun biçimde gündeme yazılıyor; yüz binler- ce kişi, laiklikle örtüşen hoş- görü felsefesini Anadolu'da yaşam biçimine dönüştüren Hacı Bektaş'ı anıyor. Anma törenleri tarihsel bir olguyu değıl, yaşayan bir kül- türü simgelıyor; her geçen gün şenatçı karanlığın yoğun- laştığı ülkemizde, güncelleşen bir değer kazanıyor. Ülkemizi ikinci bir Suudi Arabistan yapmak ya da Hu- meyni modeline uydurmak is- teyen akımların, Anadolu'nun tarihsel kültürüne ters düştü- • • • MArkasıSa. 19,Sü.9'da B î u 1 HMBHI•» 1 c 1 U N • prek... lözkın •Mert •pşgf» Cumhuriyet'le BORSA û47.463.55 öncekı 47^49.73 DOLAR ûDun 47.650 Öncekı 47.250 MARK ûDun 32.325 Önceki 32.250 ûDün 589.000 Öncekı 587.000 Buruk yaz tatilleri Selim lleri, Gramofon iğnesi'nde Bodrum'u, Avşa'y' v e Yalıkavak'ı anlatryor. • 75. Sayfada işadamı Ağa Ceylan öldü Ağa Ceylan önceki gün karacığer kanseri nedeniyle yaşamını yitirdi. Ceylan'ın cenazesi yann Ankara'da toprağa verilecek. • 3. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Orta Asya'dan Temennilerle... BIŞKEK - Almatı'nın yeşılliğinde nefeslerimizi bırakıp Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e geçtik. Bişkek de Alma- tı'yı aratmayacak kadar yeşil, ağaçlann arasında kaybol- muş bir kent. Kazakistan'dan aynldığımızda "Petrol konusu ne oldu" sorusunun yanıtı henüz netleşmemişti. Son gece, bir iyi ni- yet anlaşmasının imzalandığı duyuruldu. Biz de ister iste- mez sorduk: "Bugüne kadar iyi niyet yok muydu?" Gorüfljrı o ki petrol konusunu daha çook konuşacağız, dahâçookiyi nıyetanlaşmalan ımzalayacağız. MArkosıSa. 19,SH3'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog