Bugünden 1930'a 5,476,335 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 12 AĞUSTOS 1995 CUMARTESİ 8 DIŞ HABERLER Kuzey Irak'ta anlaşmaIrlanda'da bir araya gelen KDP ve KYB heyetleri, çatışmalann sona ermesi için bir anlaşma imzaladı Dış Haberler Servisi - trlanda'nın başkenti Dublin yakmlanndaki Droghe- da kentinde görüşen Kuzey Iraklı Kürt gruplar, dün, 15 aydır süren çatışmalara son verilmesi konusunda anlaşmaya var- dılar. ABD arabuluculuğunda üç gûndûr sü- ren Kürt liderler toplantısından sonra ya- yımlanan bildiride 15 aydır savaşan Me- sud Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ile Celal Tala- bani liderliğindeki Kürdistan Yurtsever- ler Birliği (KYB) arasmda derhal ateş- kes ilan edileceği belirtildi. Bildiride "KDP ve KYB, ateşkesin süresiz olması için çaba harcayacaktır ve her iki taraf da karşı tarafın diişün- cesine saygı göstererek basın yoluyla sataşmalara son verecektir. Esirler bı- rakılacaktır ve iki grup arasındaki düşmanlıklann giderilmesine çalışı- lacaktır"dendi. ABD memnun ABD'yi temsilen gözlemci olarak top- lantıya katılan Dışişleri Bakanlığı'nın Kuzey Körfez Bölgesi Bürosu Başkanı Robert Deutsch, "Önemli farklılıkla- rın giderilmesinden dolayı memnun olduk. 15 aydır süren çatışmalar ne- deniyle iki grup arasında büyük bir güvensizlik oluşmuştu. Toplantıda gü- ven arttırıcı önlemler alındı" dedi. Deutsch, sözlerini şöyle sürdürdü: "(nisiyatif sürecek. Yakın bir zaman- da yeni bir toplantının daha yapılma- sı ve görüşmelerin sürmesine çalışılı- yor. Varılan anlaşma, her iki tarafın da daha kapsamlı bir anlaşma imza- lama konusunda istekli olduklarını gösterdi." Anlaşmanın maddeleri trlanda'nın Drogheda kentinde üç gündür süren zirvenin sonunda üzerin- de uzlasılan anlaşmanın ana maddeleri kısaca şöyle: # Derhal ateşkes ilan edilecek, # Basın yoluyla sataşmalara son ve- rilecek, # Esirler karşılıklı olarak bırakılacak. # Erbil kenti askerden anndmlacak, # Irak Ulusal Kongresi (INC) göze- timinde tarafsız gözlemcilerden oluşa- cak bir komisyon kurulacak, # Erbil bölgesindeki kuvvetler azal- tılacak. Bu kuvvetler, saptanacak nokta- lara yerleştirilecek, # Erbil kentinin askerden anndınl- masından sonraki 48 saat içinde bütün taraflarca toplanacak gelirler (özellikle de Türkiye'den giden kamyonlardan Ha- bur sınır kapısında alınan vergiler) bu tarafsız komisyon denetiminde bir ban- ka hesabına yatınlacak, # 1 Mayıs 1994'ten itibaren sağlanan gelirlerin hesabı çıkanlacak. Erbil'in as- kerden anndınldığının saptanmasından sonra geçen 48 saat içinde de Kürt yö- netimi yeniden göreve başlayacak, 0 Parlamento, bölgedeki diğer parti- ler ve etnik topluluklan da kapsayacak geniş tabanlı bir yönetıme dayanarak hızla çalışmaya başlayacak, 0 Bütün bu kararlar Irak'ın toprak bütünlüğü çerçevesinde kalınmak şar- tıyla yürütülecek. # Aynca bütün bu kararlann uygulan- ması sırasında Türkiye'nin meşru gü- venlik kaygılan da dikkate alınacaktır. SADDAM MUHALIFLERIYLE YUMUŞAMA Ankara'nın Kuzey Irak politikası değişiyor • Türkiye, Irak Ulusal Kongresi Lideri Dr. Ahmet Çelebi ile Dublin'deki Kürt toplantısında da biraraya geldi. LALE SARIİBRAHİMOĞLU ANKARA - Türkiye'nin, tanımadığı ve Irak yönetimine altematif olarak ortaya çı- kan Irak Ulusal Kongresi (INC) lideri Dr. Ahmet Çelebi ile gerek Ankara'da gizlice biraraya gelmesi gerekse Irlanda'daki Kürt toplantısında ayru masaya oturması. bu ör- gütle ilgili politikasını önemli ölçüde değiş- tirdiği şeklinde yorumlanıyor. Drogheda Kürt liderlere ilginç sürpriz ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Drogheda kasabasında dün biraraya gelen Kuzey Irak Kürt gruplan, toplantının ya- pıldığı otelde ilginç bir sürprizle karşılaş- ülar. Irlanda basınına da konu olan sürp- riz, toplantının yapıldığı VVestcourt ote- linde ay-yıldızlı bir plaketm asılı olmasıy- dı. Irlanda'nm 1840 yılında yaşadığı pa- tates krizi sırasında Osmanlı Padişahı Ab- dülmecit'in Drogheda kenti aracıhğıyla krizden etkilenen halka 4 gemi yıyecek yardımı yaptnış. Türkiye'nin Irlanda Bü- yükelçisi Taner Baytok, Abdülmecit'e gönderilen teşekkür belgelerini ve Türk bayrağını otelin girişine astırrruştı. Türki- ye'nin bu hareketi, Ankara'nın Kürt lider- lere "Sizi îzfiyonız* mesajı verdiği yo- rumlarma neden oldu. kasabasında üç gün süren Kürtleri uzlaştır- ma toplanüsınalngiitere'nin daha önce ka- tılacağının açıklanmasına rağmen ABD'nin isteğiyle toplantıya katılmadığı belirtildi. INC ve lideri Dr. Çelebi, Irak Devlet Baş- kanı Saddam Hüseyin yönetimine altema- tif olarak ortaya çıktı. INC içinde Kürtler, Türkmenler ve diğer bazı gruplar yer alıyor. Türkiye, INC'yi tanımıyor. ABD ise bir yandan Saddam yönetimi ile Kürtler arasın- da uzlaşmaya karşı çıkarken diğer yandan da INC ile temasını sürdürüyor. Türkiye geçen cuma günü gizlice Türki- ye'ye davet ettiği INC lideri Çelebi ile gö- rüştü. Ankara'nın, Çelebi ile görüşmesinin ardında ABD'nin telkini olabileceği de be- lirtiliyor. Dışişleri Bakanlığı ise temaslar hakkmda yorum yapmaktan kaçınıyor. Kürt kaynaklan. Ankara'nın INC'yi mu- hatap almasını Türkiye'nin bu grubu 'Irak halkının gerçek temsilcisi' olarak artık ka- bul ettiği şeklinde yorumluyorlar. Oç gün süreli Kürtleri uzlaştırma toplan- tısı dün tamamlanırken, gözler Washington toplantısına çevrildi. Dün sağlanan ateşkes anlaşmasının Barzani ve Talabani tarafin- dan onaylanması gerekiyor. Bu amaçla Ta- labani ve Barzani'nin Washington'da imza törenine katılmalan bekleniyor. Bu toplantı bazı çevrelerde, ABD'nin ga- rantörlüğünde Ortadoğu ülkeleri arasında yapılan anlaşmalara benzetilerek, "Was- hington Kürtlere statü tanunaya mı ha- zırlanıyor?"sorulannı da gündeme getirdi. Arafat ve Peres Batı Şeria'da Filistinlilerin özerkliğinin gt < nesi konusunda kısmi anlaşmaya vardı. Israil ile FKÖ anlaştıDış Haberler Servisi - lsrail ve Fi- listin Kurtuluş Orgütü arasında Batı Şeria'da Filistinlilere tanınan özerkli- ğin genişletilmesi konusunda kısmi anlaşmaya vanldı. Mısır'ın Taba kentinde dört gün sü- ren görüşmelerin ardından Filistin Öz- erk Yönetimi Başkanı Yaser Arafat, lsrail Dışişleri Bakanı Şimon Peres'le birlikte günün dün sabah düzenlediği ortak basın toplantısında, "Anlaşma- ya vardık diyebiliriz. Ancak, alt ko- mitelerin halletmesi gereken sorun- lar var" dedi. lsrail Dışişleri Bakanı Şimon Peres de vanlan kısmi anlaşmada. "tsrail- Filistin-ABD uzmanlarının yer ala- cağı; siyasi eşgüdüm, ekonomik ko- nuların yanı sıra su kaynaklarının kullanım hakiarı alanına da baka- cak bir ortak komitenin kurulması- nın öngörüldüğünü" bildirdi. lsrail ve Filistin heyetleri arasında Batı Şeria'da Filistin Özerk Yöneti- mi'nin genişletilmesine ilişkin kısmi anlaşmaya lsrail adına imza atan Dı- şişleri Bakanlığı Genel Müdürü Uri Savir, kapsamlı ve nihai anlaşmanın eylül ayında imzalanmasının beklen- diğini söyledi. Dün sabaha karşı van- lan kısmi anlaşmanın, bir dizi sorunu çözmesi nedeniyle görüşmelere yeni bir yogunluk kazandıracağını kayde- den Savir, kısmi anlaşmanın tsrail or- dusuna bölgedeki kentler hariç. Batı Şeria'yı kontrol imkânı verdiğini söy- ledi. Üri Savir, El Halil sorunu konu- sunda bir anlaşmaya varamadıklannı, ancak lsrail'i bölgede yaşayan yerle- şimcileri tahliye etmek zorunda bırak- madan bu sorunu çözecek bir takım engellerin ortadan kalktığını kaydetti. AVRUPA'DAN EDİP EMİL ÖYMEN Türkmenistan-İran Türkmen doğalgazı Iran üzerinden Türkiye'ye. oradan da Avrupalara nasıl gidecek? Amerika'nın Iran'a ekonomik ambargosu yerli yerindeyken ve daha da sertleşmeye yüz tutmuşken... Ya Türkmenistan, çok ihtiyaç duyduğu doğalgaz ihracatını nereden yapacak? Yine demode Rus bo- ru hatlanna mı talim edecek? Moskova'nın keyfi- ne göre uygun gördüğü miktarlarda mı satabile- cek? 1992'de Türkmenistan'ın doğalgaz üretimi 83 milyar metre küp. Ama Rus boru hatlanyla ihraç edebildiği miktar 11 milyar metre küp! Amerikan yönetimi, Fran'a ambargo koymakta kendince haklı nedenler bulabilir. Ama acaba, böy- le bir ambargonun, tıpkı Irak ambargosundaki gi- bi çevre ülkelere verdiği zararın farkında mı? Baş- ta Türkiye ve Türkmenistan'a? Ve hele coğrafya- sı yüzünden Orta Asya'ya hapis bir Türkmenistan'ı Rusya'nın kucağına doğru ittiğinin farkında mı? Türkmenistan, yörede uyguladığı tarafsızlık siya- setiyte, Rusya'ya karşı da ihtiyatlı, "kardeş veakra- ba" diğer Türk cumhuriyetleriyle bile arayı çok ısıt- mıyor. O kadar ki Kazakistan, Kırgızistan ve Özbe- kistan arasında 1994 başında oluşturulan Orta As- ya Biriiği'ne bile katılmadı. Tacikistan'daki kargaşa- ya taraf olmadı. Tacik-Afgan sınınna Bağımsız Dev- letler Topluluğu görüntüsü altında gönderilen ço- ğunluğu Rus barış gücüne asker vermedi. Türkmenistan, bütün bunları boşuna yapmıyor. Çünkü kardeş ve akraba komşuları, aslında onun hem ekonomik hem kültürel rakipleri: Türkmenler, su konusunda Özbekistan'a bağımlı. Türkmenis- tan'ın suyu oradan geçen nehirlerden. özbekis- tan'da büyük bir Türkmen azınlık var. Aynı şekilde Türkmenistan'da da büyük bir özbek azınlık. Üs- telik bunlar, ülkenin en verimli tanm arazisinin bu- lunduğu sınır boyunda. Bölgenin en barut fıçısı Af- ganistan'da 1 milyon, Iran'da 2-4 milyon Türkmen var. Coğrafya, Türkmenistan'a zor koşullar dayatmış. Ama liderleri Saparmurat Nryazov. "Türkmenba- şı" unvanını üstlense de, sınırlan dışındaki Türk- menlerin de lideri olmak gibi bir iddiası olmadı. O kadar ki, Türkmenistan dışında yaşayan Türkmen- lere çifte pasaport vaadine rağmen uygulamaya sokmadı. Bu kadar hassas ve ince hesap üzerine kurulu bir denge, Iran'a Amerikan ambargosu yüzünden şim- di yüzünü mecburen Rusya'ya çevirmek zorunda. Oysa Türkmen doğalgazının Iran-Türkiye üzerin- den hızla geçirilmesi, Rusya'nın bütün buralarda- ki etkisini mecburen azaltırdı. Azeri petrolüne talip Türkiye'ye de yarar sağlardı. Yılda 30 milyar metre küp doğalgazın Iran üze- rinden geçirilmesi için 7 milyar dolara boru hattı projesi için imzalar çoktan atıldı. Yaklaşık bir yıl ön- ce de ilk borulann lehimlenmesi için tören bile ya- pıldı. Ama geçen mayıs ayında Başkan Clinton, Iran ambargosunu açıkladı. Ambargoya uyulduğu gibi, sıkılaştırılacağını gösteren kanıtlar artıyor. Amaç, Iran enerji sektörünü felce uöratmak. Böy- lece ekonomiyi içerden zayıflatarak Iran yönetimi- ne halkın tepkisini arttırmak. Küçük ayaklanmalan büyütüp yönetimi deviımek. H A rkası 17. sayfada VEFAT Kûtûkte kaytttıyım, Arabım, saçlarkara, gözler kahverengi, nefret etmern ınsanlardan, saidrmam htç tomseye, ama kortarsa beni, koıiarsa çınlçıplak, yerim ebnı beni soyanm, hem de yerim çiğ çtğ, açbğımı kolla benim, ve öfkemı, damanma basma Ve istemem toprağa gömûldûğümü, Yakın beni ve savurun külümü. Baharda badem ağaçlannm üstüne, ben yıne döneceğim yeryüzûne. AİLESİ A D I N A N A İ M Ö Z A L VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI Üniversitemiz Öğretim Üyelerinden Yrd. Doç. Dr. MEBRURE ŞANAL ve Yrd. Doç. Dr. ADNAN BALIK'ı elim bir rrafık kazası sonucu kaybetmiş bulunuyoruz. Kederli ailelerine, çalışma arkadaşlanna ve öğrencilerine başsağlığı dileriz. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Not: Adnatı Balık'ın cenazesi 12.08.1995 cumartesi günü öğle namaztnı müteakip Söğütlüçeşme Camü'nden kaldırüacaktır. Aydınlık• ^ HAFTALIK HABER YORUM DERGİSİ Pentagon senaryosunun dibi tuttu • YeniaşçıTOBB Pentagon Senaryosu için üç kritik ziyaret... Amerikan komplosunun Türkiye ayakları... Saflaşma barış yanlılarıyla şiddet yanlıları arasında değil Amerikancı çözüm ile Anti- emperyalıst kardeşlik çözümü arasında... • Hükümet zayıf, kuvvet sende Bastır Emekçi! Büyük işçi mıtinginin analizi... Bundan sonra neler olacak... Sol gruplar eylemde neden yoktu... # Güneydoğu Fethullah'a emanet Fethullah Hoca kolejleri ve dersaneleri ile bu kez Güneydoğu'ya yayılmaya çalışıyor. BUGÜN VE HER CUMARTESİ BAYILERDE ERDEMLİ ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞt'NDEN DosyaNo: 1994'148 Davacı Barbara Snıder vekili tarafımiaıı davalılar Bekır Göksoy ve Elmas Akgül aleyhıne açılan ışhu cebn tescıl davasında: Davalı Elmas Akgül - Erdemlı Kızkalesı adresıne tavetıye teblığ edılmiş. be- lirtılcn adrcste bulunamamıştır. C. Savcılığı'nın tahkıkat netıcesınde de bulunamamıştır Davalı Elmas Akgül'ün 1.11.1995 günü saat 10.30'da yapılacak olan duruşmada hazırbulunması veya kendını ka- nuni bir vekille temsil ertirmesı, dumşmaya gelmedığı takdirde duruşmanın yokluğunda devam edeceğı ve yoklugunda karar ver- ıleceği davetiye yerine kaim olmak üzere ilanen teblığ olunur 6.7.1995 .Basın. 33943 SEFERİHİSAR SULH HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLtĞt'NDEN Dosya No: 1995/11 Esas / 1995/155 Karar Davacı Ayşe Mucan vekili Av. Burhanettin Celiloğlu tarafindan davalılar Hasan Fuat Aybal ve Güray Eliaçık aleyhine açılan ipoteğin kaldınlması davasının yapılan yargılamasında; Sefenhis- ar Doganbey köyü, Geren alanı mevkıınde kain 1076 parsel üzer- ine Arkonut Kollektıf Şirketi lehine konulan 16.000 TL ipoteğin kaldınlmasına karar verilmiş olup, mahkememizın 17.7.1995 tar- ihlı karan. davalılar H. Fuat Aybal ve Güray Eliaçık'a davetiye yer- ine Kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 3.8.1995 Basın: 37071 İLAN T.C. MARMARA ÜNÎVERŞtTESl MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MIS (MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS SPECIALIST PROGRAM) YÖNETtM BİLİŞİM SİSTEMLERİ UZMANLIK PROGRAMI ÜniversitemezunlannayönelikMISprogramı,günü- mûz yönerim çevrelerinin gereksinim duyduğu yönetira bilişim sisterai uzmanlannı yetiştirmektedir. MIS uz- manı olarak yetişen katılımcılar, global ekonomılerde fa- aliyet gösteren işletmelerin başanya ulaşma-sında önem- li rol oynayan ve artık bir kaynak olarak kabul edilen bi- lişim ve bilginin etkin bir şekilde kullanılarak ürûn ve hizmete dönüştürülmesi için gerekli bilgilerle donana- caklardır. MIS Uzmanlık Programı, katılımcılarabilgı- sayar progTamcılığı ve sistem analistliği, yönetim bili- şim sistemlen danışmanlığı, sistem mühendisliğı, bili- şim sistemleri ve hizmetleri yöneticiliği gibi alanlarda kariyer yapma ve yöneticilık kademelerine yükselme olanağı saglayacaktır. Ingilizce olarak yûrütûlen program bir yıl sûreli olup, dersler hafta sonu ve gece yapılmaktadır. Programda, yönetim bilişim sıstemlerinin analizi, tasanmı ve kurul- ması; çağdaş bilişim teknolojisi ve işletmecilik ile ılgı- li konular teorik ve bilgisayar uygulamalı dersler ve se- minerler şeklinde ünıversite öğretim üyeleri ve özel sek- törde konusunda uzmanlaşmış kışilcr tarafindan veril- mektedir. Programı başan ile tamamlayan öğrenciler yönetim bilişim sistemleri uzmanlık programı başa- n sertifikası almaya hak kazamrlar. tngilizce düzeyı yeterli olmayan adaylar, MIS ve MO- TEM Programlan Koordinatörlüğû tarafindan düzenle- nen bir yıl süreli işletme ağırlıklı Ingilizce Hazırlık Programı'na katılacaklar. Bir yıl sonunda Ingilizce Ha- zırlık Programı Başan Sertifikası almaya hak kazanan- lar, MIS Uzmanlık Programı'na devam ederler. Aday kayıt koşullan: Aday kayıtlan 19 Eylül 1995 tarihinde sona erecektir. Adaylann, en az 4 yıllık bir yük- seköğretim kurumundan mezun olduklannı veya son sı- nıf öğrencisi olduklarını gösteren belge, 2 adet fotoğraf ve 850.000 TL. aday kayıt ücreti ile hafta içi 9.30-17.30 arası Program Koordinatörlüğü'ne başvurmalan gerek- mektedir. Ingilizce ve Bilim Sınavlan 21 -22 Eylül 1995 tarihinde yapılacaktır. Daha fazla bilgi için: Ule Ülkü, MIS ve MOTEM Programlan Koordınatörü MÜ Mühendislik Fakültesi Dekanlık Binası Ofıs No: 227. Göztepe Kampusu 81040 Kuyubaşı - Istanbul Tel.: (0 216) 349 27 11 (Iç hat: 20) Faks:(0 216)348 02 93 Basm: 36582 İZMtR 4. tCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN KAMBİYO SENETLERİ "ÇEK-POLİÇE VE EMRE MLHARRER SENET" ÜZERİNDE HACİZ YOLL İLE YAPILACAK TAKİP TALEPLERİNDE ÖDEME EMRİNİN İLANEN TEBLİGİDİR DOSYA NO: 1992/5052 Alacakh: T. Vakıflar Buıkau T.A.O. vekili Av. Turan Aydrmir. Borçlu- \) Yılmaz Kayıkçı, Ismet Inönü Cd. No: 98 Eskişehir, 2) Sedat Tuncel Talatpaşa Bul. No: 64/8 Alsancak-tZMIR. Borçmıktan: 4.904.729-TL, faiz veicramasraflan. Borcun sebebi: 28.2.1990 vadeli 2.027.000.- TL bedelli bono. Yukanda adı ve adresı yazılı borçlu Yılmaz Kayıkçı ve Sedat Tuncel hakkında yapılan ıcra ta- kibınde: Borçlu Yılmaz Kayıkçı ve Sedat Tuncel'e gönderilen ödeme emnnin bıla tebliğ ıade edıl- mesi, emniyet marifetiyle yapılan tahkikatta yeni adresi temın edılememesı nedenıyle ödeme em- rinin 7201 sayilı Teblıgat Kanunu'nun 28 maddesi gereğince ilanen tebliğine karar verilmekle; lşbı ilarun gazetede yayım tarihine 10 gün ilavesiyle borcu ve takıp masraflannı 20 gün içinde ödemeniz, takıbın dayanağı senet kambıyo seneti niteligini haiz değilse 15 gün içinde merciye şi- kâyet cünenız. takıp dayanağı senet alnndaki imza stze aıt değilse yine bu 15 gün içinde aynca ve açıkça bir dilekçe ile tetkik merciıne bildırmeniz, aksı takdirde icra takibindeki kambiyo senedı altındakı ımzanın sizden sadır sayılacağı. imzanızı haksız yere inkâr ederseniz, sözü edilen sene- de dayanan takıp konusu alacağın yüzde 10"u oranında para cezasına mahkûm edileceğiniz, borç- lu olmadığınız veya borcun itfa veya imhal edıldıgı veya alacağın zaman asımma ugradığı hak- kında ıtirazıruz varsa bunu sebeplen ile birlikte 15 gün içinde tetkik mercıine bir dilekçe ile bildi- rerek tetkik merciinden itirazınızın kabulûne daır bir karar getırmediğınız takdirde cebri ıcraya de- vam olunacağı, tetkik merciinde itirazın kabulûne dair bir karar getırilmediği veya borç ödenme- diği takdirde 20 gün içinde llK'nm 74. madde gereğince mal beyanında bulunmazsanız hapisle cezalandınlacağınız, hıç mal beyanında bulunmaz veya hakikate aykın beyanda bulunursanız yi- ne hapisle cezalandınlacağınız tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan ve ıhtar olunur. 31.7.1995 Basın. 36624 SEFERİHİSAR SULH HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ'NDEN DosyaNo: 1995/28 Esas 1995/173 Karar Davacılar Nuri Evin vs vekilleri Av. Burhanettin Celiloğlu tarafindan davalılar Ismet tçten vs aleyhine açılan 288 ada, 3 parseldeki iştirakin çözûlerek payiann müşterek mülkıyete çevrilmesi davasının mahkememızde yapılan açık yargılaması sonunda; Mahkememizin 29.6.1995 tarihii ilamı ile davanın kabulûne, Hıdırlık Mahallesi 288 ada, 3 parselde kayıtlı taşınmazdaki iştirakin çözûlerek davacılar ve davalılar adına ve- raset ilamındaki hisseleri oranında müşterek mülkiyet olarak tapuya tesciline karar ver- ilmiş olup, ışbu karar, davetiye yerine kaim olmak üzere davalı Ismet Içten'e ilanen tebliğ olunur. 3.8.1995 Basm: 37092 DEVREK ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN DosyaNo: 1993/369 Esas * Davacı Raif Deliacı tarafindan davalı Suat Tepe aleyhine açılan tazminat davasının yapılan açık yargılaması sırasında verilen ara kaian gereğince; Davalı Suat Tepe'nin tüm aramalara rağmen adresi temin edilemediğinden ilan yoluy- la dava dilekçesinin tebliğine karar verilmiş olmakJa; Mahkememizin 1993/369 esas sayılı dava dosyasınm 17.10.1995 günü saat 09.00'da yapılacak olan duruşmasında davalı Suat Tepe'nin hazır bulunması veya kendisıni bir vekille temsil ettirmesi, aksı takdirde yokluğunda yargılama yapılarak hüküm verileceği hususu dava dilekçesi tebliği yerine kaim olmak üzere ilanen duyurulur. Basın: 26236 VEFAT Baromuzım 12417 sıcil sayısında kayıtlı AVUKAT ORHAN SONER vefat etmiştir. Aziz meslektaşımızın cenazesi 11.8.1995 günü tstinye Kurşunlu Camii'nde kılınan öğle namazını müteakip Yeniköy Mezarlığf na defhedilmiştır. MerhumaTann'dan rahmet. kederli ailesine ve meslektaşlanmıza başsağlığı dileriz. İSTANBUL BAROSU BAŞKANLIĞI EYUP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN İLAN Dosya No: 1994/452 Es 1995/369 Kr. Davacı Fıkn ICarga tarafından davalı Nûrus Idaresı ale>hine açılan soyadı tashıhi davasının mahkememizde yapılan açtk yargılaması sonunda, tstanbul ıh, Eyûp ıtçesı. Güzeltepe Mahallesi C 008/06, s 37, K 433'te nüfiısa kayıtlı Bayram ve Nazıye'den olma 15 4 1942 dogumlu davacı Fikn'nm nuflıs kaydında Karga olarak yazılı bulunan soyadmın Katademz olarak değıştınlip düzeltılmesıne karar venldiği, davacımn soyadmtn bu şekilde düzeltibnesınde menfaatı zayi olanlann işbu ılanı gazetede yayunı tanhınden itibaren 15 gfinlûk sürc zarfında mahkememizin yukanda numarası yazılı dosyasına müracaat etmeleri. aksf takdirde hukmûn kesinlcştınlıp karann Nüfus Idaresi'ne vcnlecegı hususu ilan olunur 27 7 1995. İSTANBUL 1. SULH HUKUK HÂKİMLtĞÎ'NDEN 1995/159 VasiT. Hastalıgı sebebiyle mahkememizce vesayet altına alınan Sabriye Akçaoğlu'nun kızı Zuhal Akçaoğlu'nun vesayetı altma konulmasına, karar ver- ildı. 3.8.1995. İlan olunur Basın: 3612 SAANENLAN Insıder Tıp for mountain holıdays Discover a different summer holiday For Information Tourisl Office Gstaad-Saanenland. 3780 Gstaad Phone +41/30/8 81 81. Fax +41'30'8 8133 HAYRABOLU ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN DosyaNo: 1994/411 Davacı Nermin Bilgin vekili Av. Mehmet Urak tarafindan davalı Sami Bilgin aley- hine mahkememizde açılan boşanma davasının yapılan açık duruşması sırasında yapılan tüm araştırmalara rağmen davalı Sami Bilgın'in açık adresi tespit edilemediğinden kendisine ilanen tebliğine karar verilmiş olup adı geçen davalı Sami Bilgin'ın duruşma günü olan 25.9.1995 günü saat 9.30'da mahkememizde hazır bulunması veya kendisi- ni bir vekıl ile temsil ettirmesi, aksi halde duruşmalara yokluğunda devam edilip karar verileceği. dava dilekçesi ve duruşma gününü bildırir davetiye yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. Basın: 28415 SEFERİHİSAR MAHKEME SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN 1995/7 Satış Mahkemece satışına karar verilen Sefenhisar'ın Doganbey köyü Geren alanı mevki- inde vaki tapunun 1447 parsel numarasında kayıtlı 382 metrekare miktarlı arsa vasfında- ki taşınmazm yapılan kıymet takdirinde bilirkişice metrekaresi 400.000 TL.'sından toplam 152.800.000 TL değer biçilmiş olup hissedarlardan adresi tespit edilemeyen Mehmet Kürşat Toprak'a ilanen tebliği ile 8 gün içerisinde ıtıraz hakkının bulunduğu tebliğ yerine ilan olunur. Basın: 37088
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog