Bugünden 1930'a 5,465,018 adet makaleKatalog


«
»

31 TEMMUZ 1995 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER Şili'de şiddetii deprem • SANTIACO(AA)- Şili'nin kuzeyinde dün sabaha karşı Rjchter ölçeğine göre 7 8 şiddetınde bir deprem meydana geldı. Yerel saatle 01.11'de meydana gelen depremde. ilk beîirlemelere göre 1 kişinin öldügü. 12 kişinin de yaralandığı bıldirildi. Merkez üssü Santıago"nun k.uzeyındeki liman kentı Antofagasta olan depremın. ülkenin kuzeyındeki diğer kentlerde de hissedildıği kaydedıldi.. Iran'ın nükleer hammaddesi • TAHRAJN(AA)- Uluslararası Atom Enejisi Ajansf na (IAEA) bağh Nükleer Güvenlık Enstitüsü, yaptıklan araştırmalann, "son on yıl içinde tran'a nükJeer hammadde gınşine rastlanmadığını ortaya koyduğunu" bıldırdı. Enstitünün genel müdürü Eche Tanı, '"Enstitünün büyük bir tıtizlikle sürdürdüğü araştırmanın, son on yıl içinde Iran'a dolaylı ya da dolaysız yollardan. hiçbir nükleer hammaddenin sevk edilmediğini gösterdiğini" belirtti. Volkan dehşet saçıyor • SAN FERNANDO (AA) - Filıpinler'ın Pampanga eyaletinde 1991 yılında faaliyete geçen Pinatubo yanardağının ağzındaki çamurlann. şiddetii yağmurlar sonucu dereler halinde aktığı. bölgedekı binlerce kişinin ise evlenni terk ettiğı bildırildı. Yetkıliler, başkent Manila'nın kuzeyindeki Pampanga'da en az 226 evın çamur altında kaldığmt belırtirken, şu ana kadar ölen ya da yaralanan olmadığını kaydettiler. Cezayir'de aşırı dincilere darbe • CEZAVİR(AA)- Cezayir'de aşın dinci terönst eylemlerde bulunan 131 aşın dincınin, ölüm cezasına mahkûm edildiğı bildırildı. Adli kaynaklar, Tizi Uzu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında ölüm cezası verilen 127 kişinin fırarda olmalan nedenıyle karann gıyaben alındığını belirttiler. Aynı kaynaklar, ömür boyu hapse mahkûm edılen 25 aşın dınciden 24'ünün de fırarda bulunduğunu kaydettiler. Tüpk imam yine tutuklandı • MONTBELİARD (AA) -. Fransa'nın. bir yıl önce Türkiye aleyhindeki faalıyetleri nedenıyle sınırdışı ettiği Türk imam Abdurrahman Çıftçioğlu'nu bir kez daha tutukladığı bildınldi. Fransız makamlan, Montbeliard'da bir trafık kontrolü sırasında y_akalanan ve "Kasım Unal" adma düzenlenmiş sahte kımlik taşıyan 31 yaşındaki imamın, savcıya ıfade verdikten sonra mahkemeye çıkanlacağını belirttiler. Yetkililer, Sochaux kenti camii eski ımamı olan Çıftçıoglu'nun. 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasına çarptınlabileceğini ve cezasını tamamladıktan sonra yine sınırdışı edilebileceğini kaydettiler. Hırvatistan Devlet Başkanı "Görüşmelerden sonuç alınamazsa Bihaç'a gireriz" dedi Tudjman, Sırpları uyardıDış Haberler Servisi - Bosna-Hersek'ın Hırvatis- tan sınınndaki BM güven- li bölgesi Bihaç'da çatışma- lar önceki güne göre şidde- tini v itirmesine karşın dün de sürdü. Hırvatistan, önü- müzdeki ay Cenevre'de Krayinalı Sırplar ıle yapa- caklan görüşmede sonuç alınamaması takdirde Bı- haç'a gırebilecekleri tehdı- dınde bulundu. Hırvatistan Cumhurbaş- kanı Franjo Tudjman. ön- ceki gün yayımlanan bildı- nsınde Sırplan uyararak, aynhkçı Krajina yönetimı ile yapılacak görüşmelenn başansız kalması duru- munda hem Krajina yöne- tim merkezı Knm'e hem de saldın altındakı BM güven- lı bölgesi Bihaç'a müdaha- le ederek Boşnak ordusuna daha güçlü şekılde yardım- cı olacaklan mesajını verdi. Büyûkyığuıak Nıtekım. Hırvatistan or- dusunun. Krajına'nın batı kesıminde Sırp yönetimıy- le silahlı kuvvetlerinı ez- mek hedefine yönelik muh- temel birtaarruz ıçin büyük yığınak yaptığı bildınlıyor. BM yetkılılennın kaydettı- ğine göre, Krajina kuvvet- lerini kırmaya yönelik muhtemel operasyon için toplam 30 bin kişilik 10 Hırvat tugayı seferberedıl- di. Krajina Sırp ordusunca yapılan açıklamada da Hır- vat ordusunun Knin kenti yöresındekı köylen bom- bardımana tuttuğu bıldinl- dı. Sırplann Knın'ı koru- mak amacıyla Bihaç'ı bo- şaltarak askerlerinin bu kentekaydırdıklan belirtıl- di. Bosna-Hersek Ordusu Başkomutanı General Ra- sim Deliç. Sırp ordusuna karşı başanlı bir taarruza girişen Hırvat ordusuna te- şekkür mesajı yolladı. Hırvat haberajansı Hına, Sırp güçlerinm Bosansko Grahovo ve Glamoç kasa- balanndakı sivil hedeflen ve baglantı yollannı yoğun bir şekilde bombaladıklan- nı belirterek, Sırp bombar- dımanı sonucu bir Hırvat askennın öldüğünü, üçü- nün de yaralandığmı kay- dettı Karadziç'in emri Bosnalı Sırp Radovan Karadriç. önceki gün **Ge- nelkurmay başkanlan" General Manojlo Milova- novic'e. geçen hafta başlat- tıldan saldında Bosansko Grahovo ile Glamoç'u ele geçıren Hırvat güçlere kar- şı saldınbaşlatmasını vebu kasabalan gen almasını emretmışti Karadziç aynca Sırbıstan'dakı liderlerini Bosna ve Hırvatistan'daki Sırp bölgelerini korumada yetersiz kalmakla suçla- mıştı. Sırbistan Devlet Başkanı Slobodan Miloseviç ise, BM'nin eskı Yugoslav- ya'yla ılgili temsılcisi Thorvald " Stoltenberg'le görüşmesinın ardindan yaptığı açıklamada, ulusla- rarası topluluğu uyararak Hırvatlann son taarruzuyla birlıkte bölgedekı durumun tehlikeli bir yöne doğru git- tiğinı söyledı. Miloseviç, Batı'yı bölgedeki çatışma- lann sona ermesi amacıyla acil siyasi çözüm bulmaya çağırdı. Bildt umutsuz Avrupa Birliği'nin Bos- na'yla ılgili arabulucusu olan eski tsveç Başbakanı Carl Bildt de, önceki gün. ülkesinde y aptığı açıklama- da. Bosna Savaşı'nın kısa vadede bitmesinin imkân- sız olduğunu belirtti. Iran Dışışleri Bakanı Ali Ekber Vetayeti; Iran. Yuna- nistan ve Bosna-Hersek dı- şişlen bakanlan arasındakı geleneksel üçlü görüşmele- re katılmak üzere, bugün Bosna'ya gıdiyor. 3 bakanın Saraybosna yakınlannda yapacağı gö- rüşmelerde. İKÖ Temas Grubu'nun aldığı kararla- nn tartışılması bekleniyor. Bosna-Hersek'te 4 yıldır süren savaşta binlerce Boşnak evsiz kaldı. (Fotoğraf: REUTER) Tunus'ta yapılan Akdeniz Forumu sona erdi Tabarka'da Bosna çekişmesi TABARKA (AA>Tunus'un Tabar- ka kentinde önceki gün sona eren Ak- denız Forumu'nda, Müslüman ülke- lerle A\ rupa Birlıği ülkeleri arasında yoğun bir Bosna çekişmesi yaşandı. Edınılen bilgilere göre Türkiye. Mı- sır ve Cezayir'in başını çektiği Müs- lüman ülkekr. Bosna ile ilgıli tartiş- malarda "uluslararası camianın ya Bosna'yı koruması >a da Boşnakiara kendini savunma hakkı tanınması ge- rektiğini"' savundular. Buna karşılık Fransa. Italya ve Is- panya ise Bosna'ya yönelik silah am- bargosunun kalkmasına karşı oldukla- rını tekrarladılar. ttalya Dışışleri Bakanı Susanna Agnelli, yaptığı konuşmasında. "Bos- na'daki savaşta Sırplann da öldiiğü- nün unurulmaması gerektiğini'" söy- ledi. Müslüman ülkelerin Dışışleri ba- kanlan, aynca BM ve NATO'nun Bos- na'da iyı çalışmadığını belirterek bu ülkede yaşanan ınsanlık faciasının ve etnik temızlığin en etkılı şekılde kı- nanması gerektiğıni vurguladılar. Toplantı sonrası yayımlanan basın bıldirisinde, Bosna'daki Sırp saldın- lan ve etnik temızlik kınandı. Akdeniz Forumu'nda tartışılan bir diğer konu ise Akdeniz ülkeleri arasın- da Avrupa Konseyı ömeğı uyannca. teröre karşı ışbirliği öngören bir söz- leşme hazırlanması oldu.Ancak AB ülkeleri, Akdeniz Forumu'nun gele- ceğinin henüz netleşmediğini belirte- rek bu konunun üzerinde çalışmalara başlanmasına karşı çıktılar. Forumda Türkiye'yı yakından ilgı- lendiren bir diğer konu da Avrupa Bir- liği'nin Cannes zirvesinde birlığe üye olmayan Akdeniz ülkelerine verilme- si kararlaştınlan 4.7 milyar ECU'lük yardım idı. Ispanya Dışişlen Bakanı Solana. bu paranın hangi ülkelere. nasıl dağıtıla- cağı konusunda knterlerin henüz be- lirlenmedığini belirterek bu konunun kasım ayında toplanacak Barselona Konferansf na bırakıldığını ifade etti. A$ın dinci HAMAS'ın İsrail hedeflerine düzenlediği silahlı saldınlar nedeni>le böl- gedeki tansiyon zaman zaman çok vükseüvor. (Fotoğraf: RELTER) tsrail-FKÖ görüşmeleri başladı Dış Haberler Servisi - Batı Şeria'da Fi- listinlılere daha geniş özerklik tanınması yolunda yapmay ı planladıklan anlaşma sü- rekli olarak ertelenen İsrail ve Fılistın Kur- tuluş Örgütü (FKÖ) yetkililen. Tel Aviv "de bırotobüsedüzenlenenbombalııntiharsal- dınsı nedenıyle ara verdıkleri görüşmele- re dün yeniden başladılar. Olağanüstü gü- venlik önlemlen arasında Kızıl Deniz kı- yısındakı Eliat kentinde başlayan görüş- melenn bir hafta sürmesı planlanıyor. Fılistin heyetine başkanlık eden Saib Erakat. önceki gün Mısır radyosunda yap- tığı konuşmada. anlaşma ıçin önceden be- lirlenmiş olan tarihlerin defalarca kaçınl- dığma dıkkat çekerek İsraıl'ın zaman fak- törünü kendilerıne karşı bir sılah olarak kullanmalanna ızın venneyeceklennı be- lirtti. Geçen pazartesı günü İsrail'in Tel Avıv kentinde bir otobüse düzenlenen ve Filıstinhlenn dırenış örgütü H AMAS tara- fından üstlenilen bombalı saldın nedeniy- le askıya alman Israil-FKÖ görüşmelen. şu anda önceden belırlenen programın bir yıl gerisinde seyredıyor. tsrail Başbakanı tzak Rabin. önceki gün devlet radyosunda yaptığı konuşmada. "FKÖ ile görüşmeleri sürdürmeye karar- Iryız. Anlaşmazlıgı çözümlemenin tek yolu- nun bu okluğuna inanıyoruz" dedi DEĞERLENDtRDt: ABD, Iran'ın K.Irak'ta güçlenmesini istemiyor Dış Haberler Servisi - ABD, ambargo uyguladığı Iran'nın Kuzey lrak'ta giderek güçlenmesınden rahatsız. Tahran'ın bölge- dekı etkısını zayıflatmayı planlayan Was- hington yönetımi. Kuzey Irak'takı çatış- malann sona erdırilmesı amacıyla IVİesut Barzani ıle Celal Talabani arasında arabu- luculuğa soyundu. Inglitere'de yayımlanan lndependentga- zetesinin bildırdığine göre, Londra'nın da desteğıni alan Beyaz Saray, Kürt liderlere bir mektup göndererek, aralanndaki sonın- lan çözmeleri amacıyla taraflan gelecek hafta içinde Avrupa"da toplantı düzenle- meye çağırdı Barzanı liderlığındeki Kürdistan De- mokrat Partısı (KDP) ile Talabani önderli- ğindeki Kürdıstan Yurtseverler Birlıği (KYB). KörfezSavaşı'nınbıtıminden son- ra Kuzey Irak'ın yönetımini ele geçirmiş- lerdı. KDP. bölgenin kuzey ve batısını elın- de tutarken, KYB ise güney ve doğusunu yönetiyor. Tahran denge unsuru Independent gazetesı. ıkı partı arasında bir denge unsuru olan Iran'ın. son bir yıl içinde 3 mılyon Kuzey lraklı Kürt üzerin- de etkıli olduğunu belırtiyor. Tahran yöne- timinin, sınırdakı Panjwın çevresinde mey- dana gelen çatışmalarda ilk öncelen Bar- zanı güçlerını destekledığıni kaydeden ga- zete. Tahran'ın daha sonra tutum değıştı- rerek desteğini Talabani güçlerine sundu- ğunu bildırdi. Independent gazetesi, ABD Dışişleri Ba- kanlığı'nın Kuzey Körfez llişkileri Sorum- lusu Robert Deutsch'un, 20 temmuzda Kürt liderlere bir mektup göndererek, Was- hıngton yönetimının planına ilışkın detay- lı bılgi \erdığını kaydettı. Deutsch'un mektubunda. "Tahran vö- nerimi Kuzey Irak'a mudahale ederse ABD herhangi bir destek vermeyecektir" uyan- sınadayerverildı. Bölgedekı çatışmalann sona erdirilme- sinı amaçlayan ABD planında, bölgenin başkenti Erbil'ın tarafsızlaştınlması düşü- nülüyor. 800 bin kişinin yaşadığı KYB'nin elinde bulunan Erbil kentinin çevresı, KDP peşmergeleri tarafından kuşatılmış durum- da. Planda aynca. Irak'tan ucuz petrol al- mak amacıyla Türkiye'den bölgeye gelen tankerlerden alınan vergilerin paylaşımıy- la ılgili olarak bir anlaşmaya gidilmesi ta- sarlanıyor. Türkiye sınınndaki Zaho kasa- bası Barzani güçlerinin elinde. Bu neden- le de Türkiye'den giden tankerlerden alınan vergılen KDP alıyor. Birleşmış Milletler'ın (BM) Irak'a uygu- ladağı ambargo nedeneyıle zor durumda- ki Talabani güçlen ise toplanan vergilerden pay almak ıstiyorlar. Independent, İngiltere ve ABD'nin. Ku- zey Irak'la uzun bir sının bulunan Iran'ın bögedekı etkisini zayıfiatmalannın çok zor olacağını belırtiyor. Türkıye'nin bu yıl içinde PKK'ye karşı başlatılan operasyonlar çerçevesınde ıkı kez Kuzey Irak'a girmesinden tedırgin olan Tahran ise Ankara yönetiminin kendi sınır- larında da güçlenmesini istemediği için bölgeyı terk etmeyi düşünmüyor. POLITIKADA SORUNLAR ERGUN BALCI Kuzey Irak Dikkatlerin Bosna bunalımı üzerinde yoğunlaştığı şu sıralarda, Kuzey Irak konusuna basınımızda faz- la yer ayrılmadı. Oysa bölge kaynıyor. Mesırt Barzani nin liderliğın- deki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ile Celal Ta- labani nin önderlığindeki Kürdistan Yurtseverler Bir- liği (KYB) arasında 4 temmuzda yeniden başlayan çatışmalarda yüzlerce kişi öldü. Çatışmaların yayılması üzerine ABD devreye gir- dı. VVashington'un arabuluculuk önerısinın Barzani ve Talabani tarafından kabul edildiği, ikı liderin ABD'nin gözetiminde görüşmeler yapacağı bildiril- di. Kuzey Irak, ABD'nin Körfez Savaşı'ndan sonraki en büyük dış politika fiyaskolanndan biridir. Was- hıngton, Körfez Savaşı'ndan sonra yıllardır. Saddam Hüseyin için, "gıtti gidiyor" diye hem kendını hem de müttefıklerini uyutmuş, daha doğrusu uyutmaya çalışmış, bu sakat politikanın en ağır faturasını da Türkiye ödemiştir. Saddam rejimi, BM'nin silahsızlanmaya ılişkın he- men tüm koşullanna uyduğu halde Irak'a ambargo kaldırılmamış, aşiret düzeyini aşamamış Kuzey Irak'ta özerk bir devlet kurulabileceği sanılmış, böl- ge anarşı yuvasına dönüştürülmüş, meydana gelen otorite boşluğundan da PKK yararlanmıştır. Türkiye böylece ambargodan uğradığı milyarlarca dolarîık ekonomikzarann yanı sıra. bölgede üslenen PKK mi- litanlanyla da uğraşmak zorunda kalmıştır. Işin acı yanı, ABD'nin Fransa, Rusya, Almanya ve italya tarafından da eleştirilen bu sakat polıtıkasının basınımızda kraldan fazla kralcı bazı çevreler tara- fından savunulmasıdır. Bu yazarlardan kimine göre Saddam Hüseyin, "uluslararası parya", kimine göre "Bağdat harami- s/"dir. Kuzey lraklı Kürtler, Saddam'a teslim edile- mez. Ama bu çevreler, Körfez Savaşı'nın sona erme- sinin ardından Barzani ile Talabani'nin Bağdat'a gi- dip Saddam'la kucaklaşıp öpüştüklerinı, Türk sının- na yığılan yüz binlerce Kürt sığınmacıya köylerine dönmeleri için çağnda bulunduklannı her nedense unutmuşlardır. Bağdat'taki özerklik görüşmelerinin Çekiç Güç'ün Türkiye'ye konuşlandırılmasından sonra çıkmaza gırdığini, Çekiç Güç'e sırtını dayayan Kürt liderlerin VVashington'un da cesaretlendinnesi ile uzlaşmaz tutum takındıklarını anımsamamışlardır. • • • VVashington'un yeni arabuluculuk girişimi sonuç verecek midir? Biz kuşkuluyuz. Barzani ile Talabani arasında Kuzey,lrak'a ege- men olma kavgasının çok önemli bir ekonomik ya- nı da var. Barzani. kendı bolgesınde bulunan Habur kapısından sağladığı gümrük gelirlerinı Talabanı'ye vermiyor. Talabani ise bu gelirden pay istıyor. Aşiretler arasında rekabet. liderlik kavgası, ekono- mik sürtüşmeye ek olarak Iran da kendine bağlı Is- lamcı Kürt gruplarıyla bölgeyı karıştırmak için elin-. den geleni yapıyor. • ' \ Bu kargaşanın faturasını da Türkiye ödüyor. An- kara'nın Barzani ile Talabani'yi Saddam'la diyaloğa teşvik etme çabaları, VVashıngton tarafından engel- leniyor. Türkiye, Kuzey Irak'a mart ayında düzenlediği ha- rekâttan sonra, ABD'nin baskısıyla sınır guvenlığini Barzani ve Talabani ile işbirliği yaparak sağlamayı ka- bul etmişti. Bu formülün yürümeyeceği belliydi. Nitekim yürü- medi. Bu bakımdan ABD'nin Barzani-Talabani kavga- sında yapacağı arabuluculuğa fazla bel bağlamak gereksizdir. Türkiye'nin yapacağı iki şey vardır: Kendi toprakları içinde güvenliğini kurmak ve -en önemlisi- Kürt sorununa asıl çözümün Türkiye'de olduğunu, bunun da demokratik reformlardan geç- tiğini kabul etmek. TÜRK İŞYERLERİNE SALDIRILAR Altnan polisi, suçluları bulamadı Dış Haberler Servisi - A1- manya'da Türk ışyerlerine saldınlar dün de sürdü. Ye- dı gündür süren saldınlar- dan PKK üyelerinın so- rumlu olabıleceğini belir- ten Alman polisi. suçlulan henüz bulamadı. Almanya'nın Kuzey Ren Westfalya. Aşağı Saksok- ya, Baden Württembelg eyaletlerinde önceki gece de Türk kuruluşlarına yönelik saldınlardevam et- tı. Olayiarda can kaybı ol- mazken maddi hasar mey- dana geldı. Koblenz kentinde bir Türke aıt hediyelik eşya dükkânına molotof koktev- lı atıldı, dükkanda 20 bin marklık zarar meydana gel- dı. Karlsruhe'de, altında Türk kahvesi bulunan bir eve, iki kişi tarafından ya- nıcı madde atıldı Yangın, komşular tarafından sön- dürüldü Salzgitter, Essen ve Königswınter'de de Türklere ait seyahat acen- telen kundaklandı. Könıgsvv inter'dekı seya- hat acentesinde. 100 bin marklık zarar meydana gel- di. Dortmund yakınlann- dakı Lühnen'de de bir Türke aıt hediyelik eşya dükkânına molotof koktey- li atıldı. olayda maddi hasar meydana geldı. ALAADDIN HOTEL* * * • İncekum Alaaddin Hotel, Türkiye'nin yeşil turizm beldesi Antalya'nın Alanya ilçesi Avsallar kasabasında Akdeniz'in berrak kıyılannda huzur, spor, eğlence dolu bir ortama sahiptir. Antalya Havaalanı'na 98 km. uzaklıkta olan İncekum Alaaddin Hotel 232 oda, 500 yatak kapasiteüdir. Yıhn 300 gününün güneşli geçtiği ve deniz sezonunun 8 ay sürdüğü Akdeniz'in bu şirin yöresindeki otelimi- zin odalan ile tüm kapalı alanlan merkezi ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemi ile donaülmıştır. Özel banyolu odalanmız otomatik telefon, 4 kanal müzik yayını, uydu yayın TV sistemi ile otelimiz tatilde evinizi aratmayacaktır. İncekum Alaaddin Hotel'de aynca açık ve kapalı barlar, sauna, kondisyon merkezi, disco, 2 yüzme havuzu, özel plaj alanı, iskele, su sporlan merkezi, tenis kortu bulunmaktadır. Otelimiz 150 kişilik simültane çeviri sistemi toplanü salonu, 500 kişilik restoran, alakart restoran, pasta salo- nu, televizyon salonu, oyun odası, alışveriş mağazalan, ve manzara teraslan ile unutamayacağınız bir tatilsun- maktadır. İncekum Alaaddin Hotel'in mutfak ustalan da gece müzigi eşliğinde zengın açık büfeleri ile Türk yemekleri- nin lezzetini sizlere bir kez daha tattıracaktır. ALAADDİN OTEL * • • • Rezervasyon için: (0242)517 1491 (6 hat) Incekum-ALANYA
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog