Bugünden 1930'a 5,453,165 adet makaleKatalog


«
»

ev deyince EMLAK BANKASI ' D a *-> a U y g a r B ı r Y a i » m Içın* Cumhuriyet /\ 72. YL SAYI ZS477 /16000 Tl (KDViçmde) KURUCUSU: YUMB HUOİ (1924-1945) BAŞYAZARI: N U H NMDİ (1945-1991) UfiMtlZ19B6niZM Mesut Yılmaz, Başbakan'a hiç güveni kalmadığmı söyledi 'Çiller >alaııeı*Her şey seçlm îçin ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, "Bu Başbakan'a zerre kadar güvenim kalmadı. Öyİe sanıyorum ki gümriik birliğıne girile- meyeceğıni anladılar ve anayasa görûşme- lerini kesip faturayı ANAP'a kesmeyi plan- ladılar" dedi. Seçime gidilmesi için Mec- lis'ten çekilmek dahil, her türlü yola baş- vuracaklannı vurgulayan Yılmaz; Başbakan Tansu Çiller'in, DYP, ANAP ve CHP arasında yapılan kapalı görüşmelerde, ikili temaslarda yalan söylediğinin ortaya çıkmasına karşın "yüzünün kızarmadığını" söyledi. Çillerden engelleme Anayasa değişikliğı konusunun henüz ka- panmadığırn vurgulayan Yılmaz, Cumhu- riyet'e şunlan söyledi: "Bana kalırsa Baş- bakan, aceleyle, düşüncesizce hareketi so- nucunda şu anda ciddi bir tıkanıklıkla kar- şı karşıya. Acaba Başbakan baştan beri ana- yasa değişikliğini arzulamıyor muydu, bu- gûne kadarki davTanışlan belli bir stratejinin sonucu muydu? Şüpheye kapıldım. Görüşmeleri kesmeyi gerektirecek her- hangi bir gelişme olmadı. Ikincı tur görüşmelere geçildikten sonra 3 madde görüşüldü. Bunlardan bir tanesi reddedildi." Referandum istemedlk "Sayuı Çiller'in kamuoyuna yaptığı anaya- sa değişikliğine ilişkin beyanlara karşın, meseleleri çarpıtmaktaki maharetini de ar- kadaşlanmız göz ardı edemıyorlardı. Me- sela özelleştirme konusunda Çıller bize ta- mamen teslim olmuştu. Sonunda bizim desteğimizle bu kanun hem komisyondan, hem genel kuruldan geçtı. Ama Çiller, bunu dahi bize karşı kullanmaktan çekinmedi. 'ANAP bizi yalnız bıraktı. ANAP kaçtı' gıbi beyanlarda bulundu. Arkadaşlanmızın, Sayın Çil- ler'e güvensizlik beslemeleri doğaldır." • 5. Sayfada Ünlü mizah ustası, Atatürk Kültür Merkezi'nde kırmızı karanfillerle anıldı Aziz Nesinkültür şehîdi• Aziz Nesin'in binlerce dostu dûn Atatürk Kültür Merkezi'ne koştu. Ellerindeki kırmızı karanfîlleri bıraktılar ve anısı için açılan deftere duygulannı döktüler. • Toplantıda konuşan Kültür Bakanı Ismail Cem söylenecek ilk sözün, "böyle gelmiş olanın böyle gitmeyeceği" olduğunu belirtti. • Çalışma Bakanı Ziya Halis de, Azız Nesin için AKM'de açılan anı defterini imzaladı. Halis düşüncelerinı şöyle dile getirdi: "Büyük ve değerli insan Aziz Nesin. Hepimizin kalbinde yerin yaşadığımız sürece kalacaktır. Anınızın önünde saygıyla eğiliyorum." Aziz Nesin'i anma törenine kaolanlar Taksm'den AKMŞe kadar alkışlarla yürüdüJer. (Fotoğraf: KUBİLAY TÜNTUL) Salı günü Cumhuriyet le birlikte lstanbui Haber Servisi - Cenaze töreni istetne- yen ve Çatalca'daki vakfinın bahçesmde gızli bır yere gömülen ünlü yazar Aziz Nesin, dün Atatürk Kültür Merkezi'nde dostlan ve binlerce okuru ta- rafından anıldı. Ellerinde kırmızı karanfillerle Taksım'e gelen binlerce insan, AKM'nin salo- nunda Nesin'i, anılarla. şıırlerle, sözlerle yaşatır- ken, Nesin Vakfi'nın çocuklan, üzerlennde "Ben Aziz Nesin" yazan tişörtleriyle aydınlık bır gele- ceğın müjdesini verdiler Türkiye Yazarlar Sendikası, DİSK, Nesin Vak- fi Derneği, Onbinler Yayıncılık, KÇSKK (Kamu Çalışanlan Sendıkalan Konfederasyonlaşma Ku- nüu), TMMOB, PEN Yazarlar Derneği, Türk Ta- bipler Bırligı, Çağdaş Gazeteciler Derneği, 68 'lı- ler Birliği Vakfi, Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfi ıle Konutbirlık tarafindan düzenlenen "Az- iz Nesin'i yaşatacağz" toplantısrnda Nesin'i an- latan konuşmalar yapıldı, şiirierokundu. Toplan- tı boyunca gözyaşlan, kahkahalara kanştı. Nesin Vakfi'nın çocuklan, üzerlennde "Ben Aziz Nesin* yazılı beyaz tişörtlerle sahneye çıktıklannda Ali W Arkası Sa. 17, Sü. 3te Sakıııeah kadın polis• 12 Eylül öncesinin sancılı yıllan... Üniversitelerde öğrenci olaylan... Pol-Bir'li polisler Pol-Der'li polislere karşı... Kanlı 8 Nisan 1976 günü... Ankara'da solcu öğrenci avı... Hakan Yurdakuler'in vuruluşu... Sağcılar aranmaz... Toplum polisi 'Fruko'lar... • Bir kadın polisin ağzından 12 Eylül döneminde Türkiye'nin sürüklendiği karanhk yıllann çarpıcı belgesi... Emeklkadn poHNUHUNmmrnm arivı Oımaıı yakaıı teröriste idam • Orman Yasası ve Türk Ceza Kanunu'nda değişiklik yapılmasını öngören yasalar, Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bundan sonra, kasten orman yakanlara 10-15 yıl arası hapis, kasten çıkanlan yangının ölüme neden olmasını durumunda idam cezası verilecek. • Terör amacıyla orman yakanlar DGM'de yargılanacak. Tedbirsizlik ve dikkatsizlik nedeniyle yangına yol açanlar da 2 yıldan 5 yıla kadar ağır hapis ve 200 milyon liradan 500 milyon liraya kadar ağır para, ormana sönmemiş sigara atanlar da bir yıldan az olmamak üzere hapis cezasına çarptınlacak. • Arka Sayfada SOYSAL'DAN İKÎ İPTAL BAŞVURUSU • 7. Sayfada JL^Ljıyıp ailelerine polis copu • Demokratik Mücadele Pîatformu'nun çağnsıyla Galatasaray Lisesi önünden Kadıköy'e, oradan da pazartesi günü Ankara'ya yürümek isteyen kayıp ailelerine polis izin vermedi. Oturma eylemi yapan 40 kişiyi polis cop kullanarak gözaltına aldı. • </. Sayfada Polis, yakınlannın bulunmasını isteyen eylemcileri yaşh-genç aynmı yapmaksızın gözaltına aJdı. (KEREMILGAZ) Alınanya: Kürüer azmlık Türkiye'ye çîfte mesaj Almanya Federal Hükümeti'nin, devletler hukuku uyannca, sürgünde bir Kürt parlamentosuna statü tanınamayacağı görüşünde olduğu; ancak Türkiye'deki Kürtlerin insan ve "azınlık" haklannın güvence altına ahnmasını her zaman desteklediği bildirildi. Kendi kaderini tayin hakkı Alman Haberler Servisi'nin, hükümete dayanarak geçtiği bültende, Kürtler için "azınlık" ifadesi tercih edilirken, "self determinasyon-kendi kaderini tayin hakkı "ndan söz edilmesi dikkat çekti. Bültende, devletler topluluğunun yaygın kanısının, kendi kaderini tayin hakkının, "bağımsız bir devlet kurma hakkı" anlamına gelmeyeceği de kaydedildi. • 9. Sayfada Tanker uçaklar sonunda geliyor • Türk Hava Kuvvetleri'nin harekât yeteneğini ve kapasitesini arttırmak amacıyla alınmasına karar verilen 7 tanker uçağın yapımı sürüyor. Bunlardan ayn olarak 'leasing' yöntemiyle kiralanan iki tanker uçağın ise ay sonuna doğru Mürted Akıncılar Hava Üssü'ne geleceği öğrenildi. Kirahk tanker uçaklann teslimi nedeniyle Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in de katılacağı bir tören planlanıyor. KEMALYURTERİ ANKARA-Türk Hava Kuvvetleri'nin harekât yeteneğini ve kapasitesi- ni arttırmak amacıyla "Stratejik Hedef Planı" kapsamında aUmına ka- rar verilen 7 adet tanker uçağın yapımı sürerken 'leasing' yöntemiyle kira- lanan ıkı tanker uçağın ay sonuna doğru ABD'den Mürted Akıncılar Hava Ossü'ne gönderileceği öğrenildi. Tanker uçakla- nn teslimi nedeniyle Cumhurbaşkanı Süley- man Demirel'in de katıla- cağı genış kapsamlı bir tören yapılması planlanı- yor Tanker uçaklann tes- limi nedeniyle öncekı gün Genelkurmay Baş- kanlığı ve Hava Kuvvet- leri Komutanhğı yetkili- lerinin katıldığı bır top- lantı düzenlendi. Toplan- tıda, leasing yöntemiyle sağlanan tanker uçaklann dığer üslerdeki altyapı eksıklikleri nedeniyle A- dana Incirlik Üssü'nde konuşlandınlması karar- laştınldı. Tanker uçakla- nn yer bakımı ve havada verecekleri hızmetler. ABD'ye giderek eğitım alan Türk Hava Kuvvet- len personeli tarafindan sağlanacak. Yetkilıler, uçaklann he- men kullanılmaya başla- nacağını belirtırken Tür- kiye'nin ABD'ye sıpanş verdiği 7 adet tanker uça- ğın yapımının sürdüğünü bildirdıler. Boeing firma- sı tarafindan yapımı sür- dürülen "KC-135/R" tipı tanker uçaklar, aynı fir- mannı yolcu uçağı olarak üretuği "727" tipı uçaklann gelıştiril- mesiyle savaş uçaklanna yakıt ikmali yapacak hale getiriliyor. Boeing firmasıyla yapılan anlaşma uyannca, tanker uçakla- nn 1998 yılına kadar teslim edilmesi gerekiyor. ABD ile Türki- ye arasındakı "Yabancı Dış Sanmlar - FMS" kredisi anlaşması hükümlenne göre satın alınacak 7 adet tanker uçağa, toplam 310 milyon dolar (yaklaşık 14 tnlyon lira) ödenecek. Tanker uçaklann alımı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Milli Savun- • Arkası Sa. 17, Sû. 9'da TEŞVİKE İPTAL İSTEMİ • 17. Sayfada Yenibir siyasal arayış • Ülkenin köklü sorunlanna köklü çözüm arayışlan çeşitli siyasal kanatlardan aydınlan, bilim adamlannı ve temiz kalabilmiş siyasetçileri bir araya getiriyor. Yeni gruplar, yeni siyasal oluşum arayışlan birbirini izliyor. Demokratik Cumhuriyet Programı da (DCP) bunlardan biri. Geçen haftalarda sessiz sedasız kamuoyu önüne çıktılar. • Üç buçuk yıl sürmüş (gün değil, ay değil, yıl) tartışmalann, ince eleyip sık dokumalann ürününü, Türkiye'nin sorunlan için bir çözüm programını kamuoyuna sundular. Görüşlerinin yeterli olgunluğa eriştiği kanısındalar ve artık bunu bir siyasal partiye dönüştürme hazırlığı içindeler. HVDH n D İ r n soyteşM • 6.Sayfaia OLAYLARIN ARDENDAKİ €ERÇEK Ağır YükL 3aşbakan Çiller, acemilik cteieminiaştı mı?.. Bu, birso- ruıdur. Sorj olmayan şu: Sayın Ç^iler'in kimi gerçekleri öğren- rnesi ve oevleti tanıması Tür- kiye'ye çok pahalıya mal ol- rnuştur. Türkiye küçülmüştür. Bu konuda aynntılı bilgiler edinmek isteyen okurlanmız, Ekonomi sayfamızda 'Öztin Akgüç'ün yorumunu okuya- bilirler. 'Ekonomide Küçül- me'nin ülkemize neler kaybet- tirdiğini yinetemeye gerek yok. Enflasyonu patlatıp yüzde 150'yeçıkaran Başbakan Çil- ler, bu oranın yüzde 70'e, 80'e düşmesiyle övünecektir. Dev- leften büyük krediler sağlayan medyanın, bu konuda Çiller'e gözünü kırpmadan destek verdiği görülüyor. Çiller ailesi, bütün bunların yanı sıra, kay- nağı belirsız malvarlığı, Ame- rika'daki kuşkulu yatınmları ve vergı kaçaklarıyla şaibelidir. Yıne de 'temiz toplum' iste- yerek İSKİ davasında ortalığı bırbirine katan medyanın, Çil- ler ailesi konusunda sessiz kaldığı izleniyor. Parlamento ise ne bu tür konulann üzerine gidebilecek yapıdadır, ne de demokratik- leşmede bir adım atabilecek kafadadır. Anayasayı değıştırmek için gösterilen çabalar boşa çıkın- ca ne yapılacaktır?.. Seçim söylentileri ortalıkta dolaşıyor. Gerçekten Çiller ve kurmay- lan, kendilerini şöyle bir varsa- • • • • Arkası Sa. 17, Sü. 9'da B u g ü n C u m h u r I y e t ' I B M ı r m ı r l a r GUNDEM Karikatürist UĞUR DURAK'ın Mırmırlar isimli çizgi bantı bugünve her gün Cumhuriyet'te MUSTAFA BALBAY ... Nesine?Günlük yazımı yazarken, ertesi gün, çok değer verdiğim birkaç kişinin mutlaka okuyacağını düşünürüm. Sanki, sabah ilk işleri Cumhuriyet'i alıp, yazımı okumak olacak. Bıraz ileri girtiğimi düşünürsem, onlardan biri karşımday- mış gibi utanırım, dudaklarımı ısırınm. Bana özgü birkaç şey yaratabildimse, gülümserim; içim- den, "Produced by Mustafa Balbay" derim. Sevincimle biraz alay eder, yazıya devam ederim. Ertesi gün, ben de yazımı bir başkasıymış gibi okurum. Bazen yazı bir bütün olarak hoşuma gider, çay bardağını M Arkası Sa.17, Sü. 3 te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog