Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

31 TEMMUZ 1995 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER Değer, yeniden CHPII Başkanı • DÎYARBAKIR (AA) - Cumhuriyet Halk Partisi Diyarbakır II Başkanlığı'na, avukat Mesut Değer yeniden seçildi. Yönetim kurulu üyeliklerine de şu isimler getirildi: "Sadık Bayuk, Şerif Doğru, Abdurrezzak Adlı, Feyzullah Doğru, Muhurtin Balçuk, Yaşar Demirkol, Nızamettin Büyükçicek, Kasım Çetinkaya. Kamil Akan. ;"eysi Aydın, Halil Alaydın, Cengiz Aksoy, Behçet Duran, Bahri Erkaplan, Şükrü Erciyes, Ramazan Bıldik, Zafer Gür. Ali Demirel, Faruk tğin. Taşkın Kaynak. Yaşar Keskin, Ali Bayraktar, Hasan Yıldınm, Selahattin Yalçın. Talat Yıldınm. Basn Şehir. Haşim Özkoyuncu, tzettin Yumlu, Faik Okur, Nurten Tapan, Recep Yavuz, Vahit Yiğit." Demokrasi kör-topal geldr • KOCAELİ(AA)-CHP Ankara Milletvekili Mümtaz Soysal, demokrasi korkusunun yenilmeyecek bir korku olmadığını belirterek. "Demokrasi Türkiye'ye kör-topal geldi, bundan sonra biraz daha iyi gidecek" dedi. Değirmendere 11. Fındık ve Kültür Sanat Festivali kapsammda düzenlenen "Demokratıkleşme Korkusu" konulu panelde konuşan Soysal, anayasa degişikliğı, Türkiye'ye demokrasınin yerleşmesi, partilerin yapısı ve eğitim konulanndaki görüşlenni açıkladı. DDP:Bizsolbir partîyiz • ANKARA (ANKA) - Yargıtay Cumhuriyet BaşsavcılıgYnın Kürt sorununa ilişkin görüşlerinin bölücülük oldugu gerekçesıyle kapatılması içın dava açtığı Demokrasi ve Değişim Partisi (DDP) yöneticileri Anayasa Mahkemesi'nde yaptıklan savunmada partilerini "demokratik nitelikli sol bir parti" diye savundular. Partinin kapatılması için haztrlanan iddianamenin "Aristo mantığı" şeklinde nitelendiği savunmada, sürekli demokrasinin vazgeçilmez unsurlan şeklinde tanımlanan siyasi partilerin Türkiye'de '"ilk vazgeçilen kurumlar" oldugu belirtildi. Beyoğlu'nda silahlı kavga • İstanbul Haber Servisi - Beyoğlu Küçükparmakkapı Çukurçeşme Sokak üzerinde bulunan Has Adana Kebap Lokantası'nda önceki gece saat 03.30 sıralannda çıkan silahlı çatışmada Hanefi Ikincisoy, Seyithan Polat, Ihsan Eleftoz. Mehmet 'hsan Akdeniz ve Cener Pinç yaralandı. Yaralılar Taksim llkyardım Hastanesi"ne kaldınlarak teda\i altına alınırken tkincisoy yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtanlamayarak yaşamını yitirdi. Taili meçhul raporu' kltap oldu • İstanbul Haber Servisi - Birleşik Sosyalist Parti. (BSP)TBMMFaili Meçhul Cinayetleri Araştırma Komisyonu'nun taslak raporunu 328 sayfalık kitap halinde yayımladı. BSP İstanbul 11 Başkanı Erdal Kara, raporda gerçeği yansıtmayan birçok unsur bulunduğuna dikkat çekerek "Ama bir gerçek, rapora bütün çıplaklığı ile yansımış durumda. Rapor devlete ayna tutuyor" dedi. Rapora önsöz yazan avukat Engin Cinmen de raporun kamuoyunda bir süre tartışıldıktan sonra unutulduğunu kaydederek 'faıli meçhuller' adlı ciddi engelin aşılamaması halinde demokrasi ve hukuk devleti idealine ulaşılmasımn mümkün olmadığını belirtti. Şehit er toprağa verildi • İstanbul Haber Servisi - Van'ın Başkale ilçesine bağlı Aydemir Jandarma Karakolu'nda görevliyken teröristlerce şehit edilen Jandarma Er Vedat Atik, dün Levent Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından, Edimekapı Şehıtliği'nde toprağa verildi. Bavyera İçişleri Bakanı, Cumhuriyet'e açıkladı: Avrupa uyuşturucu trafiğini PKK yönetiyor ETOİIL,PKK tekelinde• Alman makamlan PKK'yi "terör örgütü ve uyuşturucu kaçakçısı çete" olarak değerlendiriyor. METtN DALMAN BONN/MÜNİH - Alman- ya"nın Bavyera eyaleti İçiş- leri Bakanı Günther Becks- tein ve Almanya Federal İçişleri BakanlığVnın uyuş- turucudan sorumlu müste- şan Eduard Lindner Av ru- pa'daki uyuşturucu pıyasa- sının terör örgütü PKK'nın eline geçtiğini öne sürdüler. Beckstein PKK ıçin "terör örgütü ve uyuşturucu ka- çakçısı çete" dedi. Son iki yılda Avrupa'da ortaya çıka- nlan uyuşturucu kaçakçılı- ğı olaylanndan 30"unda P- KK mılitanlannın yakalan- dığı bildirildi. Almanya'da- ki güvenlik birimlerine göre Avrupa'da PKK adına uyuş- turcu trafiğini yönlendiren kişıler arasında PKK lıderi Abdullah ÖcalaıTın kardeşi Osman Öcalan da yer alıvor. PKK'nin uyuşturucu tra- fiğindeki rolü konusunda Cumhuriyet'e özel demeç veren Bavyera eyaleti lçişlen Bakanı Günt- her Beckstein "Bize ulaşan verilere göre P- KK'nin gettrleri arasında uyuşturucu rica- retinden elde edilen on milyonlarva mark tutanndaki kazanç önemli bir yer tutmak- tadır. PKK üyelerinin uyuşturucu kaçakçı- Itğı ve satışı konusunda faaliyette bulunduk- lan artık kesin" dedi. Beckstein, "Güvenlik birimleri uyuş- turucu kaçakçılığı yapan PKK militan- Almanva. bir zamanlar kucak açtığı PKK militanlannın gerçek yüzünü yeni gördü. larının bunu bireysel bir eylem olarak değil örgiite ciddi kazanç kapısı varat- mak anvacıvla yaptıklarını belgelemeye çalışıyorlar. PKK'nin üst düze> \etkili- leri ise bu noktava büvük önem veriyor ve örgütün kaçakçılıkla bağının deşifre edilnıemesine çalıştıyorlar" diye konuş- tu. Aynı konuda açıklamalarda bulunan Al- manya Federal içişleri Bakanlığı'nın uyuş- turucudan sorumlu müsteşarı Eduard Lindner ise şunlan sövledı: "Uyuşturucu kaçakçılığının genellikle eroinin Avrupa'ya getirilmesi ve pazarlan- ması konusunda vogunlaşmaktadır. L'yuş- turucu kaçakçılan örgütün silahlı militan- ları tarafından korunmaktadır. \>nca P- KK uluslararası kaçakçı şebekelerinden pa> almaya çalışmaktadır" dedi Türk \e A\rupalı gü\enlık birimlerinin ortak çalışması sonucu uyuş- turucu trafiğinde rol alan PKK'li mılitanlann adlannm tek tek belirlenerek haklann- da uluslararası düzeyde taki- bat yapıldığı öğrenildi. Al- man güvenlik birimlerinin kayıtlannda uyuşturucu tra- fiğinde rol aîan PKK'liler arasında Ferhat kod ısimli Osman Öcalan'ın da adı bu- lunuyor. PKK'nin Iran so- rumlusu oldugu sa\ lanan Osman Öcalan'ın lran'ın Af- ganistan sınınndakı Beluci- ler"den alınan uyuşturucunun Avrupa'ya sevkıyatmı yürüt- tüğü öne sürülüyor. Alman kaynaklara göre PKK'nin yönlendırdiği uyuşturucu trafiğinde Avru- pa sorumlusu olarak Meh- met Uzun adlı kişi gösterili- yor. Uzun, Kürdistan Ulusal Kurtuluşçulan - Merkez Ka- nat (KUKMK) örgütünün merkez komite üyesı ve Se- lim, Avukat ve Hüseyin kod adlannı kullanıyor. Örgüt tarafından Avru- pa'ya getirilen eroinlerin Al- manya'da örgütün Tilki Se- lim kod isımlı Selim Çürük- kaya ve Mustafa Karasu ta- rafından koordıne edildiği belirtiliyor. Alman makam- lan PKK militanlarının uyuşturucu pazarlanmasında yer aldıklan yolunda çok sayıda kanıt olduğunu belirti- yorlar. Resmi kayıtlara göre son 2 yılda Av - rupa çapında PKK militanlannın uyuşturu- cu satışı sırasında yakalandıklan 30'u aş- kın olay belirlendiğine dikkat çekıliyor. Al- man güvenlik birimleri yaptıklan açıkla- mada uyuşturucu kaçakçılığından yakala- nan kişilerin verdikleri ifadelerde PKK üyelıklerini saklamadıklannı belirtıyorlar 6 Süreldi öKûıı korkusu yaşıyoriar' Zübeyde Hanım Şehit Analarını Koruma Vakfı raporu, Güneydoğu'dan dönen askerlerin çoğunda ciddi psikolojik sorunlann bulunduğu, tedavi olmalan gerektiğini ortaya çıkardı • Başbakan Tansu Çiller'e de bir rapor halinde sunulan çahşmada, "Askerlerimiz tezkere alıp döndükten sonra, ölüm korkusunu içlerinden atamıyorlar. Bu yüzden pek çoğu silah almak istiyor. îçlerinde isimlerini değiştirmek isteyenler bile var. Gök gürültüsü, egzoz patlaması veya arkadan birinin bağırması kendilerinde büyük korku ve panik yaratıyor" görüşüne yer verildi. ERGUN AKSOY ANKARA - Başbakan Tansu Çil- ler'ın öncülüğünde kurulan Zübeyde Hanım Şehit Analannı Koruma Vakfı tarafından yapılan bir çalışmada. Gü- neydoğu'daki terörortamındagörev ya- pan asker ve emniyet mensuplannın çe- şıtli psikolojik sorunlar yaşadıkları sap- tandı. Rapor halinde Başbakan Çiller'e de sunulan çahşmada. ergenlikten yenı çıkmış gençlerın. Günevdoğu'dakı gö- revleri sırasında 'kimlik bunalımı' va- şadıkları vurgulandı. Raporda, "Asker- lerimiztezkerealıp döndükten sonra bi- le sürekli izlendikleri ve öldürülecekleri korkusunu içlerinden atamıyoriar. Sü- rekli tetikte bekledikkri için silah edin- mek istiyoriar. İçlerinde isimlerini de- ğiştirmek isteyenlervar. Gök gürültüsü, egzoz patlaması veva arkadan birinin bağırması kendilerinde büyük korku yaratıvor. Sürekli olaraktedirgin bir hal- "devaşıjorlar'" saptamalarında bulunul- du." Başbakan Çiller'in öncülüğünde ge- Erbakati: Konya başşehir olacak KONYA (AA)-RPGe- nel Başkanı NecmettinEr- bakan, u Kon\a. kısa süre- de kurulacak olan İslam birieşmiş milletierinin baş- şehri olarak hazuianmak- tadır" dedi. Erbakan. dün, Konya'da üç gündür devam eden 8. dönem RP'li Belediye Başkanlan Koordinasyon Toplantısı'nın son oturu- muna katıldı. Ardından MKYK toplantısına baş- kanlık etti. RP'nin vakıt kaybet- meden iktidara gelmesi gerektiğini savoınan Erba- kan. hükümeün işsizliğin çözümünde, terörle müca- delede. halkın daha iyi şartlara kaviişmasında ve diğer konularda hiçbir ba- şan gösteremediğini iddia etti. Öte yandan Konyas- por'un açılış törenine ka- tılan Erbakan burada yap- tığı konuşmada. "Konyas- por ikinci ligde değil, birin- ciligdede şampiyon olma- lı hatta düma şampiyonu olmalı" dedi. Erbakan da- ha sonra topa vurup ilk başlangıcı yaptı. Yıimaz, Karadeniz gezisinde selden zarar gören halkla görüştü. *RP, uzlaşmadanyana olmadı' çen yıl kurulan Zübeyde Hanım Şehit Analannı Koruma Vakfı'nın "Gazi Bi- rimi" tarafından yapılan çahşmada. Gü- neydoğu'da terör ortamında görev ya- pan askerlerin psikolojik sorunlan ko- nusunda çeşıtlı bulgular saptandı. Çiller'e sunulan raporda, 1984 yılın- dan bu yana Güneydoğu'da süren terör olaylarında gazi olmuş ordu ve emniyet mensuplannın çeşitlı psikolojik ve sos- yal sorunlar yaşadıklan belirtildi. Güvenlik güçlerin yaşadığı bu sorun- lara en kısa sürede çözüm bulunması- nın gereklıliğıne yer verilen raporda. şöyle denildi- •*ÇÖ7Üniİerden bir tanesi her türlü sonına cev'ap vere- bilecek bir rehabilitasyon merkezi kurulnıasıdır. Diğer çözüm ise, rehabilitasyon merkezi ile eszamanlı olarak toplumu bilinçlendirip. daha duvarlı hareket etmelerini sağtamaktır. 20 vuşlannda er- genlik döneminden yeni çık- mış >e kimliklerini yeni bul- maya çalışan gençlerimizde, Günevdoğu'da PKK terör örgütünün yaşattığı kan ve vahşet, kimlik bunalımı >ara- üyor. Görev lerini yerine geti- rirken birlikte göre\ >aptığu yeri geldiğinde ailesinden bi- İe daha > akın oldugu, maddi- manevi her şeyini pavlaştığı arkadaşlannın şehit edilme- leri \eva sakat kalmalan on- lan daha da öfkelendirmek- te ve kinlendirmektedir." Askerlerin, çeşıtlı uzuv ve organlannı kaybettikten son- ra yeni durumlannı kabullen- mekte zorlandıklan kavdedı- lerek. "Gazi sıfatını kazan- malan. onlann vatan için kav bettikleri uzuv ve organ- lannın eksikliğini hisstttirmi- yor. Ancak. sivil havata geri döndüklerindefıziksel olarak akthitelerini eskisi gibi yeri- ne getiremediklerinde bu ger- TR\BZ,ON (AA) - Anavatan Par- tisi (ANAP) Genel Başkanı Mesut Yıimaz. Refah Partisi'nin sürekli kavgacı bir ortam yarattığını söyle- yerek "RP, anayasa değişikliği sıra- sında oldugu gibi, hiçbir zaman uz- laşmadan yanaolmamıştır''dedi Do- ğu Karadeniz gezısıni sürdüren Me- sut Yıimaz. Trabzon'da yayın yapan yerel bir tele\ izyon kanalında yaptı- ğı konuşmada. RP ve Erbakan'ın kü- çük parti menfaatlan için dini kullan- dığı ve büyük istismarlar yaptığı gö- rüşlerini vineleyerek şunlan söyle- di "Anayasa'nın 24. maddesinin de- ğiştirilmesini RP'den önce biz savun- duk-AncakTürkiye'nin demokratik bir adım atmasının önüne geçerek bunu RP gibi 24. madde şarrına bağ- lavamazdık. Böv le vapsav dık dernek- ler. gençler ve kadınlan cezalandır- mış olurduk." Yıimaz. Türk halkı- nın. birtakım değerlerle siyasi amaç- lar uğruna oynanmasını kabul etme- dığıni. bunlan sürekli polemik yap- manın. toplumun huzuru açısından doğru olmadığını kaydetti. Kombinalar özelleştirildikten sonra CHP, koalisyon ortağını eleştirdi: Bazı tesisler ev fiyatına satıldıANK\RA (Cumhuriyet Bürosu) - Hükümetin, özellikle tanm ve hay\ancılığın temelıni oluşturan kurumlan satışa çıkarmasına koalisyonun küçük ortağı CHP'den gecikmeli olarak eleştiri geldi. ÇHP Genel Sekreter Yardımcısı Birgen Kekş. Et ve Balık Kurumu (EBK) kombinalannın ıhalesinın tamamlanmasının ardından, bazı tesıslerin büyük kentlerde bir ev fiyatına satıldığını söyledi. Keleş, birçok satışın Bakanlar Kurulu'nun bilgisi dışında gerçekleştiğini belirterek denetımsiz ve hızlı özelleştirmenin amaç olamayacağını söyledi. 5 arsası daha önce satılan EBK'nin 11 kombınasının satışıyla sonuçlanan ihalenin ardından GHP'den eleştiri geldi. Birgen Keleş, dün düzenlediği basın toplantısında. tanmla uğraşan yüzde 44'lük nüfus kesıminın milli gelirden aldığı payın. 1980 sonrasında izlenen politıkalarnedeniyle sürekli azaldığını ve yüzde 15'lere düştüğünü vurguladı. SEK ve EBK'nin satışını kastederek özelleştirme kapsammda yapılan bazı uygulamalann tanm ve hayvancılık sektörünü olumsuz etkilediğıne dikkat çeken Keleş. bu alanda kaydedilecek olumlu gelişmelerin terörle mücadele ıçin de önemli olduğunu söyledi. Birgen Keleş. Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun (ÖYK) aldığı bırkararla 75 mılyar liraya kadar olan özelleştirme ıhalelerinin onaylanmasının Özelleştirme Idaresı Başkanlığı'na devredildığini anımsatarak "Bövlece pek çok özelleştirme işlemi Bakanlar Kurulu'nun haberi olmadan kesinleşebilecektir. Nitekim son günlerde satılan EBK tesislerinin çogunun değeri, birkaç istisna ile 75 milvar liranın altında kalnuştır^dedi Birçok tesısın. büyük kentlerde bir e\ fiyatına satıldığını ıfade eden Keleş. *1980'den sonra uygulanan politikaların çökerttiği tanm ve havvancılık, toplumu, üretki, tükttici ve çalışan kesimler olarak ilgilendirdigi gibi, Avrupa Biriiği ile ilişkiler ve Güneydofu Onanm Projesi açısından da büyük önem taşımaktadır. Hızlı ve denetimsiz özelleştirme, tanm ve ha>\ancılığı geliştirmek için devletin etkin bir şekilde devreyegireceği umudunu yaratan açıklamalarla da çelişkilidir'" diye konuştu. çeğin farkına varıvoriar" denildi. Olüm korkusu Raporda gazı olan askerle- rin. geri döndüklerinde çev- relerinden anlayış. saygı ve sevgı bekledikleri beîirtile- rek. şu görüşlere yer venldı: "Vatanın bölünmez bütünlü- ğü için verdikleri mücadele- den dolavı toplum tarafından takdir edilmek istiyorlar. Du- rumlannı tekrar tekrar an- latmak zorlanna gidiyor. Ga- zilikleri ile öv ünen değerii va- tan evlatlan aile sahibi olmak istediklerinde, sakat olarak değerlendirümekten ve bu se- bepten dolavı da evlenmekten çekiniyorlar. Döndükten son- ra bile izlendikleri, öldürüle- cekleri korkusunu içlerinden atamıyoıiar. Sürekli tetikte bekliyorlar. Bu yüzden çoğu silah edinmek istiyor. İsimle- rini bile değiştirmek isteyen- ler var. Yüksek sese karşı çok duvarlı ounuşlar. Gök gürül- tüsü,egzozpatlaması ve>a ar- kadan birinin bağırması ken- dilerinde büv ük korku ve pa- nik yaratıyor. Sürekli olarak tedirgin bir halde yaşıyorlarf POLİTİKA GÜNLÜĞÜ HİKMET ÇETtNKAYA Özel lim... Tunceli'de yaşananlan biraz kuşku, biraz da üzün- tüyle izliyoruz... Acaba PKK, Tunceli'yi niye seçti? Bu sorunun yanıtı apaçık ortada. Çünkü Tunceli demokrat, ilerici bir kent. Yıllardır iki milletvekili çıka- ran Tunceli'de ne merkez sağ partiler ne de şeriatçı ve ırkçı partiler milletvekili çıkarabildiler. * PKK terör örgütü, bilerek Tunceli'yi seçti ve 1994 yılı Ekim ayında yörede köy, orman yangınları başla- dı. Tunceli milletvekilleri Kamer Genç ve Sinan Yer- likaya. Tunceli üzerine oynanmak istenen oyunu bir yıl önce dile getirdi. İki milletvekili, Tunceli yöresinde yaşayan ınsanlarımıza uygulanan 'gıda ambargo- su'nun ileride getireceği sakıncaları anlattı. Tunceli'nin dağ köyleri boşaltıldı, bölgeye 'çadır- kent'\er kuruldu. 'Faili meçhul' cinayetler, gözaîtında kayıp savları giderek arttı. Sonunda CHP Genel Sek- reter Yardımcısı ve Tunceli Milletvekili Sinan Yerlika- ya aynen şöyle konuştu: "Hiçbir önlem alınmıyor. Bu yüzden Birieşmiş Mil- letler'e (BM) başvuracağım..." Tunceli'de, 2 temmuz akşamı üç özel tim görevlisi PKK tarafından şehit edilince ortaya ibret verici bir gö- rünüm çıktı. Özel tim görevlileri kenti bastı, araçların ve evlerin camlarını kırdı, hastane personelini dövdü. Biz bugüne dek Tunceli'de yaşanan 'acı olaylara' ilişkin çok yazı yazdık. Tunceli'de yaşayan insanlan- mızın 'PKK terörü ve özel tim görevlileri' arasında sı- kışıp kaldığını belırttik. Ama sonuç bugüne dek hiç de- ğişmedi. Bugün Tunceli'de sahneye konulan oyun, Sıvas'a da sıçradı. Aynı tezgâh Erzincan ve Kahramanmaraş yöresinde uygulanmaya konuldu. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine bağlı Küçük- cennetpınar Köyü'nde arama yapan özel tim görev- lileri. Mustafa Dölek adlı yurttaşımızı neden öldür- dü? Özel timin Sıvas'ta köy ve orman yaktığı, insan- lara PKK'li gibi davrandığı ıddia edildi. Geçmişte Van'da kimi CHP'lilerin evleri kırmızı boyayla niçin işaretlenmişti? • • • 1990 yılıydı. Diyarbakır'da Vedat Aydın öîdürül- müştü. Biz aynı gün Ankara'dan uçakla Diyarbakır'a gitmiştik. Aksamüstü Diyarbakır'ın en işlek caddesin- de, Ergün Aksoy'la dolaşırken üç özel tim görevlisi- nin hızla üstümüze yürüdüklerıni gördük. Hemen ke- nara çekildik. Onlar hiç umursamayıp bize 'omuz vu- rarak' geçip gittiler. Ergün şöyle dedi o an: "Abi bunlar hep böyle. Gazeteci olduğumuzu (Er- gün 'ü tammışlar) anlayınca olay çıkarmak istediler. lyı ki sesetmedin..." Biz bu olayı aym gün Cumhuriyet Diyarbakır Büro- su'nu ziyaret eden SHP'Iİ Hikmet Çefcn ve Abdül- kadir Ateş'e anlatmıştık. Unutmadım, Hikmet Çetin o gün şöyle demiştı: "Haklısınız. Halk bunlara Rambo diyor. Rambolar her yurttaşı potansiyel suçlu görüyor. Çözüm de- mokraside. SHP iktidara gelirse bunlann hepsini çö- zecek..." Aradan beş yıl geçti. Şu anda CHP hükümet orta- ğı. Hikmet Çetin ise hem CHP Genel Başkanı hem de Başbakan Yardımcısı. Özel tim, Güneydoğu'da bir siyasal partinin 'vuru- cu timi' gibi görev yapıyor... • • • Güneydoğu'da tütün vurgunundan elde edilen tril- yonları paylaşanlarkimlerdir? Uyuşturucu, silah vesı- gara kaçakçılığından pay alanlar kimlerdir? Işte yanıtlanması gereken sorular bunlardır... Tunceli'de "Komünist Vali defol" diye bağıran.'o- lay çıkaran özel tim çekilip yerine bir başka grup ge- liyor. İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin açıklaması- na göre Tunceli'de 'Bir bardak suda fırtına kopartıl- mak' isteniyor. Kimi gazeteler ve yazariar 'Tunceli'yi kaşıyor', olayı bir başka noktaya çekiyor. Biz yetkilelere şu soruyu yöneltebilir miyiz: "Özel tim laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin valisine 'Komünist vali' deme cesaretini nereden alı- yor? Özel tim görevlileri devlet memuru değil mi?" Sık sık görüştüğümüz CHP'li Sinan Yertikaya'nın şu sözlerine kulak verin öyleyse: "Özel timin gözünde her Tuncelili yurttaş, her laik devlet memuru dinsizdir, komünisttir..." Irkçı ve şeriatçı bir söylem değil midir böyle bir ba- kış? RP'nin yükselişi de kimi siyasilerin -ANAP, DYP, MHP içinde- bu söylemlerinden kaynaklanıyor ve böylece bu saydığımız partiler, Refah'ın ekmeğine yağ sürüyor... 144 mahkûm nakledildi Cezaevinde 29 cep telefonu bulundu • Bayrampaşa Cezaevi'nde. son günlerde meydana gelen bazı öldürme olaylan nedeniyle. uyuşturucu kaçakçılığı suçundan yatan mahkûmlardan I44"ü değişik cezaevlerine nakledildi. Nakil sırasında yapılan aramalarda, 29 cep telefonu, silah, mermi, bıçak, şiş ve esrar bulundu. ANKARA (Cumhurivet Bürosu)-Bayrampaşa Ceza- evi'nde, son günlerde mey- dana gelen bazı öldürme olaylan nedenyle. ''uyuştu- rucu kaçakçıhğı"suçundan yatan tutuklu ve mahkûmlar başka cezaev lenne nakledil- di. Bayrampaşa Cezaevf nde 17 Temmuz 1995 günü mey- dana gelen olayda, uyuşturu- cu suçundan tutuklu bulunan Abdullah Kara. aynı suçtan tutuklu TurgutGürman'ı ha- valandırma boşluğunda öl- dürdü. L'yuşturucudan elde edilen 4.5 mılyar liralık ala- cak-verecek yüzünden mey- dana gelen olaydan sonra Kara. cınayette kullandığı ta- bancayla birlikte yakalandı. Aynı cezaevinde 22 Tem- muz 1995 günü yaşanan olayda da uyuşturucu suçun- dan tutuklu bulunan Kazım Aslan. avnı koğuşta kaldıgı Hacı Ahmet Figen'ı silahla öldürdü. Olaydan sonra ya- kalanan Aslan'ın, bir önceki olayda öldürülen Turgut Gür- man'ın yakınlan tarafından kıralandığı öne sürüldü. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tutukevı Genel Müdürlügü yetkilılerı. bu olaylardan sonra Bayrampaşa Ceza- evi'nde asayiş ve dısiplini sağlamak amacıyla, özellik- le uyuşturucu kaçakçılığı su- çu nedeniyle bu cezaevinde yatan sanıklann başka ceza- evlerine naklıne karar verıl- dığını belırttiler. Bu karardan sonra Bay- rampaşa Cezaevi'nde önceki gece saat 06.00'da geniş çap- lı arama yapıldığını belirten yetkılıler, bu arama sonucun- da 8 adet muhtelif çapta ta- banca, 55 adet tabanca mer- mısı, 6 adet şarjör. 55 adet değişik boyda bıçak. çok sa- yıda cezaev inde yapılmış şiş, 50 gram toz esrar ve 29 adet de cep telefonu bulunduğunu söyledıler. Cezaevinde uyuş- turucu suçundan yatan sanık- lardan 3l'inın Afyon. 32 si- nın Kütahya, 5l'ının Kırkla- reli, 30'unun da Sakarya ol- mak üzere toplam 144 tutuk- lunun nakledıldiğıni kayde- den Adalet Bakanlığı yetkı- lileri, olaylarda ıhmali görü- len görevliler hakkında so- ruşturma açıldığını ve soruş- turmanın Evüp Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sürdürüldü- ğünü belirtti ler.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog