Bugünden 1930'a 5,447,902 adet makaleKatalog


«
»

30 TEMMUZ 1995 PAZAR CUMHURİYET SAYFA HABERLER Cezaevinde barîkatlar kalktı • İZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu)- Buca Cezaevi'nde Dev-Sol tutuklulanyla jandarma arasında meydana gelen çatışma sırasında koğuşlara kurulan barikatlann. cezaevi savcısı Yaşar Aslarfın ginşimiyle dün kaldınldıgı bıldirildi. Olaylarla ilgili soruşturma başlatılırken. Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralı jandarma ve tutuklulann sağlık durumlannın iyi olduğu açıklandı. Valilikten geceye yasak ' • İstanbul Haber Servisi - •Divnği K.ültür Derneği'nin bugün Alı Sami Yen Stadı"nda dûzenlemeyı planladıgı geceye. İstanbul Valiliği tarafmdan izin verilmedi. Divrığı Kültür Demeğı. İHD Insan Haklan -Şubesi ve Türkiye Yazarlar Sendikası yetkilılen tarafindan yapılan ortak açıklamada geceye izin verilmemesi eleştırilerek • "Devlet yine yasakçı, yine özgürlüklerden korkuyor. sesli ve örgütlü toplum , istemıyor" denıldi. TRT sanatçısı olduruldu • İstanbul Haber Servisi - "TRT İstanbul Radyosu Türk Sanat Müziği Korosu " sanatçılanndan Özdemir "Hunca (58), önceki gece "Harbiye Cumhunyet Caddesi Babil Sokak'taki evınde ölü olarak bulundu. 'Ceset üzerinde yapılan incelemede, Hunca'nın. "kalbinden bıçaklandıktan " sonra boğazının kesilerek 1 öldürüldüğü belırlendi. Emniyet yetkilıleri. cinayetin hırsızlık amacıyla işknmiş olabileceğini belirttiler. Bu arada, 1 Çengelköy Talimhane •Tayfun Mahallesi Tüylüoğlu ( Sokak'ta Cemalettin Küçük adlı kişi, Hakan Aygüneş tarafindan tabancayla \uruldu. Küçük. boynuna isabet eden tek kurşunla öldü. Zeytmburnu'nda yangın: 2 ölü • tstanbul Haber Servisi - Zeyiinbumu Merkezefendi Mahallesi \le\lana Caddesi Dere Sokak 9 numarada bulunan tek katlı evde. önceki gece saat 23.30 sıralannda LPG tüpünün patlaması sonucu yangın çıktı. Bu sırada evde bulunan Zeliha Karagöz (56) ile oğlu Ahmet Güler (16) yanarak yaşamlannı yıtirdi. Perinçek'ten tazmînat davası • İstanbul Haber Servisi - Işçi Partisı(tP)Genel Başkanı Doğu Pennçek, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Marc Grossman "Jeyhinde 50 milyarlık tazminat davası açtı. IP Genel Başkanı Perinçek, Yeni Asır gazetesinde vayımlanan. ABD'nin savaş kışkırtıcılığını ortaya koyan açiklamalanna. ABD Büyükelçısi'nın gazeteyi arayıp "aptalca" diye yanıt vermesini değerlendirerek. "ABD emperyahzminin saldırgan karakteri, büyükelçinin uslubuna da hemen yansımış. Karşısmda Turgut Özal. Tansu Çiller veyaCem Boyneryok! Bu küstahlığın yanıtını onlara emekçi halk \erecek" dedi. ANAP'tan ekmek tepkisi • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-ANAP Genel Başkan Yardımcısı Imren Aykut, ekmeğın gramajının düştrülerek fiyatının • yükseltılmesınin. insanlann . ekmeğıvle oynamak 1 oldugunu söyledi. Aykut, dün düzenkdıği basın toplıntısında. Ankara'da ekrnegin fiyatının 1 ağuştostan ıtibaren 9 bin lirava yûkseleceğıni, aynı zarranda gramajının düşûrüleceğinı hatırlattı. Burdan sonra Ankarahlann 250 gramlık ekmeği 9 bin liradan. İstanbullulann ise 12 tin liradan yiyeceklerini iface eden Aykut. bunun insaılann ekmeğıyle oyramak oldugunu söyledi. Düzeitme • Gazetemızin dünkü say sındâ >er alan "DtSK, işçı sınıfının onurudur" başıklı haberde. Sosyalist îktdarPanisi. "Sosyalist Işç Partisi' olarak r getpıiştır. Düzeltir, özür îdiltriz.. ABD Deniz Kuvvetleri'nde görevli Amiral William Wright'tan, Temsilciler Meclisi'nin bir komitesine Türkiye dersleri 'Türkiye ağır bir bedel ödüyor'• Wright, Rum-Yunan lobisinden on kadar üyenin yer aldığı Temsilciler Meclisrnin bir komitesinde yaptığı konuşmada, "Türkiye, Körfez Savaşı sırasında uçaklanmızm Irak'a 2 bin 700 hava akını düzenlemesine izin vermiştir. Türk halkı, bize verdiği bu destek için agır bir bedel ödemeyi sürdürmektedir" dedi. VVASHEVGTON (AA) -Amerikah amiral William Wright, Rum-Yunan lobisinden on kadar üyenin yer aldığı Temsilciler Meclisi'nin bir komitesinde "Türkiye dersleri'" verdi. Amiral Wright. 41 üyeden oluşan Uluslara- rası llişkiler Komitesi'nde, ihtiyaç fazlası mal- zeme çerçevesinde Türkiye'ye verilecek "Per- ry" sınıfi firkateynin. "Türk donanması için neden gerekli oldugunu" anlattı. -Türkiye, kötü bir mahallede ikamet edi- yor* diyen Wright, Soğuk Savaş"ın sona eıme- siyle Türkıye"nin bir cephe ülkesi durumuna geldiğinikaydetti. "Kritikvestratejik~birnok- tada bulunan önemli ve yakın bır mürtefikın değerini yeterince anlatmanın mümkün olma- dığını kaydeden \\'right. "Bu kötü mahallede v aşa>"an Türkiye' nin çevresınde üç deniz bulu- nuyor" dedi. Soğuk Savaş'ın sona ermesıyle bölgede is- tikrarsızlığın azalmadığını. aksine arttığını vurgulayan amiral Wnght. Türkıye'nin. bölge- deki yaşamsal rolünü iyi oynaması için modern bir dönanmaya ihtiyacı bulunduğunu belirtti. William VVnght. Türkıye'nin güçlü bir do- nanmaya sahip olmasının,kesinlikle ABD'nin de çıkanna olacağını söyledi. Amiral Wright, Türkıye'nin, ABD'nin ulu- sal güvenliğıne nasıl destek oldugunu ise şöy- le anlattı: "Türkiye, Körfez Savaşı sırasında toprakla- nndan kâlkan uçaklanmızm Irak'a 2 bin 700 hava akını düzenlemesine izin vermiştir. Türk halkı. bize verdiği bu destek için ağu* bir bedel ödemeyi sürdürmektedir. lrak, savaş öncesin- de Türkiye'nin ikinci büyük ticaret ortağıv dı. Ancak petrol boru hattının kapatılması ve BM'nin Irak'a yaptırunlan, bu durumu orta- dan kaldırmıştır. Türkiye'nin desteği olmasa. Çekiç Güç ope- rasyonlan çerçevesinde 23 bin sorti yapamaz- dık. Kuzey lrak halkı da. uzun bir süre önce Saddam'a bov un eğerdi. Bugün Türkdonanması, Adriyatik'te 'Sharp Guard' çerçevesinde görevdedir. Türkiye'nin Bosna'da 1500 askeri vardır ve F-16'lan 'De- ny Flight' operasyonunun bir parçası olarak hizmet vermektedir." "Donanmasız oimaz" Amiral VVnght. ABD Genelkurmay Başka- nı General John Shalikashvili'nın. "Türki- ye'nin NATO'daki variığı. Avrupa'daki >eni gü- venlikdüzenlemeleriiçinvaşamsaldır'* şeklin- dekı sözlerinı hatırlattı ve " Buda,güçlü bir do- nanma olmadan olmaz" dedi. Wright, Türkiye'nin Çekiç Güç'e ve NA- TO'nun Bosna'daki çabalanna destek verdiği bir sırada \e anayasadaki değişikliklerin he- men ardından. "Perry" sınıfi firkateynin Türk Deniz Kuvvetlen'ne verilmemesinin, Anka- ra'da yanlış anlaşılabileceğine özellikle dikkat çekti. Türkiye"deki demokratikleşme çabalannın güçleştırilmemesi gerektiğini belirten Wright, "ABD, Türkiye'nin NATO'daki yükünılülük- lerini yerine getirmesine destek >ermeye karar- hdır""dedi \Vıllıam Wright. ABD Deniz K.uwetleri'nin Plan. Prensıp ve Operasyonlar Dairesi Başkan Yardımcıhğı'nı yürütüyor. ABD'nin ihtiyaç fazlası malzeme çerçeve- sinde Türkiye'ye vereceği üç firkateyden biri, sonbaharda Türk Deniz Kuvvetlen'ne teslim edilecek. Dığer iki firkateyn de. Türkiye'ye gelecek yıl \erilecek. ABD yönetimi, Türkiye'nin is- tediği dört adet "Perry" sınıfi firkateynlerden üç adet vereceğinı bildirmişti. Kıırt'un cenazesînde 100 gözalü • Buca Cezaevi'nden üç arkadaşıyla birlikte kaçtıktan sonra Izmir Bahçelievler'deki operasyonda öldürülen DHKP-C militanı Ali Rıza Kurt'un lstanbul'daki cenaze töreni sırasında aralannda annesi. bir gazeteci ve bir avukatın da bulunduğu yaklaşık 100 kişi gözaltına alındı. İSTANBUIVİZMJR (Cumhuriyet) - Buca Ce- zaevi'nden üç arkadaşıyla birlikte kaçtıktan sonra Iz- mir Bahçelievler'de gü- venlik güçlerinin yaptığı bir operasyonda öldürülen DHKP-C'militanı Ali Rı- za Kurt'un lstanbul'daki cenaze töreni olayh geçti. Cenaze sonrası aralannda Ali Rıza Kurt'un annesi Melek Kuıt ile bir gazete- ci ve bir avukatın da bu- lunduğu yaklaşık 100 kişi gözaltına alındı. Ali Rıza Kurt'un cena- zesini İstanbul'a götür- mek üzere önceki gün lz- mir'e giden akrabası Ah- met Kurban ile a\ukatı Zeynep Fırat'ın Ege Üni- versitesi Tıp Fakültesi Hastanesi önünden gü- venlik güçleıince gözaltı- na ahndığı öğrenildi Ali Rıza Kurt'un cena- zesi polis tarafindan Istan- bul'a getirildi. Ailesi tara- findan öğleden sonra Şiş- li Camii'nin gusülhane- sinden alınan cenaze daha sonra Sanayi Mahallesi Camii'ne getirildi. Cena- ze, ikindi namazından sonra kılınan cenaze na- mazının ardından yakla- şık 150 kışilik bir grup ta- rafindan Sanayi Mezarlı- ğı'na götürüldü. Ali Rıza Kurt'un toprağa \erilme- si sırasında mezara DHKP-C yazıh bır pan- kart bırakıldı. Tören sıra- sında sık sık slogan atıldı. Cenaze törenine katılan- lann dağılmalan sırasın- da gruba müdahale eden polıs kalabalık tarafindan yuhalandı ve "katil polis" sloganlan atıldı. Bu sırada emniyet yet- kililenyle görüşmek iste- yen Halkın Hukuk Büro- su avukatlanndan Metin Narin de karga tulumba gözaltına alındı. Giderek tutumunu sertleştıren po- lis, Alı Rıza Kurt'un anne- si Melek Kurt'u da yerler- de sürükleyerek gözaltına aldı. Olaylar sırasında gü- venlik güçleri. Evrensel gazetesi muhabin Saba- hattin Göktan'ın da arala- nnda bulunduğu > aklaşık 100 kişiyi gözaltına ala- rak Kâğıthane Merkez Karakolu'na götürdü. EMİNÖNÜ İŞÇİLERİ Törenden sonra gruba müdahale eden polis, aralannda Kurt'un annesinin de bulunduğu 100 kişiyi gözalbna aldı. (KUBİLAY TÜNTÜL) AVTJKAT GÜNDAY'IN ÖLDÜRÜLMESİNE TEPKİLER SÜRÜYOR 6 Islam diııi öldürme hakkı vermez'Haber Merkezi - Gümüşhane Barosu Başka- nı AliCünday'ınradikal Islamcılar tarafmdan öl- dürülmesinin ardından uzun süre sessiz kalan Diyanet Işlen Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz. olayın dındarlan bağlamayacağını belirtti. Yıl- maz, "Islam dini kişilere insan öldürme hakkını kesinlikle \ermemistir" dedi. Böyle bir olayı onaylamanın mümkün olma- dığını belirten Diyanet İşlen Başkanı Yılmaz, aklı başında hıçbır insanın böyle bir olaya kal- kışmayacağını söyledi. Yılmaz sözlerini şöyle sürdürdü: "Haklı da ol- sa. insan hakkını kendisi alamaz. Devlet vardır, mahkemeler vardır. buralara müracaat ederek hakkını anır. Bu olav dindarlan bağlamaz. İ s- telik dinin gereklerini bilen bir insan bövle bir ola- ya tevessül edemet Bir de bu kişjnin hakiki din- dar oldugunu ölçebilecegimiz bir ölçek yok eli- mizde. Bu kişinin daha önce sabıkasuun olduğu da belirtiliyor." Demokratik kıtle örgütleri ve kuruluşlan Gün- day'ın öldürülmesine yönelık tepkilerini sürdü- rüyorlar. İnsan Haklan Derneğı Muğla Şubesi Başkanı Avukat Dursun Şahin de baro başkanı- na kasteden insanlık dışı anlajışı, zavallı tetik- çiyi azmettiren kişi ve örgütleri ve bu karanlık yuvalann gelişmesine doğrudan ya da dolaylı destek ve güç veren kişılen lanetlediklerini söy- ledi. Türbanın bahane edilerek baro başkanının öldürülmesinin, karayobaz çetelerinin nasıl per- vasızca hareket etmeye başladıklannı gösterdı- ğini vurgulayan Şahin, tetikçi zavallıya kızma- nın olayın karanlık boyutlannı göz ardı etmek anlamına geleceğinı söyledi ve "Köktendinci karanlık. de\ tet içinde güçlü da\anaklar buhnak- tadır ve devtet içindeki kadrolaş.ma ürkütücü bo- yutlardadır" dedi. Trabzon Atatürkçü Düşünce Derneği Başka- nı Nuri Aydın. Günday'ın öldürülmesinin "Tür- kiye'de saldınya uğrayan tek düşüncenin Ata- türkçülük oldugunu gösterdiğini*" belirtti. Ay- dın. "Atatürk ilke ve inkılaplanna sahipçıkan ki- şilere ve kunımlara Osmanlı özlemi ile yanıp tu- tuşan, hilafeti, saltanah geri getirmek isteyen ka- rayobaz çetelerince yapılan salduılara cumhuri- yet içinden desteklerin gelmesinin acı oldugunu" söyledi. Prof. Dr. Servet Ozgür'ün görevden alınma- sıyla sonuçlanan Sıvas Cumhuriyet Üniversite- si'ndekı olaylardaasıl "Atatürkçülük, cumhuri- yet cumhuri>etçilik"'ın görevden ahndığını ıle- ri süren Avdın, açıklamalannı şöyle sürdürdü: "Atatürk'ü sevmekten. cumhuriyet Ukelerine sadık kalıp görevini yapnıaktan başka suçu olma- yan Avukat Ali Günday 'ın tehdit edildiği ve ge- rici basının boy hedefı haline geldiği bilindiği hal- dekorunamayıp öldürülmesi bizim değil.onu se- venlerin ve halkının değil cumhuriyeti yöneten- lerin utancı olmaladır." Atatürkçü topluluklann öldürmekle tüketile- meyeceğinı ıfade eden Aydın. "Trabzon'daki Atatürkçü Düşünce Derneği ve Atatürk topiulu- gu olarak bu karayobaz çetelerine, çevrelerine bir kez daha sesleniyoruz: Atatürk öldü... Ata- türkçüler de ölür... Atatürkçülük öldürülemez.» Clkenin bölünmez bütünlüğü, Türk bav rağı, ts- tiklal Marşu Atatürk ve cumhuriyet alev hindeki tüm girişimleriniz, çabalarınız nafiledir. Çünkü bu kutsal değerler üzerine ant içmiş, emanete hı- yanet etmeyen Türk gençligi var" dedi İstanbul Meslek Odalan Koordınasyon Kuru- lu da meslektaşlannın ve ülkesinın gelişmesı, çağdaş hukuk düzeyine kavıışması için uğraş ve- ren Ali Günday'ın öldürülmesini kınadı. Çağdaş. demokratik laik ülke uğruna çalışan aydınlann. örgütlerin. kurum ve kuruluşlann cumhunyete sahip çıkmasına her zamankinden daha çok ıh- tıyaç olduğunun vurgulandığı açıklamada. "De- mokrasinin vazgeçilmez öğesi olan hukukun üs- tünlüğünü savunma mücadelemiz devam ede- cektir" denıldi. Antaly a Barosu Başkanı Osman Güven. Gün- dav "ın öldürülmesındeki en vahım noktanm. ci- nayetin amacı arkasına gizlenen gerçekler oldu- gunu söyledi. Güven, dün düzenlediği basın top- lantısında. olaydan duyduğu üzüntüyü dile ge- tırerek şunlan söyledi. " Dünyada var olan hiçbir inanç sistemi ve hiç- bir ahlak düzeni. cinayetin haklı bir gerekçesi olacağını kabul etmemişken, hele hele bir hoşgö- rü dini olarak dünyaya yayilan tslamiyet. hiçbir şekilde ne mannğı gereği ne de kendi adına baş- kalannı öldürme \ etkisini kimseyevermemiştirT LO^NGELES, CAÎ1FORNIA, A&fi/>DE ÜNİVERSİTEYE GipEK İSTEYENLERİ MASTER PROĞRAMINA HAZIRLIK YAPMAK İSTEYENLERİ SADECE BİLGI ALMAK İSTEYENLERİ 5 Ağustos Saat: U.oote HİLTON ALTIN KUBBE Konferans Salonuna Davet Ediyoruz. SANTA MONİCA^O^LEGE (UNİVERSİTE) Y b ^ ^ i î p k BirKorui. sorulafî yahrtİ|yacİk1if- BEKLİV ? ÖR UZ (Giriş ve Katıiım Ûcretsizdir.) mruiıncBl ToktamışAteş Nerden Nereye ınar Çınar Yayınlan, Rıfat llgaz Kûltur Merkezi, Küçükparmakkapı sokak No 23 80060 Beyoğtu/İstanbul Telefon. 212.293 23 98-99 Fax: 212.293 28 96 Istanbul'da dünya çapında bir tenis olayı! 29 Temmuz - 6 Ağustos @ DEMiRBANK ın kjlkıl.rıylı. Bileılerinizı TED \e AFM gişelerkıden elde edebılırsiniz. Öğrencilere ve lisanslı sporculara ücretslzdır. (Daha (azla bilği için telefon: 0212 262 90 80) Ecevit'in iknası ölüm orucunu sona erdirdiHaber Merkezi - Emınönü Belediyesi tarafindan ışten atılan ve "ölüm orucu"na başlayan 6 işçı. DSP Genel Başkanı Büleııt Ecevit' ın çağnsına olumlu yanıt \ere- rek 10. gününde ölüm oru- cunu bıraktı. Işçilerden du- rumu ağır görülen ıkısi has- taneye kaldınlırken diğerle- ri de doktor gözetimıne alın- dı. Beledıyelerden işçilenn atılmasını "maneviişkence" olarak nıtelendıren Ecevit. "70 günü aşkın süredir Emi- nönü Beledivesi'nden atılan 265 işçi manevi işkence gör- mektedir" dedi. Emınönü Belediyesi'nden atılan bır grup işçi. DSP Ge- nel Başkanı Bülent Ecevıt'i zıyaret etti. Ziyaret sırasında Bülent Ecevit. belediyeler- de işten çıkarmaların ideolo- jik amaçlı olduğuna dikkat çekerek. "İşten çıkanlan Eminönü Belediye işçilerini işsizlik işkencesinden kur- tarmaya katkıda bulunmak için eiimizden gelen çabayı göstereceğiz. Ölüm orucuna giden işçilerden ölüm orucu- nu bırakmalannı istnorum. İşçilerin sorununu, ölüm orucuyla değil, vaşayarak çözmeyeçahşmausuuz" dıye konuştu. DtSK'e bağlı Genel-lş Genel Sekreten Atilla Ön- gel. şube yöneticisı 6 işçının 10 gündür ölüm orucunda oldugunu anımsatarak, bazı belediyelerde işten çıkarma- lann dınsel. etnık ve ıdeolo- jik nedenlerden kaynaklan- dığını belirtti. Öngel. yaptı- ğı konuşmayı "Emeİc can demektir, biz emeğimizi ve canımızı istivoruz" sözleriy- le bıtirdı. Liman-lş Sendikası Genel Başkanı Hasan Biber de, yaptığı yazılı açıklamada, Eminönü Belediyesi'nden atılan ölüm orucundakı işçi- lenn polıs tarafindan gözal- tına alınmasının "insanlık dışı bir tavır" oldugunu kay- defti Biber. "İşten atılan, aç kalan insanlann direnmele- ri. ekmeklerini istemeleri en- gellenemez. Onlara bu zor ve onuıiu karan aldıran sadece Eminönü Belediye Başkanı ve emniyet yetkÛileri değil, hükümettir, devlettir ve ka- pitalist sistemdir" dedi. Bu görüşmeden sonra Ecevit. DSP İstanbul tl Baş- kanı Erdoğan Toprak aracı- lığıyla. 10 gün önce ölüm orucuna başlayan 6 işçiye "ölüm orucundan vazgeçin'" mesajını gönderdi. Bunun üzerine dün Toprak, DİSK Genel Başkanı Rıdvan Bu- dakve DSP İstanbul il yöne- ticıleriyle birlikte ölüm oru- cundakı ışçileri ziyaret ede- rek Ecevit'in mesajını iletti. Ecevit'in mesajına olumlu yanıtveren işçilertıbbi kont- rolden geçirildiler ve ikisi hastaneye kaldınlırken. di- ğerlen doktor gözetımi altı- na alındı. ÇAL1ŞMA BAK.\ıM ZİYA 1L\LİS; Asgari ücretin aşağı çekılmesine karşıyım • Ağaç-îş Sendikası Genel Kurulıf nda konuşan Halis. çalışma yaşamının çağdaş standartlara kavuşması için herkesin gayret göstermesi gerektiğini söyledi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-Çalışma ve Sosyal Güvenlık Bakanı ZiyaHaMs. anayasa değişikliği ile sendi- kal haklar üzerindeki enge- lin kalkmadığını belirterek, asgan ücretin ağustosta yü- rürlüğe girmemesine anlam veremediğini söyledi. Ağaç-İş Sendikası Genel Kurulu'nda konuşan Halis. asgan ücretin aşağı çekilme- sine karşı oldugunu kayde- derek, "Asgari ücret bir ihti- yaçtan doğmuştur. Asgari ücretin temmuz ayında be- liıienmesi konusunda çalış- malanmız olmuştur. De- mokratik mücadele içinde çalışanlar hakkını alacaktır. Çalışanların sorunlarının çalışma meclisinde tartışüıp çözülmesi için destek \eriy o rum" diye konuştu. Halis. bir sendika delege- sinin "Sayın bakan. Türk- İş'ten destek bekliyorsunuz. Bundan önceki konuşmala- nnızda ise Türk-İş'in yanlış adreslere gittiğini söylemiş- tiniz. Bu bir çelişki değil mi- dir" sorusuna. "Yanhşadres meselesi basın mensubunun sorusuyla ügilidir. Sayın \le- raU CHP'ye haksızlık ediyor. CHP, ülkenin demokratik- leşme meselesinde üzerine düşeni yaptı. Ayrıca parti olarak çalışma vaşamına iliş- kin yasalara öncelik vermek- te karariıvız" >anıtını verdi. Bir sendika delegesinin de "Erdemir'in yetkisini niçin DtSK'e peşkeş çektiniz" so- rusu üzenne Halis şu yanıtı verdi: "Bakanlığım tebrik edil- meden kendimi bu konunun içinde buldum. Türkiye'nin her tarafindan getirdiğimiz 33 müfettişi buraya gönder- dim. Buraya müfettiş gön- dermemiz DİSK'e yardım olarak değeriendirildL Mü- fettişlerin hazıriadığı karar doğrultusunda karar ver- dim. Müfettişler ve rapor üzerinde kesinlikle bir etkim olmadı." Türkıye'nin sıkıntılı bir dönemden geçtiğini kayde- den Halis, çalışma yaşamı- nın çağdaş standartlara ka- vuşması için herkesin gay- ret göstermesi gerektiğini söyledi. SEKRETER Fotoğraf laboratuvarına yönetıcı sekreter aranıyor. Ön muhasebe yapabılen, bılgısayar kullanan, reklam sektöründe deneyımli olanlar tercih sebebidir. Karanlık Oda Fot. Hız. Ltd. Ştı. Zmcirlikuyu . Tel: 272 31 62-272 1125 Kımlığimi kaybettim. Hükümsüzdür. ALt YlGtT 11.30-14.00-16.30-19.00-21.30 Kadıköy BAHARİYE (414 35 05/06)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog