Bugünden 1930'a 5,476,064 adet makaleKatalog


«
»

12 AĞUSTOS 1995 CUMARTESİ CUMHURtYET SAYFA DIŞ HABERLER Saddam: Damadım hırsn • BAĞDAT (AA) - Irak Devlet Başkanı Saddam Hûseyin, Urdün'e sığınan damadı, eski Sanayi ve Maden Bakanı General Hûseyin JCamil Hasan'ı, miiyonlarca dolar tutaraıda para çalmakla suçladı. Saddam dün yaptığı konuşmada, "Yakmımız olan Hûseyin Kamil bize ihanet etti" dedi. General Hûseyin Kamil Hasan'ın Irak halkının miiyonlarca dolannı çaldığını da söyleyen Saddam, "Onursuz bir yaşam sürmesindense ölmesi daha iyı olur" diye konuştu. Cjinton'dan nükleer yasak • WASHINGTON (AA)- ABD Başkanı Bill Clinton, ülkesinin bütün nükleer denemelerini yasaklama karan aldığı bildinldi. Clinton'ın tüm nükleer denemeleri yasaklama karannı bazı ûst düzey danışmanlannın ABD'nin nükleer güçünü en iyi durumda tutmak için en azından küçük ölçekli yeraltı denemelerinin devam etmesi gerektiği yönündeki tavsiyelere agmen aldığı belirtiliyor. Gürcistan ve Özbekistan'dan vize kolaylığı • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türkiye ile Gürcıstan arasında resmi pasaport sahiplerinin vizeden muaf tutulması konusundaki anlaşma yürürlüğe girerkea, Özbekistan ile de vize verme işlemlerinin kolaylaştınldı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye ile Gürcistan arasında 12 Haziran 1995 tarihinde tarihinde imzalanan "Vize Muafiyet Anlaşması"nın bugünden itibaren yürürlüğe gireceği kaydedildi. Amerikan heyeti Ankara'da • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - ABD Temsilciler Meclısi Llusal Güvenlik Komitesi Üyesi Missouri temsilcisi tke Skelton başkanlığındaki bir heyet, dün, Dışişleri Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı'nda görüşmelerde bulundu. Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Türkiye, lspanya, Cebelitank, ttalya, Makedonya, Belçika ve lngiltere'yi ziyaretleri kapsamında Ankara'da bulıınan heyetle yapılan görüşmenin, Türkiye ile ABD arasındaki olağan temaslar çerçevesinde gerçekleştiğini bildirdiler. Yetkililer, Genelkurmay Başkanhgı'na da bir nezaket ziyareti düzenleyen Amerikan heyetinin temaslanna. Istanbul'da devam edecelderini kaydettiler. Yunanistan-Kıbns masalan ayrM • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) -Dışişlen Bakanhğı bünyesinde aynı daire içinde görev yapan Yunanistan ve Kıbns birimleri aynldı. Yeni Kıbns-Yunanistan yapılanmasının başında Müsteşar Yardımcısı lnal Batu, Genel Müdür Onur Gökçe, Yunanistan Masası Genel Müdür Yardımcısı Duray Polat ve Kıbns Masası Genel Müdür Yardımcısı Ertuğrul Apakan'ın bulunduğu bildinldi. Bu değişikligin, Türkiye'nin Kıbns korusundakı kararlılığının göstergesi olduğunu bel rten Dışişleri kaynaklannın "Önceki yapılanmada, Yunanistan'la ilgSi bir konu üzerinde yofunlaşılmışken. Yunanhlar Kıbns'la ilgili birsorun yaratıyorlar, bu da dairedeki gücün bölünmesine neden oluyordu" dedikleri kaydedildi Srebrenica <da binlerce sivilin Sırplarca öldürüldüğü iddiası, nihayet yankı buldu ABD uçağı tarafından tespit edilen mezarın yeri Sırp birfiklerinin Srebrenica'yt 11 temmuz tarihinde almalanndan beri binlerce kişi kayıp. IBosnalı ı—ı Muslüman ve Snplar I—'Hırvatlar AFPyafflc • Srebrenica'dan göçen binlerce mültecinin bölgede katliam yapıldığı iddialarına sessiz kalan BM Güvenlik Konseyi, ABD'nin bu iddiayı doğrulayan 7 parça fotoğrafı konsey toplantısına getirmesi sonucu harekete geçmek zorunda kaldı. • BM Güvenlik Konseyi, Bosnalı Sırplardan, Zepa ve Srebrenica kentlerine insani kuruluşların yardım eli uzatmalanna izin vermesini istedi. Hırvat ordusunun denetimine geçen Krayina'dan kaçarak Sırbistan topraklanna ulaşrnayı başaran Sırp çocuklar, yoldâ karşılaşüklan ürkütücü olaylann etkisinden hâlâ kurtalamadL BM tophııııezarLıraı peşândeDış Haberler Servisi-ABD uçaklanrun Sreb- renica'yı ele geçiren Sırplann kentte katliam yaptıklannı belgelemesınin ardından Birleş- mış Milletler (BM), bölgede ınceleme yapmak için Sırplan ıkna etmeye çalışıyor. Srebrenica'dan göçen binlerce mültecinin bölgede katliam yapıldığı iddialanna sessiz kalan BM Güvenlik Konseyi, ABD'nin bu id- diayı doğrulayan 7 parça fotoğrafı konsey top- lantısına getirmesi sonucu harekete geçmek zorunda kaldı. Bir araştırma heyeti oluşturularak Srebreni- ca'ya gönderilmesini kararlaştıran Konsey, kente gidebilmek için Sırp liderleri ıkna etme- ye çalışıyor. BM Konıma Gücü (UNPROFOR) sözcüsü Chris VernonBosna-Hersek'teki BM yetkililerinin sivil Bosnalı Sırp liderlerden es- ki BM güvenli bölgesi Srebrenica'ya bir heyet gönderilmesi için seyahat izni istediğini açık- ladı. BM daha önce de pek çok kez Bihaç ve Go- razde güvenli bölgelerine ilaç, yiyecek ve di- ğer insani yardımlann sağlanması için geçış iz- ni istemiş, Sırplar ise sürekli olarak bu istek- leri reddetmişlerdi. BM 'nin izin talebine henüz bir yanıt verme- yen Bosnalı Sırplann, heyetin Srebrenica'ya girmesıne olumlu yanıt vermesi beklenmiyor. ABD tarafından çekilen fotoğraflann kente girmeyi daha acil bir duruma getirdiğini belir- ten UNPROFOR sözcüsü, Bosna'daki BM bir- liklerinin komutanı General Rupert Smith'in kente gitmeyi deneyeceğini söyledi. Sırp ordusunun insan haklan sicılinin ne ka- darbozuk olduğunun zaten bilindiğini belirten Vernon, Sırp katliamına şaşırmadığını, 3 bu- çuk yıldır süren savaşta Sırplar yüzünden Av- rupa'nın 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez toplama kamplan utancıyla tekrar karşı karşı- ya geldiğini söyledi. Gtivenük Konseyi karan Sözcü Bosnalı Sırp lider Radovan Karadziç ve Bosna Sırp ordusunun komutanı General Radko Mladiç'in halen Lahey'deki Uluslara- rası Savaş Suçlan Mahkemesi'nde soykınm suçuyla yargılandıklannı hatırlatarak ardı ar- kası kesilmeyen katliamlannın artık cezalan- dınlması gerektiğini söyledi. BM Güvenlik Konseyi, Bosnalı Sırplardan, Zepa ve Srebrenica'ya insani kuruluslann yar- dım eli uzatmalanna yardım etmelerine izin vermesini istedi. Konseyde önceki gece kabul edilen karar metninde, Srebrenica ve Zepa bölgelerinde in- san haklan ihlallerinin vahim boyutlarda oldu- ğu belirtildi ve bundan derin kaygı duyulduğu kaydedildi. Konseyin bu karan kabul etmesinden birkaç saat önce, BM'dekı ABD temsilcisi Madeüne Albright, Konsey üyelerine, Amerikan istihba- rat servisince elde edilen ve Srebrenica'da Sırplann toplu kıyım yaptıklannı gösteren fo- toğraflar sunmuştu. Af Orgfltfi kmadı Uluslararası Af Örgütü, Bosnalı Sırplar'ın geçen ay ele geçirdikleri Srebrenica'da binler- Hırvatlara BM'den kınama • BM yetkilileri, Hırvat polisinin 17 Sırp mültecıyi dövdügünü, içlerinden birinin daha sonra cesedini bulduklannı bildirdi. Dış Haberler Servisi - Birleşmiş Mılletler Güven- lik Konseyi, Hırvatıstan'dan topraklanndaki 'bertürlü as- keri eyteme' son vermesinı ve Sırp halkın haklanna say- gılı olmasını istedi. Konsey'de oybirliğiyle ka- bul edilen 1009 sayılı karar metninde, Zagreb'den, özel- likle evlerine dönmek ıste- yen Sırp mültecilere bu ola- nagın verilmesi istendi. Me- tinde, Zagreb ordusunun 4 ağustosta aynlıkçı Krayina Sırplanna karşı başlattığı "yıldınm harekâündan de- rin üzünrü duyulduğu" ifa- de edildi, aynca Hırvat kuv- vetlerinin BM personeline karşı "kabul edflemez" dav- ranışlarda bulunmus, olması "kınandı." Karar metninde, Hırvatis- tan'dan BM personelinin sta- tüsüne 'tam saygı' gösterme- si, BM personeline yönelık hareketlerden kaçınılrnası ve bu tür hareketlerin sorumlu- lannın cezalandınlması da ıstenırken, aynca taraflara, "bütün topiuluklann hakla- nnı güvence altma alacak" bir çözümün görüşmeler yo- luyla bulunması çağnsı ya- pıldı. Hırvatlann Sırp mülteci- lere karşı insan haklan ihlal- lerinde bulunmalanndan do- layı ciddi endışe içinde ol- duklannı belirten BM yetki- lileri ise dün dördü kadın ol- mak üzere 17 Sırbm Hırvat polısi tarafından dövülürken görüldüğünü rapor ettiler. Yetkililer dövülenlerden bi- rinin daha sonra cesedinin bulunduğunu bildirdiler. Avrupa Birligi'nin Bos- na'daki özel temsilcisi Carl Bfldt, Hırvat ordusunun Kra- yina bölgesindeki aynlıkçı Sırplara karşı giriştiği hare- kâtın Balkan savaşında bu- güne kadar yaşanmış olan en korkunç mülteci krizıne yol açtığını ifade etti. Isveç tele- vizyonuna demeç veren Bildt, konuşmasında anlaş- mazlıktaki tüm taraflann eşit standartlarla yargılanmalan gerektiğini vurguladı. Hırvat yetkililerin artık Zagreb'e gelmesini istemediİderini açıkladıklan Bildt, Krayi- na'dan 100 binin üzerinde Sırbm göç etmek zorunda kalmasını "Bu barbarca sa- vaştayaşanan en büyük mül- teci feciaa" olarak nitelen- dirdi. Bildt. "Bugûnkurban durumunda olan,Sopiar. Bu durum bir hafta içinde deği- şebilir. Ancak şu an için kur- ban, yerlerinden edilen 100 binin üzerinde Sırp" dedi. BM yetkilileri, Hırvatis- tan'ın bölgedeki askeri ha- rekâtının en az 100 bin Sırbı göçe zorladığıru bildirirken, Bosnalı Sırplar, bu sayıyı 200 bin olarak açıklıyorlar. Krayina'dan kaçarak Bosna'daki Snp kenti Banya Luka'ya ulaşan Sırplar, kentteki kamplarda yaşam mücadetesi veriyor. Clinton veto lıakkuıı kuOandı Bosna-Hersek'e uygulanan silah ambargosunun tek taraflı olarak kaldınlması yasasına ABD Başkanı engel koydu WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Bill Clinton, Bosna-Hersek'e karşı uygulanan uluslararası sılah ambargusunu tek taraflı ola- rak kaldıran yasayı veto etti Clinton dün yaptığı yazılı açıklamada, "ABD Kongre üyelerinin de, Bosna'daki şiddeti azaltma ve savaşı sona erdirme yönünde ça- lışma amaçlarımı paylaştıklarını biliyorum. Ama silah ambargosunu tek taraflı olara kaldırma kararları yanlış zamanda atılmış yanlış bir adımdır. Bosna konusunda alına- cak karariann tamamanın riskli olduğunu kabul ediyorum. Ancak silah ambargosunu tek taraflı olarak kaldırmak, amaçlanan he- deflere aykırı sonuçlar doğuracaktı. Bu ka- rar çatışmaları artıracaktı. diplomatik ça- balan felce uğratacaktı ve Bosna'daki sava- şın sonucunu ABD'nin sırtına yükleyecekti" dedi. Bosna'ya uygulanan uluslararası silah am- bargosuna ABD'nin uymamasını öngören ya- sayı kabul eden ve halen tatilde olan ABD Se- nato'su ve Temsilciler Meclisi'nin. Clinton"ın vetosundan sonra, gelecek ayın başlannda ko- nuyu yeniden ele alması beklenıyor. Bılindıği gibi ABD Temsilciler Meclisi ve Senato geçti- ğimiz günlerde Bosna'dan BM askerlerinin çe- kilmesi ardından uygulanan silah ambargosu- nun kaldınlması >önünde karar almışlardı. 4 Boşnaklan silahlandırahm' Boşnaklann silahlandınlmasını ve eğitilme- lerini öngören bir yasa tasansı önceki akşam Amerikan Senatosu'na sunuldu. Senato Dış llışkiler Komisyon Başkanı Cum- huriyetçı Jesse Hetms tarafından sunulan tasan metninde, Boşnak kuvvetlerine silah edinmele- n ve askeri eğitım görmelerini sağlamak ama- cıyla 100 milyon dolar yardım edilmesi öngö- rülüyor. 'Bosna'nm kendisini savunması içinfon'kurul- ması öngörülen yasa tasansını Senato'daki Cumhuriyetçi çoğunluk lideri Bob Dole'un de desteklediği kaydedildi. Tasanda, Amerikan gözetiminde oluşturul- ması öngörülen fona, Boşnaklann kendilerini savunmalanna katkıda bulunmak isteyen ülke- lerin de katkıda bulunabilmeleri öngörülüyor. Fondabirikecekparalar, Bosna'ya uygulanan si- lah ambargosu kalktıktan sonra Boşnaklara ve- rilecek, silah sevkıyatı ise BM askerlerinın çe- kilmesinden sonra yapılacak. ce Boşnak erkeği katletmelerini kınadı. Mer- kezi Londra'da bulunan uluslararası insan hak- lan kuruluşuna bağlı bir heyet tarafından Bos- na'da yapılan incelemelerden sonra yayımla- nan bildıride. " Aı alannda 12yaşlanndaerkek çocukiannın da bulunduğu binlerce erkek ha- len kayıpnr ve kasıtlı olarak öldürüimüş olabi- Brler'' denildi. Bildıride, Srebrenica'nın 11 temmuz tari- hinde Sırplann eline geçmesinden sonra, 4 bin- den fazla erkeğin kaybolduğu kaydedildi. Bos- nalı Sırplann, aralannda genç ve yaşlılann da bulunduğu yaklaşık bin kadar Srebrenicalı er- keği rehin tuttuğu belirtilen bildiride, Sırpla- nn Kızılhaç gibi uluslararası yardım kuruluş- lannın bu bölgeye girişine de çok sınırlı izin verdikleri ifade edildi. Bosna'yı bölme planı ABD, Avrupa'yı iknaturunda D15 Haberler Servisi - Eski Yugoslav- ya topraklanndaki krizin çözülmesi için zamanın uygun olduğuna inanan ABD yö- netimi, hazırladığı 'banşplanı'm Avnıpa- lı müttefıklenne kabul ettırmek için mekik diplomasisim sürdürüyor. ABD Başkanı Bill Clinton'ın Ulusal Gü- \ enlik Danışmanı Anthony Lake, Dışişle- n Bakan Yardımcısı Peter Tarnoff ve .ABD'nin Bosna temsilcisi Robert Frasu- re'den oluşan yüksek düzeyli heyet Ingil- tere. Almanya ve Fransabaşkentlerine yap- tığı zıyaretlerin ardından bugün Rusya'ya gıdecek. Heyetin, Rusya'nın Karadenizkı- yısındaki Soçi kentinde Rusya Dışişleri Bakanı Andrey Kozirev ile görüşeceği bil- dıriliyor. ABD ve Rusya Dışişleri bakanlan \VH- liam Christopher ile Kozirev'in, önceki ak- şam ve dün de Yugoslavya krizi konusun- da yoğun bir telefon trafıği yürüttükleri bil- dirildi. Gözlemciler Batılı ülkelerie Rus- ya'nın politikalan arasındaki aynmın gide- rek derinleştiğme dikkat çekerek, ABD'nin yeru plan konusunda Rusya'nın onayını al- maya büyük önem verdiğini belirtiyorlar. ABD yönetiminin hazırladıği planm, 1994 yılı temmuz ayında Batı Temas Gru- bu tarafından hazırlanan ve Bosna toprak- lannın yüzde 49'unu Sırplara, yüzde 51 'ini ise Boşnak-Hırvat Federasyonu'nabırakan plana yenilikler getirdiği bildirilıyor. Yeni planda. Boşnaklara daha az toprak bırakıl- ması öngörülüvor. Öncekı gün fngıliz hükümet yetkihleriy- le bir araya gelen Amenkan heyeti dün de Alman ve Fransız yetkililerle görüştü. Fransız kaynaklardan alınan bilgiye göre, görüşmenin ana konusunu Sırbistan'a uy- gulanan ekonomık yaptınmlann kaldınl- ması oluşturdu. Amenkan tarafi, 'Bosna topraklannın yeni paylaşum' konusunda da Fransızlan ikna etmeye çalıştı. Amerikan heyetinin Alman yetkililerle yaptığı görüşmelerin ise ABD adına çok olumlu sonuçlandığı bildiriliyor. Alman hükümeti, görüşme sırasında VVashing- ton'ın önerilerine tam destek verdiğini açıkladı. Mfloseviç memnun döndü Sırbıstan lideri Siobodan Miloseviç, Moskova'ya yaptığı 24 saatlık zıyaretten memnun döndü. Moskova'da Rusya Dev- let Başkanı Boris Yettsin ve Dışişleri Baka- nı Andrey Kozirev ile görüşen Miloseviç, önceki gece Belgrad'a dönüşünde "Buzi- yaretten fazlasıyla memnunum. Çünkü Rusya veonun liderinin eski Yugoslavya'da- Id durumu anladıklannı ve bi/im banş po- ütikamıza tam destek verdiklerini gördüm" dedi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog