Bugünden 1930'a 5,452,878 adet makaleKatalog


«
»

"ev" deyince EMLAK BANKASIDahı Uygır Bir Cumhuriyel72. H. SAYI 26472 /15000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: YIHUINMİC7924-7945; aAŞVKZAfl/: NADh NUİ (1945-1991) 4THMUZ18KUU RTÜK'ün kapatma karanna özel TV kuruluşlanndan büyük tepki geldi EkrandakavgakızışbDavaya hazırlanıyor RTÜK, birer günlük kapatma cezası verdiği Show Ty Kanal D ve Kanal 6'nın, kurul üyelerinin kişilik haklanna kadar uzanan haber bültenlerine karşı hakaret davası açmayı tartışıyor. RTÜK üyesi Esin Konanç, üst kunılun verdiği kararlar için yargı yolunun açık olduğunu söyledi. yarak "tophımda nefret duygu- lan uyandıracak dinsel aynm yaptildan" gerekçesiyle uyaran RTÜK'ün, Samanyolu TV'yi de Ulusal Kurtuluş Savaşı'nı kü- çümseyici yayını nedeniyle uya- racağı bildirildi. Özel Radyo ve Televizyoncular Derneğı Genel Başkanı FL Hüseyin Uçar ise RTÜK 'ü eleştırerek "Yanlış uy- gulamalar arük camımza tak et- özel radyo ve durdurmalan HÜLYA KARABAĞU ANKARA - Radyo ve Tele- vizyon Ost Kurulu (RTÜK), bi- rer gûnlûk kapatma cezası ver- diği Kanal 6, Show TV ve Ka- nal D'deki ağır eleştıriler içeren yayınlara karşı hakaret davası açmaya hazırlanıyor. Mesaj FM ve HBB 'yi de Aczmendi tarika- tı liderinin görüşlerini yayımla- Yayın durdurma çağrısı RTÜK uygulamalan için 'Yanlış uygulamalan artık canımıza tak etmiştir' diyen Özel Radyo ve Televizyoncular Derneği Başkanı Uçar, gerek görürlerse bu yanlış uygulamalan protesto amacı ile tüm TV'lerin bir gün yayınlannı çağnsmda bulunacaklannı bildirdi. gerekçesiyle bu kanallara bırer günlûk kapatma cezası veren RTÜK, özel teleyizyonlann boy hedefı oldu. RTÜK Başkanı Ali Banuısel ve bazı üyeler. televiz- yonlann ana haber bültenlerin- de ilk sırada sunulan haberlerde ağır eleştirilerle karşılaştılar. Özel televizyon kuruluşlannm yöneticileri, sansür uyguladık- lan ve partilerinde yer bulama- Laiklik karşıtlarına uyarı RTÜK, Aczmendi lideri Müslüm Gündüz'ü programlarma çıkaran Mesaj FM ve HBB'ye de 'toplumda nefret duygulan uyandıracak dinsel aynm yaptıklan' j»erekçesiyle uyan cezası verdi. RTÜK, Samanyolu TV'yi de 19 Mayıs'ta Kurtuluş Savaşı'yla ilgili yayımladığı program nedeniyle uyarmaya hazırlanıyor. miştir" dedi. Uçar, gerek görür- lerse bu yanlış uygulamalan protesto amacı ile tüm Türki- ye'deki özel radyo ve televiz- yonlann bir gün yayınlannı dur- durmalan çağnsında buluna- caklannı bildirdi. Show TY Kanal 6 ve Kanal D'de yayımlanan sinema filmle- rinin "genel ahlak, Türk aileya- pısı ve edebe ajkın1 " olduklan dıkian için RTÜK'e seçildikle- ri suçlamasını yönelttikleri ku- rul üyelen nezdınde dün de gi- nşımlerde bulundular. RTÜK üyesi Prof. Dr. Esin Konanç, alınan kararlann tele- vizyon kuruluşlannca eleştiril- mesinin doğal olduğunu, ancak kişıler hedef alınarak yapılan yayınlann demokrasiyle bağda- şamayacağını söyledi. "Kurul üyeieri, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarmtian oiuşmaktadn*. Hervatandaşgibikurul üyeleri- nin kişilik haklanna saygı goste- mArkasıSa.l9,SiLl'de GÖÇER: GÜLEN'tN TRT'YE ÇIKACAĞINDAN HABERÎMİZ YOKTU • 7. Sayfada Bakan Atasoy Ruslann, îran'daki reaktörün benzerini Türkiye 'ye kurmayı önerdiğini doğruladı Rtıslarla nükleer pazarbk• Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Veysel Atasoy, Moskova'mn, lran'da yaptığma benzer bir nükleer reaktörü Türkiye'ye de kurma önerisinde bulunduğunu, ancak teklifin protokole bağlanmadığını söyledi. Atasoy, "Türkiye'de reaktör kurun diye talebimiz olmadı. 'Standartlannı ortaya koyduktan sonra böyle bir konu gündeme gelir' dedik. Türkiye, nükleer enerjiye geçecekse objektif kurallarla geçecek" dedi. BÜLENT SARIOĞLU ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Veysel Atasoy, Rusya'nın, Iran'a sattığı nükleer reaktörden Türkiye'nin de almak istediği yönündeki iddiasını yalanladı. Atasoy. karma ekonomik ku- rul toplantısında Moskova'mn aynı reaktörü Türkiye'de de kurma önerisi getirdiğini, ancak "uluslararası standartlan" gerekçe gös- tererekbu teklifı protokole bağlamadıklannı bildirdi. Atasoy, "En gefişmiş, en risksiz otanı hangisiyse onu tercih edeceğiz. Türkiye, nükleer enerjiye geçecekse objektif kuraflarla geçecek" dedi. Ankara, Rus- ya'nın, ABD'nin tüm itirazlanna karşm tran'da kurmaya baş- ladığı 1880 megavat gücündeki, su soğut- mah VVEER-1000 tipi reaktörden Türki- ye'nin de istemde bu- lunduğu yönündeki savlan yalanladı. Enerji ve Tabii Kay- naklar Bakanı Ata- soy, yaklaşık 1 milyar dolardeğerindeki, kı- saca Light Water Re- actor (LWR) olarak anılan nükleer reaktö- rün, Rusya ile yapılan karma ekonomik ku- rul toplantısında gün- deme geldiğini doğ- ruladı. Atasoy, Mos- kova'mn önerisi üze- rine gündeme gelen reaktörün Türkiye'de kurulması yönünde hiçbir görüşme yapılma- dığını ve bu konunun protokole özellikle konulmadığını belirtti. Atasoy, şunlan söyledi: "Saym Karayalçın başkankğmda yapılan topianada, Rus tarafi- nın, 'Reaktör de verelım" dhe tekntleri oldu. Bizim müşavir finna benüz seçihnemiştL 'Standartlannı ortaya koyduktan sonra böyle bir konu gündeme gelir' dedik. Teklif getirdiler, ama bizim istedi- ğhniz kesinlikle gerçek değiL Türkiye'nin herhangi bir talebi yok. UArkasıSa.l9,Sû.rde ABD - RUSYA BALAYI SONA ERDİ • 10. Sayfada TAEK Başkanı 'Türkiye'ye yararlı olur' ANKARA (Cumhuriyet Bfirosu) - Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TA- EK) Başkanı Prof. Dr. Yalçın Sana- lan, ABD'nin lran'a satılmasına kar- şı çıküğı VVEER-1000 tipi nükleer reaktörün, en ileri teknolojiye sahip ve Batı standartlanna en yakın tasanm olduğunu belirtti. Sanalan, Çernobil santralının modehnden olmayan re- aktörün, Atatürk Barajı'nm 3'te biri oranında elektrik üretme kapasitesine sahip olduğunu ve çeşitli açılardan mArkasıSa.l9,Sü.l'de Özellestirme SEK dorduncu ihalede satıldı • Geçen Aralık ayında özellestirme kapsamından çıkanlan Süt Endüstrisi Kurumu (SEK), 4. kez ihaleye çıkanldı. Açık arttırmada, SEK'in Adana, Adıyaman, Afyon, Bitlis- Adilcevaz, Aksaray, Amasya, Balıkesir ve Bayburt süt ve mamulleri işletmeleri toplam 356 milyar 100 milyon liraya satıldı. • Öz Gıda-Iş Sendikası, TZOB, KİGEM ve süt üreticileri, "SEK'in sanşına hayır" afişleriyle süsledikleri bir inekle birlikte protesto gösterisi düzenledıler. WkS. Sayfada BIÇAKU PROTESTO - SEK'in sabşuıa karşı çıkan Hak-İs'e bağh Öz Gıda-tş Sendikaa, Türkiye Zaraat OdalanBirhğLKamu tşletmeleri GeKştinne Merkezi ve süt üreticfleri, ÖzeDeştirme Idaresi Başkanbğı önünde, "SEK'in saüşına hayır" afişleriyle süstedilderi bir inekle birlikte protesto gösterisi düzenledüer. Gösteri sırasında bir işçi. "SEK özelleşirse sosyal haklanm eümden alınır" diyerek intihar etmeye kaÜaşü. (Fotoğraf: AA) Demirel^ anayasa için devrede Demirel-Cindoruk-Çiller hattı Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, TBMM Başkanı Cindoruk ve Başbakan Çiller ile dün satah yaptığı telefon görüşmelerinde, anayasa değişikliği çalışmalannın başanya ulaşması için neler yapılacağı konusunda görüş alışverişinde bu.\indu. Çiller ile bir araya gelen ve TBMM Danışma Kurulu'nu toplayan Cindoruk, Çaıkaya'ya çıkarak Demirel ile ikinci kez görüştü. Ortakların kavgası Başbakan Tansu Çiller, dün önce "ortağını" ziyaret etti. Ancak bu görüşmede CHP'nin, memura grevli, toplusözleşmeli sendika yolununun kapahlmaması konusunda kararlı olması nedeniyle hava gerginleşti, sert tartışmalar oldu. CHP Ankara Milletvekili Mümtaz Soysal, "Böyle giderse referandumda da kaybedersiniz, RP ile çalışanlar birleşir" deyince, Çiller "Tehditle olmaz" dedi. Komisyonda uzlaşma Liderlerin isteği üzerine oluşturulan partiler arası komisyon, öğretim üyelerine siyasete katılma hakkı tanınması konusunda anlaştı. Öğretim üyelerinin yalnızca partilerin merkez organlannda görev alabilecekleri konusunda anlaşmaya vanlırken, bu organlarda görev alan öğretim üyelerinin üniversitelerde yönetici olup olamayacaklannın da yasayla düzenlenmesi kararlaştınldı. • 5. Sayfada ORAL ÇALIŞLAR'ın Moskova, Erivan, Tiflis, Batum izlenimleri. 72 milletin yaşadığı Kafkaslar'da halkın gözü Türkiye'de... Ağrı Dağı'nın öte yanında gündeük yaşam... Ermenistan, Türkiye'den neler bekliyor?.. Türkiye'nin Doğu'ya açılan kapdan neler vaat ediyor?.. Yarın Cumhuriyet'te KARAYALÇIN, ÇETİN'LE GÖRÜŞTÜ 'SHP'filer tasfîye ediliyor' • Feshedilen SHP'nin son Genel Başkanı Murat Karayalçın, CHP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Hikmet Çetin'e, 'birleşmeden sonra ortaya çıkan yanlışhkları' içeren 'uyan' niteliğinde 18 maddelik bir mektup verdi. • Hikmet Çetin'le Ankara'da bir araya geldiği VVashington Restoran'daki yemekte, partinin CHP kökenlilerin kontrolüne geçtiğini belirten Murat Karayalçm, genel sekreterliğin, üye aktarunlan konusunda tüzük ihlali yaptığını öne sürdü. Karayalçın, SHP-CHP birleşmesinin istenildiği gibi "mekanik olmaktan çıkanhp ideolojik bir tasanma oturtulamadığı" eleştirisinde bulundu. . . • 6. Sayfada triımruk bırJiğı için zorlıı trafîk • Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında 1 Ocak I996'dan itibaren geçilmesi öngörülen gümrük birliği için, taraflann teknik hazırlıklan gözden geçirmeleri ve onay makamı olan Avrupa Parlamentosu (AP) ile ilişkilerin yoğunlastınlması sürecine girildi. • AB'nin Türkiye Masası Şefi Abou, Türkiye'ye gelecek. AP, gümrük birliğini onaylama sürecini 10 temmuzda yapacağı genel kurul ile başlatacak. Dışişleri Müsteşan Oymen, yann AB Dönem Başkanlığı'nı üstlenecek olan Ispanya'ya giderek Başbakan Çiller'in bu ülkeye yapmayı planladığı ziyaretin tarihini de kesinleştirecek. Başbakan Yardımcısı Çetin'in Strasbourg'a, Dışişleri Bakanı Inönü'nün de Brüksel'e gitmeîeri gündemde. • 7. Sayfada ALEVİ TEMStLCİLER MECLİSİ BAŞKAM 'Hiçbir davamız divana kalmayacak' • 2 temmuz Sıvas katliarrunın yıldönümü nedeniyle açıklamalar yapan Alevi -Bektaşi örgütlerinin temsilcileri, gericilerin güçlenmesi karşısmda Alevi örgütlenmesinin gereğini dile getirdiler. • Alevi-Bektaşi Temsilciler Meclisi Başkanı Ali Rıza Gülçiçek, yaptığı açıklamada bundan böyle Alevilerin hiçbir davasının divana kalmayacağını söyledi. Mersin Hacı Bektaş Kültür ve Tanıtma Derneği Genel Başkan Yardımcısı Necdet Yıldınm, resmi inancı Alevilere dayatan devletin muvazaa örgütler kurdurarak Alevi örgütlenmesini bölmeye çalıştığmı öne sürdü. Karacaahmet Sultan Derneği Genel Sekreteri Fikret Karahan ise yaptığı açıklamada, Sıvas katliamında edilgen rolü bulunan devletin Gazi Mahallesi'nde etkin rol üstlendiğini öne sürdü. MMUE İUOUIfm \aben • 4. Sayfada OLAYLARIN ARDENDAKİ CERÇEK Karayalçın hn Mektubu Br dönçmin sendikal dağı- nıBcğını tooariamak için, sık- ç^cullanılan bir deyim vardı: "Kia ve lesa birliği." Sendi- k^üır, birİKteliği birleşmeye çöNrmek çin aldıklan kararla- rı uygulamaya koyarlar, ama genel kurullardaki delege dengeleri çekişmesi pek de hayıriı bir sonuç vermezdi. Benzer bir birleşmeyi SHP- CHP arasında izledik. Üye sa- yılan arasında önemli farklar bulunan iki parti, CHP çatısı altında birieşince, SHP'lilerde bir tedirginlik yaşanmakta ol- duğu haberleri yayılmıştı. SHP'nin son Genel Başka- nı Murat Karayalçın ın, CHP Genel Başkanı Hikmet Çe- tin'e verdiği mektup, SHPkö- kenliler arasında sayılan bilin- memekle birlikte partiden tas- fıye edilmekte olduklan kuş- kusunun sürdüğünü gösteri- yor. Politikadan aynlmayacağını her fırsatta vurgulayan Kara- yalçın'ın, en geç 31 ağustos- ta toplanacağı belirtilen bü- yük kurultay öncesinde yap- tığı girişim, biranlamda genel başkanlığa aday olacağının izlerini de taşıyor. SHP-CHP birleşmesi sol adına yeni umutlar doğması- na yol açmıştı. En azından iki partinin, CHP adı altında ko- alisyonu sürdürme ve bunun için de bazı koşulları ortağı DYP'ye benimsettiği yolun- • • • MArkasıSa.l9,Sü.9'da Anadolu liseleri sınav sonuçlan 7 temmuzda tstanbul Haber Servisi - Anadolu liseleri sı- nav sonuçlan açıklanıyor. Milli Eğitim Bakanhğı'ndan alınan bilgiye göre, smav sonuçlan, 7 ya da 8 temmuz tari- hinde açıklanacak. 299 bin 986 öğrencinin girdiği sınav sonu- cunda Anadolu liselerine 33 bin 732 öğrenci yerleştirilecek. Anadolu liselerini asıl listeden kazananla- nn kayıtlan, 31 temmuzda başlayacak ve 7 ağustos günü saat 17.00'de sonaerecek. mArkasıSo.l9,Sü.2'de BORSA ODun 46.499.46 öncekı 48.233.01 DOLAR ûDün 44.050 öncekı 43.750 MARK ûDun 31.900 Öncekı 31.575 ALTİN Dün 547.000 Öncekı 547.500 GUNDEM MUSTAFA BALBAY Güven Bunalımı. Dayak ylyen kadına 2 öneri Dayak yiyen kadın kendisine bir yara bandı temin etmeli, sonra dayak atan erkeğe biletini vermeli. MArka Sayfada özgür ruhlardan yeni müzik 2. Uluslararası Istanbul Caz Festivali'nde bu akşam John Mclaughlin, Dennis Chambers ve Joey De Fancesco'dan oluşan 'The Free Spirits' adlı yeni grup sahne alacak. • 75. Sayfada Terörle Mücadele Yasası'nın (TMY) 8. maddesi üzerin- deki tartışmalar, iki konuyu bir kez daha güncelleştirdi: - Terör ve buna bağh iç konular, askerleri yıpratıyor. - Sivillerde ciddi bir özgüven eksikJiği var. Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Ahmet Çörekçi başkanlığında verilen brifinge, gazetemiz adına savunma muhabirimiz Kemal Yurteri ve ben katıldık. Brifıngde dünyadakl gelişmeler, Türkiye'nin çevresinde olup bitenler de konu edildi. Ama ağırlık, doğal olarak iç güvenlik, terör ve PKK idi. • Arkası Sa. 19, Sü. 3'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog