Bugünden 1930'a 5,485,296 adet makaleKatalog


«
»

r | Yeni Bir Etap Yeni Bir Yaşam!1 £ > EMLAKBANKASI 72. YISAYI 26616/ Tl (KDVIçinde) umıhurıye( jgj Err.la.k Bankası'nın Yeni Etap Konut £a\:ış!arı ftaşladı. Y.»»m I ç ı n " 1895ÇARŞAMBA Suudi Arabistan'daki infazlardan Dışişleri Bakanlığı habersiz 41 Tiirk clalıa ölüıııü bekliyor• Suudi Arabistan'da cuma gününden bu yana başı kesilerek idam edilen Türklerin sayısı dörde ulaştı. • Tûrkiye'nin Riyad Büyükelçiliği yetkilileri, önceki gün cezalan infaz edilen Türk yurttaşlannm idama mahkûm edildiklerini dahi bilmediklerini, infaz nedeniyle 'şoke olduklannı' belirttiler. • Türkiye, S.Arabistan'da idama mahkûm edilen ve mahkûmiyeti kesinleşen 20 kişirun de içinde olduğu 41 Türk'ü kurtarmak için girişimde bulundu. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Suudi Arabistan'da uyuş- tunıcu kaçakçılığı suçlamasıyla başlan kesilerek idam edilen son 2 Tûrk'ûn cezalannın kesinleşti- ğinin bile Türk makamlanna ile- tilmedigi belirtildi. Suudi Ara- bistan'daki "habersiz infazlar" karşısında "düs kınkhğına uğra- yan" Türkiye, idam cezasına çarptınlan 41 Türk'ü kurtarmak amacıyla suçlu değişimi yapıl- tnası için girişim başlattı. Dışişlen Baka- nı Erdal Inönü'nün, Suudi Arabistan Içişleri Bakanı ile görüşeceği öğrenildi. ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, hükümeti, şeriatçı infazlar karşısında caydıncı etki gösterememekle suçladı. Şırnak Bağımsız Milletvekıli Mahmut Ahnak, Suudi Arabistan'da Türk tutuk- KRAL FAHD'A PROTESTO - Suudi Arabistan'da geçen cuma günü Seyfettin Erkut ile Mehmet Nuri Köseoğlu'nun idam edilmesi Kilis'te protesto edildi İdam kararmı kınayan bir gnıp,önceki gün Kiüsiçiıuleyürüyüşyaparak Suudi Arabistan bayrağunyakn ve"Kah- rolsun şeriat düzeni", "Allah adına cinajet islryoriar", "Sen Allah mısın Fahd", "Müslü- manız elhamdiilillah; Seyfi, Nuri ölmediniz"' sioganlan atn. (Fotoğraf: AA) Aileler yaslı 'Şeriat adaleti bumu?' • Suudi Arabistan'da başlan kılıçla kesilerek öldürülen iki Türk sürücünün Kilis'teki aileleri, cesetleri istiyor. AHMET BARUTÇU KİLİS - Suudi Arabistan'da doping hapı bulundurduklan gerekçesiyle 9 yıl önce yakala- nan ve uzun süren yargılamarun ardından geçen cuma günü na- mazdan sonra başlan kılıçla ke- silerek idam edilen ikı Türk şo- forünün Kilis'teki ailelen. göz- yaşlan içinde "Şeriat adaJeti bu mu, adil düzen bu mu" dıye so- M Arkası Sa. 17, Sü. l'de lulann başlan kesilerek idam edilmesin- den Başbakan Tansu ÇiDer'i sorumlu tut- tu. Suudi Arabistan"da, yılbaşmdan bu yana geçen 8.5 aylık dönemde 143 ya- bancının idam edildıği bildirildi. Cumhuriyet'e bilgi veren Riyad Bü- yükelçiliği yetkilileri, Seyfettin Erkut Mehmet Nuri Köseoğiu, Feva Dana ve Yusuf Mütayinı adlı Türk yurttaşlannın idam edilmelerinden önce genel olarak bu tür gelişmelere karşı Suudi Arabistan tarafiyla sürekli temas kurulduğunu bil- dirdiler. "En azmdan geride kalan vatandaşla- ranızı bıçağın alündan almak için şu an- da bekfiyoruz" diyen bir diplomat, bu ül- kede idam cezasına çarptınlan 41 Türk daha bulunduğunu, bunlardan 20'sinin cezasınm kesinleştiğıni açıkladı. Tutuk- lu bulunan hangi Türk yurttaşlannın ce- zasının kesinleştiği konusunda bilgi ve- rilmediğıni vurgulayan aynı yetkili, M Arkası Sa. 17, Sül'de Okullar arası geçişe sınırlama • Ders geçme ve kredi sisteminin yerine uygulanacak 'karma eğitim modeli'ne göre öğrenciler, yalnızca lise 1 'inci sınıfta okullannı değiştirebilecekler. Aynı okulda farklı programlar arasındaki geçişler yönergeyle belirlenecek. 3. Sayfada 44 ayrı iddia Üniversitede tarikat soruşturması • YÖK, "Atatürk ilkelerine, laik cumhuriyetin temellerine yönelik şeriatçı, köktendinci ve tarikatçı bir kadrolaşmaya gidildiği" gerekçesiyle Inönü Universitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Yûcesoy ve bazı yöneticiler hakkında soruşturma başlattı. • Soruşturmada, köktendinci eğilimlerin tüm bölûmlerde egemen kılınmasını amaçlayan 44 ayn iddia gündeme getirildi. BÛLBVTSMHOâJnuilalMrf • 17. Sayfada HACI BEKTAŞ VELİ Hoşgörünün, insan sevgisinin ve evrenselliğin ölümsüz dervişi Bugün C u m h u r i y e t ' l e b i r l i k t e Törenlerde siyasete alet olmayacağız' • Hacıbektaş Belediye Başkanı Mustafa Özcivan "Bazı kişiler, Hacı Bektaş Veli'yi ve anma törenlerini siyasete alet etmek istiyorlar. Bunlara izin vermeyeceğiz" dedi. . • . Haber Merkezi - Ünlü Türk düşünürü Hacı Bektaş Veli'yi anma törenleri bugün başlıyor. Üç gün sürecek törenlerle ilgili olarak Hacıbektaş Belediye Başkanı Mus- tafa Özcivan. "Törenleri siyasete alet et- mek istiyorlar. Bunlara izin vermeyeceğiz'' dedi. Hacı Bektaş Veli'yi anma törenlerine, Cumhurbaşkanı Sülevman DemireL, Ana- y_asa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Ozden, Başbakan Yardımcısı ve CHPGe- nel Başkanı Hikmet Çetin, Devlet Bakanı Esat kıratlıoglu. Devlet Bakanı Algan Ha- cakrğiu,K.ültür Bakanı İsmailCenvTunzm Bakanı İrfanCürpınar. YDH Genel Baş- kanı Cem Boyner,eski CHP Genel Başka- nı Deniz Ba> kaJ, ANAP genel başkan yar- dımcılan İmren Aykut, Lütfullah Kayalar ile CHP Genel Sekreteri Adnan Kesldn karılacak. Yurtiçi ve yurtdışından gelecek on binlerce misafirin konaklaması için Nevşehir'ın Hacıbektaş ilçesinin değişik merkezlerine Kızılay tarafından 700 çadır lcuruldu Bu yıl 32.'si düzenlenen etkinlik- lerde çeşitli illerden gelecek semah ekip- lerinin gösterilennin yanı stra Arif Sağ, BeJkıs Akkak, Songül Karta, Canan Baş- kaya üç gün boyunca konserler verecekler. Fotoğraf sanatçısı Savaş Ocak da, kısa bir süre önce yıtırdığimız yazar Aziz Ne- sin için hazırladığı fotoğraf sergisini, dü- zenlenecek etkınliklerde sergileyecek. Oleıı albayın eşinden protestoMardin'de PKK ile girilen çatışmada yaşamını yitiren Albay Rıdvan Özden'in eşi Tomris Özden, hükümetin Güneydoğu'daki politikasmı eleştirerek siyasi otoritelerin çıkarlan için askerleri kullandığını savundu. Özden, kocasının da aralannda bulunduğu birçok askerin, sorunun ölmek ve öldürmekle çözülmeyeceğinin farkında olduklannı ileri sürdü. LATİFSANSÜR KUŞADASI (Cumhuriyet) - Mar- din'in Savur ilçesi yakınlannda önceki gün şehit edilen Mardin Jandarma Alay Komutanı Rıdvan Özden'in eşi Tomris Özden, hükümetin Güneydoğu politika- sını sert bir dille eleştirirken kocasının da aralannda bulunduğu birçok askerin, sorunun "ölmek ve öldürmekle çözül- meyeceği''nin farkında olduklannı söy- ledi. Siyasi otoritelenn askerleri kullan- dığını savunan Özden, "Birçok komu- tan, er, erbaş şehit oldu. Binlercesi sakat kaidı. Hepsi de vatanı kurtaracaklannı düşünerek mücadeleye girdiler. Ancak bu politika ile ne vatan kurtulur ne de bu sorun çözülür. Öünekle öldürmekle Gü- neydoğu sorunu çözühnez" dedi. Tomris Özden, kocasının ölüm habe- rini aldıktan sonra çökmüş. ancak me- tin olmaya çalışıyor. Güzelçamlı belde- sindeki evinde Cumhuriyet muhabırini kabul eden Bayan Özden. susmanm ar- tık çözüm olmadığı inancmda. "Rıdvan ile en son dün akşam görüştüm. Operas- >t>na gideceklerini sö>1emiştL Öleceğini biliyordu. Hatta gönderdiği son mektup- ta, 'Öleceğim' diyordu. Kendisine bir görev verilmişti, o görevini yaptı. An- cak bunun çözüm olmadığını da bili- yordu" diyen Tomris özden. kocası ve bölgede görev yapan birçok askerin de aynı görüşü savunduğunu vurguladık- MArkasıSa. 17,Sü.5'te MARDİN'DE ÇATIŞMA Albay Ozden şehit • Mardin'in kırsal kesiminde PKK ile çıkan çatışmada Jandarma Alay Komutanı Rıdvan Ozden ile bir astsubay, bir uzman cavuş ve bir köy korucusu şehit oldu. Çatışmalarda 17 PKK'li terörist öldürüldü. • 17. Sayfada Suriye île savaş senaryosu • Kurmay Albay Yaşaf Cihansız taranndan kaleme alınan ve Genelkurmay Başkanlığı'nın izniyle Strateji dergisinde yayımlanan bir raporda, stratejik olarak zayıf konumda olan Suriye'nin, Tûrkiye'yle savaşı göze alamayacağı kaydedildi. Haber Merkezi - Kurmay Albay Ya- şar Cihansız tarafından hazırlanan ve Genelkurmay Başkanlığı'nın izniyle açıklanan bir raporda, Suriye'nin, Tür- kiye ile bir savaşı göze alamayacağı be- lirtildi. Üç ayda bir yayımlanan Strateji der- TUNCELİ'NİN İKİ YÜZÜ Cami olmazsa cemevi • 12 Eylül 1980'den sonra Tunceli'deki köylere zorla cami yaptıran, ancak zorlamaya karşın Tunceli halkıru camiye sokamayan devlet, bu kez de halkla banşmak için cemevi yapımma destek oluyor. tHmSE İJOHfrm hatai • 4. Sayfada 'DEVLET HALKA YARDIM ETMELl' CHP'de Tunceli isyanı • CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç, halkın yüzde 80'inin göçe zorlandığını, Bosnalılara yapıldığı kadar Tunceli'deki vatandaşa da yardım edilmesi gerektiğini söyledi. B 5. Sayfada gisının eylül ayında çıkacak olan sayı- sında yer alacak "GAP ve Tûrkiye-Su- riye tfişküeri" başlıklı raporda. iki ülke arasındaki ilişkilerde bir güven bunalı- mı yaşandığı anlaülıyor. tki ülke arasındaki ilişkilerin "Su- PKK-Hatay " denkleminin ipoteği altın- da bulunduğu anlatılan çalışmada, "Su- yun dünyada veOrtadoğu'da sıcak sava- şa yol açmasının ihtimal dahilinde oldu- ğu, birçok araşürmacı taranndan ifade edilmektedir'" denildı. Sunye'yi uyaran ve Türkiye-Irak-Suriye arasmdaki su so- rununun Bafı dünyası ve Israil tarafın- dan tahnk edildığine dikkat çeken Ci- hansız, Tûrkiye'nin su zengini olmadı- ğını, Batı'daki birçok kentin susuzluk çektiğini hatırlattı. Türkiye ile Suriye arasında "muhtemel bir sıcak savaş" du- MArkasıSa. 17,Sü. Fde OIAYLARIN ARDENDAKİ GERÇEK Hunhar Yöntem Suudi Arabistan'da uyuştu- rucu kaçakçılığı ile suçlanarak şeriat kurallanna göre mah- kûm edilen dört Türk'ün baş- lan kılıçla kesilerek idam edil- meleri, 41 Türk'ün de aynı yöntemle idam edilmek üzere sıralannı beklemekte oluşlan, ülkemiz açısından büyük Önem taşımaktadır. Vatandaş- larımızın, yaşama bu tür bir hunharlıkla veda etmeleri de ağır ve üzüntü verici bir du- rumdur. Öncelikle vurgulamak gere- kir ki idam cezası evrensel hu- kuktan kaldınlmıştır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni 10 Mart 1954'te benimsemiş olan Türkiye, bu sözleşmenin eki olarak düzenlenen 6 nu- maralı protokolü de 28 Nisan 1983 günü, çekince koyarak imzalamıştır. Söz konusu bel- ge, idam cezalannın ulusal hu- kuklardan kaldırılmasını ön- görmektedir. 1 Mart1985'teyürürlüğegi- ren protokol uyannca, Avrupa Konseyi üyesi ülkelerin hiçbi- rinde idam cezası uygulanmı- yor. Avrupa Konseyi üyesi ol- mayan birçok devlette de i- dam cezası tarihe kanşmıştır. Bunlar arasında Haiti, Filipin- ler, Ekvador, Dominik Ckjmhu- riyeti, Kostarika, Nikaragua, Panama, Uruguay, Vanuatu, Venezuela vb. sayılabilir. Türkiye de, yasalannda ö- lüm cezası bulunduğu halde uygulanmayan ülkelerden bi- ridir. 1991 yılında, Terörle Mü- cadele Yasası'nın çıkması ile birlikte Türk Ceza Yasası'nda- ki 16 maddenin de aralannda yer aldığı, ölüm cezasını içe- ren 43 madde yürürlükten kal- dınlmıştır. Kaldınlanlar arasın- da uyuşturucu madde kaçak- çılığı da vardır. İdam cezası öngören hükümler 15'e indiril- miştir. Ancak 1984 yılından bu yana ülkemizde, idam ceza- • • • • Arkası Sa. 17, SU 9'da Şimdi pansiyon işletmek daha kolay: Pansiyon İşletmeciliği Krediniz VakıfBank'ta! VakıfBsnk, 2 milyar liraya kadar Pantiyon fşletme- clliği Kr«di>i «eriyor. Gelın VakıfBank a, krcdinizi hemen kullanın... diierscnız yeni bir pansiyon açın, dilentniz pansiyonunuzun yatak kapasitesinı artırın. Hem « L de çok «ygun odcme koşaltarıyla! BORSA ûDün 47.249.73 Önceki 46.139.78 DOLAR ûOun 47.250 Öncekı 46.650 MARK Dun 32-250 Oncekı 32JO0 ALTM Dün 587.000 önceki 57&SO0 Hakan dünya evine girdi Galatasaray'ın eski futbolcusu Hakan Şükür, dün gece görkemli bir törenle evlendi. • Spor'da Şenes Erzik yeniden başkan Fırtbol Federasyonu genel kurulu sonunda Şenes Erzik yeniden başkan seçildi. • Spor'da Uğurlu'ya gıyabi tutuklama Istanbul DGM'ce serbest bırakılan Abuzer Uğurfu hakkında, daha sonra gıyabi tutuklama karan verildi. • 4. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Halklarm Kardeşliği... ALMATI - Kazakistan'dakı etnik coğrafyaya bakınca, Anadolu'daki "mozaik" siyah-beyaz kalıyor. 30 ağustosta halkoyuna sunulacak olan anayasada yer alan etnik grupların sayısı 120yi geçiyor. 18 milyon nüfus- ta böylesıne renklı bir coğrafya. Kazaklar yüzde 44.2, Ruslar 35.7, Ukraynalılar 5, Al- manlar 3.6, Özbekler 22, Tatarlar 2, Beyaz Rus 1, Azeri 0.6, kalan 100'ün üzerindeki etnik nüfus da 6.3. Son gru- bun içinde Çeçen, Ahıska Türkü, Ermeni, Koreli, Yahudi, Moğol ve Kürt de var. Sayıları az da olsa Orta Asya cumhuriyetlerinde Kürt nü- fusun olması, Türkiye'deki "Kürtçülenn", "Biz Türklerden tamamen farklıyız. Medlerden gehyoruz" iddiasıyla çelişi- yor. • Arkası Sa. 17,Sü.3'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog