Bugünden 1930'a 5,485,762 adet makaleKatalog


«
»

Yeni Bir Etap Yeni Bir Yaşam! EMLAK BANKASI " D ı h ı U y g a r B i r Y a j a m I ç i n " Cumhu72. Y l SAYI 2S512 / 20000 Tl (KDV ıçınde) KURUCUSU. YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİRIUDİ (1945-1991) - ^ 7* &— Emlak Bankası'nın Yeni Etap Konut Satışlan Başladı. EMLAK BANKASI D a h a U y g a r B i r r . j ı m İ ç i n " « 13 AĞUSTOS 1995 M Z M Bosna'nm orta kesiminde şiddetli çatışmalar yaşanıyorBelgrad KosovaMa oynuyor Arnavutluk ve ABD'den tepki Belgrad'ın, Krajina'dan kaçan Sırplan, Sırbistan'ın güneyinde Arnavutlann çoğunlukta yaşadığı Kosova bölgesine yerleştirme planı, Arnavutluk ve ABD tarafından tepkiyle karşılandı. Amavutluk hükûmeti, "Belgrad'm planı, Kosova'nm etnik yapısmı değiştirmeyi amaçlamaktadır ve etnik temizlik politikasının bir parçasıdır" dedi. ABD de, Kosova'nm uzun zamandan beri daha geniş bir çatışmaya yol açabilecek sıcak bir bölge olarak görüldüğünü anımsattı ve Hırvatistan'dan gelen Sırplann bu bölgeye yerleştirilmesi yönündeki her türlü girişimin gerginliği arttıracağını belirtti. • //. Sayfada Askeri mücadeleye devam Bosna hükümet ordusu, ülkenin orta kesimindeki Sırp askerlerine karşı büyük bir saldın başlattı. BM yetkilileri, Donji Vakuf çevresinde ağır silah ateşi açıldığını ve 1300 patlama sesinin duyulduğunu söylediler. Bosna-Hersek ve Hırvatistan hükümet kuvvetlen, Bosna'nın güney ve batısma yönelik olasi bir saldırıyı karşılamak amacıyla bazı bölgelere yığınak yapıyor. Bosna- Hersek Başbakanı Haris Sladziç, banşı sağlamak için yeniden başlatılan diplomatik girişimleri memnunlukla karşıladıklannı, ama siyasi bir çözüme kadar askeri mücadeleye devam edeceklerini bildirdi. • //. Sayfada Ankara, Saddam Hüseyin'in alternatifleri ile ilişkide Iraklı muhaliflere destel• Türkiye'nin, kuruluşundan bu yana tanımadığı, ancak son günlerde diyalog içine girdiği, Irak yönetimine alternatif olarak ortaya çıkan Irak Ulusal Kongresi (INC) lideri Çelebi, Irak'ta demokratik seçimlerle işbaşına gelecek tüm halkın kabul edeceği yönetim biçimine itiraz etmeyeceği konusunda Ankara 'nın güvence verdiğini söyledi. LALE SARlİBRAHtMOĞLU ANKARA - Türkiye'nin, kısa süre öncesine kadar tanımadığı ve Irak'ta Devlet Başkanı Saddam Hüseyin yöne- timine alternatif olarak ortaya çıkan I- rak Ulusal Kongresi (INC) ile diyalog başlatmastnda ABD'nın rol oynadığı belırtihrken, INC lideri Dr Ahmet Çe- lebi ise bu konuda yorum yapmaktan kaçındı. Çelebi, "Türkiye birim kendi- sine tehdh olmadığımızı anladı ve diya- log başlattı" demekle yetındi. Çelebi dün lNC'nın Londra bürosundan tele- fonla Cumhuriyet'ın sorulannı yanıt- ladı. Çelebi, ABD'nın arabuluculuğun- da, Türkiye'nin gözetiminde trlanda'da Kürtleri uzlaştırmak üzere öncekı gün yapılan toplantının sonuçlan hakkında bilgı vermek üzere, Kuzey Irak kaynak- lı. Türkiye gibi ciddı güvenlık endışe- len bulunduğunu belirttiğı iran'a gıde- cegını de söyledi. Dr. Çelebi, Kürdis- tan Demokratik Partısı (KDP) lıden Mesud Barzani ile Kürdistan Yurtse- verler Bırliğı (KYB) Lideri CdalTala- bani'nin, trlanda'da vanlan ateşkes an- laşmasını imzalamak üzere Washıng- ton'a gitmelen öncesinde bırkaç hafta ıçinde üst düzey partı yönetıcilerinin yeniden bir araya geleceklerini söyledi. Çelebi, bu toplantının nerede yapılaca- ğmı belırtmekten kaçındı. KDP ve KYB üst düzey yönetıcilerinin bu kez • Arkası Sa. 6, Sü. 5'te ALCAN HACALOĞLU: Tnncelî Bosna'ya benziyor Bosna'dan farklı değil 2 günlük gezının ardından Tunceli'yi değerlendiren Algan Hacaloğlu, "Tunceli'deki insanlann görüntüleri, açlık ve sıkıntı içindeki Filistin ve Bosna'daki insanlardan hiç farklı değil" yorumunu yaptı. Valinin haberi yok "Terörle mücadeleye evet; ama ayru zamanda, yaşama, geçinme ve bannma hakkı gözetilmelidir" diyen Hacaloğlu, köy ve mezra boşaltmalan ile ilgili olarak "Önüne gelen, köy boşaltıyor. Valinin ve üst düzey komutanlann haberi bile olmuvor" dedi. AYŞE SAYEV ANKARA - Insan haklanndan sorumlu Devlet Bakanı Algan Hacaloğlu, keyfi köy boşaltmala- nn yaşandığı, güvenlik güçlenmn halk üzerinde agır baskı uyguladığı, evlenn nedensiz yakıldığı iddıalannın odağındaki Tunceli'yi, "Bosna ve Fi- üstnTe benzettı. CHP, Parn Meclisi'mn isteği üze- rine, 8-10 ağustosta. Tunceli 'de incelemelerde bu- lunan Hacaloğlu, "Tunceli'deki insanlann görün- U Arkası Sa. 6, Sü. l'de DEMİREL: Kimse sabrmu tasırmasm Çiller'in sözüne tepki TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'tan sonra Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel de Başbakan Tansu Çiller'in "Eski köhnemiş engellen ortadan kaldırdık" sözlerine sert bir şekilde tepki gösterdi. Demirel, "Kimse sabnmı taşırmasın" diye yanıt verdi. Elestiri dozunda olmalı Demirel, "Nefs-i müdafaa hakkım var. Suskunluğu tercıh ediyorum. Ama o devre, o devirde hizmet vermiş yöneticilere, bana kucak vermiş arkadaşlarıma bir kötüleme vaki olursa onu biz çok sert karşılanz. Eleştiriye evet. Ama dozunda ve uygar olmalı" diye konuştu. I 6. Sayfada f Hne kadar atietizmde 35 dünya rekoru kırmışolan Bubka, damda gezen kemana örneğlsınkla 6metrenin üstünde dolaşıyor, Bubka 'nın işi rekor kırmak MÜNİRYARAŞ GÖTEBORG - 32 yaşmda; 4 Aralık 1963'te bugün Ukrayna topraklannda olan Donetsk'te dünyaya gelmiş. İşi rekor kırmak, hem de dünyarekoru.Bugüne dek 35 • Arkası Sa. 6, Sü. 3'te Türk romanının son 25 yılıdebiyat dünyası Türk romanının son virmi beş yılını değerlendirdi. Türic romanı bugün bir değişim içersinde. Kendi geleneksel çizgisini yenilemek mi istiyor? Yoksa yepyeni bir giysi kuşanmak mı? Türk romanının geleneksel çizgisi eleştirel süzgeçten yeterince geçmiş midir? hmet Oktay, Memet Fuat, Orhan Pamuk, Tarık Dursun K., Atilla Birkiye, Hulki Aktunç, Inci Aral, Erhan Bener, Peride Celal, Ferit Edgü, Melih Cevdet Anday, Çetin Altan, Konur Ertop, Zeyyat Selimoğlu, Faik Bavsal, Füsun Âkatlı, Ahmet Cemal, Doğan Hızlan, Selim tleri, Gürsel Aytaç ve Tansin Yücel'e son yirmi beş yüın roman çabasını nasıl değerlendirdikferini ve Türk romanının ne ölçüde incelenip eleştirildiğini sorduk. ahsin Yücel: Genel olarak yazının, özel olarak romanın öncelikle bir dil olduğu hiçbir zaman şu son yıllardaki kadar unutulmamıştı. Kimi yapıdar, Türkiye'de ilk kez gibi kalıplarla sunuldu, bu kalıplar yepyeni yapıtlan muştulamaktan çok temelsiz tanıtım savları olarak kaldı. rhan Pamuk: Gününün edebiyatına, konuşulan diline, ülkesinin yaşayan yazarlarının yaratıcılığına sırt çeviren ilim personeli Türk edebiyatına köstek oluyor. . S a y f a d a1 5 Anne^anne... b a a ı ı » nelâda dûşürdûş Cûzdanı şitrıdi denizde buldutn Devlet okuhinda şeriatçı eğitim • Alevi-Bektaşi Derneği, Alevi olduklan ' gerekçesiyle 30 öğrenciyi okuldan uzaklaştıran şeriatçı öğretmenler hakkında suc duyurusunda bulundu ANKARA (Cumhuriyet Bûrosu) - Alevi-Bektaşi Derne- ği, Sıvas'ın Hafık ılçesıne l kilometre uzaklıktakı Adem Ya- vuz Yatılı Ilköğretim Okulu'nda, Alevi oldukJan gerekçe- siyle 30 öğrenciyi okuldan uzaklaştıran okul müdürii Nihat DevTİm, müdür yardımcısı Fahri ÛnaL din dersi öğretmeni Abdülkadir Konıcuk hakkında gerekli işlemin yapılması için Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunacak- lannı bildirdi. 30 Alevi öğrenciye dayak ve baskı zoruyla dın dersı verildiğini belirten Alevi-Bektaşi Derneği Temsıl- ciler Meclısi Genel Başkanı AIiRızaGülçiçek, "Devletinya- ülı okulunda şeriatçı eğitim veriliyor*' dedi. Genel Başkan Gülçiçek, gazetemiz yazan Ahmet Taner Kışlah'nın ortaya çıkardığı olayla ilgili Cumhunyet'e yap- tığı açıklamada, zorunlu din dersi ile Alevi öğrencilerin • Arkası Sa. 6, Sü. 6 'da Londra Gençler siyasetten soğumuş EDİPEMİLÖYMEN • Bu ülkede 18-24 yaş arası, oy verebilen, siyasi partiye üye olabilen üniversıte gençliği, değil siyasetle ilgilenmek. artık oy bile vermez olmuş. Gidip seçmen listelerine adlannı yazdırmıyorlar ve oy kullanmıyorlarmış. Bunlann sayısı az-buz değilmiş. 2.5 milyona vanyormuş. Siyasetle, "siyaset yapmış olmak" için ilgilenmıyorlar. • Ilgilenenler devede kulak. Ve onlan oy vermeye ıkna etmeye çalışanlar, siyasi partiler değil. Dertleri, iktidardan hâlâ gidemeyen Muhafazakâr Parti'yi söküp atmak olan ortanın solu aydınlar ve Thatcher- Major mirasından bıkmış olanlar... Montreal Küreselleşme ve özgürlük TUISÇ ARMAN ~ • Bız Montreal'e geldığimizde Dünya Fılmleri Festivali başlamıştı. Seçilen fılmler, Place des Arts önündeki meydanda bir binanın önünde oluşturulan dev beyazperdede ve açık havadâ izleniyordu. Burada toplanan kemoterapı kongresi, varlığını her yerde hissettıriyor. Yolda, metroda. basın ve televızyonda. Montreal bu kongreden 50 mılyon dolar beklıyor. Paris Paris, yaz tatiline çıktı MİŞEL PERLMAN • Ashnda yıllar önce Paris sokaklarının âdeta bir çölü andırdığını da belirtmek gerek. O günlerden bu yana çok su aktı köprülerin altından... Şimdiki zaman daha zor. Masraflan iyi hesaplamak, tırmanan fiyatlar karşısında süreyi kısaltıp "kalite"yı yükseltme: aynca, bir haftalık kış tatilinı de unutmamak gerek. Park yerlen, Paris'ın merkezindeki ış ve ticaret semtlerinde bulunuyor. Kısıtlı bekleme, herkesin o yöredekı işinı bir an evvel bitirip yerini başkasına bırakmasına yanyor. Moskova Keşke siz... HAKAN AKSAY • Keşke bu ailede doğmasaydınız; daha kültürlü ve zengin bir aile bütün yaşamınızı değiştirebılirdi... Keşke kaşınız, gözünüz ve burnunuz böyle olmasaydı; farklı bir fizikle ilk bakışta herkesin hoşuna gidebılirdiniz... •Keşke okulda derslerinize iyi çalışsaydınız... Keşke iriyan ve karate bilen bıri olsaydınız: o zaman sokaklarda sızı rahatsız edenbazı olaylan görmezlikten gelmek yerine cesaretle üzerine gidecektiniz... • 10. Sayfada OLAYLARIN ARDINDAKİ GERÇEK Çıkar tlişkileri... "Bugün ülkede paylaşılan en yaygın duygu nedir?" diye bir soru sorulsa, öyle sanıyo- ruz ki yanrtı tek sözcüktür: Gü- vensizlik!.. Işadamından emekçisine, köylüsünden esnafına kadar her kesimde eşit olarak pay- laşılan kavram, güvensizliktir. Bu duygunun siyasal tabloya yansıdığını görüyoruz. Bütün partiler yüzde 20'nin altında oy oranlarını paylaşıyorlar. Halk kitleleri heıtıangı bir par- tinin seçim sandığından ağır- lıklı olarak çıkıp siyasal iktida- ra el koyacağına ve ülkeyi yıl- lanmış sorunlanndan kurtara- cağına inanmıyor. Koalisyon- ların ikircikli ortaklıklarla süre- ceği yolunda gözlemciler bir- leşıyorlar. Bu durumda med- yanın herhangi bir siyasi parti liderine yatınm yapması boş- lukta kalıyor. Medya, arka planı bellı ge- rekçelerle, siyasal yaşamda olumsuz rol oynayan bir parti genel başkanına, çoğunlukla da Başbakan Çiller'e yatınm yapıyor. Ovgülerle, desteklerle, ger- çekleri çarpıtan haberler ve yorumlarla özellikle Sayın Çil- ler'e yapılan yatınmın neden- lerini belirli bir çevre çok iyi bi- liyor. Oyun, herkesin gözleri ö- nünde oynanıyor. Artık ülke- de medyanın neden ANAP Genel Başkanı Mesut Yıl- • • • • Arkası Sa. 6, Sü. 9'da B U Ü N Cumhuriyet'le blrllkte Gülersoy Çamhca'yı anlatıyor • "Refah taifesı, orada ayak bastıklan ve bakınca gördükleri ve kullandıklan her şey ve her yer, benım kişisel eserim iken, koyduklan ıki koltuk ve kanepeye dayanarak, 'Çamlıcayı milli kimliğine kavuşturmuş olmakla iftihar' ediyorlar!" MArka Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Hipoşima ve Bugün... Ikinci Dünya Savaşı'nda yaşanan acılann 50. yılındayız. Savaşın son yılındaki çılgınlıklann, milyonlarca kişinin ölü- müne neden olan toplama kamplannın, tüm dünyaya ra- hat bir nefes aldıran "banş anlaşmalarının" 50. yılı. Sonu srfır ve beşle biten yıldönümleri daha görkemlı anı- lıyor. O günlen yaşayanlar ön plana çıkartılıyor. Olayın ya- rattığı sonuçlar diziler halınde gösteriliyor. Bu tür yıkjönümlerinde kendi kendime şu soruyu sora- nm: - Peki, ya bugün? 6 Ağustos 1945'te Hiroşima'ya, 9 Ağustos 1945'te Na- • Arkası Sa. 6, Sü. 3 te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog