Bugünden 1930'a 5,475,350 adet makaleKatalog


«
»

30 TEMMUZ 1995 PAZAR CUMHURİYET SAYFA HABERLER 5 \ Lojman cinayeti Güngör, Avrupa'dan yardım istedi • Eski tzmir CHP Millenekili Erol Güngör, Milletvekili Lojmanlan'nda öldürülen oğlu için Avrupa İnsan Haklan Komisyonu'na başvurdu. İZMİR (Cumhuri>et Ege Bürosu)-Kamuov unda loj- man cinayeti olarak bilınen eski CHP'lzmir Millenekili Erol Göngör'ün oğlu Mus- tafa Güngör'un öldürülmesı olayı. aradan 4 yıl geçmesı- ne karşın aydınlanmadı. Erol Güngör. Türkıye'de ıç hukuk yollanndan olumlu sonuç alamayınca. Avrupa İnsan Haklan Komisyonuna baş- \ urdu. Güngör. Av ukat Gü- ney Dinç tarafından hazırla- nan başv uru dılekçesınde. "Koruma ve soruşturma gö- revlerini ycrine getirmeyen- lerin, kanıtlan yok edip. so- ruşturmayı sonuçsuz bıra- kanlann saptanıp yargilan- malan"nı istedi. Lzun süre kamuoyunun dıkkatini çeken \e "lojman cinayeti olarak bilinen olay- da, eski CHP Izmır Millet- vekili Erol Güngör"ün oğlu 22 yaşındakı üniversıte öğ- rencısj Mustafa Güngör. 23 Hazıran 1991'de Oran Sıte- si'ndekı Milletvekili Loj- manlan'ndakı konutunda ölü olarak bulunmuştu. Erol Güngör. oğlunu öldüren ka- tıl ve katıllerın bulunması ıçın gerek milletvekilliği si- rasında. gerekse mıfletveki- hğı sonrasmda Türkiye"deki başta yasama. yürütme ve yargı olmak üzere tüm kamu organlanna başvurularda bu- lundu. Güngör. ıç hukuk yol- lanndan olumlu sonuç ala- may ınca. Av rupa însan Hak- ları Komisyonu'na başvur- mak zorunda kaldığını açık- ladı. Güngör"ün başv uru dılek- çesinde. olayla ılgıli soruş- turmayı yürüten Ankara Cumhuny et Sav cılığı v e An- kara Emnıyet Müdürlüğü bi- rimlerınde çalışan ve konuy - la ılgili soruşturmayı yürü- tenkrin suç kanıtlanm yok ettiklenni. eksik kanıt topla- dıklarını ve soruşturmayı yanlış yönlendırdıklenni be- lirtıldı! Adana CHP'de olaylı kongre ADAÎNA (Cumhuriyet) - CHP Seyhan tlçe Kongresi. karşılıklı laf atmalar "demok- rasi önce bu partide olmalı". "savcılığa gidecegiz "'sözlerı arasında tartışmalı \e gergın bır hava içerisınde yapıldı. Ebkı ılçe başkanlanndan Fik- ret Ank ıle Senai Gedik. "Şe- riat \e faşiznı yükselirken biz burada delege kavgası yapıyo- ruz" dıye konuştuklannda al- kış aldılar. Geçen haftalann ve önceki günkü kavganın getırdığı ha- vanın etkısvyle CHP Seyhan Ilçe Kongresi gergın bır or- tamda yapıldı. Baykalcılann adayı Enver Akçmar ve Karayalçıncılara yakınlığıylabılınen AliAydo- ğan'ın btrlıkte önensı ıle dı- \an başkanhğına CHP mer- kez yönetıcılerinden AtiUa Sav seçıldı. Ilk konuşmaları yapan eski SHP Seyhan ilçe başkanlanndan Senaı Gedık. "Karacüppelikri sokakta gö- rürken. Gümüşhane Baro Başkanı yobaztar tarafından öldürülürken ses çıkarmayan CHP'li yetkililerin utancını du>Ti>onım. Faşizmle, şeriat- la uğraşacağımıza burada bir- birimizle itişip kakışıyoruz* dıye konuştu. Eski SHP ılçe başkanlanndan Fİkret Ankda "Türtdye 12 Eylürdençokda- ha ciddi bir faşizm ve şeriat tehlikesi altında> ken kökten- dinci ve çok lehlikeli adamlar çogalıyorlar. Biz burada dele- ge kavgası yapıyoruz" dedı. Delege seçımlen sırasında yapılan usulsüzlüklerı v urgu- lamak amacıyla konuşma yaptığmı belırten eski SHP İl Başkanı Selman Serttepe.de- mokrasınin önce CHP'den başlaması gerekttâıni vurgu- ladı. Seçimin hukuki olmadığı- nı öne sürerek söz alan eski Anakent Beledıye Başkanı Selahattin Çolakda Baykalcı ekıple bırlıkte hareket eden eski Çukobırlık Genel Müdü- rü Sedat Doğan'ı eleştırdı. Tüzüge aykın delege seçımı yapıldığını savladı. Çolak. "*Biz 12 Eylül sabahı zindan- lara CHP için düşerken Sedat Bey asker belediye başkanıy- la kolkola girip ihale aldı" de- y ince zaten gergin olan salo- nun tansıyonu bırden yüksel- dı. Bır süre ıtiş kakış ve laf at- manın ardından sükûnet sağlantı. kongre devam etti. CHP Diyarbakır İl Kongresi'nde konuşan Çetin kurultayın yeni bir yarışma olmamasını istedi I POLİTİKA GÜNLÜĞÜ Tek adayla kuruhayDÜRDANE KOCAOGLU DİYARBAKIR -CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin. kunıltayda bütünleşme süre- cinın tamamlanmış olmayacağını ve bütün- leşme ıçın henüz birçok sorun olduğunu be- lirterek. kurultayda yeni bır yarışma. aynş- ma ve sürtüşme olmasını istemediğini bil- dırdi. Kurultaya bir aday üzerinde uzlaşılarak gıdılmesı gerektiğinı sav unan Çetin, "'Önü- mü/deki kurultay uzlaşma kunıltayı olma- ü, Hikmet Çetin yok diyorsanız, ben de yo- kum~dedı. Hikmet Çetin. dün partısinın Diyarbakır İl Kongresf ne katıldı. Genel başkan aday- lığı ıçin adı geçen Istanbul Milletvekili Er- can Karakaş'ın da katıldığı kongrede. ilk konuşmayı Çetin yaptı. Bu kongrenin il kongresi olmasından da önemli bır anlamı bulundugunubelırten Çetin. "Ben Diyarba- kırlıyını, sizin çocuğunuzum, aranızda büy ü- dünı. LJce sokaklannda y alınayak yünidüm. Kendimi sizin kucağınıza atnvaya getdim" dedı. Bölgenin sorunlannı da, çözüm yollannı da bildığini anlatan Çetin. bu konudaki öne- Yok diyorsanız ben yokum' CHP Genel Başkanı Çetin: Kurultay uzlaşma kurultayı olmalı. Karışıklığa, çatışmaya ihtiyaç yok. CHP'nin önümüzdeki aylarda daha çok uzlaşmaya, bütünleşmeye ihtiyacı var. Hikinet Çetin yok diyorsanız ben yokum. nlennı dıle getırdı. CHP'yi Türkıye'nin birinci partisi yap- mak zorunda olduklannı. Türkiye'nin buna ihtiyacı olduğunu kaydeden Çetin, konuş- masını şöyle Sürdürdü: "Ben. iİd eski değerli başkanın öz\erisi ve teşkilahn katkısı ile genel başkan oldum. Gö- revimiz henüz bitmedi. Biz, bu süreci bitir- mek zonındayız. \em karışıklığa. çatışmaya ihtiyaç yok. CHP'nin önümüzdeki aylarda datia çok uzlaşmaya, bütünleşmeye ihtiyacı var. Sürtüşme izlenimini kaldırmak zonın- dayız. Ben, CHP Genel Başkanı olarak bu- na hazınm. Geçmişte partiıni/in kan kay bet- mesinin. güven kaybetmesinin nedeni, ken- di içindeki çekişme. sürtüşme ve iki başlılık- tır. CHP'nin artıkgüç \e kan kay betmey e ta- hammülü yoktur. Bütünleşme sürecinde gö- reNİmiz, bu görüntüyü silmektir." Ülke sorunlannı çözmek ve birinci parti olmak ıçin CHP'nın bir kafa. bır yumrukol- ması gerektiğinı sa\ unan Çetin. "Elbettegö- rüş farklılıklanmız olacaktır, ama bu prog- rama, parti tüzüğünoe ilkelerine gölgedü- şürme boyutuna gelmemelidir. Ben, genel başkanınız olarak buna izin veremem" diye konuştu. Çok güç ve sorunlu bir görev üstlendı- ğinin bilincinde olduğunu kaydeden Çetin. bütünleşme yolundaki çalışmalarla bugüne gelindığini. ancak kurultay yapmakla bü- tünleşmenin tamamlanamayacağını yinele- yerek şunları söyledı "Bu kurultay bir yarışma. aynşma. sırf bu göriintü olsun diye ka\gayadönüşmeme- lidir. Önümüzdeki kurultayın uzlaşma ku- rultayı olması gerekir. Ama Hikmet Çetin yok diyorsanız. ben yokum." Çetin, CHP-SHP"nın bırleşmesınde ve bütünleşme sürecınde fedakârlık yapanla- rın misyonunun henüz bitmediğini de söz- lerıne ekledi. Ercan Karakaş da Çetin"in "Yanşmaiste- miyorum*'söz]enne karşılık. "Çok seslilik, çok aday lık\e>anşma bir zaaf olarak görül- memeli. Sosyal demokrat partilerde bu do- ğaklır" dedi Karakaş. ancak adaylarla bır- likte tikirler \e kadroların da ortaya konul- ması gerektiğini söyiedi. Ercan Karakaş, Kürt sorununa da değine- rek. çözümün eksiksız demokrası olduğunu belirtti. PKK ıle Kürt sorununu bırbınnden ayırmak gerektiğinı kaydeden Karakaş. 16 y ıldır süren olağanüstü hal \ e sıkıyönetimin çözüm olmadığını. askeri çözümlenn başa- rısız olduğunu anlattı. Karakaş artık banşcı v e demokratik çözümü denemek gerektığinı belirtti. ANAP lideri Yılmaz Hükümet yoksa Genelkurmay Başkanı konuşur • Karadeniz'de seçim startı veren ANAP lideri Yılmaz. Genelkurmay Başkanı Karadayı'nın önceki günkü sert konuşmasını şöyle değerlendirdi: "Hükümetin olmadığı yerde Genelkurmay yetkilileri. emniyet yetkilileri konuşur. Bu üslubu doğru bulmuyorum."' kısmı devlettcn yardım al- dığı için bize sıcak baknıı- yor. Karşımızda devletin bütün olanaklarını kulla- nan bir iktidar var. Bizim için önümüzdeki seçimler AHMET ŞEFİK TRABZON - Ana\atan Partisi (ANAP)Genel Baş- kanı Mesut Yılmaz. bun- dan böyle kendileri için Türkiye'nin tek gündemı- nın seçim olduğunu söyle- dı. Bütün parti örgütlerinı seçim ıçin çalışmaya çağı- ran Yılmaz. Meclis'in de bir an önce yeni seçim ya- sası için harekete geçmesi gerektiğini belirtti Yıl- maz. Karadenızlı hemşeh- rilerine seslenerek "Nasıl Karadeniz'den Trabzons- por'u Türkiye şampiyonu çıkardıysaniA gelin kara- deniz'den Türkiye'nin ikti- dannı çıkarahm" dedı. Trabzonspor'un sezon açılış törenlerine katılmak, Maçka'da temel atmak ve Rize'nin Dernekpazarı il- çesinde selden zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun demek amacıyla Doğu Ka- radeniz gezisıne başlayan Yılmaz. anayasa değışıkli- ği ıle çok önemli mesafeler alındığını. kendileri açısın- dan bu değişiklığin en önemli tarafının seçmen yaşınin 18"e ındırilmesı ve gençler ıle kadınlann siya- sete daha çok katılmalan- nın sağlanması olduğunu söyiedi. Gençlerm \e ka- dınlann siy asete daha rahat katılmalarıyla büyük güç elde edeceklenni öne süren Yılmaz. medyaya ve ko- alisyon hükümetıne çattı. Yılmaz. şöyle devam ettı: "Önümüzde zor bir sı- na\ \ar. Medvanın büyük ölüm kalım sa\aşı olacak. Bu seçim AlSAP'm en önemli seçimidir." Tek gündem seçim ANAP hden Mesut Yıl- maz. yapılan seçim araştır- malannda seçmenın kafa- sının çok kanşık olduğu- nun ortaya çıktığını. bunun yadırganmaması gerektiği- ni. seçim ortamına gırıldi- ğinde bu durumun ortadan kalkacağını savundu. Orta- da seçime gitmemek için anayasayı değiştiren bırik- tıdarbulunduğunu.buikti- dann Türkiye'nin hiçbir sorununu çözemeyeceğini, çözmek bir yana. iktidar ortaklarının bırbirleri ile kavga ettiklenni anlatan ANAP lideri Mesut Yıl- maz. Genelkurmay Başka- nı İsmail Hakkı Karada- yı'nın önceki günkü sert konuşmasını değerlendırir- ken de şöyle dedi. "Hükümetin olmadığı yerde Genelkurmay yetkili- leri, emniyet yetkilileri ko- nuşur. Bu üslubu doğru bulmuyorum. Demokrasi şampiyonluğu yapanlarde- mokrasinin gereğini yerine getirmiyorlar. Gerçek de- mokrasinin olduğu yerde bu tür çıkışları ne Genel- kurmay ne de emniyet \a- par, bu hükümetin görevi- dir." Av. Sevgi Esen: Aranan bütün özelliklere sahibim. '79il'e79Çillerprojesi' İlk Çiller adayı Kayseri'den çıktı .\NKAR.\(.\.\)- DYP Manisa Milletvekili Tevfik Diker tarafından hazırlanan "79 il'e 79 Çiller' projesine ılk aday Kayseri'den çıktı. DYP Kaysen tl Başkan Yardımcısı a\ukat Se\gi Esen. adaylarda istenen özellıklenn tamamını kendısinin taşıdığını söyledı. Se\gi Esen. DYP Genel Başkanı \e Başbakan Tansu Çılkr'ın kadınlan politikaya çekebılmek ıçin uygulaınaya hazırlandığı "79 il'e 79 Çiller' projesıni desteklediği için aday olduğunu bıldırdi Esen. "1973 ydından beri aktif olarak politikay la uğraşıyorum. Kayseri'nin ilk kadın belediye meclis üyesi unvanına sahibim. Kadınlannuzın politikay la daha fazla ilgilenmeleri gerekir. DYP'nin ve Çiller'in felsefesinin kadınlanmıza anlahlması gerekir. Parti tabamm ve görev yaptığım partili arkadaşlanm desteklerini sürdürürlerse ilk seçimde millervekili olmak için aday olacağım" dedi. Ecevit 'Başörtüsü, sorun değil bahanedir9 • Ecevit: Laik cumhuriyeti yıkmak isteyenler, genç kızlann başörtüsünü rejime karşı bir bayrak gibi kullanmaya kalkışıyorlar. 1ŞIK K,\NSU ANKARA - DSP Genel Başkanı Bülent Ece\it. son günlerde "türban" nede- nıyle çıkan olaylann alev- lenmesinı değerlendınr- ken. başörtüsünün bır ba- hane olarak kullar.ıldığını belırterek. -Laikcumhuri- yeti y ıkmak isteyenler. genç kı/ların başörtüsünü reji- me karşı bir bayrak gibi kullanmaya kalkışıyorlar" dedı. Ece\ ıt. kışkırtıcı çe\- relenn. RP Genel Başkanı Necmettin Erbakan' ın. ge- çen y ıl söy ledığı "Kanlı mı olsun. kansız mı olsun?" sözlennden ciiret aldıkları- nı da vurguladı. Ecevit. konuya ilışkin Cumhuriyet'ın sorulannı yanıtlarken. başörtüsünün. gerçekte. bır sorun değıl. bır "bahane" olduğuna dık- kat çekerek. şunlan söy ledr "Tiirk toplumunda, öteden beri.başını örten hanımlar- la örtmeyenleryanyana, be- raberce. karşılıklı saygı \c sevgi içinde yaşaya gelmiş- lerdir. Fakat son y ıllarda. laik cumhuriyeti yıkmak isteyenler. genç kızlann başörtüsünü rejime karşı bir bay rak gibi kullanma- ya kafkışıy orlar. O y üzden birçok genç kızımız çok güç durumda kalıyor. Ki- mi. kendini gereksiz yere de\letle karşı karşıya gel- nıiş gibi hıssediyor; kimi- nin geleceği kararıyor. Oysa başörtüsü. devlete ve rejime karşı açılan mü- cadelede istismar konusu olmaktan çıkarılsa, uy gu- lamada karşılaşılan bazı sıkıntılar, demokratik di- yalog ortamında kolay'ca çözülebilir." BSP'nin konferansında, sessiz kalarak suça ortak olduğumuz vurgulandı: Işkence ve hıfazlamı scnauııhiMihükümet İstanbul Haber Servisi- Birleşık Sosyalıst Parti (B- SP) tarafından düzenlenen "Yaşama hakkı ve Türkiye gerçeği*1 konulu konferans- ta. Türk toplumunun hükü- met tarafından gerçekleşti- rilen insan haklan ihlalleri- ne sessiz kalarak suça ortak olduğu vurgulandı. Türk toplumunun artık yargısız ınfazlan alkışlarhaîe geldi- ğıne dikkat çekılen konfe- ransta. yaşanan insan hakla- rı ihlallennin baş sorumlu- sunun hükümet olduğu ıd- dia edildi. Türkiye Gazeteciler Ce- miyeti'nde dün başlaması planlanan konferans, katı- lımın az olması üzerıne, ba- sın açıklaması olarak ger- çekleştirildi. BSP Genel Başkanı Sa- dun Aren toplantıda yaptı- ğı konuşmada. yaşama hak- kının çok önemli olduğunu vurgulayarak. bu hakkın de\ let tarafından korunma- sı gerektiğini söyledı. Ancak Türkıye'de bunun tam tersi olaylann yaşandı- ğına dikkat çeken Aren. ül- kemızdeki insan haklan ıh- lallerinin baş sorumlusunun hükümetler olduğunu sa- vundu. Bu gerçeğin, TB- Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nde yapılan "Yaşama Hakkı ve Türkiye Gerçeği' konulu konferansta, toplumun. insan haklan ihlallerine destek v^rip alkışlar durunıa geldiği belirtildi. (Fotoğraf: YASEMİN KOYUTÜRK) sorumlusu mediğiniz gizli güçlerden üzerinde baskı oluşturul-MM Failı Meçhul Sıyasal Cinayetlen Araştırma Ko- misyonu tarafından hazırla- nan raporda da ıfade edildi- ğini belirten Aren. insan haklan ihlallennin hesabı- nın bizzat hükümetin kendi- sınden sorulması gerektiği- ni vurguladı. Yaşanan anti-demokratik uygulamaların olarak kontrgerillanın gös- terilmesinın anlamsızlığına da işaret eden Aren. "Kontrgerilla demekle öcü demek arasında hiçbir fark yoktur.'İnsan haklan ihlal- İerinın sorumlUMi kontrge- nlladır" derseniz öcüleri kastetmiş olursunuz. Göre- hesap soramazsınız. Hesap soracağınız makam. bu kontrgerilla denen öcülerin de bağlı olduğu hükünıet- tir" diye konuştu. Kamuoy unun. insan hak- lan konusunda bılinçlendi- rılmesınin önemıne de değı- nen Aren. bunun hükümet ması açısından zorunlu ol- duğunu ifade etti. Toplantı- da konuşan gazetemiz ya- zarlarından Şükran Soner ıse toplumun sesiz kalarak devlet terörüne ortak oldu- ğunu söyledı. Bugünkü gelinen nokta- nın 12 Eylül döneminden bile daha kötü olduğuna dikkat çeken Soner, bunda da toplumun büyük katkısı olduğunu belirtti. Artık toplumun. devlet terörünü v e y argısız infazla- n alkışlar hale geldiğıne ışa- ret eden Soner. "Bugündev- letterörüneortak olnıayı ya- şıyoruz-Toplum devlet terö- rünü destekleyerek suça or- tak olmaktadır. Halk. insan haklan ihlallerine destek ve- rip, alkışlar hale gelmiştir" dedı. Av ukat Yücel Saytnan da. TBMM Faili Meçhul Cina- yetlen Araştırma Komisyo- nu'nun hazırladığı raporu kimsenın sahiplenmediğine dikkat çekerek. yaşama hakkının sınırlanması ge- rektiğini savundu. Sayman. şunlan söyledı: "Bir yasa çıkartılsm ve dcnilsin ki, kamu görvvlisi olsun olmasın sağ görüşlü insanlar, sağcılar. solcularu sosyalistieri ve demokratla- n öldürebilir. Sosyal demok- rat partiler de buna yardım- cı olabilir. O zaman biz de en azın- dan kimler tarafından öldü- rüleceğimizi bilir ve faili meçhul cinayete kurban git- memiş oluruz." HİKMET ÇETİNKAYA Kiraz Ağacı... Once bakıştılar. Soluksuz kaldılar bir süre... Erkek. kadının eline dokundu. Sonra başını önüne eğdı usulca... Bır zaman tünelinden geçiyor gibiydiler. Belki biraz da düş yorgunuydular. Kadın, içındeki coşkuyu dışa vuramıyordu. Gözle- rinı kaçırıyordu erkeğın gözlerinden... Bırden kırmızı mektuplara' daldı. Dedi kı: "Bir çıçeği bile yumuşacık dokunuşlara sahip bir aşkla seven sana inat, ben çığlık çığlığa bağırarak di- kenleri sevmeyi sürdüreceğım..." Erkek, hiç sesini çıkarmadı. Sadece hınzırca gü- lümsemekle yetındı. Ay, denızden yukseliyordu... Yennden kalktı kadın ve erkek... Bir kez daha yuz yuze geldi ikisi de.. Bahçedeki kiraz ağacına doğru yürüdüler... Birden birtutku yükseldi ıkisinin yüreğinde. Günler- dir saklanan arzular, bır gecenin ıçinden ansızın çıkıp geldi. Çevrede hiç ktmse yokmuş gibi seviştiler. Oy- sa bırilen izlıyordu onları. Güvertede uzanmış tayfala- rı gonmediler. Bır kıskançlık çemberinı yanmışlardı artık... Ali, Turgut, Hakan oradaydı; Şermin, Nurten, Se- vil olup bitenlerı bıliyordu... Kadın, uzun saçlarını teslım etmişti ay ışığına. Ka- dının gözlerini denizin dalgaları yalıyordu. işte o anda kadın konuşuyordu: "Yaşamımda olan biten ne varsa, kötüya da iyı; her şeyin nedeni aşka olan tutkum ve ölüme karşı içim- de beslediğim delice korkumdur..." Adam, hiç sesini çıkarmadı... Kadın, uzun uzun baktı. Sonra? Sımsıkı yakaladı, kadını omuzlanndan. Uzak seviş- melenn ötesınden "Tıpkı senın gibi düşünüyorum" demek istedi... Birden gerılere, çok eski yıllara döndü. Selimiye'nın demir kapısının açılışını yaşadı. Ziverbey'i düşündü. Çok yakınlardan martı çığlıkları geliyordu... Hemen kendine geldi. Kiraz ağacının altındaydı iki- sıde... ] Galıbaadam, kızaâşıkolmuştu... , • • • ' » Bir zamanlar bıyıkları terleyen delikanlıydı o... ; Tutuklandığında Umut dört-beş aylıktı. Göklerde' uçan zabıt. kendı duşier ülkesinden kopanlıp burala- ra getirılmıştı. Halil, Ali, Nevzat, Murat ve Gürsel Selimiye'nın mazgallarında bir yudumluk maviye takıldığı yılları anımsadı... Aşkın dopdolu ihanetinı yaşayanlan görmüştü birer birer... Devnmcı kişıliği, yurt sevgisi gencecik yüreğinde acılan da buyütmüştu. işlemeyen bır saatin zamana yenik düşen sabahlannı yıllarca beklemişti... Kiraz ağacının altındaydılar... Kızın yüzunü, saçlarını ay ışığı yalıyordu. El ele tutuşmuşlardı. ikisi birden bu buluşmanın 'vahşetinı' doludızgın yaşamak istiyorlardı... Tam o sırada şu soruyu yönelttı kız: ; "Aydınlanmız once Bosna'ya değil, Tunceli'ye,% Hakkâri 'ye gıtmelı değil mi?" ' Genç kız devam etti: "Devlet, EtveBalıkKurumu'nun 12tesisini379mit-i yara satmış. Oysa devlet, üç özel televizyondan 282, mılyar alacağını tahsil edememiş. Ne tuhaf bır ülke- de yaşıyoruz değil mi?.." Erkek. duymamazlıktan geldi ama içinden şu yanı- tı verdi: "Akıllı bir kız, doğru söyiüyor..." Kız, konuşuyordu: "Antalya 'da bir genç, parktaki kuğuların başlarını kesıp götürürken yakalanmış..." Adam irkildı. Gözlerini açıp sordu: "Nereden duydun?" Kız: "Gazeteler yazdı, okumadın mı?" Okumamıştı. Çok utandı... Kızın saçlarını okşadı... Dedi ki: "Neden kesmiş kuğuların başını o genç?" Kızın gözlerı doldu... Yanrt verdu "Işsizmış. Evıne götürup yiyecekmiş kuğulan..." Adam bır kez daha irkildi... Yıne eskilere döndü, zaman tünelinden geçti... Yıl- lar öncesi sıcak bir temmuz akşamını anımsadı. Iz- mir'de. Kordonboyu'nda Kemal'in Yeri'ndeydıler. Uğur, Aycan, Mustafa, Bingöl, Yusuf ve Münir'le birlıkteydiler. Necmettin, Aliağa'da öldürülmüştü ve bir gün son- ra toprağa verılecekti... Herkes balık ısmatiamıştı garsona. Masada roka, çoban salata, kırmızı soğan, patlıcan kızartma, beyaz peynir vardı. Bır de büyük boy Yeni Rakı. Yusuf, 'ba- lık' denılince yumruğunu masaya ındirmişti: "Ben pıs burjuvaların yediğini yemem, bana ızga- ra köfte getırin..." Masada uzun bir sessizlik olmuştu... • • • Kiraz ağacının altındaydılar... Ansızın bir şaır düştü geceye. Artık lavanta kokulu değildi öpüşler. Bır tek eflatun kelebek bile yoktu or- talıkta. Çok uzaktaydı sabah... Ay ışığı geceye dokunur gibi oluyordu. Belki kuytu ölumlere yenik düşen aşk şarkıları söyleniyordu... Hiç umursamadan yürüdüler geceye ve yıldızlara i- nat... Uzun çığlıklara boyun eğmedıler. Aldırmadılar güvertedeki tayfalara... Gizli kalmış ıki yüreğin delıdolu çılgınlığını yaşadılar. Belki de daha çok yaşayacaklardı... CHP lideri Hikmet Cetin 'Et kombinasmın satışı ertelenebilir' DİVARBAKIR (Cum- huriyet)-CHP Genel Baş- kanı ve Başbakan Yardım- cısı Hikmet Çetin. Diyar- bakır Et Kombinası'nın sa- tışının durdurulması için gerekh gınşımlerde bulu- nacağını açıkladı. Çe"tın. CHP il kongresi- ne katılmak üzere gittiği Diyarbakır'da valiliğı ziya- retetti v e çeşitlı kitle örgüt- lerının temsilcileriyle gö- rüştü Çetin. burada Diyar- bakır Et Kombinası'na y ö- re halkının çok ihtiyacı bu- lunduğuna dikkat çekerek. kombinanın satışının dur- durularak kasaplar ile tl Özel Idaresi'nden oluşa- cak bir yönetime bırakıl- ması için gerekli girişim- lerde bulunacağım bildir- di. Çeşitli kitle örgütlerinin temsilcilerı. İnsan Haklan Derneğı(İHD)veHADEP yöneticilerinin gözaltında buiunduğunu belirterek Çetin'e gözaltı \e kayıp- lardan duydukları sıkmtı- ları anlattılar. Kamu çalışanları sendi- kalarının anayasal güvence altına alınması ve demok- ratıkleşme konusundaki çabalarından dolayı Hik- met Çetin'e teşekkürlerini ileten sendika temsilcileri. bölgeye demokrat yöneti- ciler aönderilmesini iste- diler/
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog