Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

\ * "ev" deyince EMLAK BANKASI ' D a h a U y g ı r B ı r Y a ş a m I ç ı n " Cumhuriye EMLAK BANKASI 72. YISAYI25474 /15000 Tl (KDVıçmde) KURUCUSU: VUNBS RMDİ (1924-1945) BAŞYAZARI: IMDfc NMİ (Î945-799ÎJ BTBWMUZ1886POŞaMBE Sağlık Bakanlığı müfettişlerinin raporu gerçeği ortaya çıkardı Rîişvetşebd bakanfağm içîndeDÜRDANE KOCAOĞLU • Ankara Cumhnriyet Başsavcıhğı, "rüşvet aldıklan ve görevlerini kötüye Bûient özen iie adına Pamuk- kullandıklarT gerekçesiyle Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürü b a n k M>*atpa*a Şubesi'ne he- Teff ^ ı p ğ l u ve genel mfdüryardımalan Canpolat Polat ve Füsun Sayek ^ ^ f f J K S E g l k f t l d l d b l d ğ 3 6 k h k k dBakanlığı'nda da miiyarlarci li- ^ e ^ saglık firması temsilcisinin de aralannda bulunduğu 36 kişi hakkında, ralık yolsuzluk ve rüşvet skan- ağır hapıs ve para cezası istemiyle dava açtı. îddianameye göre eski Sağlık dah ortaya çıkanldı. Ankara Bakanlığı Döner Sermaye Merkez Müdürü Ali Küp'ün imam nikâhlı eşi Cumhuriyet Başsavcıhğı, hazır- hemşire Urkiye Çelik adına Pamukbank Mithatpaşa Şubesi'ne açılan hesap, lanan müfettiş raporlannda rüşvetlerin toplandığı havuz olarak kullanıldı. "rüşvetjebekesTkurduklanbe- ^ r e> rü Ali Küp'ün imam nikâhlı eşi olduğu belirtilen Ankara Numu- ne Hastanesi Acil Dahiliye Ser- visi sorumlu hemşiresi Urkiye ÇeHk hakkında da 24 yıla kadar ağır hapis ve ömür boyu meslek- ten men cezası talep edildi. Kamu gö- leri Genel Müdürü Op. Dr. Te>r fik Akın- personeli v e çeşıtli hastanelerin sayman- fddianamede, Genel Müdür Aİancıoğ- revlilerine rüşvet verdikleri savlanan özel aoğJu. genel müdür yardımcılan Can- lan ile 15 flrma temsilcısi hakkında, lu ve diğer görevliler hakkında 1 yıldan firma yetkililerinin de 4 yıldan 12 yıla polatPolat, Füsun Sayek, eski Genel Mü- "rüşvet almak, rüşvet vermek, bunlara 3 yıla kadar hapis ve memuriyetten men kadar ağır hapis cezası ve saglanan men- dür Yardımcısı BBP Kahramanmaraş iştirakvegörevi kötüye kullanmaksuçla- cezası istendi. Suça azmettirdiği gerek- Milletvekili Saffet Topaktaş'ın danış- nnı işiedüderi" gerekçesıyle ağır hapis çesiyle rüşvet dağıtımında görev alan • Arkası Sa. 17, Sü. 3 'te şj .. lirtilen Sağlık Bakanlığı Tedavi Hızmet- manı Murat Özay, çok sayıda bakanlık ve para cezası istemiyle dava açtı. l i G l Müdüü O D TfikAk l i l i h l r i Bulgaristan ve Gürcistan dışındaki komşular baş ağntıyor Türkiye, kuşattnadaTürkiye'nin Rusya ile ikili ticari ilişkileri, dış politikadaki petrol boru hatlan gibi konu- lardaki çekişmelere rağmen çok yogun seyrediyor. Iran'ın kitle imha silahlan- na sahip olma uğraşı, PKK'- nin bu üîke ûzerinden faaliyet gösterme girişimleri kadar Türkiye açısından önemli bir tehdit. Tûrkiye ve Su- riye arasında en önemli so- runlar, sınır a- şan Fırat ve Dicle sulan, PKJC lideri Abdullah Öcalan'ın bu ûlkede bannması. K.. Irak, devam eden otorite boşluğu ve P- KK'nin burada ûslenme olanagı bulması ne- deniyle Ankara için başlıca tehdit bölgelerinden biri. Yunanistan'ın, son zamanlar- da PKKterör örgütü ile mil- letvekili dûzeyinde temas içi- ne girmesi gerginliği tırman- dırdı. Türkiye üze- rindetoprakta- lebinden res- men vazgeç- memiş olan Ermenistan, PKJC teröristlerini de topraklannda banndınyor. 8. Sayfada Amerikan bale rüzgârıAKM'de Günümüzün en önemli bale toplıüuklanndan biri olan Amerikan Baie Tiyatrosu, 23.Uluslararası tstanbul Müzik Festivali kapsamında bugûn, yann ve pazar günü Atatürk Kültür Merkezi Büyük Salon'da saat 19.00'dald gösterilerinde Balanchine, Lubovhch, Tharp, Taylor ve Kudelka gibi büyük koreograflann yapıtlaruu HaendeL, Çaykovski, Brahms, Britten ve Hindemith'in müzikleri eşliğinde sunacak. Şeker ve çeMk zamlandı, sıra PTPde Demir-çelik ürün fiyatlanna önceki gün yapılan yüzde 9 oranındaki zammın ardından dün de şeker fiyatlan yüzde 4 oranında arttınldı. PTT hizmetlerine de zam geliyor. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - 4 Haziran yerel ara seçimlen öncesinde KİT ürünfiyatlanrudonduran hükümet, zamlan, Uluslararası Para Fonu'na (IMF) verdiği sözler çerçevesinde, ge- çen aydan itibaren peş peşe uygulamaya sokmaya başladı. Demir-çelik ürün fi- yatlanna önceki gün yapılan yüzde 9 dü- zeyindeki zammın ardından, dün de şe- ker fiyatlan yüzde 4 oranında arttınldı. Hükümetin, telefon kontür sürelerinin kısaltılması ve posta hizmetlerine yüzde 5 dolayında zam yapılması yönünde ha- zırlık içinde olduğu bildirildi. Şeker ve demir-çelik dışında geçen ay da elektrik ve akaryakıt ürün fiyatlanna yüzde 4. çay fiyatlanna yüzde 15, Türk Hava Yollan (THY) bilet fîyatlanna da yüzde 94.4'e varan oranlarda zam yapıl- dı. IMF'ye sunulan niyet mektubunda, KTT ürünfiyatlannındüzenli arttınlaca- ğı vaadinde bulunan ve yılbaşından bu yana fiyatlan her ay düzenli arttıran hü- kümet, 4 Haziran yerel ara seçimleri ön- cesinde mayıs aymda zamlan dondurdu. Seçimlerin ardından, zamlara elektrik ve akaryakıt üriin fîyatlanyla başlayan hü- kümet,fiyatartışlannı arka arkaya uygu- lamayı sürdürüyor. Seçimlerin ardından, 8 haziranda elektrik birim, 10 haziranda da akaryakıt ürün fiyatlan yüzde 4 ora- nında arttınldı. 17 haziranda çay fiyatla- nna ortalama yüzde 15 oranında zam ya- pan hükümet, 30 haziranda, tatil dönemi • Arkası Sa. 1'7, SiL 9'da Azîz Nesin öldüTürk edebiyatuun ünlü ismi yazar Aziz Nesin Çeşme'de geçirdiği kalp krizi sonucu gece saat 01.10 sıralannda >aşamını \itirdL Daha önce geçirdiği rahatsızhk nedeniyle dinJenmek amacryla Çeşme'ye giden Aziz Nesin burada Cardh^ Otel'de kalıyordu. Yazar Aziz Nesin dün de khap imzalamak için Alaçaü'ya gitmişti. Akşam saarJerinde fenalaşan yazar Nedn, Çeşme'de kabnakta olduğu Cardiya Otd'e getirildi Burada rahatsızhğının artması üzerine Nesin'e yapılan müdahaleler sonuç venmedi. Kalp yctmezliği sonucu saat 01.10 sıralannda yaşanunı yitiren Aziz Nesin 80 yaşındaydL Bülent Eczacıbaşı'nın oğlu birinci Anadolu liselerinde îstanbul ağırbğı • Anadolu lisesi smav sonuçlan açıklandı. Birinciliği IstanbuJ'dan 5 öğrencinin paylaştığı smava giren 295 bin 944 öğrenciden 37 bin 980'i başanlı oldu. • Sınav sonucunda Cem Tüfekçi, Nejat Eczacıbaşı. Miray Topay, Burak Bağdatlı ve Murat Aşçı 861.850'şer puan alarak birinciliği paylaşırken Ece Marçelli, Tuğrul Başar ve Alp Gündüz 856.672'şer puanla ikinci, Kutsal Ilkan Bayraktar ve Igal Acıman da 855.842'şer puanla üçüncü oldular. Cem Tüfekçi, Nejat Eczacıbaşı ve Miray Topay, îstanbul Lisesi'ne girmeye hak kazandılar. • 3. Sayfada Beş şampiyondan biri, Bülent-Oya Eczaabaşı çifb- nin oğhı Nejat Emre Eczacıbaşı. fstanbul Lisesi'ni kazanan Emre Eczacıbaşı şanıpi\onluk se%incini anne-babası v« öğretmeniyle paylaşü. OZGENACAR Hitit Cünesi Taıilıi nünber kapısuıa Iııgiliz poüsi el koydu • Ödemiş'in Birgi beldesinde 1322 yılında yaptınlan caminin çift kanatlı minber kapısının, Scotland Yard'da olduğu ortaya çıktı. Christie's Müzayede Evi yaptıgı açıklamada, kendilerine başvuru yapıldığını, ancak kapıyı kabul etmediklerini bildirdi. • lngıliz polisinden bir yetkili şu bilgiyi verdi: "Ata Nadir adlı bir Türk, söz konusu kapıyı 13 Aralık 1994'te Sofya'da kargoya verdi. Kapı, 14 aralık günü Londra'ya geldi. Suriyeli Elias Essad adlı bir antikacı, Cbristie's Müzayede Evi'nin Islami Eserler Bölümü ile temasa geçti. Yetkili, kapının Türkiye'den çalındığını fark etti. Durumu bize bildirdiler. Biz de söz konusu depoya giderek kapıyı bulduk ve el koyduk. Bundan sonra Türk Büyükelçiliği'ne haber verdik." çıkanldı. Şimdi konu, polise inti- kal etmiş olup soruşnırma sûr- mektedir." Müdıre Adams, ıkin- ci faksında ıse ötekı sorulanmı- za şu toplu yanıtı verdi: "Bize başvuru, bu yılın başında vapıldı ve herhangi bir fi\at istenmedL Hangi koşulda olursa olsun, bize başvuru yapan kişinin adını ka- muja açüdamaınak, temel siya- samızdır. Şimdi konu polis soruş- turması altında olduğu için daha fazla bilgi verecek dununda de- ğilim. Israrla vurgulamak iste- rim ki polis, tarafımızdan alar- me edilmiş olup kapı hiçbir bi- çimde Christie's binalanndan ne içeri girmiş ve ne de herhangi bir müza\ede\e çıkanlmışbr." Bu bilgi üzenne Scotland Yard'ı te- lefonla aradığımızda bır yetkili, "Söz konusu kapıya tarafımız- dan el konuldu. Durum, Türk yetkililerine bildirikü" demekle yetindi. Ancak daha önceden tanıdığım bir Scot- land Yard yetkilisi, dün telefonla arayarak Cum- huriyet'e şu bilgiyi verdi: "Ata Nadir adlı bir Türk, söz konusu kapıyı 13 Arahk 1994'te Sof- ya'da kargova verdi. Kapı, 14 aralık günü Lond- ra'ya geldL Ozelükledeğeriitaşlar tkaretiyapan 'Emponum' adlı galerinin sahibi Davıd Night ile Ödemiş/Birgi'deki Aydı- noğlu Mehmet Bey Cami- si'nden çalınan 673 yıllık çift kanatlı minberkapısına, lngi- liz polisi Scotland Yard el koydu. Christie's Müzayede Evi'nin, Ingiliz polisini alar- ma geçirmesi üzerine kapıya Sunyeli bir antika tüccannın Londra'daki deposunda el ko- nuldu. Kapının önümüzdeki günlerde Türkiye'ye geri ve- rilebileceği bildiriliyor. 15 Mayıs 199 l'debilinme- yen kişilerce Birgi'deki cami- den çalınan tahta oymacıhgı- nın eşsiz örneği, çift kanatlı, 1322 yılı yapımı minberkapı- sı hakkında dün müzayede e- vi Christie's ile yeniden tema- sa geçtık. Müzayede evinin Halkla tlişkiler Müdürü Ba- yan Susan Adams, sorularımızı iki faksla yanıt- ladı. Bayan Adams, 1. faksında şu bilgiyi ver- di: "Birgi Camisi'ndeki minber tahta kapısı ile Ogiliolaraktslam sanabbölümü başkanımıza bir başvuru yapdmışo. Kendisi, kapının çabntı oldu- ğunu derhal anladL Bu gibi durumlarda her za- man vaptıgımız is. derhal polise bilgi vermektir. Bu da yapıldı. Kapı ne Christie's binasından içe- ri girdi ve ne de ChristieYin bir raüzavedesine Valilik, yeni amblemi reddetti • Ankara Valiliği Bayrak Inceleme Kurulu, Gökçek'in belirlediği yeni amblemi reddetti. Kurul, Ankara'ya özgü bayrak ve amblemlerin, Atatürk, Meclis ve cumhuriyeti simgeleyen bir kompozisyonla belirlenmesi gerektiğmi bildirdi. • 17. Sayfada I Arkası Sa. 17, Sü. Vde OLAYLARIN ARDINDAKİ GERÇEK Hayırdır!.. Sosyal demokratlar, geçen yerel seçimlerde, büyük kent- lerin çoğunda belediye baş- kanlıklannı kazanmışlardı. Bu başan hüsranla sonuç- landı. Çünkü hızlı göç sürecinde nüfusu hızla çoğalan büyük kentlerin dar yerel bütçeleriyle iş yapmak çok zordu. Son yerel seçimlerde de bü- yük kentlerin çoğunda Refah Partisi kazandı. Partinin lıden Erbakan ile birlikte kimi duyarlı laıkler, bu olayı gereğinden fazla büyütüp değerlendirdiler. Çoğu laiklik yandaşı, 'dünyanın sonu mu geliyor' sanısına kapıldı. Çoğu Refahçı, siyasal iktidarı avu- cunda görmeye başladı. İki yanh abartmalarla olay daha da büyüdü, ama sonuç ne oldu?.. Eski kusaklar tüm yaşam bo- yunca bir özdeyışi dillennden eksik etmemişlerdir: "Her işte bir hayır vardır." ilk bakışta anlamsız görülen bu özdeyiş, gerçekte bır ya- şam dersini okurlara aşılıyor; olan bitenlere bakarak "Refah Partisi'nin büyük kentlerin be- lediyelerini ele geçirmesi iyi ol- muş" diyebilir miyiz?.. Refahçılar, siyasal iktkJardan önce yerel iktidarlarda halkın karşısına çıktılar. Öteki partile- ri 'Batı taklitçiliğı' ile suçluyor- lar, 'adil düzeni' kuracaklannı söylüyorlardı. Yerel yönetimleri Refah ele akJıktan sonra görüldü ki bü- yük kentlerde yaşam değişmi- yor; dertler daha beter büyü- yor; halkın yakınmalan artıyor. ••• • Arkası Sa. 17, SİL 9'da B U G 0 N Cunhnriyet'le biplikte BORSA oDun 48.540.87 Önceki 46.470.78 DOLAR oDun 44.23O önceki 44.1OO MARK Dün 31.960 önceki 31.900 ALT1N uDOn 549.000 Önceki 547.75O Iş Raııkası, kredi kapısını araladı • Türkiye İş Bankası'nın, uluslararası mali piyasalardan sendikasyon yoluyla temin ettiği 250 miryon dolarlık kredi, Londra'da imzalanan bir anlaşmayla resmiyet kazandı. • 6. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Anayasa mı Değişmeli, Meclis mi?.. Demokratikleşmenin önünde en önemli engelin 12 Ey- lül Anayasası değil, bugünkü Meclis'in coğrafyası olduğu bir kez daha ortaya çıktı. - Söz vermiştiniz, nani demokratikleşme? "Anayasamız dar." - Değiştirin... "Sayımız dar." - Bulun 300'ü... "Kafamızdar..." • Arkası Sa. 17, Sü. 3'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog