Bugünden 1930'a 5,447,902 adet makaleKatalog


«
»

r SAYFA CUMHURİYET 30 TEMMUZ 1995 PAZAR HABERLER Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, yurdun her tarafında kalkınma hamlelerinin yapıldığını söyledi 'Türkiye'ye Avrupa'nın kapdarı açdıyor'Haber Merkezi - Cumhur- başkanı Süleyman Demirel. Nığde'de Doğuş Holdıng'ın sa- hibı Ayhan Şahenk tarafından yaptırılacak olan Faık Şahenk Anadolu Teknık Lısesı'nın te- melını attı Demirel. "Türkiye, büyük Atariırk'un gösterdiği he- defe \aracaktır. Çoğu gitti azı kaidı. Gayret sarf etmeye devam edeceğiz. Bu ga>rette mutlaka başanlı olacağız. Vanna gıivenle bakmamız için pek çok sebep vardır. Şimdi >cni bir döneme girdik. Daha ileri gitmenin şart- larını arıyoruz" dedı Demirel dun aynca voğun bır kabul gu- nu geçırdı ve 10 kurum \e ku- ruluşun temsılcılerını kabul ettı Demirel. Faık Şahenk Anado- lu Teknık Lısesı'nın temel atma torenınde > aptığı konu^mada bugune kadar pek çok yatırım yapan Ayhan Şaheıık'ı tebrık ederek. "Merhum pederi Faik Şahenk adına yaptırmış oiduğu bu okul, değerli \e anlamlı bir eserdir'" dedı Demirel. devletın olanaklan- nın kıt olmasına rağmen. unı- versıteler yapılacağını ve bunun altyapısının oluşturulacağını be- lırterek "Evet devletin kavnak- ları kıttır. Ama devlet bunları vapıp çıkaracaktır" dedı L>a- damlanna Nıgde'ye hızmet ver- mek ıçın çağrıda bultınan De- mirel "Gelin üroersite yapılma- • Cumhurbaşkanı Demirel, de\ letın olanaklarının kıt olmasına rağmen ünıversıteler yapılacağını \e bunun altyapısının oluşturulacağını belırterek '"Evet, de\ letın kaynakları kıttır. Ama devlet bunlan yapıp çıkaracaktır" dedı kiye sanayisini ilerletmek mec- buriyetindeyiz. İşte bizinı işada- mında ardağımız Avrupa'ya da- yanabilen. aynı zamanda ulkesi- ne daha çok hizmet edebilen adamdır. İşte yeni kalkınma hamlesi bu noktadan itibaren varması lazım gelen hedefte en güvendiğimiz kişi Turkiye'nin okumuş, yetişmiş ve gii\en ka- zanmış gençleriyle teşebbüs gıi- cudur. Turki>e, buvuk Ata- sına katkıda bulunun. Sesimi duvun. Organbe sana\i bölgesi- nin meydana getiritmesine. gençlerin meslek edinmesine \e >eni ünhersiteler kurulmasına yardım edin" dıye konu^tu Demirel. sozlennı şoyle sur- durdu "İleri gitmeye devam edeceğiz. Türk işadamlanna ye- ni kapılar açılıyor, Avrupa'nın kapılan açılıyor. Avrupa rekabe- tine dayanabilecek şekilde Tur- rurk'un gösterdiği hedefe vara- caktır. Çoğu gitti azı kaldı. Gay- ret sarf etme>e devam edeceğiz. Bu gayrette mutlaka başanlı olacağız. Varına güvenle bakma- mız için pek çok sebep \ardır." Mıllı Eğıtım Bakanı Nevzat A\az da torende yaptığı konuş- mada "2000"li yıllara girmeden işgucumuzu meslek sahibi yap- mak için yonlendiriyoruz" dedı Ayaz. 1996 butçesınde Mıllı Eğıtım Bakanlığı"nın payında yuzde 100 artış meydana gele- ceğını belırterek. 7 Beş Yıllık Kalkınma Planı'nda da, eğıtım \e oğretıme oncelık tanındığını bıldırdı Şahenk de Anadolu teknık lısesı hakkında bılgı ver- dı Şahenk, gençlerın ış sahıbı olması \e maddı bakımdan M- kıntıdan kurtulmaları ıçın tek- nık lıseyı yaptırdıklannı belırttı 1997 \ılında hızmete açılacak okula ılk yılda elektrık. elektro- nık \e ınşaat bolumlerıne 150'sı yatılı olmak uzere 750 oğrencı alınacak Okul. yaklaşık 115 mılyar lıraya mal olacak De- mirel, daha sonra da \ı-Cam Cam Fabnkasf nın açılışını yap- tı Demirel fabnkada ınceleme- lerde bulundu Torene. Sağlık Bakanı Doğan Baran. Nığde Mılletvekılı Rifat Y uzbaşıoğlu. Manısa Mılletvekılı Akın Gö- nen Nığde Valısı Me\lıit Çetin- kaya ıle vatandaşlar katıldılar Gürcistan Yeni smır kapısı açılıyor • Cumhurbaşkanı Demirel. "Bu sınır kapısının ıkılı tıcarete ve turızm hareketlerıne canlılık getıreceğıne ınanıyorum" dedı ANKARA (Cumhuri>et Bürosu) - Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel. Gurcıs- tan ıle Turkıye arasında açılacak olan Posof-Turk- gözu sınır kapısının ıkılı tı- carete ve turızm hareketle- rıne canlılık getıreceğıne ınandığın' bıldırdı Cumhurbaşkanlıgı Basın Merkezı'nden dun >apı!an açıklamada. Turkıye ıle Gurcıstan arasında me\cut dostane ılışkıler çerçeve- sınde \e ıkı ulke arasında son donemde artış goste- ren ıkılı tıcaret. yolcu ve yuk taşımacılığı ıle karşı- lıklı tunzm hareketlerı goz onune alınarak. Posof- Turkgozu-Ahıska bolge- sınde yenı bır sınır kapısı açılmasının kararla^tırıldı- •ğı anımsatıldı Bu kapının açılışının, Cumhurbaşkanı Demirel ıle Gurcıstan Cumhurbaşkanı Şevard- nadze tarafından gerçek- leştınlecegıne yer verılen açıklamada. şoyle denıldı "Cumhurbaşkanı Sayın Sük°\man Demirel, yeni sı- nır kapısının açılışı gibi önemli bir olav vesilesi ile Gürcistan Cumhurbaşkanı ile tekrar bir araya gelecek olmaktan dolayı memnuni- yet duvmaktadır. Diğer ta- raftan Gurcistan'ın bağım- sızlığını kazanmasından çok kısa bir sure sonra iki ülke arasında yeni bir sınır kapısının açılması ihtiyaeı- nın ortaya çıkması. ikili iliş- kMerdc kaydedilmekte olan gelişmelerin bir gostergesi teşkil etmektedir." Tuncelililerin açlıkgrevi sona erdi • Tuncelı'de uygulanan baskıları protesto eden Tuncelı Kültür \e Dayanışma Derneğı üyelen, CHP ıl merkezi önünden Tünel'e kadar sloganlarla yürüdüler. İstanbul Haber Servisi - şen son olavları araştır- Tuncelı Kultur ve Daya- nışma Derneğı uyelerının. Tuncelı'de uygulanan bas- kılan protesto amacıyla 5 gundur surdurduklerı aç- hk gre\ ı. dun CHP ıl mer- kezi onunde yapılan basın açıklamasıyla sona erdı Açıklamanın ardından çok sayıda Tuncelılı va- tandaş, "Özel tim terörü- ne son" "Türkiye'nin Bos- nası Tunceli" sloganlany- la zılgıtlar çekerek tstıklal Caddesı boyunca Tunel'e kadar y urudu Tuncelı lCultur ve Daya- nışma Derneğı uyelerının 23 temmuz gununden berı surdurduklerı açlık grevı- nın sona erdmlmesı nede- nıyle derneğın Avcılar \e Kartal şubelerınden arala- rında yaşlı kadınların da bulunduğu çok sayıda Tuncelılı vatandaş saat 13 00 sıralannda CHP ıl merkezi dnünde toplandı •'Köylerimize geri dön- mek istiyoruz". "Özel tim mi, özel kin mi?", "Özel tim terörüne son". "Tür- kiye'nin Bosnası Dersim", "Tuncelı'de yiyecek am- bargosuna son". "Der- sim'e sefer olur. zafer ol- maz" yazılı dovızlen taşı- yan topluluk bır sure zıl- gıtlar çekerek sloganlar attı Tuncelı Kulrurve Da- yanışnıa Derneöt Genel Başkanı Selman Veşilgöz ve Genel Sekreter Hasan San tarafından vapılan ba- sın açıklamasında dernek bunyesınde oluşturulan "Tunceli Halkı ile Daya- nışma Komitesi"nın gelı- mak uzere 21 temmuzda Ankara'dan Tuncelı'ye ha- reket ettıklerı, ancak Tun- celı'ye sokulmadıkları an- latıldı Bu engellemevı protesto ıçın 23 temmuz- dan berı surdurulen açlık grevının sona erdığı belır- tılen açıklamada. CHP ust yonetımı ıkıyuzlulukle suçlanarak şoyle denıldı "Bolgenin sorunlannı dile getiren Funceli Milletvekjli V'ahdet Sınan Yerlıka- va'nın kellesi istenmekte- dir. Kendilerine ku\\acı di\en CHP üst ydnetimin- deki bazı kişilere sesleniyo- ruz: K\ ku\\acılar!.. Bol- gede gıda ambargosunun, yayla yasağının dcvam et- mesini mi, ormanlann, e\- lerin. kövlerin yakılmasını mı, MHP'U özel timin yap- tıklannı mı desteklivonu- nuz?" Basın açıklamasının ar- dından Birleşık Sosyalıst Partı (BSP) bınasında aç- lık grevındekı tutuklu \e hukumlu yakınlannı zıya- ret amacıyla Tunel'e yu- rumek ısteyen topluluk guvenlık guçlerı tarafın- dan engellendı Daha sonra yurumelerı- ne ızın venlen Tuncelılı- ler. Istıklal Caddesı bo- vunca "Özel tim teroriine son". "Türkne'nin Bosna- sı Tunceli" sloganlan ata- rak ve zılgıtlar çekerek Tunel'dekı BSP bınasına kadar yurudu BSP'de aç- lık grev ındekılerı zıyaret eden Tuncelılıler daha sonra olaysız şekılde da- üıldılar Çok sayıda Tuncelili vatandaş, "Özel tim terbrune son" "Türkiye'nin Bosnası Tunceli" sloganlanyla zılgıtlar çeke- rek İsriklal Caddesi bo\ unca Tünel'e kadar \urudu. (Fotoğraf HATİCE TUNCER) Bülent Ecevit: Ozelleştirme amacmdan saptınldı Haber Merkezi - DSP Genel Başkanı Bülent Ece\it, ozelleştirme uygu- lamasının amacmdan sap- tığını belırterek "Ozelleş- tirme uygulaması işyeri kapatma ya da işçi atma şekline dönüşmöştür" de- dı Tes-lş Genel Başkanı Faruk Barut da PTT ve TEK'ın ozelleştırılmesı yolundakı gın$ımlere kar- şı çıkarak stratejık onemı olan ve kâr sağlayan ku- ruluşların ozelleştınlme- mesı gerektığını savundu Tes-Iş'ın 1 Genel Ku- rulu'nda konuşan Bülent Ecevit, ozelleştırmeyı ba- şanyla uygulayan ulkele- rın oncelıkle hukukı. eko- nomık ve sosyal altyapısı- nı hazırladıkannı soyledı Ecevit, "İşsizliği önleyici önlemler alınır, işsizlik si- gortası getirilir, iş güven- cesi sağlanır, fakat Türki- ye'de bunlann hiçbiri dik- kate alınmadı" dıye ko- nuştu Baş- bakan Tan- su Çiller'ın ozelleştir- me konu- sunda ace- lecı davran- dıgını one suren Ece- vit. "Sayın Başbakan koştukça tökezledi. Acele işe şeytan kan- şır" dedı Turk-lş Başkanı Bayram Meral de. sorunlan çozecek ma- kamlann sorun yaratma- maları gerektığını ıfade ederek. "Emeklinin yeri- ne taşeron alınıyor. Bu, sendikayı bitirmek de- mektir. 5-8 ağustosta ey- lem yapacağız. Eylem ka- ranmızda kesinlikle geri adım atmavacağız. Kara- yolcuların şakası olur, ama enerji işçisinin şakası olmaz. 1974'te şalteri çe- ken aslanlar burada otu- ruvorlar, işin şakası vok. Gelin konuşahm" dedı Enerji ve Tabıı Kaynak- lar Bakanı Veysel Atasoy da yaptığı konusjmada, ul- kenın genel enerji talep durumuna bakıldığı za- man. sanayıleşme. kalkın- ma ve nufus artışı ıle bır- lıkte enerji talebının hızla arttığını söyledi Bakan Atasoy, 1994 yı- lında 60 mılyon ton perrol eşdeğerı olan bırıncıl enerji tuketımının 2000 yılında 90 mılyon ton. Tes-lş'ın 1. Genel Kurulu'nda konuşan DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit, özelleştirmeyi başanyla uygu- layan ülkelenn oncelıkle hukukı, ekonomık ve sosyal altyapısını hazırladıklannı söyledi. 2010 yılında ıse 155 mıl- yon ton petrol eşdeğenne ulaşmasının beklendığını ıfade ettı Enerji sektorunde ozel- leijtırme faalıyetlen ıle oncekı yıllarda ozel sek- tore cazıp gelmemış olan enerji tesıslerıne yatırım yapılması konusunda ozendıncı tedbırlenn alın- dığını anlatan Bakan Ata- soy, yenı yasalar ve huku- kı düzenlemeler ıle reka- bet ortamı yaratılarak. tu- keticı haklannın korundu- ğu. faalıyet ortamının kontrol edıldığı bır sıste- mın yaratılmasının amaç- landığını kaydettı Tes-lş Genel Başkanı Faruk Barut ıse konuş- masında sendıkacının ka- ramsar olmamaya ozen gosterdığını. ancak yaşa- nan gerçekler karşısında karamsarlığa duşmeme- nın ımkânsız olduğunu soyledı PTT ve T E K ' ı n özelleştml- mesı yolun- dakı gırı- şımlere kar- şı çıkan Ba- rut, stratejık onemı olan ve kâr sağ- layan kuru- 1 u ş 1 a r ı n ozelleştml- memesı ge- rektığını sa- vundu De v I e t Bakanı Bekir Sami Daçe, butun ülkelerde ışçı ve ış- veren kesımlennın temel gorevının. çalışma haya- tındakı barışı sağlamak ve bu barışı sureklı kıimak olduğunu soyledı Daçe. ILO'nun 7 soz- leşmesının TBMM'de onaylandıgını, Sendıkalar Kanunu'nda değışıklıkler yapıldığını kaydederek, bu çerçevede sendıka yö- netıcılennın seçım sûresı- ne sınır koyan ve demok- ratık vasıf taşımayan hu- kum başta olmak. uzere onemlı değışıklıkler ya- pıldığını belırttı Devlet Bakanı Coheri de, Turk ışçı hareketının artık kendı meslekı so- runlarının ıçıne sığmadı- ğını. ulkenın ve dünyanm sorunlarıyla ılgılenmeye başladığını belırterek, "Türk işçi hareketi ülke- nin meselelerini enine bo- yuna tartışıp bunlara çö- zum bulmak için çalışma- lar yapıyor" dıye konuştu Milli Piyango dün çekildi Büyük ikramiye dörde bölündü ANKARA (AA) - Mıllı Pıyan- 185700 242597 go'nun 29 Temmuz 1995 çek'ılışı 431729 542102 Van'da yapıldı İkramıve kazanan nu- 048673 109788 maralar'şoyle 305927 383009 20MİLYARLİRA 642636 727476 527454 Bersama. İstanbul Aydın. 194890 249660 Gonen " ' 453364 545427 5MİLYARLİRA 059516 128781 386493 Ankara. Utanbul. Antalya 312554 394566 tstanbul ' 660965 743988 İMİLYARLİRA 227599 256097 357766 Ankara. İstanbul. Eskışehır. 462076 569772 izmır 064366 132949 500 MİLYON LtRA 350337 406002 140444 173323 213285 584262 679412 778493 784124 230909 273820 200 MİLYON LtRA 056437 283033 283275 345958 347811 382820 5267 89 586180 588154 721613 100 MİLYON LİRA 053872 127774 199056 237">64 373418 389949 443760 535768 640097 752137 103229 170469 211535 254859 3 7 9206 406966 517469 543324 681800 761568 121921 189814 230137 309125 387227 432955 529279 630128 686058 767320 50 MİLYON LİRA 021220 129408 200913 236037 332278 37 5475 469904 590112 654849 708701 056355 143932 202506 247995 335187 414938 493022 596536 661934 ' 7 24142 067552 171210 211835 319567 343477 428628 528415 615009 665197 758365 084123 178318 .212958 326336 353790 445524 '533218 635453 682856 772896 104471 197203 233948 330267 .-372705 459812 586278 638321 £702881 788887 £20 MİLYON LİRA ;011186 083616 156103 231709 t'276846 360312 416574 522166 «591044 697471 020601 087192 '} 162791 241452 291519 365989 425404 537167 592428 698301 033989 106656 185042 242499 304122 366258 429189 537292 610912 699173 038686 107203 47 8124 578068 10 MİLYON LİRA 003938 085060 415168 715988 240968 55670^ 092884 417094 718602 255202 560799 102846 422038 73485^ 257626 5'T 0304 107691 430944 735554 265751 574406 109025 437476 756796 266918 576334 121440 452970 765299 272945 583313 134537 464541 318749 619991 167664 490919 018757 335990 628371 182906 492917 026196 361486 630556 192330 496207 036364 369982 642685 198323 500487 048363 ^76435 651666 205353 522730 055107 380396 674085 211895 530078 057522 385447 681677 2P403 769995 29i 172 305016 621858 188091 433409 054318 308941 657943 212583 454994 059876 336824 663489 228988 477465 071310 356505 683497 167595 487355 013141 320286 624452 177837 491633 022699 351125 629196 192020 494240 031603 363577 633817 193688 496481 043287 374174 643929 202018 518112 048756 377244 659168 208854 527499 057188 384625 681623 213106 530645 063491 386312 372270 716614 244596 543716 124074 389631 733898 253257 546465 130956 396817 757685 270344 574648 142947 410328 793235 240914 554766 088080 415918 717283 251982 557790 101108 418462 725719 256025 564896 105454 427413 735071 259786 5737 85 108866 431911 743518 266330 576317 112739 444520 761503 270081 580123 124417 459777 765817 279014 588280 136428 464792 531065 064628 388601 689194 220469 535957 066361 40198 7 691432 223682 545299 069751 412043 592077 141972 466957 299348 600568 147062 476414 784131 306170 605982 164395 480204 792010 318362 61S804 688179 218017 533252 065622 389113 689727 222363 541844 069632 402785 696770 235153 547592 071018 412694 771264 292490 595759 144997 4741 18 782563 299405 600583 150175 477374 786145 315915 612933 167548 482565239472 551301 61S804 714706 792591 4MİL\O!NLİRA 01860 14073 16803 27943 39468 53473 64342 79294 85038 94266 07801 14701 19052 37584 49191 55155 68126 79484 85644 94759 09502 14855 20404 38182 49451 58538 68378 82193 86061 96401 10003 16207 25116 38306 50283 59599 69036 83358 93438 97217 11829 16696 26147 39433 52745 59739 76218 83650 93955 98574 2 MİLYON LİRA 0636 2380 3512 4752 592 7 6878 771 I 8360 9045 9303 1965 2582 4228 5116 6212 800 BİN LİRA 140 1 "5 344 376 480 729 927 400 BİN LİRA 05 19 3S s-88 200 BİN LİRA (Amorti) 3ve7 20 MİLVON LİRA (Teseüi) 027454 517454 525454 527354 527444 >2 7 455 527464 527654 529454 577454 127454 520454 526454 S27404 527450 527456 527474 527 754 537454 587454 227454 521454 527054 527414 527451 527457 527484 527854 547454 597454 327454 522454 527154 527424 527452 527458 527494 527954 557454 627454 427454 S23454 527 254 527434 527453 527459 527554 528454 567454 727454 507454 524454 Cumhuriyet Kitap Kulübü € GENEL KATALOe Î995 BANKA HESAP VE PTT ÇEK NUMARALARI YURT İÇİ iş Bankası Cağaloğlu Şb. 405543 Çağ Pazarlama A.Ş. Hesabı YURT DIŞI Turkıye İş Bankası Frankfurt Şb 26289009 Yenı Gun Haber Ajansı Hesabı PTT ÇEK NO: 666322 Çağ Pazarlama A Ş Hesabı ÇIKTI! Türkiye'nin öndegelen 130yayınevinin yaklaşık 10000 çeşit kitabı bu Genel Katalog'da buluştu. Katalogda Kulübümüzdeki kitapların sipariş kod numarası, adı, yazarı, yayınevi vefiyatı yer alıyor. Genel Katalog yalnızca Cumhuriyet Kitap Kulübü üyelerine verilir. Üye olmak için alttakiformu doldurup belirttiğimiz hesap numaralarına aidatınızı yatırarak bankaya da posta alındısının fotokopisini ve üye formunu kulübümüze ulaştırmanız yeterlidir. ÜYELİK FORIIVH-J L'ye ı\o:fi'enileyenler için) Adı Soyadı: _ „. Doğum Tarihi: hi: Öğrenimi: Medeni Durumu: - Adresi: „ Şehir:. Tel: IYEÜK KOŞULLARl Lyelik Yurtift.300.000TL \urtdışı-40D\t Vyehk Yemleme Yurtiçı-200.000TL Yurtdiii:30DM Cumhuriyet Kitap Kulübü Çağ Pazarlama A.Ş. Türkocağı Cad. 39/41 (34334) Cağaloğlu-İstanbul Tel:512 05 05 Faks:512 54 55
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog