Bugünden 1930'a 5,485,762 adet makaleKatalog


«
»

Yeni Kapılar Aralanıyor• • • EMLAK BANKASID ı h ı Uyglr Bır Y l j ı m Içm" Cumhuriyet7İVISAYI 2S500 /16000 Tl (KDVıçmde) (1945-1991) Ailesi 2. kez otopsi istedi Diplomatm kıışknlu ölümü• Polonya tdari Ataşesi Ahmet Hamdi Yörük'ün ölümûnün şüpheli olduğunu öne süren Yörük ailesi, cesedin ensesinde küçük bir delik bulunduğuna ve darp izlerinin yogunluğuna dikkat çekiyor. Ailesi, Ahmet Hamdi Yörük'ün çok şey bildiği için öldürülmüş olabileceğini öne sürüyor ZAFERAKNAR Varşova'da kaldığı dairede ölü bulunan Polon- ya 1dan Ataşesi Ahmet Hamdi Yörük'ün ailesi, ikinci kez otopsi yapılması ıçın savcılığa başvu- ruyor. Idari Ataşe Yörük'ün kardeşı Atilla Yö- rük, ağabeyinin ölümündeki sıs perdesinin kal- dınlmaması ya da otopsi raporunun kendilenne verilmemesı durumunda, savcılığa başvurarak mezann açılmasını ve ikinci kez otopsi yapılma- sını isteyeceklenni söyledi. 7 haziran tarihinde Varşova'da kaldığı daire- de ölü bulunan tdari Ataşe Yörük'ün "ölümün- deki şüpheter" Varşova Büyükelçiliği'nin çeliş- kıli açıklamalanyla gündeme gelmişti. Idari Ata- şe'nin babası emekli Başkomiser Mahmut Yö- rük, Dışışlen Bakanlığı Müsteşan Onur Öy- men'e bir mektup yazmış ve oğlunun ölümün- M Arkası Sa.17, SHl'de BATI BASINI KJNADI Almanya'da PKK • Almanya'da Türk kuruluşlanna yönelik saldınlar dün de sürdü. Alman polisi, PKK'nin bugün Berlin kentinde yapmayı tasarladığı geniş çaplı gösteride şiddete başvuracağı ve 'silah kullanacağı' yolunda istihbarat aldı. • Almanya'dakı olaylara geniş yer veren Avrupa basını, saldınlan kmadı. Fransa'da yayımlanan Le Figaro gazetesi ile Almanya'da yayımlanan Focus ve Der Spiegel dergilerinde yer alan haberlerde, PKK'nin uluslararası bağlantılan ortaya konuldu. • 9. Sayfada BİHAÇ BM-Sırp plaıu işleıııedi • Hırvatistan Devlet Başkanı Franjo Tudjman, Bihaç'a BM gözlemcisi yerleştiriİmesini öngören Sırp-BM planını reddetti. BM yetkilileri, Sırplann Bihaç'tan geri çekilmeye başladığına dair haberleri yalanladı. • Sırplann Hırvatlar karşısında toparlanmak için zaman kazanmak amacıyla Bihaçtan çekilmeyi kabul ettikleri belirtiliyor. Bu arada Bosna hükûmeti, Sırplann Bihaç'a yeni bir saldın başlattıklannı bildirdi. Hırvatlar da dün sınırdaki Sırp köylerini top ateşine tuttular. • 9. Sayfada ASKERİ ANLAŞMA Çeçenya'da barış zorda • Çeçen lider Cahar Dudayev, Rus-Çeçen askeri anlaşmasını tanımayacağını açıkladı. Bu arada Rusya Anayasa Mahkemesi, Devlet Başkanı Boris Yeltsin'in Çeçenya'ya saldın emrini uygun buldu.H 8. Sayfada Verimli petrol yataklannın kullanımı 5 ülke oldu Hazar paylaşdarâfyorRusya, Hazar'ın statüsünün, kıyısı olan ülkelerin petrol üretiminden pay alaca- ğı şekilde düzenlenmesi için baskı ya- parken Azerbaycan müzakere pozisyo- nuna destek anyor. Azerbaycan, kıyıdaş 5 ülkenin çevre, balıkçıbk ve gemicilik gibi alanlarda Hazar'ı ortak kullanma- lan, petrol dahil madencilikte ülke ege- menliğinin esas alınmasını öneriyor. Bakü. boru hatlan için tüm ülkelerin geçiş serbestisi olmasını da öneriyor. Rusya, Hazar'da kıyısı bulunan ülkele- rin her birinin belli bir miktar karasula- n olmasını, kalan bölümün de ortak böl- ge ilan edilerek, elde edilecek gelirlerin paylaşımını istiyor. Rusya'mnöngördü- ğü ülke karasulan, petrol yataklannı dı- şanda bırakıyor. Kıyısı bulunan 5 ülke. Azerbaycan, İran, Türkmenistan, Kaza- kistan ve Rusya'nın çevrelediği Ha- zar'ın, deniz ya da göl statüsünde olup olmadığı ise henüz açıklığa kavuşmadı. İran, Rusya ile birlikte hareket ederken Türkmenistan, hangi pozisyon baskın gelirse ondan yana tavır alma eğilimin- de olduğu için henüz renk vermiyor. Kendi petrolleri için deniz platformlan kuran Kazakistan'ın Azeri görüşüne da- ha yakın olduğu belirtiliyor. Azerbay- can'dan, yüzde 10 hisse alan Rusya'nın, kıyıdaş ülkelerden de hisse alarak, hak iddialannı erteleyebileceği belirtiliyor. UUf SMOİBIUHİMOâJrBun haberi • 8. Sayfada Destek ve teşvikte 7 kurum söz sahibi, bakanlık ise yalnızca seyirci kalıyor Tamıula bürokrasi çıkmazı Çocuklar için atılan imzalar kâğıt üzerinde kaldı Onlar gelecegimizin garantisi... Küçücük eUerinde büyük işler, küçücük be>inlerinde büyük umutlar var... Türkiye'de çocuk olmak da zor, çok zor... Çocuğun hakkı var, ama..• BM Çocuk Haklanna Dair Sözleşme'yi imzalayan Türkiye, 27 Ocak 1995 tarihinden bu yana konu ile ilgili ciddi bir çalışma yapmadı. Türkiye'de halen 500 bin civannda korunmaya muhtaç çocuk var. İstanbul Haber Servisi - Siz asla anlamazsınız büyükler / Dünyayı kanştırmak yerine / Kumlan kanştırmanın tadını / En büyük sevıncimız ' Kalele- ri. surlan ve hapıshanelen/ Ve kafesleri ve sıperlen ' Sadece kumdan yapmak / Ve mutlaka bir pencere koymak onlara / Demir parmaklıksız / Asıl önemlisi "Çocuk olmak-." Çocuk hakları ve çocuk mahkemelen üzerine araştır- malar yapan avukat Cengiz Hortoğlu, yukandakı dizelerle anlatmava çalışı- yor çocuğu ve çocuk özlemını... "Ulusal yasalarca daha genç bir yaşta reşit sa- yılma hariç, 18 yaşın altındaki her insan çocuk sa- yılır." Bırleşmış Milletler Genel Kurulu tarafın- dan 20 Kasım 1989 tanhinde kabul edilen u Ço- Aylık 2.5 milyona ucuz işgücü Sosyal güvenceden yoksun ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Çalışan çocuklar üzennde yapılan araştırmada, dinlendırilmeden çalıştınlan. ancak çoğunluğu sosyal güvenceden yoksun bırakılan çocuklann. ortalama aylık 2.5 milyon lira kazandıklan belirlendi. En büyük düşleri kendi ışlerini kurmak olan çalışan çocuklann büyük bölümünün I Arkası Sa. 17, Sü. 6 'da cuk Haklanna Dair Sözkşme" ise çocuğu böyle tanımlıyor. Uluslararası sözleşmelere ve ülke- mızde de kâğıt üzerindekı mevcut yasalara göre. ister ailesıyle birlikte otursun. isterse sokaklar- da yaşasın her çocuğun sağlıklı olarak doğup bü- yüme hakkı olması gerekiyor. Türkiye'de araştır- malar. yaklaşık 500 bin civann- da olan korunmaya muhtaç ço- cuk olduğunu göstenyor. Ancak bu çocuklardan 20 binine devle- tin baktığı ve açıkta kalan 480 bin çocuğun 2000'li yıllarda 575 bin olmasının beklendıği tahmin edıliyor. Türkiye aynca, ımza at- tığı uluslararası sözleşmelerde- ki eğitimden sağlığa hemen hıç- bir koşulu da yenne getiremiyor. Türkiye Uluslararası Çocuk Haklan Sözleşmesi'ni 27 Ocak 1995 tarihinde imzaladı. Her ül- ke, bu sözleşmeyi imzaladıktan iki yıl sonra Çocuk Haklan Komitesi'ne rapor vermek zorunluluğunu taşıyor. Sözleşmeyi yak- laşık altı ay önce imzalamış olmasına ragmen Türkiye'nin bu konuda ciddi hıçbır çalışma yap- • Arkası Sa. 17,S&3'te • Türkiye'de tanm ve hayvancılık konusundaki destek karan Bakanlar Kurulu tarafından verildiği halde destekleme fiyatlannı Sanayi Bakanlığı belirliyor. Desteklemenin parası Hazine'den çıkarken Para Kredi Kurulu isterse teşviki kaldırabiliyor. İthalat ve ihracat kararlan Dış Ticaret Müsteşarlığf ndan, üretim planı ise Devlet Planlama Teşkilatı'ndan geçiyor. • Ulusal bir tanm politikasınm oluşturulamadığı Türkiye'de, tüm bu kargaşa içerisinde iyi şeyler yapmaya çalıştığı belirtilen Tanm Bakanlığı ise bazı çevreler tarafından olan bitene seyirci kalmakla suçlanıyor. • Tanm Bakanlığı'nın uygulanan tanm politikalannda yeri oldukça belirsiz. Bakanlık aksini istemesine rağmen çıkanlan bir tebliğ ile hayvancılık teşvik edilemeyen yatmm konulan arasma atılırken, Para Kredi Koordinasyon Kurulu yine Tanm Bakanlığı'na rağmen et ve sütteki teşvikleri kaldırabiliyor. Tanm destekleme ve yönlendirme kurulu oluşturmak için başvuran bakanlık, belirleyici olmadığının bilincinde. AHMET ÇEJKİR tateri • 7. Sayfada Ekıııek zammına vali el koydu •Ankara'da 7 bin 500 liradan satılan ekmeğin 9 bin liraya çıkanlmasıyla başlayan tartışmalara Vali Erdoğan Şahinoğlu nokta koydu. Esnaf ve Sanatkârlar Odalan Birliği'ni 4 ekimde toplantıya çağıran Vali Şahinoğlu, toplantı gününe kadar ekmeğin zamsız satılacağını söyledi. Şahinoğlu, toplantı sonunda anlaşma sağlanamaması durumunda 15 gün içinde bir komisyon kurularak ekmek zammının inceleneceğini belirtti. • Ankara Fınncılar Odası Başkanı Yusuf Ekşi ise ekmekteki fıyat artış hızını durdurmak için acilen un ithalatına gidilmesi gerektiğini söyledi. Ekşi, ekmek fiyatının yıl sonunda 20 bin liraya yükseleceğini, Türkiye'de 10 gün içinde ekmek fiyatının değişmediği ilçe ve il kalmayacağını belirtti. Türkiye Un Sanayicileri Derneği Genel Sekreteri llker Tanık, Ankara Fınncılar Odası'nın "Buğday yerine un ithal edilsin" görüşüne karşı çıktı. • 7. Sayfada ASKERİ ŞÛRA TOPLANIYOR Orduda terfi heyecanı başladı • Çiller'in başkanlığında toplanacak Yüksek Askeri Şûra, 3 gün sürecek olan değerlendirmeleri sonucunda ordudaki görev değışikliklerini karara bağlayacak. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Yüksek Askeri Şûra (YAŞ), bugün başlayacak top- lantılan sonucunda, Hava ve Deniz Kuvvetleri ile Milli Gü- venlik Kurulu Genel Sekreter- liği ve Jandarma Genel Komu- tanlığı'ndakı görev değişiklık- leri ileterfileri karara bağlaya- cak. Başbakan Tansu Çfller baş- kanlığında toplanacak olan YAŞ'ın 3 gün sürecek değer- lendirmeleri sonunda. Deniz Kuvvetlen Komutanı Orami- ral Vural Bayazıt ile Hava Kuvvetlen Komutanı Orgene- ral Halis Burhan'ın emeklıliği- ne kesın gözüyle bakılıyor. 65 yaşını dolduran Jandarma Ge- nel Komutanı Aydın İlter'in de yaş haddınden emekli edılece- ği belırtilırken görev süresinın uzatılmasını istediği belirtilen M Arkası Sa. 17, Sü. l'de OLAYLARIN ARDINDAKİ GERÇEK PKEGerçeği veAvrupa Türkiye, yıllardan beri PKK'nin bir "terör örgütü" ve amacınında "Türkiye'yi böl- mek" oklığu gerçeğini dün- yaya anâtmaya çabalamak- tadır. Ne /ar ki başta Alman- y a olmak üzere Ingiltere ve Fransa gibi Avrupalı dostlan- mız, bu çabalarayol açan ger- çeği görmezden gelmek için adeta yanşmıştır. Şimdi, PKK terörünün Almanya'da vardı- ğı boyut, yalnızca Almanlann değil, Ingiliz ve Fransızlann da gözlerini açmaktadır. Türkiye'nin aldığı her sert önleme karşılık "insan hakla- n"ndan dem vurmayı alışkan- lık edinen Almanya'da PKK terörünün vardığı boyut karşı- sında Alman polisinin tutumu- nun ne denli sertleştiği, her gün televizyonlardan ve yazı- lı basından izlenebilmektedir. Ingiltere, PKK'ye karşı tutu- munu katılaştrmakta ve Fran- sa da bir dizi sert önlemi ya- şama geçırmeye hazırlan- maktadır. Kuşkusuz, Avrupa ülkeleri- nin, yıllardan beri "sığınmacı" kisvesi altında topraklarında kök salan PKK'nin gerçek yü- zünü görmelerinin ardındaki tek neden, terör örgütünün şiddet eylemlerini tırmandır- ması değildir. Almanya'nın Bavyera Eyaleti içişlerı Baka- nı ve Federal Içişleri Bakanlı- ğı'nın Uyuşturucu Müsteşan Eduard Lindner, Cumhuri- yet'e yaptığı açıklamada PKK'nin asıl gücünün kayna- • • • M Arkası Sa. 17, Sü. 9'da Posof-Türkgözü kapısı açıldı Gürcistan ile Türkiye'yi karayoluyla bir- birine bağlayan Posof-Türkgözü sınır kapısı Cumhurbaşkanı Demirel, Gürcistan Cumhurbaşkanı Eduard Şevardnadze ve Başbakan Çiller'in de katıhmıyla açıldı. • 5. Sayfada Genelev kadınlarının derneği var Genelev patronu Aysel Firmalı Atmaca, sonunda zoru başardı. Kurduğu "Hayat Kadınlarını, Eşcinselleri Koruma, Yardımlaşma ve Islahı Teşvik Derneği "ne Içişleri Bakanlığı'ndan da izin çıktı. • Arka Sayfada RP'ye karşı 'dayanışma' çağrısı Kadın Dayanışma Vakfı üyeleri, 27 Mart yerel seçimlerini RP'nin kazanmasından BORSA ODun 51.943.75 Öncekı 52.577.51 DOLAR ûDun 45.150 Öncekı 45.025 MARK ûDun 32.700 Öncekı 32.490 ALTIN ûDun 564.000 Öncekı 550.000 GUNDEM MUSTAFA BALBAY sonra zorluklarla karşılaştıklarını belirterek belediye binalarında hizmet veren sığınmaevinin ellerınden alınmak istendiğini söylediler. • Arka Sayfada 'Burdur Gölü'ne sahip çıkalım' Birincı sınıf sulak alan olan Burdur Gölü yöresine tekstil fabrikaları yapılmasına karşı çıkan çevreciler, yetkilileri faks yağmuruna tutuyor. • Arka Sayfada Kalbimi Vatanıma Gömün' MEXICO CITY - Amerıka deyınce herkesin aklına farklı şeyfer gelir. Bentmse ilk düşünduğüm "Kızılderıliler" olur. İnsan doğanın bir parçası mı, yoksa doğa insanın emri- ne hazır bır ülke mi? - Beyaz adamla Amerikan yerlileri arasındakı çelişkı, bu so- runun yanıtıyla keskınleşmış. Toprağı kutsal sayan yerlılerle, toprakta altın arayan be- yazlarınçatışmasındakazananve haklı"çıkan, dahagüç- lü silahlara sahip taraf oldu. New York'a ayak bastığım günden Orta Amerika'ya ine- ne dek mola verdiğim her kentte Kızılderililerden izler ara- • Arkası Sa. 17, Sü. 3 'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog