Bugünden 1930'a 5,485,115 adet makaleKatalog


«
»

VISA Premier, Gold ve International... 150.000 $'hkferdi kaza sigortası sağlar. EMLAK BANKASI " D a h a U y g a r B i r Y i | i m İ ç i n " 72. Yl SAYI 25510 / 20000 TL (KDVıçınde) CumhuriyetKURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 11 AĞUST0S1995CUNU 'Türk kadmlan, özgürlüklerinin değerini bilmeli' Iran'da kadma şeriatçı zııKimKadina her $ey yasak 38 yaşındaki Ferah Ahmedi, tran'daki baskıcı rejime dayanamayıp kaçanlardan sadece birisi. "Saçım göründüğü için her an 80 kırbaç cezası alabilirdim" diye konuşan Ahmedi, Iran'da kadın olmayı şöyle özetliyor: "Kadına her şey yasak. Eşinizle el ele yürüyemiyorsunuz. Kozmetik ürünleri kullanmanız yasak. Kadınlann, evlerinin penceresinden dışan sarkmalan suç. Zina yapan kadını diri diri kuma gömüp taşlıyorlar. Ince kadın çorabı satan dükkânlan kapatıyorlar." Ahmedi. tran'dan kaçabilmek için 700 dolar rüşvet vermiş. BtGUN AKSOY'un habert • 4. Sayfada MÜIteCİIer tetidit altmda Birleşik Sosyalist Parti Genel Merkezi'nde bir haftadır oturma eylemi yapan Iranlı mültecileri ziyaret eden İHD Başkanı Akm Birdal, burada bannan tranhlann yaşâmlannm tehdit altmda olduğunu, başka bir ülkeye iltica etmelerinin sağlanmasını istedi. • 4. Sayfada Cezayir'de köktendincilerin hedefiydi Ölüınle tehdit edilen atlet, dünya şampiyonu • Göteborg'da devam eden Dünya Atletizm Şampiyonası'nda şortla koştuğu için ülkesindeki şeriatçılardan ölüm tehditleri alan Cezayirlı bayan atlet Hassiba Boulmerka. 1500 metrede kazandığı altın madalya sonrası, "Sporcular halk için örnektir. Ben de Müslüman kadınlar için örnek olmaya çalışıyorum" dedi. • Göteborg'da adı açvklanmayan bir otelde kalan ve sürekli korunan Boulmerka, 27 yaşında olmasına rağmen çektiği sıkıntılar yüzünden kendini 50 yaşında hissettiğini söylüyor. • Spor'da 95-96 FUTBOL LİGİ BAŞLIYOR • Arka Sayfada Yeni plan Rusya Bosna'da ağırlığmı koyuyor Yeltsin'in önerisi Yeltsın. Yugoslav krizinin çözümlenmesi için uluslararası bir konferans düzenlenmesini önerdi. Rusya'nın Sırbistan. Hırvatistan ve Bosna- Hersek arasında arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu açıklayan Yeltsin. Sırbistan'a uygulanan yaptırımları tek taraflı olarak kaldırabileceklerini söyledi. Yeni barış planı Bosna-Hersek topraklarının Boşnak. Hırvat ve Sırplar arasnjda bölünmesini öngören yeni bir barış planı hazırlayan ABD yönetimi. planı Avrupalı müttefiklerine kabul ettirmek için Avrupa başkentlerini turlamaya başladı Fotoğraflar konseye SUnUİacak Amenkan merkezı haberalma örgütü ClA"nın casus uçakları tarafından çekilen fotoğraflardan, Sırplann Srebrenica yakınlannda birtoplu mezar kazdığı anlaşıldı. ABD, fotoğrafları BM Güvenlik Konseyi'ne sunacak. 10 bin sivil kayıp ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü David Johnson, Sırplann Srebrenica'yı ele geçirmesinden sonra kaybolan 10 bin kadar sivilin akıbetinin bilinmediğini söyledi. m 11. Sayfada 'Tayyip Erdoğan atama yapamaz' Mahkeme diır9 dedi Darülaceze Vakfi Başkanı Çahit Özden, İstanbul Büyükşehir Beİediyesi'ne bağh " /ahıtalar tarafından zorla dışan çıkanlmıştı. Darülaceze'dekimüdür ve yetki karmaşası çözüldü İstanbul Haber Servisi - Içişlen Bakanı Nahit Menteşe'nin atadiğı müdürü tanımayan \ e kendı- sinin mütevelli heyeti başkanı olduğu Darülace- ze Vakfı'nın da Darülaceze içine yasal olmadan yerleştirildiğıni öne süren İstanbul Büyükşehir BelediyeBaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mü- dür atama kararı mahkemece durduruldu. Prof. Dr. Aydın Aybay da kurumun yönetim bıçimiyle ilgıli hazırladığı raporda, Darülaceze'nin doğru- dan doğruya Içışleri Bakanlığı'na bağlı olduğu- nu bildirdi. 1890 yılında padişah buyruğu ıle kurulmasma karar verilip 1896'da açılan Darülaceze kuru- munun üzerindekı tartışmalar sürüyor. Verdiği hızmetin yanı sıra tnlyonluk taşınmazlan ile de ünlenen Darülaceze"de, geçen günlerde RP'lı is- tanbul Büyükşehir Belediyesı zabıtalarının güç gösterisi yaşanmıştı. tstanbul Büyükşehir Beledi- ye Başkanı Tayyıp Erdoğan'ın aynı zamanda mü- te\ellı heyeti başkanı olduğu Darülaceze Vakfı Başkanı Cahit Ozden ıle diğer göre\liler zabıta zoruyia binadan çıkarılmış \e yerine Darülaceze Müdürü sıfatıyla Erdoğan'ın atadığı Zihni Birkan yerleştinlmıştı. Bu gelişme üzenne Darülaceze Vakfı Başkanı Cahit Özden. mahkemeye başvu- rarak yürütmenın durdurulmasını istedi. Özden, yasa gereği Darülaceze kurumunun lçişlen Ba- kanlığı'na bağlı olduğunu belırterek "Dariilace- ze'ye müdür atanması \e vakfın mütevelli heyeti bakanlıkça onaylandı \e ilgili birimlere iletildi. ŞimdiSayın Erdoğan'ın bunu uygulamasıgereki- • Arkası Sa. 19, Sü. 3 'te Saghk Bakanbğı'nda 'sağhksız' kadrolaşma Baran, kendisine "Atatürk ilkelerine bağlı, dürüst bürokratlara sahip çıkın" diye mektup yazan müsteşar yardımcısını görevden aldı YLSUFÖZKAN ANKARA - Sağlık Bakanlığı'nda Doğan Baran dönemınde giderek etkinlik kazandığı öne sürülen "ülkücü-şeriatçı" kadrolaşmanın son hedefi. Müsteşar Yardımcısı Dr. Ahmet Miski oldu. Kendisine bağh "Atatürkçü-de- mokrat" bürokratlar hakkında komplo kurul- ması ve asılsız suçlamalar yüzünden soruş- turma açılması üzerine Sağlık Bakanı'na mek- tup yazan ve "Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı dürüst bürokratlara sahip çıkıbnasını" isteyen Ahmet Miski, Bakan Baran tarafın- dan görevınden alındı. Miski"nin görevden alınmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'nın dünkü sayısında yayımlandı. Sağlık Bakanlığı Danışmanı KürşatÖzde- mir ve Teftış Kurulu Başkanı Ali Özayduı'ın başını çektiği savlanan "ülkücü-şeriatçı" kad- ronun. Atatürkçü-demokrat bürokratlara kar- şı başlattığı sindirme operasyonu yeni birbo- yut kazandı. Sağlık Eğitımi Genel Müdürü MehmetÖzden'in, ancak mahkeme kararıy- la açılabilecek mal bildirim zarfının basına sızdınlarak hakkında soruşturma başlatılma- sı ve Ana Çocuk Sağlığı Projesi Genel Müdü- rü Prof Dr. Ayşe Akın Dervişoğlu ıle Temel Sağlık Hızmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Füsun Sayek hakkında soruşturma açıl- masının ardından. bu kez de Müsteşar Yar- dımcısı Dr. Ahmet Miski görevden alındı. Sağlık Bakanı Doğan Baran. görevden alma gerekçesinı, Miski tarafından kendisine yazı- lan mektuba dayandırdı. Miski mektubunda. bakan olduğu dönemden bu yana Baran ıle sağlık sorunlannın çözümü ve kışısel konular konusunda doyurucu bir konuşma olanağına kavuşamadığını belirterek şunlan dedi: "Ba- kanlığımızın bütün yükünü gösterişsiz bir şe- kildesırtlayan calışkan. denç imlL yetenekli, a- ma hicbir zaman riyakâr, sahtekâr olmayan büyük bir bürokrat grubunun sıkıntılarını. öz- lemlerini. beklentilerini ve bilmeniz gereken gcrçeklori anlatabilme olanağını bulamadım. Çünkü heyetlerle görüşmeniz •vardı." "Bugün çevrenizde topladığınız ideolojik kadrolarla bakanlık ancak amatör ligde oy na- yanfutbol takımı halinegelmiştir" dıyen Mis- ki, şu görüşleri dile getirdi: "'Bunun nedeni, hatır gönül ilişkilerinin ön plana çıkmasL de- ney im, bilgi \e iy i niyet eksikliğidir. Bu durum böy le devam ederse, bugüne kadar kendik'ri- ne iftira edilen namuslu. calışkan. dürüst ül- kesini seven ekip, bu müfterilerin saldırılarına en şiddetli yanıh. büyük bircesaretle kamuoyu- na anlatarak karşı koy acaktır. Bu odakların if- tira kampanyası ve girişimleri ile y ıpratılıp pa- sifize edilmeye çalışılan büy ük bir kesirni oluş- turan bizler, bu ülkeye, halkımıza. çağdaşlığa ve Atatürk ilkelerine candan bağlıytz. \ler- hum Ismet Paşa'nın bir sözünü anımsatmak istiyoruriı zatıâlinize; "Bir ülkede namuslular. namussuzlar kadar cesaret sahibi olmadıkça. o ülkenin hiçbir şekilde yaşama hakkı ola- M Arkası Sa. 19, Sü. 8'de Altın Borsa$ı 9 nda açıhs vurgunu • Altın Borsası vurgunculann elinden kurtulamadı. tstanbul Altın Borsasf nın açılmasından bu yana, altının yurtiçi ons değeriyle uluslararası borsalardaki değeri arasındaki fark fırsatçılara yaradı. Borsanın açılışma bir hafta varken altın ithalatının aracılara dev redilmesi ve yasada yapılan son değişiklikle Merkez Bankasf nın Altın Borsası üyeliğinden çıkanlması meydanı boş bıraktı. • Merkez Bankası'nın ithalattan çekilmesi üzerine toplam altın arzı aniden düştü. Bu düşüş altının yurtiçi fiyatıyla yurtdışı fiyatı arasında spekülatif alım satımlara neden olabilecek bir fark oluşturdu. • Borsanın açılmasından ''bir hafta önce ithalat izni alan ve yüksek miktarda altın depolayarak" borsaya hazırianan bazı kurumlar da bu ortamda yüksek kurdan satış yaparak büvük kârlar elde BORSA ûDün 46.468.75 Öicekı 46.J86.95 DOLAR ûDun 46.200 Öncekı 46.025 MARK ODCın 32.630 Oncekı 32.650 ALTIN ODun 573.000 Öncekı 573.500 etti. 8. Sayfada Ajda Pekkan 1970 'leri arıyorAjdaPekkan.RumelihisanKonserleri< nde70"lerinnos- taljisini yaşatıjor. Cstelik bu kez bir sürprizle çıkıyor hayranlannın karşısına: Konser, Haendel'in "Lar- go'suyla başhyor. Ajda Pekkan, dört yıldır aldığı şan derslerinin katkısıyla bu 'ilk'i gerçekleştiriyor. Ajda Pekkan'ın 'Farinelli' fümini izleyip 'müthiş' etkilene- rek repertuvanna kattığı bu an a, izlevicileri de etkile- di. Balet Oktay Keresteci ve iki balerinin eşlik ettiğj VMıitney Houston'ın' IWH1 Always Love You" isimli par- çasını da seslendiren Ajda Pekkan, daha sonra "eski parçalannı kötü kayıtlar yerine canlı olarak sunmayı' yeğleyerek birbiri ardına sıraladı. Turhan Yükseler'in yönetimindeki yaklaşık 30 kişilik bir orkesrranın eşlik ettiği Ajda Pekkan,sahneyeCemil İpekçi'nin özelola- rak hazırladığı iki kostümle çıktı. (Fotoğraflar: DEVRİM BARAN) Çiller erken seçime uzak• Basbakan Tansu Çiller. seçimlerin 19%'da normal zamanında yapılacağını, Türkiye'nin şu anda bir seçim ekonomısini kaldıracak durumda bulunmadığını söyledi. • CHP lideri Hıkmet Çetin ise Mesut Yılmaz'ın kendisine yapmış olduğu seçım teklifini henüz partisinin yetkili organlarıyla görüşmediği söyledi. • 5. Sayfada Cumhuriyet 20 bin lira • 1994'ün Ekimayında SEICA'nın KDV'siz 17 milyon lıra olan gazete kâğıdı ton satış fiyatı, 1995"in Ağustos ayında 27 milyon 350 bin liraya yükselmiş. zam oranı yüzde 6O'ı aşmıştır. Diğer girdiler de enflasyon oranına paralel oİarak zam görmüştür. Bu nedenlerle Cumhuriyet bugünden itibaren 20 bin lıra olmuştur. Okurlarımızın yüzde 33 oranındaki fiyat artışını anlayışla karşılayacaklannı umuyoruz. OLAYLAKIN ARDINDAKİ GERÇEK Kadın!.. Eütün dünyada kadının du- runu sorundur. Çok eski töre- lercen, yasalardan ve din gö- rereklerinden oluşan yaşam- d a o d ı n , ıkinci sınıf insan sa- yılı. Batı'da, büyük çabalarla veîavaşımlarla, bu durum bir ölçide değişmiştir. Ancak ka- diT-erkek eşitliğine ulaşmak içir insanlığın yürümesi gere- k e ı yol bır hayli uzundur. hsan bakları ve temel öz- gürlüklere uyulması, bu konu- da kadını ferahlatacaktır. An- cak dünyanın çoğu yerinde, özellikle ıslam coğrafyasında böyle bir olanak şimdilik zayıf sayıhyor. Türkiye'nin yaşadığı bölgede ve komşulan arasın- da kadını çuvalasokup dolaş- tıran ülkeler pek çoktur. Bu ül- kelerin elinde petrolden kay- naklanan paralar da bulundu- ğundan, Anadolu'ya yönelik etkileri görülmektedir. 1923'te Aydınlanma Devrimi'ni ger- çekleştirmiş ve laiklik ilkesini benimseyerek kadın özgürtü- ğüne doğru önemli adımlar at- mış olan ülkemizde. geriye dönüşün göstergeleri artıyor; kadını çuvala sokmak çabala- rı, üniversite kampuslannda bile kavgaya yol açıyor, şeri- atın karanlığı kimi gözlerı kör- leştiriyor. Oysa Atatürk devrimleriyle, kadınımız hak ve özgürlük yo- lunda büyük mesafe almıştı. Bu kazanımları yitirmek teh- likesi kapıya dayanmıştır. Bugün gazetemizin manşet haberinde iranlı Ferah Ahme- di'nin öyküsü yayımlanıyor. Kuşkusuz biz, komşumuzun iç rejimine kanşamayız. Ancak dünya öyle bir aşamaya gel- miştir kî bütün ülkeler, insan hakları ve temel özgürlükler açısından birbirlerini denetle- mektedirler. Bu denetim, uy- garlığın bir gereği sayılıyor. iran'da devlet rejimıyle ka- dınlann örtünmek zorunda kalmalan, Türkiye'de yakın- • •• • Arkası Sa. 19, Sü. 9'da Şimdi seracılık yapmak daha kolay: Sera Krediniz V a k ı f B a n k t a ! VakrfBank, seracılık yapan vaya yapmak istsyan ûr«ticilere 250 milyon liraya kadar Sara Krcditi varfyor. Oelin VakıfBank'a, kredinizi hemen kullanın; dilediğiniz sebze ya da meyveyi daha kaliteli, daha verimli bir jekilde yetiştirin... daha çok kazanın. gf* Hem de uygun odemc koşullarıyla! VtHUlDuIIK • Asgari ücret 8 milyon 460 bin lira Oİdu. • 3. Sayfada • Didimli, NATO tesisini İStemİyor. • 19. Sayfada • TGC Başkanı Ğüreli: Promosyon, amacını aştı. • 3. Sayfada • CHP'de kurultaya sancılı hazirllk. • 5. Sayfada • Batı-, TOBB raporunu yararlı buldu. • 5. Sayfada • Şekerpancarı fiyatı üreticiyi memnun etmedi. • 9. Sayfada • Çocuğunu okula göndermeyen veliye ceza. • 7. Sayfada • Kemal Zorlu, mahkeme kararıyla Futbol Federasyonu Başkanı. • Spor'da GUNDEM MUSTAFA BALBAY Bana Araştırmacıyı Söyle... Ünlü sözdür: "Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleye- yim." Bunu, Türkiye'deki araştırmalara uyarlarsak şöyle degiş- tirebiliriz: "Bana araştırmayı yapanı söyle, sana sonuçlannı söy- leyeyim." Prof. Doğu Ergil ve ekibinin, Türkiye Odalar ve Borsa- lar Bırliği'nin (TOBB) desteğiyle hazırladığı "Doğu Sorunu, Teşhisler ve Tespitler" adlı "Özel Araştırma Raporv"r\u okuduktan sonra aklıma ilk gelen bu oldu. Rapor, önsöz ve sunuşuyla birlikte 178 sayfa. Prof. Er- gil'in görüşlerıni gazete, dergi ve televizyonlarda sık sık okuyoruz ve dinliyoruz. Son dönemde daha fazla "başvu- • Arkası Sa. 19,Sü.3'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog