Bugünden 1930'a 5,485,115 adet makaleKatalog


«
»

Yeni Bir Etap Yeni Bir Yaşam! EMLAK BANKASI D ı h ı Uygar Bir Y.j.m I ç I n " Cumhuriyet ıEınlak Bankrjsı'nın Yeni Etap Konut Saüîlnrı F»;i'j'adı. ; EMLAK BfttfKASII ç . n - TL YL SAYI2S614 / 20000 Tl (KDV içinde) KURUCUSU: YINUSIUDİ (7924-Î945J 8AŞY>AZAR/: IUDİR NADİ (7945-799ÎJ 15AÖOT0S1895MU Hacı Bektaş veli Hoşgörünün, insan sevgisinin ve evrenselliğin ölümsüz dervişi B e k t a ş î l i k Ö z e l E k i y a r ı n C u m h u r i y e t ' l e b i r l i k t e Futbolda lıııkıık kavgası• Türkiye Futbol Federasyonu için Kemal Zorlu'nun başvurusu üzerine mahkeme, Zorlu ile yönetiminin yasal olduğunu saptadı. Erzik ekibi de boş durmayarak bu yönetimin yasal olmadığını belirten karar aldıklannı açıkladı. Erzik NÜVtT TOKDEMİR Türkiye Futbol Fede- rasyonu yö- netimi için sûrdürülen mücadelede tam bir 'hu- kuk karga- şasT yaşanıyor. Haziran ayın- dan bugüne dek tartışmalı iki genel kurul geçiren TFF'de Şe- nes Erzik ve Kemal Zorlu ekıp- lerinin bırbırleri aleyhıne her gûn bir başka mahkemeden al- dıklan kararlar, işi içinden çı- kılması zor bir noktaya getırdi. Bugûn ve yann Ankara'da top- lanması beklenen olağanüstü genel kurul öncesinde Erzik yanlılan, çoğunluğu toplaya- bilme uğraşı içinde. Zorlu yan- lılan ıse genel kurula katılma- yı düşünmüyorlar. "TFF'de bugüne nasıl gelin- <ü w sorusuna yanıt bulmaya ça- lıştığımızda, ilginç noktalarla karşilaşıyoruz. 4 Haziran 1995'te gerçekleştirilen seçi- Zorhı min yasal olup olmadı- ğı tartışmala- nndan bugü- ne gelışte, Erzik istifa edip çekilme yoluna gider- ken başkanlık koltugunu da bir türlü bı- rakmıyordu. Zorlu ise yasal başkan olduğunu kanıtlama uğraşı içinde. Her şey 3-4 Haziran 1995'te Ankara'daki olağan mali genel kurulda başladı. Daha önce topladığı imzalarla olağanüstü genel kurul yaptırma mücade- lesi veren Kemal Zorlu, Er- zik'in direnmesiyle konuyu mahkemeye götürdü. Olağa- nüstü genel kurul için karar çıkmasına karşın yaptınlama- yınca bu kez mali kurulda gün- deme 'seçim maddesinin alın- Wk Arkası Sa. 19, Sü. l'de GENEL KURUL TOPLANAMADI USpor'da Çetin ara seçim istemiyor CHP lideri tavır değiştirdi Seçim yeniden değerlendirilmeli Bugüne dek ara seçim yapılması gerektiğini vurgulayan Hikmet Çetin, "Bir sene içinde iki seçimin zorluğu açık. Yani biz hep bu ara seçimin yapılması gerektiğini söyledik ve bu yönde oy kullandık. Ama şimdi genel seçime çok yaklaşıldı" dedi. Çetin, Çiller'in ara seçim konusunda ortak hareket edilmesini istediğini de söyledi. • 5. Sayfada çiller'den Mesut Yilmaz'a suçlama Başbakan Tansu Çiller, genel kurulda yasa teklifı henüz görüşülmeye başlanmadan, TBMM'den ara seçim karannın Ara seçim - erken seçim PROF. DR. LÛTFİDURAN Çağdaş dünyanın en anti-demok- ratikrejimlenndenbirini kuran 1982 Anayasası, demokrasinin başlangıç noktası olan seçimlere bile iyi göz- le bakmıyor. Bu anayasa, yasama dönemini beş yıla çıkarmakla kal- mıyor, her dönemde yalnız bir kez ara seçim yapılmasına izin veriyor; MArkasıSa.l9,Sü.3te çıkmayacağını ilan etti. Çiller, "Gündemimde ara seçim yok. Biri bana ara seçimin ülkeye yarannı anlatsm, yann yapayım. ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, ara seçimi kendi koltugunu sağlamlaştırmak için istiyor" dedi. • 5. Sayfada Ankara, Saddam'a sertTürkiye, Körfez Savaşı'nın ardından Birleşmiş Milletler ambargosu uygulanan Irak'taki iç huzursuzluğun bölgeye taşmasmdan Bağdat yönetimini sorumlu tuttu. Başbakan Vekili Hikmet Çetin, Irak'ın, BM kararlarma mazeret göstermeksizin uyması gerektiğini belirtti. Irak'ın, 4 yıldan beri uygulanan ambargonun etkisiyle dünyadan koptuğunu ve bu ülkedeki iç huzursuzluğun arttığını vurgulayan Çetin, "Bunu Irak'ın iç meselesi olarak görmek lazım. Irak'ı kim yönetecekse ona Irak halkı karar verir" dedi. • ıo. Sayfada Saddam Hüseyin'in Ürdün'e kaçan damadı Hüseyin Kamil Hasan el-Mecid, Bağdat yönetimini güç durumda bıraktı. Hüseyin Kamil 'in, Bağdat'ın BM ambargosuna karşı kullandığı mali kaynaklar konusunda da bilgisi olduğu bİldİrilİyor. • 10. Sayfada Sırplar bu kez de Hırvatlara etnik temizlik uygularken Boşnak saldınsı sürüyor ABD'nin Bosna'yı bölme planı Sazıyla konuşan sanatçı(Fotoğraflar: DEVRİM BARAN) Kühür Servisi - Saz ustası Arif Sağ'ın 'Umut'ubukezRumelihisan'ndadile gel- dı: dinleyicilerin katılımıyla hep birağız- dan 'Türkhe'nin daha iyiye gideceğine, kültürümüzü koruyarak hep beraber ba- nş içinde yaşayabileceğimize dair umut- lar' çoğaldı. Yeni albümü 'Umut'la Ana- dolu'nun hemen hemen tüm yörelerinin özelliklerini taşıyan parçalarla virtüözıte- ye ulaşan tekniğiyle halk müziği tutkun- lanna sıradışı, yer yer akademik bir yapıt sunan Arif Sağ, aynı performansı Rume- lihısan'nda da gösterdi. Çoksesli arayış- lan yer yer barok tadıyla bir senfonik ya- pıya ulaşan sanatçıya Rumelihisan'ndaki resitallerinde Erdal Erzincan ve Erol Par- lak bağlamalarıylaeşlik etti. Anf Sağ kon- serin ikınci yansında buekıple seksenle- rin başından bugüne oluşturmaya calıştı- ğı şelpe tekniğinı bağlamanın sapında uy- gulayarak dinleyenlere halk müziğının uf- kunun ne kadar genış olduğunu kanıtladı • ArkasıSa. 19, Sü. l'de ABD'den mekik diplomasisi Bosna'nın Boşnaklar, Sırplar ve Hırvatlar arasında bölünmesini öngören yeni bir plan hazırlayan ABD, planı bu üç tarafa kabul ettirmek üzere bugün yeni bir girişim başlatıyor. lngiltere, Fransa, Almanya, Rusya ve Türkiye'yi geçen hafta ziyaret ederek 'Bosna'yı bölme planı' için destek toplamaya çalışan Amerikan heyeti, bugün Saraybosna, Belgrad ve Zagreb'i kapsayan bir tura çıkıyor. Etnik temizlik Bosnalı Sırplar, Banya Luka'da yaşayan binlerce sivil Hırvatı zorla evlerinden çıkararak kentten kovmaya başladı. Banya Luka'da dün 600 kadar Hırvat evlerini terk etmek zorunda kaldı; binlercesi ise sırada bekliyor. Sırplann girişimi, 'Bosna'da etnik temizliğin son aşaması' olarak değerlendiriliyor. Boşnak saldınsı Boşnak ordusu, Bosna'nın orta kesimindeki Donji Vakuf çevresinde, Sırp mevzilerine karşı dün de saldınlannı yoğunlaştırarak sürdürdü. • Haberleri 11. Sayfada Türkiye, AB'ye pazar olacak • Türkiye'nin hububat, şeker ve sütten oluşan pilot ürünlerde Avrupa Birliği ile Ortak Tanm Politikası'na girmesmin, tanm politikalanndaki yanlışlıklar düzelmezse ülkemizi daha da dışa bağımlı hale getireceği vurgulanıyor. • Şekerin AB düzeyinde, hububat ve süt ürûnlerinin ise AB'den pahalı olduğunu kaydeden yetkililer, tanmı koruyacak teşvik mekanizmalan bir an önce hayata geçirilmediği takdirde. Türk üreticisi ve sanayicisinin rekabet şansının hiç kalmayacağını savunuyorlar. HÛim GHÇIl haberi • 9. Sayfada KİT'LER Avrupa'dan*• •» *• gorucu • Ertelenen Özelleştirme Konferansı, 3-4 ekimde Avrupa Birliği'nin başkenti sayılan Brüksel'de gerçekleştirilecek. Konferansa bir bürokrat ordusu ile katılmayı planlayan Çiller, Avrupalı yatırımcılan Türkiye'deki K.lT'lere yatınm yapmaya çagıracak. OZGÛR UUJSOrmtabori• 9. Sayfada ET İTHALAT1 Ürkütücü boyutlar • Türk Vetenner Hekimler Birliği, yanlış hayvancılık politikalan nedeniyle bu yıl 1 milyar dolara ulaşan et ithalatının 2000 yılında 6 milyar dolara, 2005 yılında da 20 milyar dolara ulaşacağını belirterek sağlıksız etin Türkiye'ye girebileceği uyansında bulundu. • 9. Sayfada' HAZİNE îç borç kâbusu • Hükümet, dış borç kapılarırun kapanması üzerine, geçen yıldan bu yana iç borçlanmaya yükleniyor. Biriken ödemeler Hazine için kabus oluyor. Bu yılın sonuna kadar 465 trilyon lira ödeyecek olan Hazine, gelecek yılın ilk çeyreğine daha şimdiden 366.5 trilyon liralık borç devretti. • 8. Sayfada EMLAKBANK 5 trilyonluk fatura • 60 bini aşkm dövizzede için çözüm yılan hikâyesine dönerken hazırlanan son kararname sadece Emlakbank'taki 21 bin kredi borçlusunu kapsıyor. Kararname uyannca, Hazine tarafmdan karşılanacak zarar ise Emlakbank tarafından 5.2 trilyon lira olarak hesaplandı. • 8. Sayfada 2 Tiirk daha şeriat kurbanı Ahmed Yusuf Mülayim ve Fevzi Muhammed Mustafa Dana adlı 2 Türk, Suudi Arabistan'da başlan kesilerek idam edildi Haber Merkezi - Suudi Ara- yapıldı. Öte yandan hac kafile- da. Suudi Arabıstan Kralhğı Bü- 1986 yılında Mekke'yebistan'da, geçen cuma günü 2 Türkün uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla başlannın kesile- rek idam edilmelerinin ardından dün sabah iki Türk daha aynı yöntemle idam edildi. Suudi tçişleri BakanlığYndan yapılan açıklamaya göre Ahmed Yusuf Mülayim ve Fevzi Mu- hanuned Mustafa Dana adlı iki yurttaşımızın infazlan, El-Caf bölgesinde bulunan Sakakah'ta sınde yolcu götüren ve kullandıklan taşıtlarda uyuşturucu hap bulun- duğu için Suudi Arabistan'da 'kıhçla başlan kesilerek' idam edilen iki şoför için dün Kilıs'te 'gıyabi cenaze namazı' kılındı. Cenaze namazı sonrasında yürüyüş yapan topluluk, Suudi Arabistan Kralı Fahd'ın resmi- ni yaktı. Dışişleri Bakanlı- ğı 'ndan yapılan yazılı açıklama- yükelçisi'nın, dün bakanlığa çağnlarak konu hakkmda açık- lama istendiği bildirildi. Dışişleri Bakanlığı'nın, Suudi Arabistan Büyükelçisi'ne. Türk vatandaşlannın yaşamlannın ba- ğışlanması için en üst düzeyde yapılan girişimlerin değerlendi- rilmemesinin düş kınklıgı yarat- tığı ve cenazelerin iade edil- mesine önem verildiğini ilettiği kaydedıldi. BORSA Dün 45.139.78 Öncekı 45.888.O3 DOLAR oDün 46.650 Öncekı 46.450 MARK oDun 32.500 Öncekı 32.5OO ALTIN ODun 578.500 Öncekı 575.500 Balran'ın müstesarı da şaibeli Bakan Danışmanı Dr. Kürşat Özdemir ile Teftiş Kurulu Başkanı Ali Ozaydın'ın ata- malan ile ilgili Sağlık Bakanlığı Müsteşan Aydın Çıray'ın da "usulsüz sınav sonucu eğitim hastanesindeşef yardımcısı" oldu- ğu gerekçesiyle mahkemeye verildiğı be- lirlendi. • 3. Sayfada Kayıp tablo skandalı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'ne 1981 yılında istanbul Türk ve Islam Eserleri Mü- zesi'nden sengilenmek üzere teslim edilen, 10 adet 'hat, tezhip ve minyatür 1 sanatı- nın en seçkin örneğinin de kayıp olduğu anlaşıldı. • 14. Sayfada Marmarise 'aktif tatil' merkezi 1986'da Anadolu Üniversitesi'nin Avrupa Bürosu'nu açan ve geliştiren bilim adam- larımız, şimdi de Avrupa'daki Türk toplu- luğunun zengin bilgi birikimlerini Türki- ye'nin kalkınmasına kazandırmak üzere kollan sıvamışlar. • Arka Sayfada Çiller'in Orta Asya gezisi Başbakan Tansu Çiller, Orta Asya'da ye- ni kurulan cumhuriyetlerin bağımsızlıkla- nna kavuşmalannı büyük bir sevinçle kar- şıladığını, bu ülkelere her alanda yardım- cı olmayı manevi bir borç bildiğini söyle- di. • 10. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Orta Asya ve Türkiye... ALMATI - Biz Türkler sevginin dozunu ayarlamakta zor- lanırız. Bazen sanldığımız kışi boğulma tehlikesı geçırir. 1990'lann başında art arda kurulan Orta Asya cumhuri- yetleriyle ilişkilerimizde de bu durumu yaşadık. Sanki bu cumhuriyetlerin tümünü biz kurmuştuk. Slogan da hazırdı: - Adriyatik'ten Çin Seddi'ne... Orta Asya'daki kardeşlerimiz bizi bekliyordu. Onların ağabeyiydik. Bunda gerçeklik payı da vardı. Ancak işi salt bu düzeyde tutunca, "Onlann kardeşiyiz, nasıl olsa her ko- • Arkası Sa. 19, Sü. 3'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog