Bugünden 1930'a 5,485,475 adet makaleKatalog


«
»

Yeni Bir Etap Yeni Bir Yaşam! EMLAK BANKASI " D a h a KMy^mr B i r Ym«mm I ç i n " Cumhu72. Yl SAYIZ5511 / 20000 Tl (KDV ,ç,nde) KURUCUSU- YIHUS MDİ ^924-7945j BAŞYAZARI: PUORIUDİ (1945-1991) Emlak Bankası'nın Yeni Etap Konut Satışları Başladı. EMLAK BANKASI 12AĞUST0S1995CUMMTBİ DSP lideri Ecevit, Refah Partisi, ara seçim ve TOBB raporunu değerlendirdi: istismarcıLafla mücadele olmaz Çiller'in RP'ye yüklendiğini anımsatan Ecevit, "Sayın Çiller'in RP'ye hücum etmesi iyi de, hükümet, Refah'ı güçlendiren etkenleri ortadan kaldıracak bir tutum izlemiyor. RP, belli ki göçün büyük kentlerde doğurduğu bunalımı; hükümetin, ekonomik ve sosyal politikasının toplumda uyandırdığı tepkileri istismar ediyor. RP'ye savaş açmak çok iyi de, o savaş yalnız lafla kazanılmaz" yonımunu yaptı. Ara seçim gereksiz Ara seçim yapılmasına ilke olarak karşı olduklanru belirten Ecevit, ara seçim yerine, yedeklik sisteminin getirilmesi gerektiğini söyledi. Genel seçime kısa bir süre kala ara seçime gitmeyi doğru bulmadığım kaydeden Ecevit, "Birkaç ay için bir seçim yapmanın da anlamı yok" dedi. Karamsar rapor TOBB raporuna değinen Ecevit "Karamsar bir çerçeve çizilmiş, venler gûvenilir değil" dedi. Bazı Avrupa ûlkeleri ve Suriye'nin terörû kışkırttığını belirten Ecevit, "Irak'a uygulanan ambargonun bölücü akıma etkileri... Bunlar hiç dikkate alınmamış. Yani sadece Türkiye'nin kendi dûzenindekı bozukluktan, kendi yönetimindeki aksakhktan kaynaklanan bir sorunmuş gibi gösteriliyor" dedi. DSP bölen değil DSP'nin yıllarca, "sol oylan bölüyor" diye suçlandığma dikkat çeken Ecevit "Eğer biz oylan bölen parti olsaydık DSP'nin katılmadığı son il genel meclisi seçimlerinde CHP'nin sol oylan toplaması gerekiyordu. Bu tablo da bizim oylan bölen olmadığımızı gösteriyor" dedi. H 5. Sayfada ABD Başkanı Bill Clinton'ın Rum asıllı danışmanından sürpriz ziyaret Ankara'da Kıbrıs rahatsızbğı• Türkiye, ABD Başkanı Bill Clinton'ın, gözden düştüğü bildirilen Rum asıllı daraşmanı Stefanopulos'un Ankara, Atina ve Kıbns'ı kapsayan ziyaretine soğuk bakıyor. Yunan ve Rum basını ise Stefanopulos'un, Kıbns konusunda çok önemli mesajlarla geleceği haberlerini veriyor. LALE SARIÎBRAHÎMOĞLU ANKARA - Türkiye, ABD Baş- kanı Bill Clinton'ın Rum asıllı da- nışmanı Yorgo Stefanopulos'un, 'sûrpriz' Ankara, Atina ve Kıbns zi- yaretine soğuk bakıyor. Yunan ve Rum taraftnın ise basınlan aracılı- ğıyla Stefanopulos'un zıyaretini Kıbns konusunda propaganda aracı olarak şimdiden kullanmaya başla- dıklan belirtiliyor. Rum basını, Ste- fanopulos'un, Kıbns konusunda Clinton'uı çok önemli bir mesajını ve yeni bir çözüm planını getıreceğı haberlerini venyor. Diplomatik kay- naklar, ABD'nin Kıbns konusunda yeni bir planı olduğu konusunda bir duyum almadıklannı belirttiler. 18 ağustosta Ankara'ya gelmesi beklenen Stefanopulos'un lstan- bul'a, daha sonra Atina ve Kıbns'a gideceği beliıtildi. Clinton'ın danış- manının Türk tarafına da geçerek KKTC Cumhurbaşkanı RaufDenk- taş ile görüşmesi bekleniyor. Stefa- nopulos'un Ankara'da Dışışleri Ba- kanı Erdal lnönii tarafından kabul edilmesi beklenirken, Başbakan Tansu Çüler ıle görüşmesı öngörül- müyor. Clinton'ın danışmanı Stefa- nopulos'un, Çiller'in danışmanlann- dan EmreGönensay ile bir araya gel- mesi bekleniyor. M Arkası Sa. 17, Sü. 3'te Sağlık Bakanlığı Doğan Baran'dan 'usulsüz' atama • Tababet Uzmanlık Tüzüğü'nün "Asistanlar paralı ya da parasız hiçbir işte görevlendırilemezler" hûkmûne karşm Kürşat Özdemir, bakan danışmanlığına atandı. YUSUFÖZKAN ANKARA - Sağlık Bakanlı- ğı'ndaki "ülkücü-şeriatçı" kad- rolaşmanın. "Atatürkçü-demok- raf bürokratlara karşı yürüttü- ğû tasfîye operasyonunun başı- nı çektiği savlanan Bakan Da- nışmanı Kürşat Özdemir'in ya- saya aykın olarak göre\ lendınl- diği bildinldı. Halen asıstanlık görevını sürdüren Özdemır'in, Tababet Uzmanlık Tûzüğü'nün "Asistanlar paralı ya da parasız hiçbiriştegörevlendirilenıezter'' hükmune karşın bakan danış- manlığına atandığı saptandı. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, usulsüz atama nedeniyle mahkemeye başvura- cağını bıldirdı. Türkiye'deki bınlerce hekım ihtisas yapabılmek ıçin uğraşır- ken bir grup hekim, Azerbaycan başta olmak üzere diğer eski Do- ğu Bloku ülkelerindeki üniversi- M Arkası Sa. 17, Sü. Tde îstanbul yasasına tepki • Mımarlar Odası Îstanbul Büyûkkent Şubesi, Başbakanlıgın 'Îstanbul yasasf girişimine, tartışılmadan hazırlandığı gerekçesiyle tepki gösterdi. UArka Sayfada Saraybosna'da yaşam zorlu geçijor. OtomobUler benziıısizlikten çalışamıyor. tnsanlann yüzünde ise umutsuz bir bekleyiş... BMtoph meza peşinde rebrenica'dan göçen binlerce mültecinin bölgede katliam yapıldığı iddialanna sessiz kalan BM Güvenlik Konseyi, ABD'nin bu iddiayı doğrulayan 7 fotoğrafi Konsey toplantısına getirmesi sonucu harekete geçmek zorunda kaldı. Bir araştırma heyeti oluşturularak Srebrenica'ya gönderilmesini kararlaşüran Konsey, heyetin kente girebilmesi için Sırp liderleri ikna etmeye çahşıyor. irleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Hırvatistan'dan, topraklanndaki 'her türlü askeri eyleme' son vermesini ve Sırp halkınm haklanna saygılı olmasını istedi. Konsey'de kabul edilen karar metninde, Zagreb'den, evlerine dönmek için bekleyen Sırp mültecilere bu olanağın verilmesi istendi. BM yetkilileri de Hırvat polisinin 17 Sırp mülteciyi dövdüğünü bildirdi. • 9. Sayfada Türkçeden kalan geçemeyecek• Ortaöğretim kurumlannda uygulanması planlanan yeni eğitim modelme göre öğrenciler, genel liselerde Türk dilı ve edebiyaü, imam- hatip liselerinde de K.uranı Kerim dersinden başanb olmak koşuluyla sınıf geçebilecekler. • Öğrencilerin lise 2'nci sınıflan itibaren yönelecekleri alanlarda veliler de söz sahibi olacak. Alan belirlenmesi ve alan derslerinin seçimi, suuf öğretmenleri ve veli işbirliğiyle yapılacak. EMtNE KAPLAN ANKARA-Mılli Eğitim Bakanlığı'nca 1995 - 1996 öğretim yılında genel ve mesleki ortaöğretim kurumla- nnda uygulanması planlanan yeni eğitim modeli ile sı- nıf geçmede, genel liselerde Türk dili ve edebiyaü, i- mam-hatip liselerinde de Kuranı Kerim dersinden başa- nlı olma koşulu getirilecek. Yeni sisteme göre aynca öğ- rencilerin alacağı her kararda velınin de onayı istenecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nca, "Dersgeçmevekredisis- temi", "Sınıf geçme âstemi" ve "Ağırükh not ortalama- sı sistemi"nın bırleşimınden oluşturulan yenı eğitim mo- deli, milli eğitim müdürlerinin görüşüne sunuldu. Ba- kanlık tarafından 21-23 ağustos günleri arasında tz- mir'de yapılacak toplantıda, taslağa son şekli verilecek. Yeni modele göre lise 1 Mnci smıfta öğrenciler, yalnız- ca ortak dersleri okuyacaklar. Yıl sonunda, Türk dili edebiyatı dersi notunun 2, bütün derslerin ağırlıklı not ortalamasının 2.5 olması durumunda sınıf geçilebile- cek. Türk dili dersinde sözlü anlatım, dilbilgisi, yazılı anlatım, okuma, imla ve yazı konulan anlatılacak. Mes- leki ve teknik ortaöğretim kunımlannda ilgıli bölüme m Arkası Sa.17, StLl'de Dublin toptântısı sona erdi Kürt Bderler anlaşbPÜrÜZ giderüdi tdanda'nın başkenti Dublin'e 90 kilometre uzaklıktaki Drogheda kentinde bir araya gelen Kürt liderler Mesud Barzani ile Celal Talabani gruplan anlaşmaya vardı. Üç gündür süren görüşmeler sonunda vanlan anlaşmayla iki grup arasındaki en önemli pürüz giderilmiş oldu. Yayımlanan bildiride, Erbil kentindeki kuvvetlerin indirileceği, Habur sınır kapısından elde edilen gelirlerin paylaşılacağı, esirlerin serbest bırakılacağı ve derhal ateşkes ilan edileceği belirtildi. • 8. Sayfada İngittere'ye izin verilmedi ABD'nin arabuluculuğunda Irlanda'da gerçekleşen Kuzey Iraklı Kürt liderler toplantısına Türkiye gözlemci statüsünde katıhrken Ingiltere'nin katılmasına ise izin verilmedi. • 8. Sayfada Kırgızlardan Başbakan'a ödül Tansu Çîller, Türklerîn 4 kadın kahramanı' • Kırgrzistan, Çiller'e, kadın kahramanlan "Kurmancan Datka" ödülünü verecek. Kırgrzistan, Ruslara karşı 19. yüzyılda başkaldıran kadın kahramanlan Kurmancan Sultanı ödülünü vererek Çiller'i Türk dünyasının kadın kahramanı ilan edecek. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- Kırgızi stan, Başbakan Tan- su ÇiDer'ı, Türk dünyasının kadın kahramanı ilan etmeye hazır- lanıyor. Çiller, geçen ay Azerbaycan'ı da kapsayan ılk ziyareti- nin ardından çıkacağı ikincı Orta Asya gezısıne Kazakıstan ile başlayacak. Çiller 14-18 ağustos tarihlen arasında sırasıyla Ka- zakistan, Kırgızistan ve Türkmenistan'a gidecek. Çiller'in Orta Asya gezisinin ıkıncı durağı Kırgızistan'm Cum- hurbaşkanı Asker Akayev, Başbakan Çiller'e, Ruslara karşı 19. yüzyılda başkaldıran kadın kahramanlan Kur- mancan Datka (Kurmancan Sulta- nı) ödülünü vere- cek. Kırgızistan'ın vereceğibu ödül ile Çiller Türk dünya- sının kadın kahra- manı ilan edilecek. Başbakan Çil- ler'in, SSCB'nın dağılmasıyla ba- ğımsızlıklannı ilan eden Türk cumhu- riyetlerine yapaca- ğı ziyaret, ikili ve özellikle de ricari ilişkilerin güçlen- dirilmesi, petrol ve doğalgazda işbirli- ği ile doğuyu baüya Avrasya yoluyla bağlama projesine destek buhna üze- Ciresun Çiller ve Çetin'e protesto • 80 bin lirahk taban fıyatı yetersiz bulan findık üreticileri, Çiller ve Çetin'e protesto yağdırdılar. Çetin, "yuh sesleri" arasında konuşmasını güçlükle tamamlarken, Giresunlulara bol vaatte bulunan Çiller, protestolardan kısmen kurtuldu. BÜBIT SMOOâJrıuı tıaberi H 7. Sayfada rinde yoğunlaşa- cak. Çiller, Azerbaycan ve Kazak petrollerinin Bakü-Ceyhan hattı üzerinden uluslararası piyasalara taşınması konusunda Al- maü yönetmıi nezdinde nabız yoklayacak Azerbaycan'ın tersine Kazakıstan, petrol üretimıne çoktan geçmiş durumda ve Rus bayraklı gemilerle petrolünün bir bölü- münü Rusya'nın Novorossisk limanından uluslararası piyasala- • Arkası Sa. 17,Sû.4'de OLAYLARIN ARDEVDAKİ GERÇEK Seçim AtmosferL.. ANAP tarafından ara seçimi zorunlu duruma getirmek için yapılan girişimlerve diğer mu- halefet partilerinin tutumu, ib- renın giderek ister ara, ister genel olsun, bir seçime doğ- ru çevrilmekte olduğu izleni- mini güçlendiriyor. Iktidann iki kanadını oluştu- ran DYP ile CHP'nin hem ara seçime hem de erken genel seçime karşı oldukları anlaşı- lıyor. Muhalefet partilerinden DSP dışındakiler, her iki seçim için de onay vermeye hazır durumdalar. Yalnızca DSP, ara seçim yerine erken genel se- çimden yana olduğunu açık- lamış durumda. Son anayasa degişikliği ıle TBMM'nin yasama yılına baş- laması 1 ekime kaydınlmış ol- du. Bu durumun, anayasanın 94'üncü maddesi ile birlikte değerlendirilmesi TBMM'nin yasama görevine ancak ekim ayı sonunda başlayabileceği- ni gösteriyor. Boşalacak olan TBMM Başkanlığı için adayla- rın başvurusuna ayrılan 10 günlük bir süre var. Başkanlık seçiminın de, bunu izleyen 10 gün içinde sonuçlandınlması gerekîyor. Ancak yasama ça- lışmalannın başlaması için bu seçim yetmiyor. Başkanlık di- vanının diğer görevlileri ile TBMM komisyonlarının seçil- miş ve görev bölümü yaparak çalışmaya başlamış olmaları da zorunlu. Siyasal gözlemciler, bu sü- • • • • Arkası Sa.17, Sü. 9'da B U G U N CUMHURİYETLE BİRLİKTE BORSA ODun 45^88.03 öncekı 44.468.75 DOLAP ûD0n 46.450 Önceki 46.200 MARK ODun 32.500 öncekı 32.630 ALTIN ûDün 57&500 öncekı 573.000 GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Arıtma tesisine kredl engeli Yatağan Termik Santralı arıtma tesisinin yapımı, Almanya'dan beklenen kredi gelmeyince ertelendi • 3. Sayfada işçlye 'masaya oturalım' caOrısı Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe, Demiryol-lş Sendikası'nın 5. Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Daçe, işçiden hiçbir şeyi esirgemeyeceklerini belirtti. • 3. Sayfada Seçim Aöşları... Aylık olağan seçim haberlerinden anlaşılıyor ki, erken se- çim mi ara seçim mi derken, "yasal süre" dolacak. Meclis, önümüzdeki hafta şu sorunun yanıtını verecek: - Anayasayı delelim mi delmeyelim mi? Delelim diyenler çoğunlukta gibi görünüyor. 1982 Ana- yasası'nı yapanlar, siyasetçilerin, "bir defa delmekten bir şey çıkmaz" diye düşünebileceğini hesaplayamadıkları için 78. maddeyi herkes istedıği gıbı yorumluyor. Ara seçimin nasıl yapılacağını düzenleyen bu maddede ifadeler çok net, ama en sonuna şöyle bir tümce konsay- dı, DYP'liler de anlayabilirdi: M Arkası Sa. 17, Sü. 3'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog