Bugünden 1930'a 5,475,058 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 12 AĞUSTOS 1995 CUMARTESİ 12 KULTUR Yaşama veda etmiş birçok müzik devi yeni teknolojiyle aramıza dönüyor Elektroııik cerrahlar işbasında CUMHUR CANBAZOĞLU Renklerde Yaşamak Metin ve Kemal Kahraman ses getiren birinci albümlerı Deniz Koydum Adııu'dan sonra ikinci albümleri Renklerde Yaşamak'ı yayımladılar. Berlin ve Istanbul'da kaydedilen yeni albümde ilk dikkat çeken özellik zengin müzikal altyapı ve aralannda Okay Temiz ile tsmaO Soyberk'in de bulunduğu stüdyo müzisyenlerinin çok başanlı performansı. Anadolu'nun kültür rengini yansıtan Renklerde Yaşamak'ta yer alan on bir parça şöyle sıralanıyor : Yapnıa. Düzgin Bava, Ateşe Sor. Heso ile Heso, Sadece Bir Kaç Saatliğine, Kutsal Duvarlar, Hala Bere, Diyetim Ki, Ağıt, Serdo, Cane. Bilgisayaıia Beste Yanşması Bügisavarla Beste Yanşmasrnın ikincisi 29 eylülde Istanbul'da düzenlenecek. Geçen yıl China Band'den Hakan Özer'in birinci olduğu yanşmasınm bu yılki finali Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yapılacak. Arilla Özdemiroğlu. lzzet Öz, Nilüfer. fmit Eroğlu, Figen Çakmak, Faruk Eczacıbaşı ve Emrehan Hahcı'dan oluşacak jüri, 21 ağustos pazartesi gününe dek Habcı Şirketler Grubu"na gönderilecek yapıtlardan on tanesini fınal için seçecek. Yanşmada birinci yapıta 100 milyon TL, ikinci yapıta 50 milyon TL, üçüncü yapıta da 30 milyon TL değerinde bilgisayar, yazılım çevre birimleri ve müzik cihazlan ödül olarak verilecek. Iron Maiden kiliseye başvurdu Iron Maiden her hareketiyle insanlan şaşırtmaya devam ediyor. Grup, eylül sonunda piyasaya çıkaracaği "The X Factor" adlı yeni albümünde vokal yapmalan için Burgos'lu tspanyol rahiplerinden yardım istedi. Doldurduklan bir CD ile dini müziği lspanyol müzik listelerine sokan rahiplerden Iron Maiden'e kesin bir yanıt gelmedi; ancak yerel basında yayımlanan haberlerde rahiplerin Iron Maiden elemanlannın dini inançlan hakkında araştırma yaptıklan belirtildi. Müzik çevrelerinde Iron Maiden'ın menajerlerinin gruptan aynlan solist Bruce Dickinson'ın (yerine BlazeBayiey geldi) yokluğunu unutturmak amacıyla bu tür bir politika izlediği konuşuluyor. Iron Maiden, rahipler korosuna başvuran ilk grup değil. Daha önce Jtalyan rock gyubu Rotrura. Sistina Kilisesi korosuyla birlikte albüm yapmıştı. Kurt Cobain, Jimi Hendri\, JanisJoptin,Jim Morrison, Ervis Presley, John Lennon, Freddie Mercury gibi "ebediyete intikal etmiş" müzik devleri şimdi teker teker aramıza dönmeye hazırla- nıyor. Bunun için bir mucizege- rekmiyor; her şey CD-Rom tek- nolojisinı çok iyi uygulayan tek- nisyenlerin ustalığina bağlı. Daha önce Prince'in, Peter Gabriel'in ve David Bowie"nın videoklıplerde kullandığı sıste- mi bugün John Lennon ve Fred- die Mercury için uygulamaya ça- lışıyor teknisyenler. Bütün gö- rüntülü söyleşileri, videokliple- ri toplayıp bilgisayara yüklüyor- lar ve sonra görüntülerin üzerin- de oynayabiliyorlar, Forrest Gump filminde Forrest'in Ni- son'la el sıkıştığı sahnelerde ol- duğu gibi kişiler bir araya getiri- liyor. Ekranda "dirilme" sırası önce John Len- non'da. Kasım ayında ABD'de gösteriye girecek 6 saatlik "Beatles Antholog}'" adlı belgesel için John Lennon'ın görüntüleri grubun diğer üç elemanının yanına eklene- cek. Ayncabelgeselin müziği için de Len- non'ın 6O'lı yıllarda tek başına seslendir- diği Free As A Bind ve Real Love adlı par- çalann gerisine McCartney, Harrison ve Starr'ın enstrümanlanyla katıldığı bölüm- ler plak halinde Noel'de piyasaya sürülecek. Noel'de bir sürpriz de Queen hayranlan- na hazırlanıyor. Freddie Mercury'nin çıp- lak sesiyle yorumladığı ve daha önce hiç ya- yımlanmamış parçalar üzerine Queen'in 1995'te çaldığı yapıtlar albüm halinde sa- tışa sunulacak. CD-Rom teknolojisiyle adeta bir tür Beatles"ın antolojisi için teknisyenler eideki tüm görün- tüler üzerinde oy nuyoriar. Jimi Hendrix de öldükten sonra yapıtlan kullanılan efsanelerden biri (üstte). elektronık cerrahlık yapanlann işleri hayli zor: ancak bu işte yatan para da çok büyük. Kısa süre önce Michael Jackson'ın klibin- de istenmeyen bazı görüntüleri hiçbir şeyi kesmeden film üzerinde gideren teknisyen- ler. aynca eşi Lisa Marie Presley'den daha beyaz olmayı arzulayan mega-stann deri- sinin rengini açarak ceplerini bol parayla doldurdular... Sürekli yazıyoruz. gösteri dünyasındaki ani ölümler her zaman büyük bir pazar ya- ratıyor geride kalanlara. Orneğin Kurt Co- bain'ın intihanndan sonra yayımlanan Nir- vana'nın "unplugged" albümü 7 milyon satış rakamına ulaşmı:} dunımda. Diğer yan- da 1970'teölenefsanevigitaristJimi Hend- rix'in geçen yıl satışı tam tamına dört mil- yon albüm. Rakamlar bu kadar görkemli olunca me- najerlerin ve mirasçılann da iştahı kaban- yor tabii. Elde ne varsa ortaya dökülüyor. Stüdyo teknisyenleri de bir sürü bitmemiş parçayı türlü cambazlıklarla bitirerek eski sesleri yeni ritimier üzerine bindirerek, bir- birleriyle hiç karşılaşmamış yıldızlara dü- etler yaptırarak herkesi mutlu etmeye çalı- şıyor. Morrison^a soruldu mu? Ancak bu işte ahlaksal a$ıdan bazı eksik- likler yaşanmıyor değil. Orneğin The Do- ors'un An Amerikan Prayer adlı albümü- nü ele alalım. Grubun lideri Jim Morri- son'ın ölmeden seslendirdiği şiirlerinin ar- kasına müzikleri bindirerek yapılan 1978 tarihli bu albümün CD'si çok iyi satıyorbu- günlerde. Grubun davulcusu John Dens- mureda sık sık bu albümü Morrison'ın anı- sına yaptıklannı söylüyor. Ancak kımse Morrison'ın sağlığında böyle bir çahşma- yı düşünüp düşünmediğini tartışmıyor. Jimi Hendrix'in son CD'si Voodoo So- up'da Amerikalı genç müzisyen BruceGary davuluyla u usta"nın eski kayıtlanna eşlik ediyor. Hendrix'in kendine böyle birpart- ner istemeyeceği olasılığı hiç düşünülmü- yor. Ancak, acımasız kontratlarla müzisyen- lerin elini kolunu bağlayan birçok şirket para için her şeyi normal kabul ediyor. Ya- kın bir tarihte canlı-cansız sanatçılardan oluşacak bir yıldız geçidine dönüşen vı- deo-klipler ve şarkılarla karşılaşmaya da- ha şimdiden hazırlanmak gerekiyor. CartePîn kafası karışıkKahraman olma sırası bu kez Car- tel'de. Yann basmla tanışmak üzere Tür- kıye'ye gelecek olan grup, RAKS'tan verilen bilgiye göre ciddi bir organizatör bulunamadıgından konserlere çıkmaya- cak. Kararda, Cartel'in daha yolun başın- da tamamen milliyetçi kesim tarafından sahiplenilmesini engellemek gibi bir ma- nevTanın etkisi olabilir... Almanya'da daha önce kendi başlan- na müzik yapan iki grup Cinai Şebeke ile Karakan' ın, solist ErciE ile birleşmesin- den doğan Cartel, gurbette bir başına bı- rakılmış, kimlik bunalımına düşmüş, Neo-Nazilerin hedefi haline gelmiş Ana- dolu insanının sorunlannı anlatmayı de- niyor: ama kafası karmakanşık. Bunun yanında, kalkıyor, endüstri toplumunun armağanı olan televizyon tutsaklığı, son model otomobillerle şekillenen sınıf at- lama isteği, uyuşturucu bağımhlığı, han- gı yoldan gelirse gelsin bol para kazan- ma hırsı, diskotek çevresinde oluşan dost- luklar gibi birçok yanm yamalak oluş- turulmuş mesajlar da veriyor. Iddia edil- diği gibi Türkiye'deki milliyetçi politika- larla fazla örtüşen bir şey söylemiyor Cartel; ancak çözümleri aynı: "Tek Yol Şiddet".. Pop kasetlerinin aralanna serpiştiril- miş. milli duygulan pohpohlayan birkaç şarkı olumlu tepki toplayınca hem mil- liyetçilikten dem vuracak hem de toplum- daki şiddeti yakalayacak "sert rapçi* 1 Cartel ithal edildi. Almanya'dan. ABD'de ve Batı'da son dönemde rap talebi yüz- de 4'lere düşmesine karşın bizde bu ya- tınm olumlu sonuç verdi ve özellikle milliyetçiliği MHP'nin tekelinde gören bir kısım genç. rıpkı kendileri gibi Batı- lı tarzda giyinen, saç kestiren, dans eden. dünya nimetlerinden olabildiğince ya- rarlanan, ama milliyetçiliği de elden bı- rakmayan Cartel'i göklere çıkardı. Bu arada gurbetçi şarkıcılanndan Ah- met bir tür "uyarma misyonu'' yüklenip Cartel'in Neo-Nazilerle aynı yolu seçti- ğini söyledi ve kendi milliyetçi sloganı- m alternatif olarak gösterdi: "Ancanım, vah canım, iizme tatlı canını"... Cartel'in parçalannı farklı yorumla- yanlann da olduğunu gördük çevremiz- de. Kimi birparçanın sözlerinden "ŞüipŞı- lak da ne abi?" diye konunun mizahını yaparken kimi de "Arabayokgardaşım" lafını dıline doladı. Bazılan "Cartd 1 numara"sözünü Beşiktaş'a slogan ya- pıp "Kartal 1 numara" dedi. Kısacası Alamancı rapçileri herkes farklı değer- lendirdi. Ancak grubun körüklediği şiddetin şa- kaya gelir yanı yok. "Rap"in bir tür "söz- lügazete" işlevi görmesi güzel ama, "rap'i fanatik milliyetçiliğe ve şiddete malze- me yapmak hatalı. Bu arada Cartel'in parçalannın bir bölümünün milli-mane- vi yönü kuvvetli Banş Manço'nun bes- telerinin üzerine oturtulması da dikkat çe- ken ilginç bir "ayrmn"... Carry Mooredan yeni albüm 'Blues 'a devamGary Moore'dan yedi-sekiz ay içinde bir albüm daha geldi müzik markete. Son olarak Baiiads and Blues 1982-94 adlı albümde çalışmalannı toplayan Moore. temmuzun ikinci yansında bu kez 60-70'li yıllann ünlü gitaristi Peter Green'in on bir yapıtmı Blues For Greeny adıyla yayımladı. Peter Green ile Gary Moore'un dostluğu çok eskilere dayanıyor. Moore daha kariyerinin başında ilk profesyonel grubu Skid Rovv'da çalarken Green'le tanışıyor. Green o sıralar John Mayall'ın Bluesbreakers'ında Eric Clapton'dan boşalan yeri dolduruyor. green, Gary Moore ve arkadaşlannı Irlanda'dan İngiltere'ye getirip plakçılarla tanıştınyor. Peter Green daha sonra Fteetwood Mac'm kuruculan arasında yer alıyor ve dört albümün ardından 1970 yılında materyalist yaşamdan bıkarak müziği bırakıyor; baba e\ ine yerleşiyor. Giderken Gibson Les Paul gitannı Gary Moore'a veriyor. Moore da o gün bugün gitan yanından ayırmıyor... Oykü böyle. Moore şimdi bıraz nostalji ve bol blues içeren bir "saygı albümü"yle Green'e olan borcunu ödüyor. Blues For Greeny, blues tutkunu değilseniz pek kolay dinleyemeceğiniz, Eric Clapton yapıtlan gibi fazla arayışa kaçmayan, saf bir blues çalışması. Daha önce Still Got The Blues'dan After Hours'a kadar kanşık bluesla geniş kitleleri hedefleyen Moore, bu albümü Abbey Road stüdyolannda canlı olarak doldurmuş. "Tam blues" sloganıyla tanıtılan bu albüm için geçen ay sonu düzenlediği basın toplantısında ticari endişe içinde olmadığını ve tumeye çıkmadığını açıkladı.Moore, Green'in A Hard Road albümünden The Same Way ve Supernatural'i, diğer çalışmalanndan Need Your Love So Bad, I Love Another Woman, Showbiz Blues gibi önemli yapıtlan seçerken yorumda asıllanna sadık kalmış. Folktan sonra 'Esin Alaturka'Çeyrek yüzyılhk müzik kariyerinde yapıtlannı birtürlü istediği gibi insan- lara ulaştıramayan Esin Afşar'ın yeni albümü "Esin Alaturka", bu kez çok ya- kınımızda. Gazete bayilerinde, birkül- tür hizmeti olarak, neredeyse diğer ka- setlerin yan fiyatına satılıyor Esin Ala- turka. Uzun yıllar halk müziğini çağ- daş hale getirmeye uğraşan Afşar. bu kez halk müziğinin yanında sanat mü- ziğimizin seçkin ömeklennı de gelece- ğe aktarmayı denemiş. Düzenlemeleri Ahmet Güvenç'in yüklendigi albümde Araz Üste, Nazende Sevgilim, tskü- dar'a Giderken, Yüdızlann Alnnda. Gülnihal. Beyoğlu'nda Gezersin (\Tde- okilibi > apıldı), Bekledim de Gelnıcdin. Yar Saçlann Lüle Lüle, Yemeni Bağla- mış ve Muhabbet Bağı adlı parçalar bu- lunuyor. Esin Afşar'ın projeleri hayli kabank. Biri bitiyor, diğeri başlıyor. Bu yeni albüm de aslında iki yıl önce bitmiş bir çalışma. Bosna'yla ilgileni- yor, anılannı yazıyor, tiyatro yapmaya hazırlanıyor Tabii bu çalışmalar mad- dı olmasa da manevi yönden çok anlam- lı ödüllerbuluyorinsanlardan. Afşar'ın çalışma odası ödüllerle dolu. Son ola- rak bunlara Truva KüHür-Sanat Ödül- leri-1995'in çağdaş halk müziği dalın- da verileni katılmış... - Esin Alaturka neden gecikti? Yapı Kredi'yle eski şarkılan kapsa- yacak bir dizi albüm çalışmasına giriş- tik iki yıl önce. Uzun yıllar folk yap- tıktan sonra biraz da Türk sanat müzi- ğineeğilmekistemiştim. Serinin ilk al- bümü olarak bu çalışmayı yaptık. An- cak bazı aksaklıklar sonucu albüm bir türlü piyasaya çıkacak düzeye gelme- di. Bunun üzerine rica ettim ve albümü aldım. Dışanda bır firmayla anlaşarak yayımladık. - Bu çahşmada folkla birlikte Türk sa- nat m ü/jğint eğildiniz. Başka türlere de girmeyi planlıyor musunuz? YıllardırTürkıcumhunyetlere eğil- memi öneriyorlar. Zamanında Sovyet- ler Birliği'ne yaptığım gezide geniş kaynak toplamıştım müzik konusun- da. Ama bir türlü elim gitmedi. Bir de Âşık Veysel var kafamda. Daha konser- vatuardaki öğrenciliğim sırasında Âşık Veysel "i tanıma mutluluğuna eriştim. Beni çok severdi ve desteklerdi. Ancak yaptıklanmız denetim duvannı aşama- dığı için halka yeterince ulaşamadı. Şimdi Veysel'in kendirihnindesaklı ca- zı yakalayıp ortaya çıkarmak istiyo- rum. - Bir de Atatürk'le ilgffi bir çalışma yapnuştınız. O aibüm şu anda hangi aşamada ve neleri iceriyor? Ben çalışmayı çoktan bitirip teslim ettim, ama CD'yle birlikte dağıtılacak kitabı bekliyoruz. içinde Aslıgül Ayas'ın bestelediği SerdarTaşer'in şi- iri Senden Bir- Atatürk. Nâzım Hik- met'in Kurtuluş Savaşı Destanı'ndaki Sanşın Kurt diye söz ettiği bölüm var. Bunu da Aslıgül Ayas besteledi. Sözü, müziği benim olan Benim Bayragım, Canakkale Türküsü, Onuncu Yıl Mar- şı gibi bölümler de koyduk. Albümün düzenlemeleri tngiltere'de yapıldı. - Bosna'da yaşanan vahşede de ilgili bir çahşmaıuz oldu. Bu parçayı sanat- çılanmızın Bosna'ya yapaeagı gm sıra- sında seslendirme olanağı bulabüecek misiniz? Bosna konusuna tam iki buçuk yıl ön- ce el attım; Başbakana mektup yazarak oraya gitmek istediğimi ilettim. Yaban- cı birçok sanatçı giderken bizim durma- mız hatalıydı. Ama gezi o dönemde gerçekleşmedi ve şimdi de geciktik. Kalktım, Türkiye'dekı tüm pop sanat- çılannı Bosna için ortak bir konser ver- meye çağırdım, kimse yanıt vermedi. Sonra Ertugrul Günay'ın Bosna'ya ay- dın çıkarması esprisinde başlattığı pro- je gündeme geldi. Orada ufak bir kon- ser verebilirim diye düşündüm. Bos- na'da olanaklı olamayacağuu söyledi- ler, ama Tuzla müsaitmiş. Ancak ufak bir sorun çıktı ortaya. Bestemde "Sırp, Hırvat bombasıyia sakat Bosnah Ço- cuk"diyorum, Şimdi Hırvatlar, Bosna- lılardan yana oldular. Aslında bu da bır oyun, ama yine de stüdyoya girip par- çada minik değişikliği yaptım. Tam gi- diyorduk, Split Havaalanı'nın kapalı olduğu haben geldi. Bu nedenle zıya- ret gelecek cuma (18 ağustos) gününe ertelendı. - Hep miirikten konuştuk. Bu arada tiyatro ile ilgili cahşmanız var mı sıra- da? Sürekli müzikle meşgul olurken ti- yatro isteğim birden dırildi. Dilek Tür- ker'le görüşüyorduk. Sonunda müzik- li bir oyuna karar verdik. Umur Bu- gay'a başvurduk. Ardında geniş bir kadrosu olacak iki kişilik oyun çıktı bi- le. Adı Menapoz, diğer adı da Kırk Yıl- da Bir Rahmaninof. GORUS SELMI ANDAK MESAM Yeniden Giiç Kazandı Tarih 6 Ağustos 1995... Türki- ye'de "müzikyaratıcılan ve üreîici- leri"ri\n uzun yıllardan beri "yaşa- ma uğraşı" verdikleri "telif hakla- n"n\n korunması için tekdayanak- lan sayılan, yasal meslek birliği ME- SAM'ın olağanüstü genel kurul top- lantısı; yapılan konuşmalar, öneri- ler ve seçim sonunda yepyeni, ile- riye umutla bakan, güç kazanan bir yapılanma ile aydınlık bir ufuk açı- yor... Eskiden 7 üyeden oluşan yöne- tim kuoılunun üye sayısının çoğal- tılarak 15'e çıkanlmasıyla MESAM önemli bir "yenilenme" sürecine gi- riyor. MESAM'ı ileriye, gereken ve beklenen verimli hedeflere ulaştıra- cak olan bu "yenilenme" konusu, bir süreden beri, özellikle eski yö- netim kurulu tarafından yapılan ça- lışmalar, girişimler ve olağanüstü genel kurul toplantısında alınan ka- rarlar ile gerçekleşmiş bulunuyor. Bu olumlu kararların başarıyla ger- çekleşmesi, MESAM için tarihsel açıdan "yenibirdönem'ln başlan- gıcı sayılacaktır. Yeni yönetim kurulu, Atilla Özde- miroğlu'nun başkanlığında, baş- kan yardımcıları Sezen Aksu ve Fuat Güner, muhasip üye Turtıan Taşan, sözcü Ali Kocatepe ile Or- han Gencebay, Dursun Karaca, Arif Sağ, Dağhan Baydur, Mus- tafa Oğuz, Selmi Andak, Erol Sa- yan, Tımur Selçuk, Aydın Orhan- ve Bora Ayanoğlu'dan oluşmak- ta; geniş bir görev ve sorumluluk ta- şıyan bir ekip nrteliği taşımaktadır. Yönetime seçilmemiş olsalar da İl- han Şeşen, Bilge Özgen, Esin Af- şar, Levent Yüksel, Bekir Mutlu, Fethi Karamahmutoğlu, Aşkın Tuna, Uzman Sağlık, Ahmet Sel- çuk ilkan, Fatih Erkoç, Sertap Erener, Yalçın Tura, Leyla Tekül, Banş Manço, Selma Çuhacı, Şa- nar Yurdatapan, Cahit Berkay, Asaf Koçtürk, Selahattin Içli, Uğur Başar'ın oy almalan ve mü- zik dünyamızın diğer değerli kişile- rinin toplantıya katılmış olmaları MESAM'a büyük güç sağlamakta- dır. Yenilenme ve güçlenme konu- sunda şu sözler umut verici: Atilla Özdemiroğlu, "Yeni yasa ile, yeni yönetim ile MESAM yeni bir sürece giriyor"; Sezen Aksu, "Başkan olarak değil, ama başkan yardıması olarak, inandığım bu ko- nuda elimden gelen hizmetiyapa- cağım"; Fuat Güner, "Böyle çağdaş bir yönetimde bulunmaktan onur duyuyorum"; Arif Sağ, "Müzik kül- türümüzün tarihsel veyasal başlan- gıcını görûyorum"; Orhan Gence- bay, "Hepimizin geleceği için yep- yeni bir MESAM ile umutluyuz"; MustafaOğuz, "Istediğimizvebek- lediğimiz oldu"; Dağhan Baydur, "MESAM'dakiyenilik, Batı'ya açı- lan penceredir"; ihsan Tellioğlu, "MESAM uluslararası telif ağının bir ilmiği olacaktır"; Turhan Taşan, "Müziğimizde yenibir güneş doğu- yor"; Dursun Karaca, "Bir devrim başlıyor." Sezen Aksu'nun yeni çalışması Işık Doğudan Yiikseür zirvedeki yerini koruyor. MFÖ, Mazeretim Var, Asabiyim Ben'le geçen hafta da ikinci sıradaydı. CarteL kendi adını taşıyan albümüyle üçüncü. Türk Sanat Müziğf nde yeni lider Tutunamadım adlı albümüyle Muazzez Abacı. Ebru Gündeş, Ben Daha Büyümedim'le ikinci sıraya indi Bülent trsoy. Alaturka 1995'le lısteye 3. sıradan dönüş yaptı. Yabancı popta Bon Jovi, hafif bir sıçrama yaparak These Days'le zirveye yerleşti. Pink Floyd'un konser albümü Pulse ikinci, Michael Jackson. History ile üçüncü. Klasik Batı Müziği'nde Luciano Pavarotti'nin dostlanyla birlikte seslendirdiği konser parçalanndan oluşan Pa\'arotti and Friends 2,1 numara. - Prt Your Friends - Dishwalla - Live At The BBC - Dire Straits - Ptmer Hits Dance - Under The TaUe and Dreaming - Dave Matthews Band - Stanley Road - Paul VVeller - llse Your Brain-Clowfın - - Esta Muy Bien Eso Del Carino-Kiko Veneno -Cesaretin Var mı ?-Tülay -Miro-Nilüfer Akbal - Hadi Durma - Esra Balamir - Şarkılar da Senden Yana - Sibel Can - Müslüm Gürses Klasikleri - Müslüm Gürses - Cucu - Neşe Karaböcek - Oyuncaklanm - Sevingül Bahadır - Dr. Erol Köse - Erol Köse - Renklerde Yaşamak - Metin - Kemal Kahraman
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog