Bugünden 1930'a 5,465,018 adet makaleKatalog


«
»

TEMMJZ1995 PAZKTESİ • • • • CUMHURİYET SAYFA HABERLERIN DEVAMI 17 URNIKE "iaştanfı 8. Sayfada 965'teCezayir'de b.ükelçiyken, oraya bir konfe- sa gelen Pakistan hFetinin sosyalıst başkanı, bir antıda beni Mısır Buukelçisı ile kanştırmış ve "Mı- ı Isleunn gerçek termcisı olduğunu, Türklerin dost- ına ç?ü'r enılemeyec&ni" söylemişti. Olur böyle şey- insan üme inanacaçn ve güveneceğıni bilemez. 3MM'de son dakikaa, demokrasi ve laiklik yolun- İ60 o y j n bir araya gs-nesi tereddütsüz bir mucize- Yapılacak degişiklike ise aslında ileriye doğru atı- air admdtr. Ben, tarcsız bir vatandaş olarak kabul 3n maddelerin bazılaını beğenmiyorum. Reddedi- îrin bazılarına karşı anan menfi tavn ise tasvip edi- ım. CLmhurbaşkanıa galiba aynı fikirde. Gelecek leclis'n yeni değişiknlere gitmesini tavsiye ediyor, >r1e MicadeleKanuanun8'incimaddesinin, heri- rafı uzaştıran birforülle çözüme kavuşturulması- îbırsızıkla bekliyonr. Haluk Gerger ve arkadaş- ıçin üzJlüyorum ve o-ların demir parmaklıklar ara- la geçen günlerine acyorum. eş p a r i anlaştı, beş ıder banştı izlenımi beni mutlu 'or. Başan herkesimrtak gayreti ile sağlanmıştir. 3 liderien nankör roı.oynadı. Neticenin alınmasın- i etkisiinkâredileme: Fakat CHP'nin kamuoyunda n kazandığı söylene-ıez. Çiller ile Mesut Yılmaz jında da ilışkilerin artn düzelmiş olması gerekir. Fa- jçimizde bir şeylan gzlı yaşıyor. Onun olumsuz et- inden <urtulamıyoru: Sayın Çiller, bu şeytana ken- zi kaptrmayınız. Ne ıçn yine Mesut Yılmaz'a çatmak ımunu hıssettıniz? A'ıAP 90 oyu ile şüphesiz ki bu ışmada kilit ve anahtar rolünü oynamıştır. Bunu her- biliyor Cumhuriyetç. demokratik, Batı'ya dönük, < sağı ancak DYP ileANAP el ele hareket ettiği za- ı başanlı olacaktır. Breşirseniz büyük bir parti olur- uz, bölünmüş kalırsanız, ikı orta boy siyasi topluluk ak kalırsınız ve Refa- a birıncı parti olmak olanağı- endi elterınizle sağla-smız. Karar sizin. G Ü N D E M MUSTAFA BALBAY • Baştarafi 1. Sayfada rılıp öper. Bu toprakların Kızılderililer dönemi- ne dayanan öyküsü, kan ve gözyaşı dolu. Yakın geçmişi ise daha da ilginç. ABD18. yüzyılın sonunda, Meksika da 19. yüzyılın başındatam bağımsızlığı- nı ilan etti. Bu aşamada, Teksas, Arizo- nave Kaliforniya, Meksika sınırları için- deydi. 1845'te ABD Teksas'ın bir bölümü- nü ilhak etti. Ardından da Başkan Polk. Meksika yönetimine bir temsilcisini göndererek şu öneride bulundu: "Kalifomıya 'yı ve Teksas 'ın kalan bö- lümünü bana sat." Her şey parayla değil mi? Bedeli ney- se verelim. Meksika yönetimi bu öneriyi redde- diyor. Ardından da ABD'nin işgal ettiği toprakları geri almak üzere harekete geçiyor. Vay, sen misin bunu yapan. Başkan Polk. kongrede ateşli bir konuşma ya- pıyor: "Meksika, ABD topraklarında Ame- rikalı kanı dökmüştür." Savaş istedikten sonra, bahane bul- maktan kolay ne var? Kongrede, kölecilik karşıtı çevreler buna karşı çıktı, ama kazanan "toprak /?/rs/"oldu. Savaşı Meksika kaybetti. Savaşı yitıren yönetim gitti, yerine ABD'ye toprak satmayı kabul eden yö- netim geldi. 1848'de bugünkü New Mexico, Nevada, Arizona, Kaliforniya ABD-Meksika Sınırında eyaletlerinin bulunduğu topraklar 15 milyon dolara ABD'ye satıldı. ABD, 1867'de de buzdağlan ve ku- tup ayıları ülkesi Alaska'yı Rusya'dan satın almıştı. Bastığın yerleri toprak diyerek geç- me tanı, her metrekaresinin dolarla saptadık fiyatını. Zor ikna ettik bize bu toprakları satanı. Yeni yöntemler geliş- tir sen de izle atanı. Amerika bu; yerine göre hareket eder. Kimi ülkeden adam satın alır, ki- mi ülkeden toprak. Bu düşüncelerle, koltuğumda salla- nırken bir tabela dikkatımi dağıttı. Az ötede yol ikiye ayrılacak. doğru giden bizi Meksika sınırındaki Laredo kenti- ne götürecek. Sağa dönen okun ucun- da ise şu yazılı: "New Berlin." ABD-Meksika sınırını, La Grande Nehrı çiziyor. Nehrin kuzeyinde ABD'nin Laredo kenti, güneyinde ise Meksika'nın New Laredo kenti var. Birkaç saatlik sınırda bekleme, oto- büs değıştırme serüveninden sonra, La Grande Nehri'ni geçip Meksika güm- rüğüne geldik. Polis, çoğu Meksikalı ve Amerikalı yolcuların pasaportuna şöyle bir bakıp geri verdi. Benimkini alınca, "Ooo Turko hoo" dedi. Pasa- portun içinde üç tur atıp iyı yolculuklar diledi. Ve Meksika... Doğa, Teksas'tan çok farklı değil. Bıraz daha kurak, ağaçlar biraz daha seyrek. Ağaçların her biri, ayrı caz parçası dinliyormuş gibi salla- niyor. Arada bir delişmen kuşlar alça- lıp yükseliyor. Güneş, tül bir perdenin arkasında ya- n küs. Uçsuz bucaksız düzlük, uzaklık kavramını büyütüyor, insanı küçültüyor. Ağaçlar, yerini kaktüslere bıraktı. Ufuktaki kızıllık, dev kaktüsleri sanat eserine dönüştürdü. Sekiz kollu bir dev adam, elinde onlarca bardakla yürü- yen garson. birbirıne sıkıca sarılmış, kolları bacaklarına karışmış iki sevgilı, sırtı garip silahlarla dolu bir asker... Kaktüslerle daha sıkı diyalog kurma- ya çalışırken karşımda ışıklı bir tabela belirdi: "Pancho Vılla Restaurante..." Hemen yanında da Villa'nın dikdört- gen bir resmi. Emiliano Zapata ve Pancho Villa. yarım kalmış olsa da, Meksika Devri- mi'nın iki önemli önderi. Her ikisinin de Meksika halkının belleklerinden silin- mediğini okumuştum. Meksika'da kar- şılaşacaklarımın da bunu pekiştırece- ğıni tahmin ediyordum. Ancak, daha sının geçtikten 15-20 kilometre sonra, bunu beklemıyordum. Bu yüzyılın başında Anadolu'da Ulu- sal Kurtuluş Savaşı verilirken Meksi- ka'da da sömürge dönemindeki uygu- lamalan sürdüren toprak ağalarına kar- şı savaş yürütülüyordu. Ülkenin güneyinde Zapata, kuzeyin- de de Vılla, köylüleri şu sloganın altın- da birleştirdiler: "Toprak ve özgürlük..." Zapata, yerlılere topraklarının tümü verilinceye dek mücadele edeceğini açıklayıp "yanm kazanımlara" boyun eğmedi. Bunun bedelini 1919'dayaşa- mıyla ödedi. Villa da zamanla etkisiz hale getirildi. Her ikı halk önderinin toprak ve özgür- lük istemi halkın belleğine öylesine ça- kıldı ki yönetıme gelenler bunu dikka- te almak durumunda kaldılar. Kiliseye ve devlete ait arazilerin ço- ğu halka dağıtıldı. Siyasetbilimciler, Meksika'da 70 yıldır toplumsal barışın sürmesinde en önemli etkenin, 1920'lerde, yarım da olsa gerçekleşti- rilen toprak reformu olduğu görüşün- de birleşiyorlar... Hava gıderek karanyor. Pancho Vil- la'nın ışıkları çok geride kaldı. Şu anda...Tarihtersyüzolsa... Panc- ho Villa ile bırlikte olsam... Bizimkiler kazanmış olsa... Zapata, güneydeki dağlardan Mexico City'e gelmiş, bizi bekliyor olsa... Yanımda Vılla, yola ko- yulmuş olsak... Bu kadar mutlu olabi- lirdim. Varsın yol çileli olsun, hileli olmasın da... Güneşin son ışıklan da grtti. Mexico City'ye 11 saat var. "Ulaşacağım" duy- gusunu sürekli diri tutan motor gürül- tüsü, yıldızlı gökyüzü ve ben... 7 banka şubesine saldırı İstanbul Haber Servisi - Is- tanbul"un çeşıtlı semtlerinde- kı 7 banka şubesinin otoma- tik para çekme makinelerine önceki gece kimliği belirle- nemeyen kışi ya da kışilerce bombalı ve molotofkokteylli saldın düzenlendi. Saldınlar- da ölen va da yaralanan ol- mazken banka şubelerinde maddi hasar meydana geldi. Kartal Soğanlık'ta Kara- yollan tşletmesi yakınlann- daki Yapı Kredi Bankası'na aıt bankamatiğe konan el ya- pımı parça tesırli bombanın patlaması sonucu bınanın alt katı hasar gördü. Bu arada. Üsküdar Bağlarbaşı'ndaki Garanti Bankası ve Akbank şubelerı. Şişli Halaskârgazi Caddesi üzerinde bulunan Akbank Pangaltı Şubesi. Fa- tih Çapa'daki Yapı Kredi Bankası Şubesı. Bostancı'da- ki Pamukbank ve Beyoğ- lu'ndaki Akbank Tarlabaşı Şubesı'ne ait bankamatikle- re de molotofkokteylli saldı- rı düzenlendi. Saldınlarda ölen ya da ya- ralanan olmazken eşkâlleri belirlenen saldırganlann ya- kalanması içın operasyonlara devam edildiSi bildirildi. ,5 yıl sonra korta döndü <iK-aSclcs. tenlsin Dll Mlııııaı nlan ar<mııüdi üı. Ancok an> a'daki bir müsabaka sırasında bir Sırplının sadist iınsına uğradı ve sırtından bıçaklandı. Bu ola>dan j-a Seles, tenisten uzaklaştı. 1993 Martı'ndaki bu ıcii ola>dan 2.5 yıl sonra Monica Seles, yeniden kort- ı döndü. Ancak ilk deneme müsabakâsını ABD'de ntic Cih'de tenisi bırakan bir başka ünlii raket > ı-atilova ile yaptı. Geliri çocuklara bırakılan bu gös- i maçında Seles, Navratilova gibi bir şöhreti 6/3. 6/2 terek hem dönüşünü bir galibi>etle süsledi hem de ral buldu. Fotoğrafta Monica Seles ile Navratilova, çsonrası biıükte. (Fotograf: REUTER) îöteborg'a Ik gelenler Baştarafi Spor'da ' yıldır Danimarka'da ya- an. ama o ülkenin vatan- Jığına geçmesi için ge- li 7 yılı doldurmamış n 24 yaşındaki lCenyah :t WBson Kipketerin Gö- org'da Danimarka'yı ısil etmesine IAAF tara- dan izin verildi. Kipketer, ;en günlerde Monaco'da- uluslararası yanşlarda ıdisinin ve yılın bu mesa- leki en iyi derecesini ger- cleştirerek büyük umut di. Cipketer, tngiliz Sebasti- Coe'nun 1981'dekidün- rekoru 1.41.73- e, 1.42.87 çok yaklaştı. Böylelikle. 1e kendisine ait olan yılın iyiderecesi 1.44.76'yıda •ide bırakmış oldu. Dte yandan, Amerikalı ren Torrence, 200 metre- kendisine ait olan yılın en derecesini, Monaco'da inci gelerek geliştirdi. rrence21.82ile22.04'lük iyi derecesini geride bı- ;tı. rorrence'in ardından Rus na Privalova ve Jamaika- HerleneOttey geldi. İCanada'da yapılan seç- melerde Donovan Bailev. 100 metreyi 9.91 "le koşarak yılın en hızlı atleti olduğunu kanıtladı. lkinci gelen Bruny Surin'ın 9.97lik de- recesi ise dünyada bu yılın ikinci en iyi derecesi oluyor. Bu iki koşucu. kozlannı 4 ağustosta Göteborg'da baş- layacak olan Dünya Atle- tızm Şampiyonası'nda pay- laşacaklar. İsveç'e gelerek ıdmanlara başlayan 100 metrede yılın en iyi derecesine sahip kana- dalı Donovan Bailey, yeni Ullevi Stadı'na giremedi. Bir yanlış anlaşılma sonucu kapıyı açacak kimse bula- mayan 27 yaşındaki atlet, >akındaki bir başka atletizm pistinde çalışma yaptı. Ba- iley, dopıngyaptığı için spor dünyasının kara lekesi olan BenJohnson'un da Kanada- lı olmasından ötürü, sürekli olarak bu kişiyle karşılaştı- nlmasından yakınıyor: "Ben Johnson'un hilesi ortaya çıkınca, atletizm spo- ru Kanada'da bir gecede öl- dü. Ben Göteborg'a derece için değil, altın madalya için geldim. En önemli rakibim de Lınford Christie..." Ladıköy Belediyesi at yarışı sona erdi spor Servisi - Marmara ken Kulübütarafmdan dü- denen Kadıköy Belediye ikanlığı yat yanşı sona er- Avmpa Laser Şampiyona- un yapıldığı parkurda ka- onlerde sıralamalar şöyle: IMS sınıfı: Idefıx - Nazlı re. Destek sınıfı: Shenff- ırayna. Optimıst Avrupa iek: Ertaç Sunman >K). Optimıst Avrupa Ba- ı: Selin Koldaş (İYK). tımist Yerlı: Volkan Ak- ı||PSSK).Dragon:Tuluğ Edige-Can Cına> - Fuat Ku- ru. Laser 4.7: Sait Burnaz (İYK). Race Board: Mustafa Vücelgen (Ferdı). Laser Ba- \an:EbruTozan(lYK). La- ser Rad- yal: Tuğberk L'ca (tYK). Laser Standart. Alp Alpagut (GS). Laser 470 Bihük: Haluk Suntay-Bö- kehan Şahbaz (İYK) 470 Genç: Kemal Muslubaş-Ke- rem Özkan (FB). 470 Bayan: Burcu Algon - Miijde Yal- kın (İYK). Mıstral Erkek: Mete Çıtır(MYK). Mistral Ba>an: Zuhal Akan (Ferdı). 4 Zdgıt çekmek terör suçudur' • Baştarafi 1. Sayfada mak" suçundan yargılanan kişilerin duruşmasına ge- lip onlan destekleyen içe- rikte gösteri yaptıkları ge- rekçesiyle 5 yıldan 15 yıla kadar ağır hapisleri istenı- yor. DGM Savcısı Talat Şalk. hazırladığı iddiana- mede, sanıklardan Sırn Sakık"ın, mahkemeyi izle- meye jelen ve tutuİclulara destek için içeriye alınan kışilere önderlik ettiğini öne sürdü. Iddıanamede. Sakık'ın duruşma günü Interstar te- lev izyonu muhabirine yap- tığı açıklamaya da yer ve- rildi. Şalk, Sakık'ınbuaçıkla- masıyla "bölücülük"' suçu işlediğini savundu. Sakık. gözaltı olayı ya- şandıktan sonra Interstar muhabirinin sorusu üzeri- ne. şöyle demişti: " l D geçmtşte ou ae haksız hukuksu/ vargılan- dık. \apılan operasyon dü- niin devamı ve dünü ta- mamlamak için yapılıvor. Nani Kürt sorununa siyasal çöziim öneren herkes. terö- rist damgası> ladamgalanı- yor ve bu şekilde gözaltına alınıyor ve mahkûm edili- yor. Bu arkadaşlarla da>a- nışma için buradavıtn. Geçmiste birlikte politika yaptığım arkadaşlann, komplo sonucu burada ol- duklarına inanıvorum. Biz de bunu dün yaşadık. Tür- kiye'nin geleneginde var. 70 yıİdır kim ki Kürt sorunu- na shasal çözüm derse te- rörisitlikle suçlanıyor. Bu- gün arkadaşlarımızın mağdurhetlerinin temel nedeni de sivasal çözüm de- meleri. Bu ilk ve son da de- gildir. Yani bu Meclis. ana- yasa ve ülkcvi yönetenler, bu ülkcyi > önettikçe bu tur olavlar olacaktır. Ama ina- nıyorum ki Türkiye ve Kürt insanı, sorunu omuz omuza verip çözecektir. Ya- ni deniz bitti. Siyasiler za- ten sorunu çözebilseler so- run yaşanmazdı. Bu vesile ile parlamentonun bu soru- nu çözeceğine inanmıyo- runı. Büvük halk nıuhaks fetinin çözeceğine inanıyo- rum." Savcı Şalk, duruşmayı izlemeye gelenlerin. Sa- kık"ın sözlerinden cesaret- lenerek zılgıt çekmeye başladıklarını. bir yandan zafer işareti yaparken bir yandan da sürekli alkış tut- tuklarını kavdetti. Bu tür davranış ve gösterılerin, devletin ülkesi ve milletiy- le bölünmez bütünlüğüne yönelik eyiemler olduğu- nu savunan Şalk. bu kişile- nn TMY'ye göre 5 ilal5 yıl ağır hapis cezasına mahkûm edilmelerini iste- di. Ankara'dan Baü'ya ^işbîrliği' çağrısı LALE SAR1İBR.\HİMOGLU ANKARA - Başbakan Tansu Çil- ler'in, "ABD'nin, Rusya'nın arka bah- çesine kanşması için çaba harcıvoruz" açıklaması zıhınlen kurcalarken, Dı- şı^lerı Bakanlığı Müsteşan Büyükelçi OnurÖymen. Türkiye ile ABD"yi or- tak çıkarların birleştırdiğini ve bu ül- keyle ilişkilerde olumlu gelişmelerin bulunduğunu söyledi. Ankara, yanı başındaki bölgede adım adım nüfuz kazanma politikası izlemesinden rahatsızlık duyduğu Rusya'yı, VV'ashington ile dengeleme- yeçalışıyor. Başbakan Çiller. A\rupa Birliğı (AB) Dönem Başkanı Ispanya'yıekim ayı başında ziyaret etmeye hazırlanır- ken. Ankara. kendisini sürekli insan haklan konusundaeleştirmesinden ya- kındığı Batı'ya. "Gelin işbiriiği yapa- lım. Birbirimize hasım olmayalım" önerisınde bulundu ABD ve Rusya arasında. dünya coğ- rafyasında çıkar alanlarının paylaşıl- dığı ikinci bir Yalta üzerinde anlaşma sağlandığı yolunda spekülasyonlar ya- pılırken, Dışişlen Bakanlığı Müsteşa- n Ûymen. Cumhuriyefe yaptığı de- ğerlendirmede. Türkıye'nin ABD ile ilişkilerinde olumlu gelişmeler yaşan- dığını vurguladı. Oymen, Balkan- lar'da. SSCB"nin dağılmasıyla oluşan cumhuriyetlerde ve Ortadoğu'da banş ve istikrar sağlanması içın Washington ile ortak çıkarlanmız bulunduğuna dikkat çektı. ABD'nin. Rusya'nın Türkiye'nin yanı başındaki Kafkasya'da nüfuz ka- zanma girişimleri ve Balkanlar'da ba- rışın sağlanması gibi konularda Anka- ra'nın görüşlerinı dıkkate aldığı belir- tiliyor. Müsteşar Öymen. Rusya'nın de- mokrasi içinde kalkınması için Türki- ye. ABD ve AB"nin görüş birliği için- de olduğunu belirterek Moskova'dan beklenenlerı şu iki noktada özetledi: - Kendi iç sorunlarını kuv^ete baş- vurmadan. insan haklanna uv^rak çözmesi. - Bölge ülkeleriyle diğer ülkelerin toprak bütünlüğüne saygı göstermesi. Türkiye. bir yandan Rusya'ya insan haklan alanında iyileştirme çağnsında bulunurken. diğer yandan kendı eksik- liklerini giderme yollan arıyor. CHP Genel Başkanı ve Başbakan Vardımcısı HikmetÇetin ve Müsteşar Öymen, bir süre önce AB üyesi ülke- lerin Türkiye'deki temsılcılennin aylık olağan yemekli toplantısına katıldı. Toplantıda. AB üyesi ülkelerin insan haklan eleştinlenne tepki gösteren Çe- tin ve diğer Türk yetkıliler. insan hak- lan iyileştirmelerinin öncelikle Türk halkı için yapıldığının altını çizdiler. Türkiye. AB"ye "Sürekli bizi eleştiri- yorsunuz. tnsan haklan alanında sü- rekli hasım gibi birbirimizin karşısına çıkmayalım. Polis eğitimi gibi konular- da teknik işbiriiği vapalım. Toplumsal olaylar sırasında polis. kendisine açı- lan ateşe ateşle karşılık v ermek zorun- da kalıyor. Birbirimizin bilgi ve tecrü- belerinden yararianalını"" mesajı ver- di. Türkive. AB'nin daha gelişmiş ol- duğu konularda kendisine teknik yar- dım yapmasını isterken, uyuşturucu kaçakçılığı gibi denevimli olduğu alanlarda ise AB'ye işbiriiği önerdi. AB'nin. Türkiye'nin işbiriiği öneri- sini olumlu karşıladığı ve ilk yanıtın Türk polisiyle yakın işbirliğine karar veren Almanya'dan geldıği belirtildi. 6 Pamukova'da açılaıı yaraları saracağız' • Baştarafi 1. Sayfada va'da belediye önünde toplanan halka hitap eden Demirel, yurttaş- lara geçmiş olsun dileğinde bulun- maya geldiğini söyledi. Cumhur- başkanı Demirel, döviz taşıyan ba- zı vatandaşlardan. dövizleri gör- düğünü ve indirmelerini ıstedi. Patlama sonrası ilçedeki durumu saat saat izlediğini behrten Cum- hurbaşkanı Demirel. "Yüreğimiz ağzımıza geldi. Cenabıhakka şü- kürler olsun ki can ka\ bı olmadı. Kınlan cam olsun, yenisini getirir takarız. Devletimiz Pamukova'da açılan yaravı kapatacak güce sa- hiptir. Pamukova bu olav la hiç kar- şılaşmamış gibi olacak" diye ko- nuştu. Pamukovalıları sakin olmaya çağıran Demirel "Böyle zamanlar- da heyecanlanmama'k lazım. Kim- de kusur var bilmeden kimseyi suç- lamak yanlıştır. Devlet kusuriuyu da hatalıyı da takip edecektir. He- pinizin verilmiş sadakası varmış. Allah beterinden korusun" dedi. Demirel. ilçeye imam-hatip lisesi yapılmasını ısteyen vatandaşlara da "Yetkilileri dinledim, eksikleri- nizi öğrendim. Buraya devlet adı- na koşarak geçmiş olsun demeye gekJim" dıye konuştu Konuşmasının ardından Beledi- Cumhurbaşkanı Sülev man Demirel. ilcedc kısa bir gezinti yaparak halkı selamladı. ye Başkanı Cevat Keser'le görüşen Demirel, ilçede kısa bir gezinti ya- parak halkı selamladı. Daha sonra 2. Tugay Karargâhı'nı ziyaret e- den Demirel'e incelemeleri sıra- sında TBMM Başkanı Hüsamet- tin Cindoruk, 1. Ordu Komutanı Hikmet Köksal. Milli Savunma Bakanı MehmetGölhaneşlikettı- ler. Milli Savunma Bakanı Meh- met Gölhan da yaptığı inceleme gezisi sırasında Pamukova Kay- makamı Ibrahim Kapaldıkaya'yı ziyaret etti ve ilçede meydana ge- len zararla ilgili görüşmelerde bu- lundu. Gölhan. burada gazetecile- re yaptığı açıklamada, 10l5konut ve 326 işyerinde 7.5 milyarlık ha- sar meydana geldiğini söyledi. Gölhan. mühimmat depolannın patladığı askeri alanda da incele- melerin sürdüğünü belirterek olay- da ıhmal olup olmadığının soruş- turulduğunu kaydettı. Bakan Gölhan, şehir merkezi- nin yakınında bulunan askeri te- sislerin şehir dışında daha güven- li bölgelere taşınıp taşınmaması konusundaki bir soruyu ise şöyle yanıtladı. "Şehirler, askeri tesisle- re doğru büvüyortar. Tehlike arz edebilecek konumdaki tesislerin, stratejik noktaların şehir dışına kavdınlması mev/ubahis olabilir. Ancak bu. beledivelerin imkânla- rına bağlı. Ankara'da da bazı aske- ri kuruluşlar şehir merkezinde kal- dı. Bunlann arsa değerleri de yük- sek. Beledivelerin şehir dışında arazi temin etmesi durumunda ta- şınması söz konusu olabilir. Bu du- rum. ihtiyaca, yere, talebe göre de- gerlendiriliyor." İlçedeki finnlar. bu sabahtan iti- baren normal üretime başladılar. Dün akşam da Kızılay, ilçe halkı- na. iki TIR aracıyla getirilen pey- nir, ekmek ve zeytinden oluşan kumanya dağıttı. 45 hektar alan kül oldu DSP GENEL SEKRETER YARDIMCISI KEKEÇ: Ormanlar alev alev yanıyor CHP'yi kîmse kıırtaramaz Haber Merkezi - Hava sıcaklıklannın yılın en yüksek düzeyine çıktığı şu günler- de orman yangınlan da buna bağlı olarak ar- tış gösteriyor. Yurdun çeşitli yerlerinde dün çıkan orman yangınlannda toplam 45 hek- tar orman alanı kül oldu. Büyükada'daki çamîık alanda henüz be- lirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın. 8 hektar ormanlık alanda tahribata neden ol- du. Büyükada'daki Yörükali Plajı'nın üst kısmında saat 16.30 sıralannda çıkan yan- gının hızla yayılması üzerine, Büyükada İt- faiyesi'neek olarak Beşiktaş. Fatih. Malte- pe, Erenköy itfaiye ekipleri de söndürme çalışmalanna katılmak üzere askeri çıkar- ma gemileriyle Büyükada'ya götürüldüler. tstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak ve 1 helikopter da söndürme çalış- malanna katıldı. Arazinin uygun olmama- sı nedeniyle karadan söndürme çalışmala- nnda büyük güçlükler yaşandı. Yetkıliler. piknik yapan yurttaşlann yo- ğun olduğu bir yerden başlayan yangına söndürülmemiş bir piknik ateşinin neden olmuş olabileceğini kaydettiler. Yangında sabotaj olasılığı üzerinde de duruluyor. Muğla'nın Milas ilçesi Sançay orman se- risinde dün öğle saatlerinde çıkan orman yangınında da 25 hektarlık kızılçam orman alanı tahrip oldu. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre. öğle saatlerinde çıkan orman yangını. rüzgânn da etkisiyle geniş bir alana yavıldı. Söndürme çalışmalanna Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri \ e çeşitli ilçelerden gön- derilen itfaiye ekiplerinin yanı sıra helikop- ter de katıldı. Yetkıliler, söndürme çalışma- lanna helikopterin de katılmasının yangının daha fazla büyümesine engel olduğunu bil- dirdiler. Yangın. aksam saatlerinde kontrol altına alındı. Muğla'nın Fethiye ilçesi Göcek kasaba- sı yakınında çıkan orman yangını ise saat 17.30'da tamamen kontrol altına alındı. Bu yangında bir hektarlık alandaki kızıl çam korusu zarar gördü. Aydın'nın Nazilli ilçe- si Kanncalı bölgesinde akşam saatlennde çfkan ve kısa bir sürede söndürülen yangın- da da bir hektarlık orman yandı. Bursa'nın Karacabey ilçesi tanm işlet- mesi yakınlanndaki Melde mevkiinde öğ- le saatlennde çıkan orman yangınında 10 hektarlık orman alanı tamamen kül oldu. Karacabey, Mustafakemalpaşa, Susurluk ve Bursa Büyükşehir Belediyesi ile orman mü- dürlüğü itfaiyelerinin müdahalesı ile kont- rol altına alınan vangının dört ayrı yerde başladığı bildirildi. Mustafakemalpaşa Or- man Işletmesı MüdürYardımcısı RuhiBav- rak. yangında "sabotaj" kuşkusu bulun- duğunu söyledi. ANKARA (AA) - DSP Genel Sekreter Yardımcısı Sait Kekeç. halkın. "CHP'nin marjinal sol parti olduğunu gördüğünü" öne sürererek "CHP'vi artık medya da işadamla- n da kurtaramaz'" dedi. Sait Kekeç. parti genel merkezinde düzen- lediği basın toplantısında. CHP Genel Başka- nı Hikmet Çetin'in örgütüne, "Bundan böy- le, polis ve asker cenazelerine katılınması yo- lunda*" genelge gönderdığini anımsattı. SHP ile yapılan seçim ittifakı sonunda Meclıs'e gı- ren HEP'lilerin aynlmasıyla SHP'ye oy veren büyük çoğunluğun yerini bulduğunu sandığı- nı kaydeden Kekeç. şöyle devam etti: "Ama halk ne gördü? HEP'e geri dönenler. bötücü fraksiyonlann siyasi kolunun bazı başlann- dan ibaretmiş. Asıl gövdeleri, SHP-CHP'nin gövdesini oluşturmuş. Bir kısım CHP'li ba- kanlar,bölücü akınıın sloganlan ile ülkeyi jur- nal ettiler. Polisi \e askeri şehit edenler için tö- ren düzenleyenlerin CHP binalannı işgal et- mesine izin verdiler, bunu hak aranıa volu ola- rak nitelcndirdiler" Kekeç. Emnıyet Genel Müdürü Mehmet Ağar'ın. yasaya aykın davranan emniyet gö- revlileri içın Tunceli halkından özurdilediği- ni ve yasal işlemlerin yapıldığını belirttiğini de anımsatarak "Buna rağmen. insan hakla- nndan sorumlu Devlet Bakanı Sayın Haca- loğlu. ülkemizde bölücü terörie mücadelevi. Supordusunun Bosna Müslümanlannavap- nğı vahşetle ay nı kabul ediyor ki 'aydınlar ha- reketi' adı> la diğer ülkelerdeki du>arlı kimse- leri de harekete geçirerek Bosna'va ghmek is- teyen vatandaşlanmıza, "Önce Tunceli 'ye git- sinler" önerisınde bulundu' dıye konuştu. Ke- keç.şunlan kavdetti: "Önceleri \nıtkabir'e gitmeyen Sayın Erba- kan Aıutkabir'egitmevebaşlayınca, RPne ka- dar Atatürkçü oluyor ise genelge üzerine ce- naze törenlerine katılmakla CHP de ancak o kadar ülke ve ulusal bütünlükçü olabilir. Çün- kü RP'nin gövdesi Atatürkçü olmaya. CHP'nin vapısı da ulusal bütünlükçü olmava eherişli değü." CHP'lılerin. sosyal demokrat olduklannı söyledikleri halde işçiye sıfir zam önensine katıldığı görüşünü savunan Sait Kekeç. Asga- ri Ücret Komisyonu'nun toplanamamasına rağmen Çalışma Bakanf nın görevine devam ettiğini söyledi Kekeç. sözlerini şöyletamam- ladı: "*Sayın Çetin ne yaparsa vapsıru CHP'vi artık medya da jşadamlan da kurtaramaz. Ol- duğundan başka görünme çabalan boşuna. Bugünkü CHP'nin ekonomik anlamıvla da sosyal demokrasiyi temsil etmediği ve bu göv- desi ile temsil edemeyeceği ortaya çıkmıştır. Halk, ortanın solunu bilinçle ve inançla temsil edenDSP'yeyönelmiştir;önümüzdekiseçim- lerde DSP'de bütünleşerek ülkemizin doğal demokratik dengesini,sağın karşısında orta sol dengeyi yeniden kuracaktır." Prezervatif tiraj patlattı • Baştarafi 1. Sayfada tepki gelmedi. Olumlu izle- nimler edindik. Çine küçük bir yöre olduğu için arada bir sıkılanlar. prezervatifi al- mayanlar. geri çevirenler vardı. Biz de istemevenlere vermedik. Ama daha çok Muğla'da abonemiz arttı." Çetin. 2 bin dolayında olan abone sayılannın "pre- zenatif" dağıtımıy la bir an- da 7-8 bine çıktığını söyler- ken "Küçük bir gazeteyiz. Ekonomik gücümüz belli. Giderlerimizi karşılamak için bir şev ler yapmava mec- burduk. Sladem promosvon vapacağız, o zaman olumlu- sunu yapalım dedik" diyor. "Neden prezervatif.'" so- rumuza ise, şu yanıtı venyor Yeni Ufuk'un sahibı Çetin: "Gençlerimizin sağlığını, ar- tan hayat pahalılığımn ya- nında hızlı nüfus artışını gö- zönüne aldık. Aile planlama- sına bir katkımız olsun iste- dik. İnanın çok olumlu tep- kiler aldık. Daha çok Çine- Muğla içinde belirli bir kit- leye ulaşabiliyoruz. Resmi ilandan uzak gazetey iz. Yap- tınm gücü olan gazete yara- talım dedik. 1.5 > ıl içinde bir düşüş oldu abone sayımızda. Üç yılda 4 bin dolayında pre- zervatif verdik. Babıâli'nin dışında etkili bir promosvon vaptığımıza inanıvoruz." Yeni Ufuk. üç yıl içinde 4 bin dolayında prezervatifi "aile planlamasına katkı" amacıyla dağıtırken. Babı- âli'nin çanak çömlek yanşı dur-durak bilmiyordu. Çe- tin'in bu yöndeki görüşleri de şöyley di: "Biz böylesi kü- çük bir yörede 'Size 1 tele- vizyon vereceğiz" desek, olurdu. Kurayla o TV'vi ve- rir, parasını da bir ayda çıka- nrdık. Ama gazeteler buz- dolabı, TV' veren acente du- rumuna düşmemeli. Bırak- sınlar bu işleri pazaıiama şirketleri yapsın. Devletten trilvonluk teşvikler alan bü- yükler, yaptıkları akıl aunaz pnımosyonlaria gerçek an- İamda gazete verenleri engel- liyor." Verilmeyeni, verilemeye- ni verenler de var... Tıpkı "gazete" verenler gibi... Sahıbinden satılık Güzelce'de Atlı Motel'in arkasında denıze 500 metre mesafede 1.5 dönüm imarlı arsa 539 52 06
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog