Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

31 TEMMUZ1995 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER Bölge halkı, çevreciler ve yerel yöneticiler îstanbul'a benzemekten korkuyorlar Ege'de 'Istanbıd sendromıı'• Bodrurn'da Ege'nin en büyük iş merkezi, valiliğin durduma karanna karşın "Bodrum'un Park Oteli" olarak kentin üzerine çöreklenmek üzere. • Milas'ta Belediye Meclisi'nin bütün imarlı bölgelere birer kat ilave edilmesini öngören karan yöreyi bir yap-sat cenneti yapmayı amacılıyor. • Gökova'da özel koruma bölgesindeki kaçak inşaatlar, yıkım karanna karşın îçişleri Bakanhğrnın genelgesi yüzünden yıkılamıyor. OKTAY EKÎNCl BODRL M-Türkiye'deyıllardırbekle- nen "turizm patiaması" devletin her tür- lü teşvik tedbiri ve desteğine rağmen bu yıl da gerçekeşemezken aslında turizmi de olumsuz pnde etkıleyen "imar patia- ması" Ege ve Akdeniz yörelerinde artik "infüak" düzeyirte tırmanmış, durumda. Özellikle güney Ege Bölgesi. ülkenin en geniş doğal ve tarihsel StT alanlanna. ormanlık arajilerine ve "özel çevre konı- ma bölgelerne" sahip olmasına rağmen. kaçak ya da hukuka aykırı imar izinleriy- le gerçekleşen yağma yapılaşmasında sanki Istanbul'la yanşıyorgibi birgörün- tü içerisinde inşaat malzemeleri satışı için artık nalburiye dükkânlan bile yeter- sizkalıyor. Bjlgeninen büyük *süper-in- şaat marketi". yani ömeğin çividen tesi- sata. kiremitten izolasyon elemanlanna kadar. her türlü araç. gereç ve malzeme- nin satıldığı de\ ve "modern" yapı alış- venş merkezi de Bodrum'da hizmete gir- miş durumda. Sözün kısası. Türkiye'nin çimento tü- ketıminde dünyadaki ilk 10 ülke arasına gitmesındeki başarının "sırnnı"* kavraya- bilmek için. artık sadece lstanbul"daki ka- çak yapılaşmaya yüklenmek dogru değil. Turizm bölgelerimizdeki akıl almaz dü- zey lere tırmanan "imar ve inşa hamleleri- ni" de en az lstanbul kadar önemsemek v e gündeme almak gerekiyor. Zaten yetkililer ve duyarlı kesimler gündemlerine almasalar bile. güney Ege'deki yerleşmelerin hemen tümünde bu turizm sezonunun başhca gündemini imar patiaması oluşturuyor. Güney Ege'de. bu gözlemlerimizı güç- lendiren ve bölgeye ulaşır ulaşmaz karşı- laştığımız hemen tüm dostların ortak ya- kınma konularını oluşturan son gelişme- lerden bazıları özetle şöyle: Bodrutn'da ayncalıkh yapılaşma Kendine özgü tatil yaşamım gündüz y e- rine ~gece"s ürdürmeyi yeğleyen Bod- rum "da, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte o eski sessizlik yerine artık 'inşaat gürül- tüleri" duyulmaya başlıyor. O küçük \e sevimli, beyaz Akdeniz evlerinden olu- şan Bodrum mımarisinin üzerine adeta Is- tanbul'daki Park Oteli'ne benzerbirezici kütleyle oturmava hazırlanan "Bodrum Ticaret ve Kültür Merkezi*" inşaatı, vali- liâin müdahalesıne raemen yine durdu- rulmuyor. "Ege'nin en büyük binası" ol- ma iddiasıyla. Belediyeden alınan 23 bin m2"lik inşaat izninı. ""'projedegişikliğiyle" (!) 36 bin m2'ye çıkararak yapımına de- \am edilen bu dev rant tesisi. turizm se- zonundaki inşaat yasağını çiğnemekle kalmıyor. Bodrum'u korumayı öngören imar hukukunu da rafa kaldırıyor. Belediyenin bütün bunlara göz yuman ve izin veren tutumunun yanı sıra yine ay- nı rant tesisine. daha önce kamuya terk edilen yol veyeşilalanaayrılmışarsapar- çalarını da belediye melisi karanyla "ge- ri verdiği" son edinilen bılgiler arasında. Güney Ege'nin bu tarihiyle ünlü ilçe merkezinde de imar polıtikasını rant eko- nomisi belirlemeye başlamış. Yakın y ılla- ra kadar eskı konaklarını. özgün kent do- kusunu. arastasını ve örneğin Çöllüoğlu Mafyaya polis darbesi • Üsküdar Asayiş, Bürosu ekiplerinin yaptığı araştırma sonucu Mülazım Çelik. Ziya Timur ve Kamil Kıvıicım adlı üç kişi yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul Haber Servisi- Mehmet Hulusi Hamam- cıoğlu'nun Osküdar"da de- ğen 100 milyar lira olan 15 dönümlük arsasını satmak isteyenüç kişi yakalandı. Bu arada. yakalanan kişilerin ifadesi doğrultusunda Aksa- ray'daki bir iş merkezinde çek-senet mafyasının kul- landığı büroya yapılan ope- rasyonda isebiri kadın üç ki- şi yakalandı. Olayla ilgili olarak yakalanan altı kişi gözaltına alımrken. üç kişi- nin yakalanmasına çalışıldı- ğıbildirildi. Üsküdar Bulgurlu Maha- lesi'nde 15 dönümlük arsa- sı olan Hamamacıoğlu'nun arazisini sahte evrak düzen- leyerek satmak isteyen altı kişi Üsküdar Tapu Sicil Mü- dürlüğü'ne başvurdu. Tapu Müdürlüğü'nün Hamamcı- oğlu'nu araması üzerine, Üsküdar Asayiş Bürosu ekiplerinin yaptığı araştırma sonucu Mülazım Çelik. Zi- ya Timur ve Kamil Kıvıi- cım adlı üç kişi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet yetkilileri. olayla ilgili ola- rak Hacı Deniz, Sedat Ünal ve L'mur Özgen'in adlı ki- şilerin aranmasına de\am edildiğini belirttiler. Öte yandan. olayda yaka- lanan Çelik'in verdiği ifade doğrultusunda Aksaray Ak- şahin İş Merkezi 38 numara- da bulunan ve çek-senet Kardeş şehirlerolimpiyatıMERİH AK BÖBLINGEN - Yedi ayn ülkeden yaklaşık 1300 sporcunun katıldığı kardeş şehirler olimpiyatı dünya barışına katkı sağlıyor. Stuttgart'a bağlı 250 bin nüfuslu Böblingen 4 gün süre ile gençlerin yanşına, daha da önemlisi dünya dostluğuna sahne oldu. Türkiye'den Bergama. halya'dan Alba, Hollanda'dan Geleen. iskoçya'dan Glenrothes, Avustury a'dan Krems, Fransadan Pontoise ile ev sahibi Almanya'nın Böblingen'inden yaklaşık 1300 genç sporcu. kardeşlik ve banş için birbirleriyle yanştı. Perşembe günü yapılan açılışta konuşan Böblingen Belediye Başkanı \lexander Wogelgsank. olimpiyatlarda Avrupa'nın değişik kentlerinden gençleri bir araya getirdiklerini ve böylece bir banş ortamının yaratılmasını amaçladıklarını söyledi. Bergama Belediye Başkanı Sefa Taşkın da 1998 yılında kardeş şehırler olimpıyatlarının Bergama'da yapılacağını belirterek "Çağımız dümasında, gezegenimize el tutan en önemli güç, insanlann kardeş olduğu düşüncesidir" dedi. Açılış gecesinde belediye meydanında toplanan gençler. kendi dillerınden söyledikleri şarkılarla alanda yerlerini aldilar. Ha\ai fişek gösterılerınin de yapıldığı gecede olimpiyat meşalesi yakılarak yanşmalar başlatıldı. Dört gün süren olimpiyatlar. bugün yapılacak fınal yarışmalarıyla sona erecek. Bergama son güne dek sadece altetizmde bir gümüş madalya kazandı. Ham gibi yüzlerce yıllık mimari zengin- liklerini. yine hem kent içindeki hem de çevredekı antık yerleşme kahntılanyla birlikte koruyabilen Milas'ta. belediye meclisi artık bugüzellikler yerine yap-sat sektörünü kollayan kararlar alıyor. Bunlardan en sonuncusu. 15 üyenin ka- tıldığı oylamada 7'ye karşı 8 oyla kabul edilen ve "Milas'taki tüm imarlı alanlara birer ilave kat" eklenmesını öngören be- lediye meclisi karan. Önümüzdeki lOyıldaMilas'ınnütusu- nun 70 bine ulaşacağı ve bu nedenle yeni alanlan imara açmak yerine. "mevcudu yüksiHrmenin" daha uygun olacağı görü- şüne bağlı olarak alınan belediye meclisi kararında, İmar Yasası'nda öngörülen "yeşil alanlan da aynı oranda artnrma** yönündeki koşula ise hiç uyulmuyor. Böy- lece Milas. betonlaşmaya da- ha da tutsak kılınırken altya- pısı yetersiz bir yüksek inşa- at hakkıyla. imaryağmacıla- n için yeni bir "rant cenne- ti"olarak ortaya çıkıyor. Bodrum ve Milas'ta butür gelişmeler olurken termik santraldan korunmaya çalışı- lan Gökova Körfezi ise belki de ilk kez böylesine yoğun bir "kaçak inşaat" baskısıy- la karşı karşıya. Gerçi. eski Cumhurbaşka- nı TurgutÖzal'ın. bu körfe- zin güney kıyısındaki Okluk Koyu'nda yaptırdığı yazlık villa da yine ruhsatsız. yani kaçak olarak inşa edilniiştk ama ne de olsa o bir devlet yapısıydı: yani ''yağma*' sa- yılmazdı. Ama şimdi. hem bu Cumhurbaşkanlığı konu- tuçevresindeki IngilizLima- nı denilen bölgedeki koylar- da, hem de y ine aynı kıyı ku- şağındaki Karacasögüt Kö- yü yöresinde. kaçak inşaat- lar sanki sistemli bir yaygın- laşma içerisindeler. Aynı anda Özel Çevre Ko- ruma Bölgesi ve doğal SİT kapsamında olan bu "hassas yöre"de. imaryasağını kaçak yapılarla delmeye başlayan inşaatçılara en büyük deste- ği ise îçişleri Bakanlığı ver- miş durumda. Bakanlığın önceki ay yayımlanan birge- nelgesinde. turizm sezonu nedeniyle inşaat yasağı olan bolgelerde. "kaçak insaatla- nn da yıkılamayacağı" belir- tiliyor. Böylece Muğla Vali- liği. haklannda yıkım karan alınan bu inşaatlara, "Îçişle- ri Bakanlığı genelgesi" yü- zünden şımdilık dokunamı- yor. Bunu bılen yağmacılar ise binalannı hızla tamamlı- yorlar... Karacasögüt Muhtarı Sa- dık Tosun. gelişmeleri izle- \en Yeni Asır muhabirıne "Bö> le giderse Gökova da İs- tanbul gibi yağmalanacak" demiş. Öyle görünüyor ki güney Ege'yi sadece beton- laşma değıl. aynı anda "ls- tanbul karabasanrda sar- mış. S&bSSTSBs'S Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sorgun kazası raporunu açıkladı:y p kın düzenledi. Baskında îjınit Nurten Yiiksel, Ay- han Bilgiç ve Orhan Atkı adh üç kişiyi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet yetkilileri, Yüksel'in Yapı kredi Bankası Genel Mü- dürlüğü'nde 2. müdür ola- rak görev yaptığını ve 1985 yılındaemekii olduğunu ifa- de ettiler. Kobra zehri ticaretilstanbul Haber Servisi - Gürcistanlı turistlerin Çin'den getirdiği ve piyasa değeri 10.5 milyar lira oldu- ğıTbelirtilen kobra yılanı ze- hirini polislere satmaya kal- kan Sacit Aygün, yakalana- rak gözaltına alındı. Edirne'de tavuk çiftliği sa- hibi olduğu belirtilen Ay- gün, yaklaşık bir hafta önce Îstanbul'a gelerek iki Gürcü turisften iki tüp içerisinde bir miktar kobra yılanı zehiri satın aldı. Aygün elinde bulunan kobra yılanı zehirini. Istan- bul'daki büyük ilaç fabrika- lannı arayarak satmak ister- ken, alıcı kılığına giren po- lis tarafından suç üstü yaka- lanarak gözaltına alındı. Emniyet yetkilileri, olay- la ilgili olarak iki Gürcü tu- ristin yakalanması için ope- rasyonlara devam edildiğini bildirdiler. Bu arada yetkili- ler, bir gram kobra yılanı ze- hirinin bir ton antibiyotik yapımında kullanıldığı ve piyasa değerinin 3 milyar li- ra olduğunu belirttiler. Işveren, ölütnüne çalıştırdıANKAR.4 (Cumhuriyet Bürosu) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişlerı, 40 işçinin ölümüyle sonuçlanan Sorgun maden kazasında. işverenin ağır kusuru bulunduğunu saptadı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ziya Halis tarafından açıklanan raporda, maden ocağının 19 kez teftiş edılmesine ve~22 ay kapatma cezası - Olayda, madencilikte ani degav diye nitelendirilen gaz boşalmasından ziv ade. bacalardan sızan nıetan'ın havadaki oranının patlama sınınna ulaştiğı bir ortamda. gaz ölçümleri ve güvenlik denetimleri yerine getirilmeden yürütülen çalışmalar sırasında dinamit ateslemesinin vapılması sonucu kaza meydana gelmiştir. - Grizu patlamasını önlemek amacıyla her vardiyada sıkça kullanılan metan ölçüm aletinin dahi bulunmaması bile işyerinde o vardiyada işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin uygulanmasında gereken özenin gösterilmediginın kanıtıdır. - MADSAN şirketince işletmeye başlandığı Mart 1988 tarihinden itibaren. 19 kez görev verilen iş müfettişlerince, işyerine gidilerek • denetim vapıldıgı ve saptanan noksanlıklann düzenlenen tutanakla işverene o gün bildirildiği, aynca bu noksanlıklann derhal gideriimesinin konusunun bölge müdürlüğünce tebliğ edildiği belirk'nmiştir. Ziya Halıs. Sorgun kazasında bakanlık personelinin kusuru bulunmadığını. ancak ış denetimi esasları ile cezai yaptırımlar konusunda mevzuattan ve uygulamadan kaynaklanan sorunlann giderilmesi için çalışma başlatılacağını belırttı. Halis. Sorgun madenınde 40 kışinin ölmesi nedeniyle Türk Ceza Yasası hükümlerine göre savcılıkça gerekli adli işlemlerin yapıldığını bildirdı. işgüvenliğr önlemlerini almadığı belirtildi. Ziya Halis. Sorgun kazasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevlilerinin bir kusuru bulunmadığını iddia ederken. caydırıcı önlemler içermeyen mevzuat ile uygulamadaki eksikliklerin gidenlmesi için çalışma başlatılacağını belirtti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teftiş Kurulu'nun. 26 Mart 1995 tarihinde Sorgun'da meydana gelen ve 40 işçinin ölümüyle sonuçlanan maden kazasıyla ilgili raporunu açıklayan Ziya Halis. maden ocağını işleten Madsan Limitet Şırketi'nin ağır kusuru bulunduğunu kaydettı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre. Teftiş Kurulu. 4 ay süren araştırması sonucunda şu saptamalarda bulundu TÜRBAN KONUSUNDA YÖNETMELİKLERt UYGULAYAN ÖĞRETMENLER TACİZLE SUÇLANDI Bd öğretmen beraat ettiOLCAY AKDENİZ MİLAS- Milas Imam-Hatip Lise- si'nde yönetmelikleri uygulayarak kız öğrencilerin sınıfta başörtü tak- masına izin vermedikleri için şeriat- çı çevrelerin hedefi olan ve daha son- ra üç kız öğrenciye sarkıntılık ettik- leri öne sürülen Müdür Vekili H. İb- rahim Işık v e okul öğretmenlerinden A. Rıza Evgeç. yargılandıklan Milas Asliye Ceza Mahkemesi'nce suçsuz bulundular. Kız öğrencilerin dava di- lekçelerini yazan ve avukatlıklannı üstlenen Izmir Barosu'na kayıtlı 12 av ukat. beraat karanna itiraz edeme- di. Milas Imam-Hatip Lisesi'nde 1993-94 öğretim yılında bazı öğren- ciler ile velilerinin. sınıflarda başör- tüsü takılmasına izin verilmemesi ne- deniyle başlartıklan gösteriler son- rasında. öğrencileri kışkırttıklan ge- rekçesiyle okul müdürü v e üç öğret- menin değişik il ve ilçelere atamala- rı yapılmıştı. Okul müdürlüöü göre- vine vekâleten atanan H. Ibrahim fşık, kız öğrencilere sınıflarda başör- tüsü taktırmaması nedeniyle, kendi- siy le aynı yönde tutum takman öğret- menlerle birlikte şeriatçı kesimin he- defı haline geldi. Bir süre sonra üç kız öğrenci, Işık ve öğretmen A. Rı- za Evgeç'le Ali Sökelioğlu'nun ken- nin başörtüsü takan kız öğrencilere sözlü sarkıntılıkta bulunduklan, cin- sel içerikli fılmlerizlemeyeçağırdık- ları ve cinsel ilişkıye zorladıklan" iddialannı içeren birmetin hazirlayıp bunu tüm gazetelere fakslayarak İco- ilas Imam-Hatip Lisesi'nde türban konusunda yönetmelikleri uygularken kız öğrencilere sarkıntılık yaptıklan öne sürülen iki öğretmeni mahkeme suçsuz gördü. dilerine sarkıntılıkta bulunduklannı öne sürdüler. Bunun üzerine üç kız öğrencininavukatları olduğunu açık- layan Izmir Barosu'na kayıtlı 12avu- kat, adı geçen üç öğretmenin kız öğ- rencilere sözlü sarkıntılıkta bulun- duklan ve sınıfta bırakma tehdidiyle cinsel ilişkiye zorladıklan gerekçe- siyle Milas Kaymakamlığı'na suç duyurusunda bulundular. Avukatlar aynca okul nıescidinin yemekhane- ye çevrildiği, söz konusu üç öğretme- nuyu gerekirse TBMM'ye götüre- ceklerini bildirmişlerdi. Konuyu değerlendiren Milas Kay- makamı HayatiSmlubaşkanlığında- ki İlçe ldare Kurulu. öğretmenlerden AliSökelioğlu hakkında soruşturma- ya gerek görmezken. Işık ve Evgeç hakkında "lüzunı-u muhakeme" ka- ran verdi. Milas Asliye Ceza Mahke- mesi'nde yargılanmaya başlayan Işık ve Evgeç hakkında şikâyetçi olan S.A. ve Ç.S. duruşmada suçlamalan- nı sürdürürken. ,\.K. ise Tahatsız \« rencide edki bir dav ranış hatırlama- dığını" söyledi. Davada tanık olarak dinlenen İlçe Milli Eğitim Müdürü MehmetOğul- türkde öğretmenleri savunarak okul- da tesettür konusunda bazı sürtüşme- lerin yaşandığını. yönetmelik hü- kümlerine uyuîmasını isteyen Işık ile Evgeç'inhedef haline geldiğini.hat- ta bu konuda öğretmenlerin kendi- sinden yardım istediklerini, böyle bir ortamda da öğrenci lerce bu suçlama- nın ortaya atıldığını anlattı. Oğultürk. yaptırdığı araştırmada suçlamaların asılsız olduğunun an- laşıldığını söyledi. Bunun üzerine mahkeme. suç unsuruoluşmadığı ge- rekçesiyle Işık ve Evgeç'in beraatla- rına karar verdi. Cç kız öğrencinin şikâyet dilekçe- sini hazırlayan ve avııkatlığını üstle- nen 12 avukat. "İmaın-hatip lisesin- deki sapıklığı ve zulmü TBMM ve in- san haklan komisvonlanna kadar gö- türecegiz" diye açıklama yapmaları- na karşın. mahkemenin verdiği bera- at karannı temviz etmediler. CUMHURİYET^TEN OKURLARI ORHAN ERtNÇ Sıpa Miişteriye Geliyor Promosyon çılgınlığı her geçen gün biraz daha tır- manıyor. Tabak-çanak kampanyalarına belırli aralık- larla yenileri ekleniyor. Çok satışlı gazetelerin çoğun- da yan yana konulmuş beş-altı kupon birden yayım- lanıyor. Ama bunlardan yalnızca birinden yararlana- biliyorsunuz. Almak istediğiniz mutfak araç gereçle- rinin değerleri 49 gazeteden başlayıp 125 gazeteye kadar değışiyor. O gazetenin okunj değilseniz ve 2.5 milyon lira ödeyip 4 ay 5 gün beklemeye tahammü- lünüz varsa sizin için hem tabak-çanak hem de ça- tal-bıcak takımınız çantada keklik demektir. Ama bu kupon oyununu izlerken kafanız kanşırsa çekinmeyin. Bir başka gazete de size bu kafa karı- şıklığında yardımcı olsun diye databank veriyor. He- men o gazeteden de birer tane almaya başlamanız sorununuzun çözümü için kaçırılmaz bir fırsat. Ancak verilen promosyonların gazetelerde açıkla- nan fiyatlan ile piyasadaki fiyatlannın birbirlerinı pek tutmadığı da ortada. Gazetelerin iç sayfalarına sıkış- mış pazariama reklamlarına bakarsanız gerçek fiyat- lar yan yanyadan başlayıp beşte bire kadar düşüyor. Acaba kazıklanıyor muyum diye endişeye kapılma- nıza hacet yok. Çünkü aynca bir gazeteye de beda- vadan sahip oluyorsunuz... Bu değirmenin suyunun nereden geldiği konusun- da ise rivayet muhtelif. Sayın Başbakan'm eşinin kat- kıları ile beş gazeteye verilen krediler 8-9 trilyon do- layına yükselmiş. Bu da aslında yetmiyormuş. Kimi kamu kurumları özel kampanyalarla ilanlar aktarıyor- muş. Sonunda sıra promosyon müşterilerinin yeni katkılanna gelecekmiş. Söylenilenler doğru ise ağus- tos ayının evailinde (ilk on gün) fıyatlar 25 bin lira ola- cakmış... • Sağlık Bakanlığı'nda giderek artan ülkücü-şeriatçı kadrplann, demokrat bürokratlara yaptığı baskıyı Yu- suf Özkan örnekleriyle haberleştirdi. • Türbanlı iki kadın avukatı barodan attığı gerekçe- siyle Gümüşhane Baro BaşkanıAli Günday, geçen hafta şeriatçı Izzet Kıraç tarafından katledildi. An- kara ve Adana bürolanmız ile Trabzon muhabirimiz Ahmet Şefik, olayta ilgili gelişmeleri ve tepkileri ka- muoyuna duyurdu. • Hülya Karabağlı, Ankara Devlet Resim Heykel Müzesi ve Milli Kütüphane koleksiyonundan ulusla- rarası üne sahip bazı ressamlann paha biçılmez tab- loları ile Ziraat Bankası'nın milyarlarca lira değerinde- ki 15 tablosunun kaybolduğunu ortaya çıkardı. Kül- tür Bakanı Ismail Cem, haberimiz üzerine yaptığı açıklamada, haberi ihbar olarak kabul ettiğini belirte- rek, soruşturma açacağını bildirdi. • Arkadaşımız Lale Sanibrahimoğlu ise Azerbay- can, Kazak ve Rus petrollerinin uluslararası piyasa- lara Novorossisk üzerinden taşınması planlannın Tür- kiye'yi boğazlar konusunda baskı altına sokacağını haberleştirdi. • DYP ve ANAP ilçe yöneticilerinin de içinde bulun- duğu Kastamonu'nun inebolu ormanlarmda ortaya çıkanlan ağaç katliamına ilişkin gelişmeleri arkadaşı- mız Evin Göktaş kamuoyuna duyurdu. • Esra Yener, özelleştirme ve ithalat politikaları ne- deniyle hayvancıhk sektörünün ekonomidekı payının giderek yok olduğunu ve besiciliğin devlet eliyle ölü- me terkedildiğini haberleştirdi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın "Almanya'daki Türk ço- cuklarının eğitim sorunlan"üzerine hazırladığı rapo- runda Almanya'daki Türk çocuklarının dini eğitimıni yetersiz bularak zorunlu din dersi önerisinde bulun- duğunu arkadaşımız Emine Kaplan yazdı. • Genelkurmay Başkanlığı'nca Cumhurbaşkanı Sü- teyman Demirel, hükümet yetkilileri ile ilgili kamu kurum ve özel kuruluş yetkililerine sunulan brifingde, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki KlT'lerin sivıl fir- malaradevredilmesınin öngörüldüğünü arkadaşımız Lale Sanibrahimoğlu kamuoyuna duyurdu. • Sakarya'nın Pamukova ilçesinde bulunan 2. Tugay Komutanlığı'na ait süresi geçmiş mühimmatların pat- latılması sırasında çıkan yangının diğer mühimmat depolarına sıçramasıyla meydana gelen patlamalar, bu kez can kaybı olmadan atlatıldı. Yöneticilerin so- ğukkanlı tutumu sayesinde, maddi hasarla atlatılan yangını ve sonraki gelişmeleri lstanbul Haber Servi- si'nden arkadaşlanmız Zafer Aknar ve Yahya Ko- çoğlu izledi. • Önümüzdeki pazartesiye kadar gönlünüzce bir haf- ta geçirmeniz dileği ve saygılarımızla. Muğla'y a gerçek koruma OZCAN OZGLR MUĞLA - 'Koruma l'ygulama Sorunları ve Çözüm Önerileri" sem- pozyumunda konuşan TB- MM Kültür veSanatDanış- mant Prof. Dr. MetinSözen, kültür mirasının korunma- sında Muğla'nın başanlı bir örnek deney olduğunu be- lirterek "Muğla'nın artık Türkiye'ye söyleyecek bir sözü var. Bizim kuşak finaü oynuyor. O nedenle Muğ- la'da dikişi tam tutturnıab- \ız" dedi. Muğlanın Koruma Amaçlı İmar Revizyo- nu'nun tartışıldığı sempoz- yumda oturum yöneticisi akademisyenler. Muğla de- neyınde fürkiye'nin kültür mirası korumasında nereye geldiğıni değerlendirdiier. Yapılan değeriendirmelerde başta lstanbul olmak üzere şehirlerin eski kent dokula- rını yitirdiklerine. yanlış planlamalar. gecekondulaş- ma ve yapsatçılık sonucu kentlerin birer birer kimlik- lerini vitirirken. Muğla'da 20 yıl önce yapılan Koruma İmar Planı ve ~kentölçeğin- de koruma" anlayışı sonu- cu Muğla kentsel dokusu- nun hâlâ bozulmadıöı belir- tildi. Muğla Koruma İmar Pla- nı yapılırken Muğla Beledi- yesi İmar Müdürü olan ls- tanbul MimarlarOdası Baş- kanı Oktay Ekinci, geçen 20 yıllık Muğla deneyini irde- îerken. **fürkhe'de ilk ko- ruma imar planı Muğla'da yapıldı. Muğla. ilklere de- vam ediyor. Şimdi de ilk de- fa Muğla koruma imar pla- nını revize ediyor" dıyerek şöyle devam etti: "Başka yerkrde tescili v apılanlar bi- rer birer tesciidtn diişürü- lürken Muğla, daha ivi bir koruma için elindeki planı revize edivor. Başlangıçta Muğla'da 13 tcscilli > apı var- dı. Kent ölçeğinde koruma- nın yapıldığı Muğla'da bu rakam 177'yeçıkarken, bu- gün 370'e ulaşmış bulunu- yor. Başlangıçta tescilli yapı sayısının azlığı duyarsızlık- tan değil, kentin ulduğu gibi komnması htdtTımi/dcn- dir. Muğla deneyi ile doku korunduğu /anıan yapınin korunabildiği kanıtianmış- tır. Bugün tarihi İstanbul yok, Amasva yok, çünkü kentsel korumaları vok."
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog