Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

ev deyince EMLAK BANKASIUygar Bı Cumhuriyet71 Y l SAYI 25473 /15000 TL (KDV ıçmde) KURUCUSU: YIMUSIMDİ (7924-7945) BAŞYAZARI: N M * HHÂ (1945-1991) 1895 ÇMŞNKA 663 YTLIJK KAPI - Islam mimarisinin en güzel örnekle- rinden biri olan bu tarihi kapı ve minber,cuma hutbeterin- de kullanıuyor. (Fotoğraf: TARIK TINAZAY) Tarihi kapı Londra'da ortaya çıktı • Ödemiş'in Birgi beldesinde 1332 yıhnda yaptınlan caminin minber kapısı 1993 yıhnda çahnmıştı. Aydınoğullan BeyHği'nebaşkentlik yapan Birgi'de bulunan 663 yıllık tarihi cami kapısı Londra'daki Christie's müzayede evinde bulundu. • Türkiye, kapılan almak için yasal yollardan girişimde bulundu. Kapılann yurtdışına kaçınlmasında müftülükte çahşan bazı kişilerin suç ortağı olduğu ve îstanbul'dan gelen tarihi eser kaçakçılanyla işbirliği yaptığı belirlendi. ÖZGENACAR 151 cm uzunluğunda. % cm eninde- ki çift kanaüı tahta kapı, oymavege- ometrik desenlerle dekore edflmiş. Ingiliz polisi, Ödenuş'in Birgi beldesinden ikı yıl önce çalınan 663 yıllık bır caminin mınber kapısını Londra'da Christie's müza- yede evinde buldu. Birgi, Osmanlı Impara- torluğu'nun kuruluş yılla- nnda Aydın ve Ödemiş yö- resme egemen olan "Ayeb- noğuttan BeyHğj"nin baş- kentıydi. Aydınoğullann- dan Mehmet Bey adına in- şa edilen caminin, 1332 yılında yapılan minberi ve çift kanatlı kapısı tahta oy- macılık sanatının eşsız bır örnegi olarak sanat kitapla- nna geçmişti. lSMayıs 1993'te bilin- mArkasıSa.l9,SiL3'te GLRBÜZ ÇAPAN ^Ermeııistaıı sıııın açılmalr • Esenyurt Belediye Başkanı Gürbüz Çapan, Ermenistan'a ziyaretinin resmi olmadığmı belirterek Soykınm Anıtı'na, Ermenilerin acılanna saygı duyduğunu göstermek için gittiğini söyledi. Çapan, Ermenistan sınınnın açılmasından yana olduğunu belirtti. • 19. Sayfada Çiller, Yunanistan'a 'Düşmanlığımızdan korkun' uyansmda bulundu Atina'ya restGerginlik bunalıma dönüştü Türkıye ıle Yunanıstan arasında; Ege'deki ka- rasulan anlaşmazhğı, Kıbns sorunu, Balkan- lar'da çekişme ve Avru- pa Birliği konulannda yaşanan gerilim, Ati- na'nın PKK ile yakın- laşma politikası sergilemesi ûzerine bunalım boyutlanna ulaş- tı. Başbakan Tansu Çiller, Yunanistan'ı, PKK'ye verdiği des- tek nedeniyle "onursuzluk"la suçlarken "Bir insan için onur- suzluk kötü bir şeydir. Ama bir millet için onursuzluk, onur- suzluklann en kötüsüdûr" dedi. 'Teröre destek veriyor' Başbakan Yardımcısı Çetin de Yunanistan'ı kastederek başka bir ülkenin bölûnmesini hedef alan teröre des- tek vermenin kabul edilemeyeceğini söyle- di. Çetin, "Başından ben Yunanistan ve diğer ülkeleri uyardık. Komşulanmızın, te- rör gibi çok tehlikeli bir silahı kullanmalannın yaratabileceği sorunlan ortaya koymaya çalıştık. Uluslararası yükümlülükle- rimiz, ittifak ıçinde bulunduğumuz Yunanistan'ın terörle mü- cadelesini zorunlu kılmaktadır" diye konuştu. B10. Sayfada Atina-PKK ilişkisi teşhir edilecek Tûrkiye "en tehlikeli komşusu" olarak nite- lendirdiği Yunanıs- tan'a, ABD'nin yaptığı baskının benzerini Av- rupa'nın da uygulama- sı için Batı başkentleri- ne, Yunan milletvekil- lerinin PKK lideri ile el sıkıştığı fotoğraflar ve diğer belge- leri göndermeye başladı. Ankara, geçen hafta, PKK terörist- lerinin Meriç Nehri'nden geçerek Tûrkiye'de eylemlere giriş- tiklerine ilişkin bir dosyayı Ankara Büyükelçiliği kanalıyla Atina'ya iletti. UILE SMBMlftMfiUrMI İHftVİ • 70. Sayfada Başbakan Yardımcısı ve CHP lideri Hikmet Çetin, hükümet ortağına sert çıktı: DYR, anayasayaengel O henüz yaşamırun Ok adımlanm atmaya çabalıyor. AUesiterördenkaçmakiçinHakkâricN-anndakica- dırkente sğuımış. Şimdi burada yaşrtlanyla beraber. olanlardan habersiz oyun oynamaya çahşıyor. Hakkâri Göçerin çilesi bitmez • Terörden kaçan Hakkâri köylülen, kentın çevresinde çadırkentler kurdu. • Kent çevTesindeki çadırkentlerle birlikte Hakkâri'nin nüfusu bir yıl içinde 32 binden 85 bine dayandı. ALİSEVMİŞ HAKKÂRİ - Çukurca ılçesının Çağlayan, Ka- zan, Işık, Kayalık, Ka- vaklı köylen ile buralara bağlı 20 yerleşim birimi- nı terör nedeniyle boşalt- mak zorunda kalan yurt- taşlar, Hakkâri'nin mer- kez ve Yûksekova ilçele- ri ile Van'a yerleştiler. Kuzey Irak'tan Tûrkı- ye'ye göçe zorlanan Kûrtlerin yaşamını anım- satan görünûm sergile- yen göçebelerin bazılan yakınlannın yanlanna yerleşirken bazılan bera- berinde getirdikleri ça- dırlarda, bazılan da açık- ta zor koşullarda yaşam savaşımı venyorlar. Gö- çer ailelenn öncehkli ba- nnma ıstekleri karşısın- mArkasıSa.l9,SH9'da çetin şikâyetçl Anayasa değişikliği oylamalannın birinci turunun ardından ortaya çıkan olumsuz tablodan DYP'yi sorumlu tutan Hikmet Çetin, memurlara sendika ve ögretım üyelerine siyaset hakkı tanınmasına ilişkin anayasa değişikliği önerilerinde uzlaşamadıklan tek partinın DYP olduğunu söyledi. Uzlasma havada kaldı DYP'nin grevli, toplusözleşmeli sendika hakkına karşı olması nedeniyle uzlaşma sağlanamayınca görüşmelere bugün de devam edilmesi kararlaştınldı. Öğretim üyelerinin siyasete kaölımına ilişkin madde ûzerinde uzlaşma sağlandığı açıklanmasına karşm ortak bir önerge hazırlanamadı. çiller gölgesl Anayasa komisyonunda uzlaşmaya vanlmasına karşin Çiller, örıceki gûn lıderlerle yaptığı görüşmeler sırasında, "Üniversitelerin bu kadar yaygınlaştığı bir ortamda, öğretim üyelerine siyasete katılım hakkı tanınması risklidir. Komisyonda uzlaşma sağlansa bile, ben grubum için garanti veremem" diyerek uzlaşmaya gölge düşürdü. 1 5 . Sayfada HükUmette kararname skandalı Tûrk Ticaret Yasası'nın bazı maddelerinde ve patent hakkında değişiklik yapılmasma ilişkin KHK'lerin Bakanlar Kurulu'nda imzalandıktan sonra Başbakanlık'ta, TOBB Başkanı Yalım Erez'in görüşleri doğrultusunda değiştirilerek Resmi Gazete'de yayımlandığı ortaya çıktı. • 4, Sayfada Elııflasyoıı yaz tatflinde 1995'te yıllık enflasyon Aralık Ocak Şubat Mart Nısan Mayıs Hazıran Fethullahçılar TRT'ye sığındı • Gazetemiz Genel Yayın Koordinatörü Hikmet Çetinkaya'nın bir yazısı nedeniyle Fethullah Gülen'in Cumhuriyet aleyhine açtığı 500 milyon üralık tazminat davası Yargıtay'da görüşûldü. Gülen'in avukatı Orhan Erdemli, müvekkilinin önceki gece TRT 1 'de yayımlanan söyleşisine değinerek "Sayın müvekkilim 30 yıl devlete hizmet etmiş bir din adamıdır. Kendisi, televizyonda da ifade ettiği gibi hiçbir zaman Atatürk ve laiklik karşıtı bir eylem ve düşünceye sahip olmamıştır" dedi. ANKARA(CumhuriyetBüro- su)-Gazetemiz Genel Yayın Ko- ordinatörü Hikmet Çetinka- ya'nın bir yazısı nedeniyle Fet- hullah Gülen'in Cumhuriyet aleyhine açtığı 500 milyon liralık tazminat davası Yargıtay'da gö- rüşüldü. Gülen'in avukatı, mü- vekkilinin önceki gece TRT 1 'de yayımlanan söyleşisine değine- rek, "Sayuı müvekkilim, hiçbir zaman Atatürk ve laiklik karşm bir eylem ve düşünceye sahip oV- mamıştır'" görüşünü ileri sürdü. Yazanmız ve Genel Yayın Ko- ordinatörümüz Hikmet Çetinka- ya'nın bir yazısı nedeniyle Fet- hullah Gülen'in gazetemiz aley- hine açtığı 500 milyon liralık ma- nevi tazminat davasının temyiz incelemesine Yargıtay 4. Hukuk Dairesi'nde dün başlandı. Yargıtay'da Gülen'in savun- masmı yapan Avukat Orhan Er- demll, müvekkilinin önceki gece TRT 1 'de yayımlanan söyleşisi- ne gönderme yaparak "Sayrn Fethullah Gülen Hocam. 30 yıl devlete hizmet etmiş bir din ada- mıdır. Kendisi, dün (önceki) gece televizyonda da ifade ettiği gibi, MArkasıSa. 19,Sü.9'da • DİE, haziran ayında, bir önceki aya göre toptan eşya fiyatlanrun yüzde 1.3, tüketici fiyatlannın da yüzde 2 oranında arttığını açıİdadı. • Son bir yıllık enflasyon toptan eşyada yüzde 77.3, tüketici fiyatlannda ise yüzde 84.4 olarak belirlendi. tlk altı aylık enflasyon ise hem toptan eşya hem de tüketici fiyatlannda yüzde 31.7 oldu. • 9. Sayfada HİPERMARKETLERDE HİPER FİYAT FARKI • Arka Sayfada OLAYLARIN ARDENDAKİ GERCEK ZJziun Bir JoL. Esenyurt Belediye Başkanı Girbüz Çapan'ın Ermenis- t a ı gezisi, medyada büyük yankılar ve tepkıler doğurdu. 3ayın Çapan, geziye katılan kini gazetecilerie 'Soykınm Aııtı'n ziyaret etti, dostluktan s f e açtı, Ermenilerin acılanna "sıygı duyduğu'nu vurguladı, sııır kaplannın açılmasını is- tedi. Bu sözlerin dumanı üstün- deyken Başbakan Çiller, Yu- nanistan'a yönelik bir açıkla- ma yaparak komşumuzu uyardı: "Düşmanlığımızdan korkun!.." Atina, Ege Denizi'nde kara- sulannı 12 mile çıkarmak için gerekli hazıriıklan yapıyor, par- lamento da bu yolda karar alı- yor. PKK'yi desteklemeyolun- da görünen Yunanistan ile Türkiye arasındaki ilişkiler, E. Büyükelçi ve bu alanda uz- man Ismail Soysal'ın bugün 10'uncu sayfamızda yayımla- nan yazısında incelenmıştir. Nereden bakarsanız bakın, Yunanistan, Türkiye'ye düş- manca bir tutum içindedir. Ülkemizin batısında Yuna- nistan, kuzeydoğusunda Er- menistan var; hiç olmazsa bi- risıyle belıriı bır düzeyde dost- luk ılişkılen başlatılamaz mı?.. Doğudan ve batıdan düşman- lık parantezi ortasında kalan Türkiye ile Yunanistan'ın ne alıp veremediği bellidir; ama, Ermenistan'ın talepleri ne?.. Ermenıstan'da bir kesim, si- yasetini Türkiye'ye yeminli düşmanlık üzenne kurmuştur; önemli bir kesim de geçmiş- ten kalan düşmanlık mirasını yük olarak görüyor ve aşmak istiyor. Hiç kuşkusuz, dış temaslar yerel yönetimlerin değil, hü- kümetlerin işidir. Ermenistan'ı değişmez düşman bellemek, Türki- ••• MArkasıSa. 19,Sü. 9'da Kim demiş, gençler kendi geleceklerini bugünden kuramaz diye? Eğitimini surdürmek, iş hayatına atılmak ya da evlenmek isteyeo gençler... projelerinizi ertcle- meyin: Şimdi VakıfBank ta krediniz var. Hem de çok uygun koşullarla. Gelin VakıfBank a... size özel krediden yararlanın, geleceğe iiişkin proje- krinizi bugünden gerçeklejtirin. BORSA 0Dun 46.470.78 Ûncekı 46.499.46 DOLAR ÛDûı 44.100 önceki 44.050 MARK 0Oun 31.900 ÖncekJ 31.900 ALT1N ÛDun 547.750 Ûncekı 547.000 Mustafa Kul: Menzir, intikam almaya çalışıyor • CHP'li Kul, son günlerde Istanbul Emniyet Müdürü Menzir hakkında yaptığı açıklamalar dolayısıyla kendisine komplo kurulduğunu ileri sürdü. Haberi yapan gazetecinin de Menzir'in damadı olduğuna dikkat çekti. • 19. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Sağolasın Yunanistan!.. Aynı başlık Yunanistan için de geçerti. Içerde başansız- Itğa düşmüş bir Papandreu yönetiminin sanldığı ilk şey ar- tık belli: Türkdüşmanlığı... Başbakan Tansu Çiller'in, düğüm olmuş iç sorunlar kar- şısında, Tann'nınkinden sonra sanlabıleceği en sağlam ip, Yunanistan'dı. Bir süreden beri Yunanistan'dan gelen haberierin çoğu PKK ile ilgiliydi. Yunanlıpariamenterierin PKK kamplannı ziyaret ettiği, Abdullah Ocalan'la görüş ve şilt alışverişin- de bulunduğu haberieri Türkiye'yi rahatsız ediyordu. Bu tür durumlarda dış polıtikamız, genel olarak, heye- cana kapılıp, PKK'ye destek veren ülkeyi hemen suçlamak değil. Çünkü bu, PKK'nin de istediği bir tutum; Türkiye'nin MArkasıSa.l9,SH3'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog