Bugünden 1930'a 5,470,688 adet makaleKatalog


«
»

• •>,--<-*- Yeni Kapılar Aralanıyor... EMLAKBANKASI Cumhuriyet AK BANKASI 72. Yl S A V Z54881$000 Tl (KDVıç ,ndeı KURUCUSU: YUNUS NADİ (7924-7945) BAŞYAZARI. NADh NADİ (7945-7997) 31TBMMUZ1895PAZARTE8) Sann!.. Kişinin. •*•»"olma\an bir nes- neyi vanr»ı> gibi a-gılaması 'sann' anlaarıina gelhır: bilim- selalanda s^nn,derinbir sorun oluşturuye»n üpta ızmanlık •daıu sayıbr^r. Biz burakda bir ba<ka amaç için sann^ı yazınuıa başhk yaptk: çü r»kü yalnız kişiler de- ğjl. tophınmhr da kiai zaman sannnın tımağna dütebiMrler. Var olmsvan bir şe»i gerçek- miş gibi algılamalî lem kişi. hem toplum tçin sağlusızlıksa- yümalı... • Medyaıruan çabasyla. geçi- ci bir sürc de olsa tjplumun gerçeklenlcn uzaklamğma ta- nık olabiliyoruz. Bu Lez sakın- calı bir sannya kapdmıs gibi görünüyonır; 82 \nayasa- sı'nınkimi rcaddelerindeyapt- lan değişiklıkle ülkemizin de- mokratikteşme>olunda önem- li bir adım arüğını sanıyoruz. Oysa ortida böyle bir şey yoktur. Daha önct bu köşede anaja- sada yapılan değişikiği değer- lendirdik: milletvekilleri ço- ğunluğunun kablmasıyla 82 Anay asası'nda yapılan degişik- tik. olumlu bir adımdır: ama bu olguyu gereğinden çok bü- yütmek, olmayan bir şeyi var- mışgibi göstermekten öteyegit- meyen bir aldatmacadır. Bu aldatmacanın alünı çiz- mekte saymakla bitmez yarar- lar bulunmaktadır. • Buna benzerbir sannnın Av- rupa Cüınrük BirliğTne giriş konusunda yarabldtğuu görii- yoruz. Avrupa Gümrük Birüği'ne girmek ya da girmemek. Tür- kiyemiz için Şekspır'in ünlü söyleyişindeki 'var olmak ya da olmamak' sorunu gibi gösteri- liyor; kamuoyunu bu >olda ko- şullandırmak için elden gelen her şey yapıhyor. Oysa bu konuyu gerçekçi açıdan incefemek gerekir. AB (AvTupa Biıüği) Türki- ye'nin uzun yiUardan beri ka- pısında beklediği bir kuruluş- tur. Avrupa şimdi bu kurumun kapısını bize kapaöyor: güm- rük birliğine ahnakiçin de naz- lanıyor. Onur kıncı bir duruma düş- müş olduğumuzu. kamuoyuna duyurmak ve anlatmak gere- kir Oysa bu gerçeği anlatmak yerine.toplumda birsann oluş- turulmuştur: Gümrük biriiği- ne girişin Avnıpa'y a kaölmak- la anlamdaşolduğiı sarusu Tür- kiye'nin geniş kitlelerinde ge- çertidir. Komşumuz Yunanistan baş- ta olmak üzere Afi'nin iiyeleri, önce üyelik haklanm kazan- r.vş, sonra da beiirii bir haar- lık süresinin ertesinde gümrük birtiğinegirmişlerdir. Bu hazır- hk süresi. ülke çıkarlannın ko^ ruıunası için gereklidir. AB'ye girmeden gümrük birliğine ahnmak şartı, ilk kez Tür- kiyeye uygulamyor. Bu durumda biz. AB'nin karar kademesinde bulunmadan yükümlülük üsttenen bir dev- let durumuna düşüyoruz. Gerekiyorsa bu tür bir katıluna 'evet' diyebUiriz; an- cak halkın aydınîatılması ön- koşuldur. Gerçegin ardında değil, bir sannnuı peşindeyiz. • Amacımız demokratikleş- mek ve çağdaş uygarlığa eriş- mektir. ama bunun için san- nlardan kurtulmalı,gerçekleri oictuğu gibi dile getirmeliyiz. Kendi kendimizi aldatarak hiçbiTyere ulaşamayız. Cumhuriyet Alman üst düzey makamlanna göre örgüt, hem kaçakçılık hem de satış yapıyor: Avrupa'da uyuşturucu PKK'nm denetimmde• Almanya'nın Bavyera Eyaleti Içişleri Bakanı Günther Beckstein ve Almanya Federal Içişleri Bakanlığı'nın uyuş- turucudan sorumlu müsteşan Eduard Lindner, Avrupa'da- ki uyuşturucu piyasasının terör örgütü PKK'nin eline geç- tiğini öne sürdüler. Beckstein, PKK için "terör örgütü ve uyuşturucu kaçakçısı çete" dedi. Son iki yılda Avrupa'da ortaya çıkanlan uyuşturucu kaçakçıhğı olaylanndan 30'unda PKK militanlannın yakalandığı bildirildi. • Alman güvenlik makamlannm kayıtlannda uyuşturucu trafiğinde rol alan PKK'liler arasında Ferhat kod isimli Os- man Öcalan'ın da adı bulunuyor. Osman Öcalan'ın îran'ın Afganistan sınınndaki Beluciler'den alınan uyuşturucunun Avrupa'ya sevkıyatını yürüttüğü öne sürülüyor. Avrupa so- rumlusu olarak Mehmet Uzun adlı kişi gösteriliyor. Uzun, Kürdistan Ulusal Kurtuluşçulan / Merkez Kanat Örgütü- nün merkez komite üyesi. METİN DAlMAlfm haberi • 5. Sayfada Suhanahmet'te polislegöstericiler arasındaçıkançataşmadaonlarcagöstericiyaralandı.(Fotoğraf: KLBİLAY TÜNTÜL) BaslvJaıi protestoya gözalb tstanbul Haber Servisi - "Tutsaklarla Dayanışma Komitesi" adlı bir grup ve çeşitli kuruluşlann Tunceli"deki baskılan kınamak, cezaevlerinde açlık grevi yapan tutuklu ve hükümlülere destek olmak amacıyla Sultanahmet Meydanı'nda yaptıklan basın açıklaması olaylı bıttı; yüzlerce kişi gözaltına alındı. onlarca kişi yaralandı. Tunceli Kültür \e Dayanışma Derneği üyelennın, 23 temmuz günü Bırleşık Sosyalıst Parti tstanbul II Merkezf nde başlattıkları açlık grevi öncekı gün sona ermişti. Konuyu sıcak tutmak ıçin dün de Sultanahmet Meydanı'na gelen yaklaşık 500 kişılik bir grup, burada Tunceli'deki baskılann sona erdirilmesı ve açlık gre\indeki tutuklulara destek olmak ıçin basın açıklaması yaptı. Yaklaşık bir saat meydanda kalan grup. daha sonra çeşitli sloganlar atarak >airümeye başladı. Sultanahmet Parkı'nın ıçinde polis. göstericılere müdahaleetti. Polisle göstericiler arasında çıkan çatışmada yüzlerce kişi gözaltına alındı. Onlarca göstenci yaralandı. Göstenci grubun içınden bazı kişiler polise taş attı. Bu arada olayı izleyen gazetecilerin filmlerine el konuldu. DCM SavCISI: 'Zılgıt terör suçudur' • Devlet Güvenlik Mahkemesi Savcısı Talat Şalk, zılgıt çeken, zafer işareti yapan ve alkış tutanlann 5 ile 15 yıl arasında ağır hapisle cezalandınlmasmı istedi. EYtN GÖKTAŞ ANKARA - Ankara Devlet Gü\enlik Mahkemesi Savcısı Talat Şalk, mahkemede, "zılgıt çeken ve zafer işareti yapan" sa- mklann, "bölücülük propagan- dası" yaptıklan gerekçesiyle 5 ila 15 yıl ağır hapıs cezasına çarptınlmasını istedi. Talat Şalk, kapatılan eskı DEP Muş Millet- vekili Sırn Sakık \ e 15 arkada- şı ile ılgilı hazırladığı ıddiana- mede. zılgıt çekme. zafer işare- ti yapma ve süreklı alkış tutma- nın, "TürkiyeCumhuriyetidev- letinin ülkesi \e milletiy le bölün- mez bütiinlüğünü bozmayı he- def alan gösteriler" olduğunu ılerı sürdu. "PKK'nin sair efra- dı olduklan" sav ıyla Ankara 1 Noiu DGM'de yargılanan HADEP Genel Başkan Yardım- cısı Şehabettin Özarslaner ve HADEP yönetıcilennden Hik- met Fidan, Şeyhmus Çağro ve Ferhan Türk'ün duruşmalannı ızlemeye gıden ve burada göste- ri yaptıklan gerekçesiyle Baş- savcı Nusret Demiral'ın talıma- tıyla gözaltına alınan Sırn Sakık ile 15arkadaşınınyargılanması- na 16 ağustos günü aynı mahke- mede başlanacak Eskı Muş Milletvekilı Sakık ile FatmaTu- fan, Veysel Dağdaş. Mehmet Saklı, Abdulcelil Ülkü, Züleyha Baykara, Nurettin Güneş, Ab- dulsamet Kocaman. Türkan Özel, Nure Sancar. Remzhe Öz- bay, Güli Işık, Behice BayaL Be- hiye Demir. Nedim Oğuz, Hedi- yeTunç ve Yusuf Bağdu adlı sa- nıklar, birayı aşkm zamandırce- zaev inde bulunuyorlar Sanıkla- nn. "PKK'nin sair efradı ol- • Arkası Sa. 17, Sü. 3 'te Ekıııek fiyatlaıi arapsaçına döndü • Fiyat artış hızının durdurulması için acil çözüm arayışlan sürdürülen ekmekteki fiyat farkı yüzde yüze vardı. Istanbul ve Ankara'da ekmeğın kilosu 30 bin liraya ulaşırken Kınkkale'de 15 bin liradan satılıyor. Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından yapılan illere göre ekmek fiyatlan araşrırmasını yorumlayan uzmanlar, fınncılann un fiyatlannın artmasını bahane ederek, ekmeğe zam yaptıklannı ileri sürüyorlar. 50 kiloluk un çuvalı Isparta'da 640 bin lira. Istanbul'da ise 650 bin lira olurken lsparta'da bir kilo ekmeğin 11 bin 250 lira daha ucuz olduğu dikkat çekiyor. • TMO'ya göre, haziranda, ekmeği en pahalı Ankara ve tstanbullular yedi. Söz konusu illerde bir kilogram ekmek. 30 bin liradan satıldı. Haziranda ekmeğin en ucuz fiyattan satıldığı il ise Kınkkale oldu. Kınkkale'de çuvalı 550 bvn lira olan 2. tip undan yapılan ekmek, kilosu 15 bin 625 liradan satıldı. TMO venlerine göre, haziran ayı itıbanyla. Türkiye genehnde bir kilogram ekmeğin ortalama fiyatı 21 bin 303 lira olarak belirlendi. Ulerin 45'inde ortalama fiyatın altında ekmek satılırken geri kalan 31 ilde de ekmek fiyatı ortalamanın üzerinde seyretti. • 7. Sayfada SU SEVTNCt - Bosna'da su sıkıntısı aşın düzey e ulaştı. Mus- luklanndan haftalardan beri su akmayan kentte, önceki gün yağan yağmur.susuzluktan kurtuluş umudunu da birliktege- tirirken Sarayevolu çocuk, evinin su gereksinimini karşılamak için yağmur suy u toplamaya girişti Hırvatlar: Bflıaç'a girebîliriz• Hırvatistan Cumhurbaşkanı Franjo Tudjman, önümüzdeki ay Cenevre'de Sırplar ile yapacaklan görüşmeden sonuç çıkmaması durumunda Bihaç'a girebilecekleri ve Boşnak ordusuna daha güçlü şekilde yardımcı olacaklan mesajını vererek Sırplan tehdit etti. • Birleşmiş Milletler yetkilileri de Hırvat ordusunun, Krajina'nın batı kesiminde, Sırp yönetimiyle silahlı kuv\etlerini ezmek hedefine yönelık olası bir saldın için büyük yığmak yaptığını belirtiyorlar. BM gözlemcilerine göre bölgede 30 bin kişilik bir Hırvat gücü seferber edildi. • 9. Sayfada Ankara'dan Batı'ya ışbırtigı çagrısı • Türkiye, iyi geçinmek istediği ve yanı başında adım adım nüfuz kazanma politikası izlemesinden rahatsızhk duyduğu Rusya'yı, ABD ile dengelemeye çahşırken insan haklan konusunda kendisini sürekli eleştiren Avrupa Birliği üyesi ülkelere, "Gelin işbirliği yapalım. tnsan haklan konusunda birbirimize hasım olmayahm" çaensında bulundu. UU SARİBRAHMOfiLU'mHI Interi • 1 ~. Sayfada CUMHURBAŞKANI DEMİREL ~ ^Pamııkova'da açılan yaralan saracağız' • Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, patlamalar hakkında bilgi aldıktan sonra, Pamukova'da meydana gelen 7.5 milyarlık zarann giderileceği sözünü verdi. H4TİCE TUNCER PAMUKOVA - Cumhur- başkanı Süleyman Demirel, il- çe yakınlanndakı cephaneliğın patlaması sonucu büyük mad- di zarara uğrayan Pamukovalı- lara geçmiş olsun dileğinde bulunarak "Doletimiz Pamu- kova'da açılan yarayı kapata- cak güce sahiptir. Pamukova. bu olayı hiç yaşamamışgibi ola- cak" dedı. Pamukova'da ınce- lemelerde bulunan Milli Sa- vunma Bakanı Mehmet Göl- han, patlamalar nedeniyle Pa- mukova'da 1015 konut ve 326 ışyerinde 7.5 milyarlık hasar meydana geldiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel. dün askeri mühtm- mat deposunda meydana gelen patlamalar sonucu zarar gören Pamukova'ya gitti. Pamuko- UArkasıSa. 17,Sü.3'te ORMANLAR ALEV ALEV YANIYOR • l 7 . Sayfada Prezervatif tiraj patlattı • Aydın'ın Çine ilçesinde yayımlanan Yeni Ufuk gazetesi. okurlanna kuponsuz prezervatif dağıtıyor. Tiraj bir anda 2 binden 8 bine firlamış. NtJVİTTOKDEMİR - "Hanunlar! Sofra- nıaa Avnıpa y^kışır..." ••Frjnsa'dan yemek, ttal- ya'das çatal bıçak takijnL.." "Teievizyonunuzda bizden_" *_verdi mi, böylesûıi verir—" Bâbıâlı'de "ansiklopedi savaş- la_n r \la tırmanan promosyon yanşının ardından gelen kısa sü- resli sessizlik bugün "dur du- rak" demeden hızla ilerlıyor. Ge\Tnişte dağıtılan ansiklope- diler. "kültür etkinüği'' dıye ni- terlenıvordu. Deterjandan çatal bıçaktakımına. yemektakımın- dan mutfak robotuna ve de tele- vizyona dek uzanandağıtım nr- tınasına bir ısim bulmak olası değil gibi. "Ev hanımlanna he- diye" adı altında yapılan bu tı- careti herkes dilediğince bir tümceyle vurgulamaya çabalı- yor. Promosyonun her türü ya- pılır, yapıhyor; ama, arada unu- tulanlar da çıkıyor elbet. Veril- meyenî, belkı de venlemeyeni verenler de oluyor. Tıpkı Ay- dın'm Çine ilçesinde bir yerel gazetenin yaptığı gibi' "YeniU- fuk'tan aiîe planlamasına kat- kı!« Artan hayat pahalılığında bakabileceğiniz kadar çocuk edinmeniz için; her okunımuza çekilişsiz-kuponsuz prezen'atif veriyonız_. n Küçük tirajlı yerel bir gazete- nin manşetinde böylesi bir açık- lama gören yöre halkı önce şaş- kınlığını giderememışti. Ama görüldü ki ilerleyen günlerde gazetenin satışı 7-8 bini buldu. Yeni Ufuk'un sahibi Sebahattin Çetin. halkın ilk günlerdekı tep- kisini şöyle anlatıyor; "Elbet bizim amacımız da halkın, okuyucunun ilgisini çek- mekti. İşe 'aile planlamasına katkı' diye başladığımız için ters mArkasıSa. 17,Sü.9'da Çok iyi bir başlangıç: VakıfBankta bireysel kredi faizleri %5.5'la başhyor! Vade EaUOranr. Valoffiank'ta sündi bireysel kıedt 3ay 6ay 12 ay %6.50 18 ay %6.7S 24 ay %7.00 % 5 - 5 0 olanaklan çj^ahrken. faiz oranlan azalıyor. Vani kredi kullanmanın tam zamanı 1 Odemc ko$ullan BU? Tam hesabmıza gore. Tabloyu in- ceiediğinızde bunu sız de gdreceksmiz! Ege'de 'İstanbul sendromu' Bölge halkı, çevreciler ve yöneticiler istanbul'a benzemekten korkuyorlar. • 3. Sayfada Çeçenya'da silahlara veda Rus ve Çeçen heyetleri arasında Grozni'de dün sabah imzalanan askeri anlaşmayla sekiz aydır süren kanlı savaşın artık noktalandığı bildiriliyor. • 8. Sayfada Çamlıca'yı bırak Çamlıca Köşkü'ndeyiz. Duvarian çevreleyen kerevet kaldınlmış. Yerine koltuk-kanape takımlan yerteştirilmiş. Koyu san zemin üstüne zeytin yeşilı ıri yuvarlaklar, kırmızı hilallerden oluşan tuhaf desenli bir kumaş kaplanmış kanepe ve koltuklar. • Arka Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY ABD-Meksika Sınırında LAREDO- Kilometrelerceyolaştık, bir tekyerleşim ye- rine rastlamadık. Göz alabildiğınce uzanan düzlük, ara- da bir dalgalanıyor. Beyaza çalan toprakta, ince yaprak- lı, bodur, meyvesiz ağaçlardan başka bir şey yetişmıyor. Onlarca kilometrede bir "çiftlik girışi" dikkat çekiyor. Dörtnala giden bir at figürü, altında, "Archer Form" yazı- h. Teksas'tayım. Otobüs, Houston, San Antonio üzerinden Meksika sınınna doğru ileriiyor. Teksas, ABD coğrafyasın- da "düzlükler, dağlar ve çöller" biçiminde tanımlanıyor. Sığırlar ve kovboylar ülkesi. Filmlerde gördüğümüz uçsuz bucaksız düzlüklerde, ek- sık var abartma yok. insan bunca yolu at sırtında kat et- tikten sonra ilk karşılaştığı kışiyi ya vurup öldürür, ya sa- mArkosıSa.l7,Sü. 3'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog