Bugünden 1930'a 5,453,165 adet makaleKatalog


«
»

"ev" deyince EMLAK BANKASI ' D a h a U / g ı r Bir Yaşam I ç ı n " Cumhur\fc. Yl SAYI2M78 / 15M8 Tl (KDViçinde) KURUCUSU: YIMB NMİ (1924-1945) BAŞYAZAPI: NMİR RUfli (7945-/997) EMLAK BANKASI 8TRMUZ1N6CgMMIBl Erken genel seçim olasılığı, gündemin ilk sırasına yerleşti SeçimshmdleriDYP'de İlk kez seçim Istemi DYP Genel Sekreteri Şinasi Altıner, TBMM'nin, anayasa değişikliği bozgununu halka anlatamayacağını belirterek, "Halk bu Meclis'i taşımaz, şu anda en doğrusu seçime gitmek" görûşünü dile getirdi. Türkiye'nin bir hükümet bunalunını daha kaldıramayacağına dikkat çeken Şinasi Altıner, "CHP ile önemli bir kriz çıkması ya da hükümet ortaklığının sona ennesi durumunda, daha önce dile getirilen, ANAP'la geniş tabanlı hükümet ya da koalisyon ortaklığı da artık çok uzak" diye konuştu. DYP kulislerinde erken seçim tarihi olarak 4 ya da 11 kasım günleri üzerinde duruldu. Ecevit: Meclls kendinl feshetsfn DSP Genel Başkanı Ecevit, "Meclis anayasayı değiştiremeyecekse kendini feshetsin" görûşünü dile getirdi. "Milletimiz ara seçim değil, erken bir genel seçim arzuluyor" diyen Mesut Yılmaz, Çiller'in gehniş geçmiş en büyük "takıyyeci" olduğunu ileri sürerek, "Siz onun 'Seçim yok' demesine inanmayın. En geç ekim ya da kasım ayında erken seçim yapılacaktır" dedi. CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, parlamentonıın tıkanması durumunda, seçimin demokrasinin bir gereği olduğunu belirtirken, "Bugün bu noktaya gelinmiş midir, onu söyleyemem" diyerek ihtiyatlı bir dil kullandı. • 5. Sayfada ANAYASA KAVGASI 'ANAP 12 Eylül'ü sahiplendi' • DYP, anayasa değişikliklerinin 'gizli oyla' yapılmasını öngören 175. maddenin değiştirilerek, 'açık oylama' yönteminin getirilmesi içın önerge hazırlayarak grubunda imzaya açtı. ilk imzayı Çiller attı. CHP lideri Çetin, ANAP'ı sert bir dille suçlayarak "Bu, 12 Eylül'ü sahiplenmedir, ANAP bu kimliğini ortaya koymuştur" dedi. • 5. Sayfada HtKMET ÇETİN; '8. maddeden vazgeçmeyiz' • Hikmet Çetin, "CHP'nin öncelikleri gerçekleştirilemiyor. Hükümetteki durumunuzu yeniden değerlendirmejereksinimi duyuyor musunuz" sorusuna, "Onümüzde uygulama programı var. Terörle Mücadele Yasası'nın 8. maddesinin değiştirilmesinden vazgeçmiş değiliz. Hükümet içinde bunlan konuşacağız" yanıtını verdi. • 5. Sayfada EYUPAŞIK ANAP'ta ara seçim istifası • ANAP Grup Başkanvekili Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık, 'ara seçim yapılmasını anayasal zorunluluk haline getirmek' için milletvekilüğinden istifa etti. tstifa dilckçesini TBMM BaşkanlığVna sunan Aşık, kuliste partisinin genel başkanı Mesut Yılmaz ile tokalaşarak "Veda ediyorum" diye espri yaptı. • 5. Sayfada Anayasa değişikliğinin tıkanması hoş karşılanmadı Avrapa'da hayal kırıkhğı • Sağ partiler arasındaki güven bunalımının aşılamaması üzerine TBMM'de kesilen anayasa değişikliği görüşmeleri ile ilgili gelişmeler Batılı diplomatik çevrelerde, TBMM ile ilişkilerini askıya alan Avrupa Parlamentosu'nun, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile gümrük birliğine geçişine ilişkin Ortaklık Konseyi karannı onaylaması olasıhğını zayıflattığı yorumlanna neden oldu. • Bu durumda, gümrük birliği önünde çeşitli engeller çıkaran Avrupa Parlamentosu millervekiUerine karşı Batı hükümetlerinin Türkiye lehine kullanabilecekleri kozun çok zayıfladığma dikkat çekiliyor. Batılı diplomatlann, yakında olmasa bile eylül ayında TBMM'nin demokratikleşmeyi gerçekleştirebileceği umudunu yitirmedikleri belirtiliyor. • Türkiye ve AB arasında 6 Mart 1995 tarihinde Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılan Ortaklık Konseyi toplantısı sonunda ortaya çıkan gümrük birliği metni, ağırlıklı olarak Türkiye'ye AB ile mevzuatını uyumlu hale getirmesi için yükümlülükler getirirken, demokratildeşme yönünde reformlann yapılmasını da öngörüyor. • 11. Sayfada SEK satıldı Devlet sütten kesildi• SEK'in işletme ve süt toplama merkezlerinin satışından toplam 3 trilyon 268 milyar lira gelir elde edilirken devlet, kurumun 3 trilyon liraya ulaşan borçlan ile işçilerin kıdem ve ihbar tazminatlannı da üstlendi. • 9. Sayfada Atama İsmail Cem Kültür Bakanı • Atamaya ilişkin Başbakanhk tezkeresi Cumhurbaşkanı Demirel tarafından onaylanmadan önce Çem'in özgeçmişinin gazetelere fakslanması dikkat çekti. • 6. Sayfada 'Cazda sınıryoktur'Kfihör Servisi - Tüm dünyada genç kuşağın caz müzığıni tanıması ve sevmesinde, aynca yeni kuşak caz müzisyenlerinin yetişmesinde önemli bir rol oynayan, günümüzün ünlü besteci ve. trompetçisi Ytynton Marsalis ve direktörü olduğu Lmcota Center Jazz Oıfcestras, önceki gece Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda unutulmayacak bir konser verdi. Konser öncesi yaptığı basın toplantısında, genç müzisyenlere, caz müziğinde hiçbir sınınn bulunmadığını, başanlı otmak için her zaman kendi istediklerini yapmalannı ögütleyen ve gelecekte. tüm caz akımian üzerinde çalışmalar yapmak istediğini söyleyen Marsalis ve orkestrası LCJ, Duke Effington, Dizzy Gfflespie, Charles Mingus gibi efsanelenn parçafanndan oluşan repertuvanyla özellikle lstanbullu klasik caz dinleyicisini büyüledi. Marsalis ve LCJ Orkestrası'nın 1995 turnesi, sadece konser vermeyi değil, aynı zamanda genç müzisyenleri eğitoneyi de amaçlıyor. Marsalis'in 19,Sü. Tde 3 bin asker Kuzey Irak'taSınırötesi harekâttn ardından yeniden toplanan terör gruplanna karşı nokta operasyonlan düzenleniyor ANKARA (Cnmhuriyet Bürosu) - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 35 bin askerle gerçekleştirilenÇelik-1 Harekâ- tı'nın ardından eylem hazırlığında oldu- ğu saptanan PKK gruplan için Türkiye- Irak sının üzerinde 3 bin askerle başlat- tığı operasyonlan sürdürüyor. Savaş uçaklan veküçük zırhlı araçlar desteğin- de "akına" birliklerce yürütülen "istih- barata dayah nokta operasyonlannda" üç gün içinde 90 PKK militanı öldürül- dü, PKK'nin banndığı yerleşım birimle- ri vekamplarimhaedildi. ABD.operas- yona tam destek verdiğini belirterek ABD silahlannın kullanılmasında sakın- ca olmadığmı açıkladı. Hakkâri'nin Çukurca ilçesinde gü- venlik güçlerince yürütülen operasyon- da üç gün önce şehit olan Komando As- teğmen Ahmet Erkan Doğan. dün An- kara'da Cebeci Asri Mezarlığı'nda top- rağa verildi. 20 Mart-2 Mayıs 1995 tarihleri ara- sında yaklaşık 35 bin askerle gerçekleş- tirilen Çelik-1 Harekâtı'ndan 2 ay sonra TSK yeniden Kuzey Irak'a girdi. Çelik- 1 Harekâtfna katılanlara oranla çok da- ha azmiktardaki birliklerle Hakkâri'nin Çukurca ılçesinin güneyinde kalan Irak topraklannda operasyon düzenleyen TSK'nin 5 şehıt verdiği bildirildi. MArkasiSa. 19, SH 9'da AZÎZ NESİN ÖZEL EKİ Salı günü C u m h u r i y e t ' l e Bugün AKMMe Nesin için anma Haber Merkezi - Aziz Nesin bugün Is- tanbul Atatürk Kül- tür Merkezi'nde saat 14.00'te düzenlene- cek bir toplantıyla anılıyor. Toplantıyla ilgili yapılan açıkla- mada, "Herkesi ka- ranfifleriyle birlikte bekliyoruz'' denıldi. "AzizNesin'i Yaşft- tacağız" toplantısı Türkiye Yazarlar Sendikası, DİSK, Nesin Vakfı Derneği, Onbinler Yayıncılık, KÇSKK, TMMOB, PEN Yazarlar Derne- ği, Türk Tabibleri Birliği, Çağdaş Ga- zeteciler Demeği, 68'liler Birliği Vakii, Nâzım Hikmet Kül- tür ve Sanat Vakfı ile Konutbirlik tarafuı- dan düzenlenecek. Karanfilleriyle bir- likte herkesın çağnl- dığı toplantı sonra- >ında Aziz Nesin için ımza defteri ve köşe açılacak. Vakfiııda yaşayacak • Aziz Nesin, yaşamını adadığı vakfindan artık hiç aynlmayacak. Çeşme'de yaşama veda eden Aziz Nesin, Çatalca'daki Nesin Vakfı'nın bahçesinde toprağa verildi. Vasiyetine uygun olarak cenaze töreni yapılmayan Aziz Nesin'in mezar yerinin belli olmaması için sekiz ayn yer kazıldı. • Üstü karanfillerle dolu bir ambulansta polis eskortuyla birlikte Çatalca'ya getirilen Aziz Nesin'e yapılan otopside ölüm nedeninin "kalp yetmezliği" olduğu saptandı. Nesin Vakfı'nda kalan çocuklar, yazann isteği doğrultusunda defin sırasında hazır bulunmadılar. • i. Sayfada • Sevenlerini ilk keZ ÜzdÜ • 5. Sayfada • Ölümünün ardından: Özgürlük 3. Sayfada • Kütüphanelerde Aziz Nesin köşesi Hi. Sayfada • Dış basın: Bizi sevmişti, biz de onu • 3. Sayfada • Sağcı basın, Nesin'i karaiamayı J. Sayfada • Karagöz evleri ve Aziz Nesin mnfflHHCfninyazısı • i. Sayfada Rıfat llgaz anılıyor Bir ustanın anısı • Rıfat llgaz, ölümünün 2. yılında doğduğu kasaba Cide'de üç gün sürecek bir şölenle anılıyor • 12 şiir kitabı, 8 roman, 13 çocuk romanı, 18 hikâye kitabı, 7 oyun, 2 anı ve köşe yazılanndan derlediği 2 kitap daha. Öğretmen, şair, romancı, köşe yazan, düzeltmen, öykücü, dergici, gazeteci... Türaü 82 yıla sığdınlmış. Kim bu kalabalık adam? Rıfat llgaz... Ve biz ne kadar aziz. • 14. Sayfada OLAYLARIN ARDEVDAKİ GERÇEK Seçim Gündemde Türkiye Büyük Millet Mec- lisi'nde yaşanan anayasa de- ğişikliğifiyaskosu,doğal ola- rak ara ya da erken genel se- çimin zorunlu olduğu tartış- malarını gündeme getirmiş durumda Ister iktidar, ister muhalefet partileri olsun, hemen hepsi- nin MeclisTVsi aracılığı ile ka- muoyu önünde yaşanan o- lumsuzluktan sorumlu oldu- ğu tartışılamaz. TBMM'nin bugünkü kadrosunu oluştu- ran milletvekillerinin büyük çoğunluğunun gerek doğru- dan, gerekse parti yöneticile- ri aracılığı ile vermiş oldukları sözleri yerine getirmedikleri, dolayısıyla normal bir genel seçime kadar kendilerinden demokratikleşme konusunda bir şeyler beklenemeyeceği kanısı yaygın duruma gelmiş- tir. Siyasal partilerin yönetim- leri de bu açmazın ayırdına vaımış olacaklar ki erken bir genel seçimden söz etmeye başlamışlardır. DYP Genel Sekreteri AJtı- ner, görüşlerini "Halk bu Meclisi taşımaz, şu anda en doğrusu seçime gitmek" söz- leriyle özetlemiştir. ANAP lideri Yılmaz, DYP li- derini de suçladığı açıklama- sında "en geç ekim ya da ka- sım ayında seçime gidilece- ğini" söylemiştir. DSP lideri Ecevit de, ana- yasa değişikliği için yeni ve ••• UArkosıSo. 19,SH9'da i B U G Ü N İUMIEKNİK Cumhuriyet'le birlikte BORSA Dün 46.357.34 Önceki 49.412.73 DOLAR ODün 44.4OO Oncekı 44.2S0 MARK Dun 31.85O Önceki 32.OOO ALTJN Dun 552.5O0 önceki 549.500 HADEP davası Algan Hacaloğlu, HADEP davasında yaşanan "büyük gözaltı"nın normal olmadığmı, gözaltındaki yurttaşların serbest bırakılması için girişimlerde bulunduğunu söyledi. • 4. Sayfada PKK hedef değistlriyor Savcı Talat Şalk, PKK'nin Istanbul, Izmir, Adana, Mersin, Bursa ve Ankara'dan "Kürdistan'a dön" işaFeti verdiğini de öne sürdü. • 4. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Askıda Yer Kalmadı... Şeytanın kulağına kurşun, ola ki bir darbe daha olursa, askerlere fazla iş düşmeyecek. Emir komuta zinciri içinde yönetimi devraldıktan sonra, 'danışma meclisi' için, 32 sü- lalesi büyüteçle kontrol edilmiş kişi aramalanna gerek yok. Bugünkü milletvekillerinin, danışma meclisi üyeliğine atandığını ilan ederier, olur biter. Bundan daha iyisini mi bulacaklar? Her gün açık; iş yapıyormuş gibi görünüyor, bir şey çık- mıyor. Her şey konuşuluyor; değişiklikler olacakmış gibi görü- nüyor, bir şey değişmiyor. • Arkosı Sa. 19,SH3 'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog