Bugünden 1930'a 5,453,165 adet makaleKatalog


«
»

SAYA CUMHURİYET 31 TEMMUZ 1995 PAZARTESİ 8 DIŞ HABERLER suruyop İKARAÇİ(AA)- Pakisan'ın en büyûk kenti Karaçı'de, "Muhacir KavmiHareketi"(MKH) adlı ö'gütün sorumlu tutuldiğu önceki gûnkü terör olaylannda 10 kişinin öldügâ bildirildi. Kentin çeşitlı yerlerindeki saldınlardan birinde bir berber dükkânını basan kişiler. dükkânı otomatik silahlarla tarayarak üç kişiyi öldürdüler. Karaçilde son bır ay içınde silahlı saldınlarda 250'nin üzerinde kişinin öldüğü belirtıliyor. Tatıpan'da bombalı gece • TAHRAIN (AA) - Iran'ın başkentı Tahran'da önceki gece meydana gelen iki ayn bomba patlamasında. 3 kişi yaralandı. Patlamaiann gece yansına doğru şehir merkezindeki . iki ayn caddede meydana geldiği ve park etmiş otomobiHerin altına yerleştirilen bombalann. çevre binalarda hasara da yo! açtığı belirtildi. Polis. patlamaiann meydana geldiğı saatlerde sokaklann boş olmasının can kaybını önlediğini bildirdi. Kahraman kedi 6 kişiyi kurtardı • PEKtN(AA)-ÇiriVie sahiplerinin toprak evinin çökeceğini anlayan bir kedi. evde uyuyan 6 kişiyi uyandırarak dışan çıkmalarını sağladt. Ulkenin orta kesimindeki Beiling'de 3 yaşındaki "Çirkin Kardeş" adh kedi, sabah mıyavlayarak evdekileri uyandırmaya çalıştı. b'zun uğraşlardan sonra sahibinı pencerenin önüne getirmeyi başaran kahraman kedi. daha sonra sahıbinin pantolonunu ısırarak onu aşağıya çekmeye çalıştı. Pencereden dışanya bakan Çirkin Kardeş'in sahıbi, evin çökmek üzere olduğunu görerek evdeki diğer aile üyelerini dışan çıkardı. Ailenin dışan çıkmasından birkaç dakika sonra da ev çöktü. Çeçenya'da süatılara veda • Rus ve Çeçen heyetleri arasında Grozni'de dün sabah imzalanan askeri anlaşmayla sekiz aydır süren kanlı savaşın artık noktalandığı bildiriliyor. Dış Haberler Servisi - Çe- çenya'nın başkenti Grozni'de banş göriişmelerini sürdüren Rus ve Çeçen heyetleri çatış- malann derhal durdurulmasını ve ülkedeki Rus askerlerinin kademeli olarak çekilmesini öngören askeri bir anlaşma im- zaladılar. Gözlemciler, dün sa- bahın erken saatlerinde imza- lanan bu anlaşmayla sekiz ay- dır süren Rus-Çeçen savaşının artık sona erdiğini ifade ediyor- lar. lngiliz Yayın Kurumu BBC'nin dün sabah verdiği ha- bere göre, Çeçenya'nın başken- ti Grozni'de önceki geceden iti- baren günün ilk saatlerine ka- dar devam eden görüşmelerde gözlemcilik yapan Avrupa Gü- venlik ve Işbirliği Teşkila- tı'ndan (AGİT) bir yetkili. iki tarafın askeri anlaşmayı ımza- ladığını açıkladı. Grozni'deki AGlT yetkilisi Sandor Meszaros, BBC'ye yaptığı açıklamada. "Grozni'de AGİT himayesinde, taraflann çatışmaya çözüm bulmak yo- lunda bir ay öncesinden beri müzakere ettikleri askeri konu- ları kapsayan sorunlar üzerin- de anlaşmava vardıklarını doğ- rulayabilirim. Bu da taraflann savaşı bitirmek için anlaştıkla- nnı göstermektedir" dedi. Çeçen heyete başkanlık eden Osman Umayev, dün sabahın erken saatlerinde imzalanan anlaşmanın ardından gazeteci- lere yaptığı açıklamada. "Sa- vaş artık sona eriyor. Bu anlaş- ma da savaşui sona erdiğini ve silahsızlanma sürecinin başla- tıldığinı kayda geçiren hukuki belgedir. Anlaşmanın uvgulan- masına bu sabahtan itibaren başlandı. Anlaşma koşullannın yerine getirileceği konusunda iyimseriz" dedi. Çeçenya ıle Rusya arasında Aralık ayından bu yana devam eden savaşa son verecek bir di- Savaşı bitiren nihai anlaşma da imzalandı, ancak sa\ aşta yakınlannı yitirenlerin acısı dinmiyor. zi askeri anlaşmanın. dün sa- bah Grozni'de imzalandığı, Rus yetkililer tarafından da doğru- îandı. Her iki taraf açısından da bağlayıcı nitelik taşıyan anlaş- ma. taraflar arasında 21 hazi- randa imzalanan askeri proto- kol ile aşağı yukan aynı içeriği taşıyor ve belirtılen önlemlerin uygulanmasına derhal başlan- masını içeriyor. Anlaşma, Rus askerlerinin büyük bölümünün Çeçen- va'dan aşamalı olarak çekılme- sinin, Çeçen güçlerinin de bu- naparalel olarak silahsızlanma- larının sağlanması için. önce- likleheriki tarafın askeri birlik- lerinı, cephe hattından 2-4 kilo- metre geri çekmelerini öngörü- yor. Çeçen heyetı üyelennden Arkadi Idigov*un verdiği bilgi- ye göre. bir Rus ordu tugayı ile bir Rus tçişleri Bakanlığı tuga- yı, Çeçenya'da kalmaya devam edecek. Bu askerlerin sayısı ve nerelerde konuşlandınlacakla- nna ilişkin göruşme ise devam ediyor. Anlaşma uyannca, her iki taraf, ellerindekı tüm esirle- ri. birbirlerine tam listeleri ver- dikten sonra, en kısa zamanda değiştirecekler. Bu arada. Rus-Çeçen görüş- melerinde en büyük tıkanıklığı yaratan "Çeçenya'nın gelecek- teki sivasal starüsünün nasıl ola- cağı" sorunu. Rus heyetinin önerisi doğrultusunda seçim- lerden doğrultusunda seçimler- den sonraya ertelendi. Çeçen heyetinin başkanı Osman Ima- yev. askeri anlaşmayla ilgili açıklamasında. "Statü sorunu, Kasım ayında yapılacak seçim- lerden sonra veya secimlere ya- kın bir tarihte eİe aunabilir" de- di. Anlaşmanın, Çeçenya'da serbest seçımlerin yapılması- nın koşullannın yaratılmasını da sağlayacağını belirten Ima- yev. "Her iki heyet üzerinde de baskı var. Birileri savaşın de- vamını istiyor. Ancak Çeçen ve Rus heyetleri iyimserdir" diye konuştu. Savaşın kronolojisi Banş yolunu Basayev açtı Çeçenya'nın bağımsızlığını ılan ermesin- den bu yana süren Rus-Çeçen anlaşmazlı- ğında kilit önem taşıyan olaylar şunlar: Ekim 1991: Devlet Başkanlığı seçimle- rinde oylann yüzde 80'ini kazanan Sovyet Hava Kuvvetleri generalı Cahar Dudayev. Çeçenya'nın bağımsızlığını ılan eder. Kasım 1994: Moskova destekli isyancılar Grozni'ye saldınr. Rus savaş uçaklan Groz- ni'yi bombalar. 11 Aralık 1994: Ruslar Çeçenya'ya girer. Ocak 1995: Rus tanklan, başkent Groz- ni'nm merkezine doğru ılerlemeye başlar. Şubat: Dırenişçiler. Grozni'yı boşaltır. Mart: Rus güçlen. Groznı'yi alır. Duda- yev, Rusya sınırlan ıçinde saldınlar düzen- İemek tehdidinde bulunur. Ruslar, Argun, Gudermes ve Şalı kentlerini alırlar. Haziran: Moskova. direnişçılenn ülkenin güneydoğusundaki karargâhı Vedeno'yu ele geçırdiklenni ilan eder. 14 Haziran: 100 kadar silahlı Çeçen, Rus- ya'nın güneyindeki Budennovsk kentine baskın düzenler. Yüzlerce rehineyle kent hastanesını ışgal ederler. 17 Haziran: Rusya Başbakanı VTktorÇer- nomirdin, rehinelenn serbest bırakılması karşılığında Çeçenya ile bir banş antlaşma- sı ımzalanabılecegini açıklar. 18 Haziran: Çernomirdin. direnişçilerin başı Şamil Basayev ıle telefonla görüşür. Ba- sayev, elındekı rehinelenn bır kısmını ve adamlannı Çeçenya'ya götürmek için Mos- kova'dan altı otobüs ister. 19 Haziran: Başkent Grozni'de yeni tur banş görüşmelen başlar. 22 Haziran: Her ıkı taraf da çatışmalann durdurulması ve Rus askerlerinin kademeli çekilmesini öngören bir antlaşmanın ana hatlarını belirler. 3 Temmuz: Çeçen lider Dudayev, Mosko- va'nın. Çeçenva'nın bağımsızlığını tanıma- sı karşılığında Devlet Başkanlığı"ndan çekil- meye hazır olduğunu açıklar. 24 Temmuz: Banş görüşmeleri Çeçenya Cumhuriyeti'nin statüsü konusunda düğüm- lenir. 25 Temmuz: Her iki tarafın askeri sorun- lannın gidenlmesi için görüşmelere bir kaç gün ara venlir. Grozni'de patlak veren şid- detli çatışmalarda en az üç kişi ölür. 26 Temmuz: Rus heyeti başkanı Vyaçes- tav Mikhailov, Rusya'nın siyasi konuiarda anlaşmaya varmadan önce askeri bir antlaş- ma imzalamaya hazır olduğunu bildirir. 29 Temmuz: Banş görüşmeleri yeniden başlar. İLAN T.Ç. EDREMİT İCR\ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRtMENKUL AÇ1K ARTTIRMA SATIŞ İLAN1 İLANEN TEBLİGAT 1994/982 Alacaklı: Vakıf Finansal Kiralama A.Ş. vek. Av. Selçuk Kumaşbay Borçlular. 1- Fügen Fatma Durdağ, Alacahırka Mah. Orhaneli Cd. No: 101 < A Kat: 1 Osmangazı-Bursa 2- Ayşe Mehtap Tansu, Alacahırka Mah. Orhaneli Cad. No: 101/A Kat: 1 Osmanga- zı-Bursa Borç miktan: 4.000.000.000.-TL. Satılmasına karar verilen gayrimenkullerin cinsi, adedi. evsafi: Balıkesir ılı Edremıt ılçesı Tahtakuşlar Köyü Kumluklar mevkıili cılt: 4, sayfa: 355, parsel: 355'te. kayıtlı 11115 m2arsa üzerinde veDumanlı Kızbeldesı lükssahil sitesindebulunanaşağıdaya- zılı taşınmazlar satılıktır. 1 - R/Blok- 3 no'lu dubleks A tıpi 87 m2, denize sıfır, zemin katında salon, açık mut- fak. banyo-WC ve teras, birinci katında 2 yatak odası balkon. ikinci çatı katı-çatı ekı ve teras, zemin döşemeleri seramık duvarlar sıvalı badanalı, doğramalar lüks ahşap. ban- yolar lüks seramik. mutfak dolaplan lüks barbürü ahşap perpolalar mevcut olan taşın- mazın muhammen bedeli 2.000.000.000.- Tüdır. 2- Aynı taşınmaz üzerinde H/blok, 1 no'lu c tipi 44.5 m2 zemin daıre. salon açık mut- fak, 1 oda banyo-vvc ve terastan ıbaret lüks kaliteli malzemeler kullanılmış taşınmazın muhammen bedeli 1.000.000.000.-TL. 3- Aynı taşınmaz üzerinde Hblok 2- nolu B tipi 67.5 m2. birinci ve çatı katında bu- lunan salon ve açık mutfak, banyo-vvc, 2 yatak odası, balkon ve terastan ibaret olan ta- şınmazın muhammen bedeli, 1.500.000.000.- TL. 4- Aynı taşınmaz üzennde H/blok 3 no'lu C tipi salon ve açık mutfak. banyo-vvc. 2 yatak odası balkon ve terastan ibaret taşınmazın muhammen bedeli 1.000.000.000.- TL. 5- Aynı taşınmaz üzerinde H'blok 4 no'lu. B tipi. salon ve açık mutfak, banvo-wc, 2 yatak odası. balkon ve terastan ibaret taşınmazın muhammen bedeli 1.500.000.000.- TL. 6- Aynı taşınmaz üzerinde L"blok- 2 no'lu A tipi dubleks, önünde havuz bulunan ve daha önce sözü edilen yukanda yazılı A tipi dubleksm inşaat özellıklerine sahıp ve özel dekorasyonlan yapılmış olup taşınmazın muhammen bedeli 3.000.000.000.- TL. 7- Aynı taşınmaz üzerinde S/blok 3 no'lu c tipi, daha önce sözü edilen C tipi taşınma- zın aynı inşaat özelliklerine sahıp taşınmaz olup takdir olunan muhammen bedeli 1.000.000.000.-TL. 8- Aynı taşınmaz üzennde. S,l>lok 4 nd'lu B tipi dubleks, yukanda yazılı B tipi taşın- mazın aynı inşaat özelliklerine sahip taşınmaz olup muhammen bedeîı 1.500.000.000.- TL'dir. ' Taşınmazlann satış gün ve saatlen: 1- Birinci satış 4.9.1995 Pazartesi günü Edremit Icra Dairesi önünde açıkarttırma su- retiyle yapılacaktır. a) R/blok 3 no'lu taşınmaz 4.9.1995 günü saat: 10.00-10.15 arası. b) H/blok 1 no'lu taşınmaz 4.9.1995 günü saat: 10.15-10.30 arası, c) RT>lok 2 no'lu taşınmaz 4.9.1995 günü saat: 10.30-10.45 arası, ç) H/blok 3 no'lu taşınmaz 4.9.1995 günü saat: 10.45-11.00 arası. d) H'blok 4 no'lu taşınmaz 4.9.1995 günü saat: 11.00-11.15 arası. e) L/blok 2 no'lu taşınmaz 4.9.1995 günü saat: 11.15-11.30 arası, f) S/blok 3 no'lu taşınmaz 4.9.1995 günü saat: 11.30-11.45 arası. g) S/blok 4 no'lu taşınmaz 4.9.1995 günü saat: 11.45-12.00 arası, Açıkarttırmasuretiylesatılacaktır. Buarttırmadatahmın olunan kıymetin yüzde 75'ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ıle ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahüdü bakı kalmak şar- tıyla 14.9.1995 perşembe günü avnı yer ve aynı saatte ikinci arttınnaya çıkanlacaktır. Bu arttırmada da tahmın olunan kıymetin % 40'ını ve rüçhanlı alacaklılann alacağını ve satış masraflannı geçmesi şartıyla en çok arttırana ihale olunur. 2- Arttırmaya iştirak edeceklenn, tahmın edilen kıymetin yüzde 20'sı nıspetınde pey akçesi veya bu miktar kadar mılli bir bankanın temınat mektubunu vermelerı lazımdır. Satış peşin para iledır, alıcı istediğınde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tel- lâliye resmi, ihale pulu. tapu harç ve masrafları alıcıya aittır. Birikmiş vergiler satış be- delinden ödenir. 3- lpotek sahibı alacaklılarla diğer ilgililerin (Ilgililer tabirine diğer irtifak hakkı sa- hiplerı de dahildir) bu gayrimenkul üzenndeki haklcinnı hususuyla faiz ve masrafa da- ir olan iddialannı dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildırmelerı lazım- dır. Aksi takdirde haklan tapu sicilı ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacak- tır. 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içınde ödenmezse Icra ve Iflas Kanunu'nun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. tkı ihale arasındakı farktan ve yüzde 30 faiz- den alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hıçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tah- sil edilecektir. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesın görebılmesı için dairede açık olup mas- rafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği göndenlebilır. 6- Satışa iştirak edenlenn şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayıla- caklan, başkaca bılgi almak isteyenlerin 994/982 sayılı dosya numarasıyla müdürlüğü- müze başvurmalan ilan olunur. 14.7.995 Basm: 34930 MERSLN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ EsasNo: 1992'1000-875 Davacı Selahattın Sami Yeğen vekili Av. Mutlay Erkoç tarafından davalılar Bercis Contancıoğlu vs. aleyhlerine açı- lan iştirak halındeki mülkıvetin müs,terek mülkıvete çevnlmesi davasının vapılan vargılaması sonunda: Mahkememı- zin 31.10.1994 tarih ve 1992/100-875 sayılı karan ile Mersin Buluklu Köyü, 2 p'aftada bulunan 66-67-68-69-89-90 ve 100 nolu parsellerdeki muris Ali oğlu tbrahim'in payının 80.640'403.200 hisse itıbar olunarak M.K'nin 584/a mad- desi uyannca Ali oğlu tbrahım mirasçılan arasındaki veraserteki iştirak halindekı mülkiyetın müşterek mülkıyete çev- rilmesıne. 5040 hissesinin Hüreyde Babalıklı'va. 1680"er hissesınin Şakir Babalıklı, Zeki Babalıklı. Şerife Köse, Sıd- dıka Babalıklı. Zülfü Babalıklı. Jbrahim Baba'lıklı. Fatma Babalıklı. Mehmet Babalıklı, Hacer Babalıkh'ya, 5040'ar hissesinin Teslime Bolat, Veli Haşim Polat, Arife Bolat. Recep Bolat'a, 3360"ar hissesinin Hacı Mehmet Yılmaz, Ha- cı Ahmet Yılmaz, Ali Ihsan Yılmaz, Bercis Contarcıoğlu. Kevser Erdoğan. Durdu Fatma Uyku'ya, 720'şer hissesinin Ali Ihsan Kurt, Cafer Tayyar Kurt, Nihal Kurt. Sıddıka Nimet Kurt, Cennet Kurt, Emine Münire Kurt, Gülcihan Kun'a, 5040 hissesinin Murat Babalı'ya. 4284 hissesinin Miyase Onlü'ye. 189'ar hissesinin Cevat Babalı. YaşarUlu, Özcan L'lu. Hikmet Ulu'ya, Hikmet Ulu'ya 360'şar tam ve 360'şar çıplak mülkiyet payının Havva Karak. Halıme Babalı, Fatma Lysal. Kerem Babalı, Ali Babalı. Zarife Ongun, Münire Adaman'a, 2520 intifa hakkının Hüsnü kansı Emine Babalı'ya, bakiye48.100 TL harcın davacıdan alınmasına, davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin kendi üze- nnde bırakılmasına karar verilmiş olup, davalılar Nihal Kurt. (Oğuz) Şerife Babalı mirasçılan Miyase Babalı, Cevat Babalı. Şenfe Babalı. Gülcihan Kurt. Şerife Babalı, Bercis Cortancıoğlu, Hacı Mahmut Yılmaz mirasçılan. Nihal Kurt, Fatma Babalıklı. Emine Münire Kurt (Ökten) Gülcihan Kurt'a ilanen tebligat yapılmış olmakla, işbu ilanın yayımlan- dığı tarihten 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına. bu tebliğ tarihinden itibaren 15 günlük temyiz hakkının bulun- masına. bu süre içerisinde temyiz etmedikleri takdirde temyiz etmemiş sayılacaklanna karar verilecegı hususunda davalılara karar tebliği yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. Basın: 33944 ÇAY ASLfVE HUKUK HAKİMLİĞİ'NDEN İLAN 1994/77 Davacı tlknur Arklan vekili Av. Yaşar Alcar tarafından davalı Yunus Arklan aleyhine mahkememıze açılan bo- şanma davasmda davalının adresine çıkanlan tebligatla- nn bila tebliğ iade edildiği, adres araştırmasında davalı- nın adresinin tespit edilemedığinden ilanen tebligat ya- pılmasına karar verilmiş olmakla; Davacı vekili dava di- lekçesinde taraflann evli olup geçımsizlık sonucu Al- man Frankfurt Am Maın'Hochst Sulh Mahkemesi'nce HO 4a 522 2 sayılı karan ile boşandıklannı, müşterek ço- cuk Burcu'nun velayetinın müvekkilıne bırakıldığını iş- bu karann tenfizine taraflann boşanmalarına Burcu'nun velayetinın müvekkilıne bırakılmasına karar venlmesıni talep etmiş olup, ışbu ılan davalı Çorum-Alaca ilçesı Kı- zıllı köyü nüfusana kayıtlı Hüseyin ve Behice'den olma. 9.7.1968 d.lu Yunus Arklan'a tebligat yenne kaim olmak üzere tebliğ olunur ve duruşma günü yerine kaim olmak üzere tebliğ olunur. 5.7.1995 Duruşma günü: 12.9.1995 Dosya No: 1994/77 Basm: 33962 ÇORUM ASLİYE İKİNCİ HUKUK MAHKEMESrNDEN Şayı: 1995-227 Alacaklı Mehmet Öztepe vekili tarafından borçlu Ib- rahım Köylüoğullan aleyhine 2.5.1994 tanzım tanhli 1.7.1994 \ade tanhli 10.000.000 TL.'lık kambiyo sene- dine dayalı 1. Icra Müdürlüğü'nün 1995 '3124 sayılı dos- yası ıle takipli ıflas talebinde bulunulduğu. mahkememiz- de de borçlunun ıflasına karar verilmesi talep edildiği, borçluya çıkanlan ödeme emrinin kesınleştiği anlaşıl- makla tlK'nın 158. maddesi gereğince ıtirazı olanlann mahkememizin 1995/227 sayılı dosyasına ılan tarihinden itibaren 15 gün ıçinde müracaat etmeleri ilan olunur. 30.6.1995 Basm: 33376 DODURGA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NDEN 1995 29 Davacı TKİ Adl. tşletmesı Müdürlüğü vekili tarafından, davalı KadirÇıftçi mirasçlan aleyhine mahkememize açı- lan cebri tescıl davasının yapılan duruşmasında venlen ara kararı gereğince; Davalı mirasçılarından Kadir kızı 1966 dogurhlu Hanıfe Çiftçı (Şirın)'ın adresının meçhul kalması sebebıv le dava dilekçesı. duruşma gün ve saatı- nin kendısme ıfanen tebliğine karar verilmiştır. Davalının mahkememizde duruşmanın bırakıldıSı 16.8 1995 tarı- hinde hazır bulunması veya kendisinı Bir vekil ile temsil ettırmesı, aksı takdirde duruşmaya gıyabında devam olu- nup karar verilecegı hususlan dâveîıye tebliği yenne ka- im olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 5.7.1995 Basın: 33383 BAŞBAKANLK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL GÜMRÜKLERİ BAŞMÜDÜRLÜĞÜ Sayı: HİK: 10/12196 (89)-7676 Istanbul 1. AsliyeCeza Mahkemesı'nin E: 1989-547, K: 1992/112 sayılı, 02.03.1992 günlü karan uyannca idaremıze. 643.000.- TL para cezası {jdemeye yükümlü Hacı Bekır Çoban ve Mustafa Sincar kararda belırtilen adreslerinde bulunamadıgından mezkûrpara cezası tah- sil edilememektedır. Tebligata esas olacak başkaca bir ad- res bilınmedığınden 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28. ve 29. maddelerine göre ilanen tebliğine karar veril- dığinden tebligat yerine kaim olmak üzere tebliğ olunur. Basm: 34917 MERSİN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ Dosya No: 1995.60 Mersin Aslanköy kasabasının Köyıçi mev kiinde bulunan \e tapuda 2 pafta. 896 parsel numarasında kayıtlı 1048 mN'lik taşınmazın 1 2 hissedan 1330 D.'lu Ayşe Yıldınm mirasçısız olarak ölmüş olmakla M.K. gereğince mırasının Hazıne'ye verilmesi hakkında açılan dav a nedeniyle: 1330 D'lu lbrahim kızı Ayşe Yıldınm'ın mirasçısı olduğunu id- dıa edenlenn ıbraz etmek istedıkleri delıl ve belgelerini mahkememize göndermeleri. ya da tüm delillen ile (vera- set belgesi ile) birlikte duruşmanm atılı bulunduğu 28.9.1995 günü saat 9'da mahkememizde hazır bulunma- lan, gelip de beyanda bulunmadıklan takdirde yokluklann- da yargılama yapılıp karar verilecegı hususu ilanen tebliğ olunur. Basın: 34424 DU\1JRU AYDES SULH HUKUK MAHKEMESİ ..Esas: 1992 1671 Davacı Üzeyir Özaydın vekili Av. Hüseym Izgi tara- fından Ali Çamcı mirasçılan aleyhine açılan men'i mü- dahale ve kal davasının yapılan vargılaması sonunda ve- rilen karar gereğince: Davacı tarafından açılan davanın kabulüne. Aydın Mesudiye Mah. Çankaya Cad. pafta 93, ada 452, parsel 32"de kayıtlı 25'163 arsa paylı davacıya ait 3 no'lu bağımsız meskenin 50 m2 genışliğindeki ek- lentisı durumundakı kömürlüğe davalılann duvar çek- mek suretiyle yaptıöı müdahalenin men'ine. inşaatının > ıktırılmasına. bakiye harcın 112.650 TL -3.081.500 TL mahkeme masraflannın ve 55.000.- TL vekâlet ücretı- nin dav alılardan müştereken ve müteselsilen alınması ve Aydın Mesudiye Mah. Ketner yolu üzeri 51 küme evle- ri, no 162 adresinde bulunan Ayhan ve Aydan Çamcı 'ya tebligat açık adreslen tespit edilemedığinden bu karann tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen duvurulur. 20.6.1995 Basın: 35072 TURNIKE SEMİH GUıYVER Içimizdeki Şeytan Yağmurlar tufan halinde boşandı, seller bastı; ev- ler, tarlalar, yollar çamur altında kaldı. insanlar enkaz altında kaldı. Sonra cehennemi havalar insanlan ka-' vurdu, rutubet en üst düzeye çıktı. Amerika'da yüz-- lerce kişi öldii. "Ozon deliğibüyüdü" dediler. "Sıcak Avrupa 'ya geliyor" diye tahminlerde bulundular. Rus ilim adamları Türkiye'ye haber gönderdiler "Dikkat- li otun, çöl sıcaklan s/ze de gelecek." Istanbul'u, Se- nirkent'i, Karadeniz kıyılarını sularbasmıştı. "Demek ki arkadan sıcaklar Türkiye 'yi de kavuracak "diye dü- şündüm. Sıçak ve rutubetten çok korkanm. Bunun için yaz aylarında Ankara'ya takılıp kalıyorum. Hemen Mig- ros'a koştum. "Raks"marka küçük boy beyaz bir vantilatör satın aldım. Fiyatı birkaç günde 300 bin li- ra artmıştı. Salonun bir köşesine itina ile yerleştirdik. Çöl sıcağını beklemeye başladık; gelmedi, galibageJ-" meyecek. Vantilatör, köşesinde boş bir vazo gibi du- ruyor. Ankara'da her gün biraz yağmur serpiyor. Ha- raret 25 dereceyi geçmiyor. Belli olmaz, belkı öldü- rücü sıcaklar "birden ansızın gelebilir". Millet Meclisi'nde anayasa değişikliği müzakerele- rini ve oylamaları büyük heyecanla izledim. Bazen umutlandım, bazen karabasanlann içinde kaldım. Refah Partisi'nin sözcüsü son gün durumdan hoş-- nutluğunu rahatlıkla açıkladı: "Bu anayasayı değiş- tiremeyeceksiniz." Şevket Kazan'a inandım. TV'nin' düğmesine bastım. Sabahleyin haberi aldım. Deği- şiklikler 360 oyla kabul olunmuştu. Şaştım kaldım. Parti liderleri birbirlerinı tebrik ettiler. Herkes sonucu ayakta alkışladı. Refah tek başına kalmış, ret oyu ve- ren 32 milletvekili adeta taş kesilmişti. : Bazıgazeteler, "demokrasinin büyükzaferi"dedi-' ler. Bazıları sonucu küçümsediler. TV kanallan farkh yoaımlar yaptılar. Avrupalılar kimi gazete haberleri- negöreyapıianı beğenmişlerdi. Gümrük biriiğinin ka- pısı artık aralanmıştı. Başka gazeteler neticenin Ba- tılılan tatmin etmeyeceğini yazdılar. Medya ne zaman doğruyu yazıyordu ki? Istan- bul'da CHP seçimlerini Baykalcılar mı kazanmıştı? Bir gazeteye göre "evef", bir diğerine göre "hayır". Ga- latasaray futbol takımı Erzurum'da "doğunun güne-'. şi" mi olmuştu, yoksa sapır sapır dökülmüş müydü? Ali Kırca, Sezen Aksu'yu haberierin içine almakla Türk kürtürüne büyük hizmet mi etmişti? Yoksa TV haberciliğinin canına mı okumuştu? Amerika'nın Tür- kiye'ye kiraladığı iki tanker uçağı, Türk Hava Kuvvet- leri'ne büyük bir katkı mı sağlamıştı? Yoksa Ameri-, kalıların izni olmadıkça havalanma olanağı bulunma- yan bu iki uçağa özel merasimle Cumhurbaşkanf nı çağırmak anlamsız bir gösteriş miydi? RTÜK Başkanı Ali Baransel, iyi bir hukukçu ve dürüst bir bürokrat mıydı, yoksa televizyon özgüriü- ğünü hiçe sayan bir demokrasi düşmanı mı? Herkesin bir görüşü, bir değerlendirmesi var: He- saplı veya samimi. Azerbaycan'ın VVashington Büyükelçisi, Amerika- lılara Türkler ve Iranlılan şikâyet etmiş, bu iki komşu- lanna itimat gerekmediğini söylemiş. Aynı günlerde Bakü'de Çiller ile Aliev sarmaş dolaş olmaktaydılar. I Arkası 17. Sayfada •i GAYRIMENKULUN AÇIK ARTTIRMA İLANI ALANYA 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN 1994'12 l.Ş. Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cınsi, kıyme- ti, adedi, evsafi: 1- Alanya Kellerpınan Mah., 630 ada, 4 parselde kayıtlı 903 mN mıktarlı arsa özellıği taşıyan elektrik su ve yol imkânlan mevcut olup 5.500.000.000 TL muhammen bedel üzerinden satılacaktır. IMAR DURUMU: TAKS 0.35 KAKS 1.40 emsalli 4 katlı bölgede ifraz edilmez. SATIŞ SAATl: 10.00-10.10 2- Alanya Kellerpınan Mah.. 607 ada, 2 parselde ka- yıtlı, 1302 mSl mıktarlı arsa özellıği taşıyan, halen üze- rinde bulunan 3 katlı yığma kargın evın her katta 1 daıre- den 3 daıre vardır, binanın arsa değeri ile birlikte değeri 2.250.000.000 TL'sı. diğer kısımlar ise 8.000.000.000 TL'sı olup toplam 10.250.000.000 TL'sı muhammen be- del üzennden satılacaktır IMAR DURUMU: TAKS 030, KAKS 1.80, emsalli 6 katlı bölgede mın. parsel 500 mN olmak kaydı ile ifrazı yapılabilir SATIŞ SAATl: 10.15-10.25. 3- Alanya Kellerpınan Mah. 784 ada, 2 parselde ka- yıtlı 401 mN miktarlı arsa özellıği taşıyan elektrik, su ve yol imkânlan mevcut olup 1.500.000.000 TL'sı muham- men bedel üzennden satılacaktır. IMAR DURUMU: TAKS 0.30, KAKS 1.80. emsalli 6 katlı bölgede ifraz edilemez. SATIŞ SAATİ: 10.30-10.40. 4- Alanya_ Kellerpınan Mah. 785 ada. 4 parselde ka- yıtlı, 944 mN miktarlı içerisinde iki adet bina olan Meh- met Ermiş'e aıt yığma B.A. taşıyıcı sıstem üzerine yapı- lan bodrum kat 75 m2. zemin 78 m2 olup 600.000.000 TL; Hüseyin Errruş'e aıt olan bina ise yığma iki katlı, ze- min kat 40 mN, l'inci kat 77 mN alanlıdır. mesken ola- rak kullanılmaktadır. 650.000.000 TL'sı değertaşır. arsa özelliğı taşır; elektrik, yol ve su imkânı mevcuttur. bu hu- suslar nazara alındığında diğer kısımlar 7.000.000.000 TL'sı ve evlerle birlikte toplam 8.250.OO0.OOO TL'sı mu- hammen bedel üzerinden satılacaktır. IMAR DURUMU: TAKS 0.30, KAKS 1.80 emsalli al- tı katlı bölgede ifraz edilemez. SATIŞ SAATl: 10.45-10.55. SATIŞ ŞARTLAR1. l'ıncı satış 04.09.1995 günü Alanya Belediyesi'nde Mezat salonunda açık arttııma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmın edilen kıymetin % 75'ıni ve satış mas- raflannı geçmek şartı ıle ihale olunur, böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şar- tı ile 14.09.1995 günü aynı saatte ve aynı yerde ikinci art- tırmaya çıkanlacaktır Bu arttırmada muhammen bede- lin % 40'ını ve satış masraflannı geçmesi kaydı ile alıcı çıkması halmde satılacaktır. Böyle bedelle alıcı çıkmaz- sa satış düşer. Arttırmaya iştirak edeceklerin muhammen bedelın % 20'si nıspetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır Satış peşın para iledir, alıcı istedığinde 20 günü geçmemek üzere mehıl venlebilır. Tellaliye resmı. ihale pulu. katma değer vergisi. tapu harç ve masraflan alıcıya aittir. Birik- miş vergiler satış bedelınden ödenir. Şartname ılan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı venldığı takdırde isteyen alıcıya bır örneği göndenlır. Satışa iştirak edenler. şartnameyi görmüş ve mün- derecatını kabul etmiş sayılacaktır. Başkaca bilgi almak ısteyenlenn 1994' 12 l.Ş. sayılı dosya numarası ıle müdür- lüğümüze başvurmalan ilan olunur. 10.07.1995 Basın: 33952 Vatanseverler, insanlar, doğaseverler, toprak erozyonu size sevebileceğiniz hiçbir şey bırakmıyor. T.E.MA Türkiye Erozyonla Mücadele. Ağaçlandırma ve Doğal Varlıklan Koruma Vakfı Tel.: (0212) 281 10 2 268 09 85
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog