Bugünden 1930'a 5,475,350 adet makaleKatalog


«
»

30TEMMUZ 1995 PAZAR CUMHURİYET SAYFA HABERLER Doğu Ergil, ABD'de yaşanan 'Vietnam sendromu'na dikkat çekti 'Ozel tim gözden geçirflmelTÖzel tim elemanlannın tümünün psikolojik testten geçirilmesini isteyen Ergil. "Özel time eleman alınırken belirli standartlar konulması lazım. Ne yazık ki özel time alınanlar, şimdiye kadar kas gücüne bakılarak seçilmiş" dedi. Ergil "Toplum adına asayişi sağlamakla görevli olan bu kadrolar, olayda taraf değildirler. Eğer taraf olurlarsa kendilerini hukukun üstünde görmeye başlarlar ve millete karşı bir tutum izleyebilirler" \orumunu yaptı. Özel tim elemanlannın olağan durumda topluma uyum sağlayamayacağını ve gelecekte bu insanların çok büyük sorunlar yaratacağını vurgulayan Ergil, "Bir kere özel time mensup insanlann psikolojik hiçbir sorunu olmaması lazım. Uyumsuzluk, serkeşlik, kabadayılık, emir dinlememe, aşın gaddarlık. kendine güvensizlik gibi olumsuz nitelikler taşımamalan, alkol gibi herhangi biı madde bağımlısı olmamalan gerekir" diye konuştu. EVİNGÖKTAŞ ANKARA -SBF öğretim üyesı Prof. Dr. Doğu Ergil, Güneydogu ve Doğu'da P- KK'ye karşı görev yapan özel tim eleman- lannın tümünün psikolojik testten geçiril- mesi gerektiğini belirtti. Ergil, "Özel time eleman alınırken belir- li standartlar konulması lazım. Ne yazık ki özel time alınanlar. şimdiye kadar kas gücü- ne bakılarak seçilmiş" dedi. Özel timle ilgili olarak Cumuhuriyet'e görüşlerini açıklayan Prof. Ergil. emniyetin bu biriminde görev yapan polislerin, Gü- neydogu "daki sav aş bitip olağan döneme ge- çildıgınde çok büyük sorunlar yaratacağını. bu nedenle şimdiden akılcı önlemlerin alın- ması gerektiğini belirtti. Ergil. "Bir kereözel timdegöre\ yapan in- sanlann psikolojik hiçbir sorunu olmaması lazım. Uyumsuzluk, serkeşlik. kabadayılık. emir dinlememe, aşın gaddarlık, kendine güvensizlik gibi davranışlara girmemelL al- kol gibi herhangi bir madde bağımlısı olma- malan gerekir. Oysa, alkol bağımlısı birçok özel tim elemanı tanıyorum'* diye konuştu Özel timin, Türkıye'de terorizmle mücade- le için oluşturulan uzman kadrolardan biri olduğunu kaydeden Ergil, şunlan söyledi: "Bu tür birimler,teknik kadrolardan oluş- turulur ve egitimi de ona göre yapüır. Top- lum adına asayişi sağlamakla görevli olan bu kadrolar, olayda taraf değildirler. De\ let, bir hukuksal kurum olduğuna göre, de\let adına yasadışı faaliyetleri önlemek ve faille- rini yakalay ıp yargıc önüne çıkarmakla y ü- kümlüdürler. Eğer bu insanlar taraf olur- larsa kendilerini hukukun üstünde görme- ye başlaıiar ve millete karşı bir tutum izle- yebilirler.Bu nedenle özel tim gibi görevli bi- rimler, hem dev letin kendilerine verdiği gö- reve sadık kalmalı. hem de dev letin temsil et- TARTIŞILIYORLAR - Güney doğu'da görev yapan özel tim. Tunceü'de meydana gelen olaylardan sonra kamuovunda daha yoğun olarak tar- üşıimay a başlandı. Özel tim belirli bir siyasi partinin etkisi altında ol- mak. lialktan kopuk olarak görev yapmak ve herkese potansiyel suçlu gibi davranmakla suçlamyor. Tunceli'de DHKP-Cliler PKK'nin tetikcisioldu1 İçişleri Bakam özel tiıııi savundu• Nahit Menteşe, bazı basın-yayın organlannda yer alan haberlerle Tunceli ile Bekaa ve Bosna-Hersek arasında benzerlikler yaratılmaya çalışılarak. örgütün bozulan moralini düzeltme gayreti içerisine girildiğini öne sürdü. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- İçişleri Ba- kanı Nahit Menteşe. Tunceli "de özellikle 1994 yı- lının eylül ayında yoğunlaşan ve kış boyu süren operasyonlarda yasadışı DHKP-C (Dev-Sol) ör- gütüne ağır darbeler vurulduğunu söyledi. Men- teşe. darbe yiyen örgüt militanlannın PKK'ye sı- ğındığını belirterek "PKK'nin tetikcisi durumu- na düşmüşlerdir" dedi. Menteşe. Tunceirde bu ayın başlarında mey- dana gelen olaylarla ilgili olarak dün bir yazılı açıklama yaptı. Menteşe, Tunceli'de 3 özel tim görevlisinin cenaze töreninde meydana gelen olaylarsonrasında bazı çe\ relertarafından Rasıt- Iı olarak, bu olay gerekçe gösterilereV gerçek dı- şı haberleryayıldığını. bu şekildeTunceli'nin sü- reklı gündemde rutulduğunu bildirdi. Olaylarda herhangi bir ölüm veya silahla ya- ralanma olmadığı halde, yine bazı basın-yayın or- ganlannda ambulans şoforünün öldürüldüğü yo- lunda haberlere yer verildiğini vurgulayan Men- teşe. şunlan söyledi: "Ankara ve fstanbul'da bazı çevrelerin önder- liğinde. Tunceli halkı ile dayanışma komisyonu adı altında biıieşen kişilerce dağıtılan bildiriler- de, özellikle kışkırtıcı beyanlarda bulunulmuş ve bir seferden bahsedilircesine 21 Temmuz 1995 ta- rihinde otobüslerie Tunceli'ye gidileceği bildiril- miş, hatta bu seferin bazı nıilletvekillerinin katı- lımıyla gerçekleşeceği vurgulanmıştır. Anılan bu bildiride, sorun olarak gösterilen konulann büyük çoğunluğu şu anda sorun niteliğinde bulunmama- sına karşın, devamlılık arzeden birer konuy muş- casına kamuoyuna empoze edilmeye çalışılmış- tır.~ Içışlen Bakanı Menteşe, valılıkçe tahrik \e kış- kırtmalara meydan vermemek amacıyla millet- vekılleri hancinde bu grubun Tunceli'ye girişi- nın Olağanüstü Hal Yasası'nın verdiği yetkılere dayanılarak yasaklandığını belirtti \e ~Kışkırü- cı bildirilere karşm, Tunceli'ye ziyaret çağnsı ta- raftar bulamamış. millttvekillerinden katılan ol- madığı gibi bazı basın mensuplan dahil ancak 19 kişi Tunceli'ye gmneklîzere ytita çıkmışlardır" de- di. " * " '•••-•-'- ~ 21 Temmuz 1995 gecesi Tunceli'nin Hozat il- çesinde emniyet karakolunun dış korumasmı ya- pan emniyet mensuplanna PK.K. terör örgütünce saldında bulunuldugunu ve 2 polis memuru ile 1 bekçınin şehıt edildiğini kaydenen Menteşe, ertesi gün Tunceli \alisinin ilçeye giderek ince- lemelerde bulunduğunu söyledi. Menteşe. "Ge- rek 21 temmuz gecesi. gerekse 22 temmuz günü valilikçe sokağa çıkma yasağı ilan etmek bir ya- na, telaffuz dahi edilmemiş olmasına rağmen, ba- zı basın-yayın organlannda Hozat'ta sokağa çık- ma yasağı konulduğu yolundaki gerçek dışı haber- lere yer verilmiştir" dı\e konuştu. MenteşeTun- celı'de özellikle 1994 y ılının eylül ayında yoğun- laşan ve kış boyu süren operasyonlarda DHKP- C örgütüne ağır darbeler vurulduğunu bildirdi. tiği hukuksallığa sonuna kadar uymabdır- lar. Eğer bunu yapmıyoıiarsa kesinlikle gö- rev den alma gündeme gelmelidir." Ergil. özel tim gibi birimlere eleman alır- ken belli standartlann konulması gerektiği- ni belirtirken "Ne yazık ki bu birime alınan insanlar, şimdiye kadar kas güçlerine bakı- larak seçilmiş. Oysa devletin. bu kadar has- sas bir yapıya sahip Güney doğu'da görev ya- pacak birimleri oluştururken bu bölgenin vapısını çok iyi bilen insanlan seçmesi gere- kir" dedi. Ergil. sözlerini şövle sürdürdü: "Bu insanlann o bölgenin özelliklerini çok iyi bilmesi lazım. Bir kere psikolojik hiçbir sorunlarının bulunmaması gerekir. L'yum- suzluk, serkeşlik. kabadayılık, emir dinle- meme, aşın gaddarlık, güv ensizlik gibi olum- suz nitelikler taşımamalan. alkol gibi mad- de bağımlılıklarının bulunmaması lazım. Ayrıca bu insanlann tümünün psikolojik testten geçirilmeleri gerekir. Bütün dünyada yapılan budur. Ondan sonra hukuk kurallarını benimse- meleri açısından çok özel egitilmelidirler. Güney do- ğu'daki mücadelenin bir silahlı mücadele ve asayiş sorunu olmayıp sosyal an- laşmazlık olduğunu kav- ramaları gerekir. Devletin de bunu anlaması lazım. Eğer böy le olmay ıp ve ora- daki sorunlar sadece bir asayiş sorunu olarak görü- lüyorsa, maalasef öyle gö- rülüyor, karşımızda sü- rekli yabancılaştırdığımız ve yabancılaştırdığımız öl- çüde de direnen bir kitle bulmamız kaçınılmazdır." Özel tim elemanlarının olağan döneme geçildığin- de halktan kopmalannın mümkün olabıleceğını sa- vunan Ergil. böyle bir soru- nun geçmışte 'Vletnam sendromu' diye Amenka'da yaşandığını anımsattı. Ergil. şu görüşlere yer verdı: "Özel tim eiemanlarL böt- geye ölmeye ve öldürmeye gönderiliyoriar. İşin drama- tik boyutu da bu. Orada bir savaş var, bu sav aş dışandan körükleniyor. "Orada savaşanlar Erme- ni. Suriye uşağıdır" denile- rek oradaki insanlar yok edilmeye çalışılıyor. Böyie olunca da oraya bir düşman gözüyie bakılıyor. Bakıldığı anda da aynm söz konusu oluyor. Devletin kaçınması gereken de bu. Sonunda bu sorun ınutlaka çözülecektir. Ama sorun, silahlı mücade- le ile çözülmeyecek. Silahlı mücadelenin dışında çözül- düğü zaman da silahlı mü- cadeleden sonra birlikte yaşamanın koşullan otu- rulup tartışılacaktır." Doc. Dr. cemalmaz -^Hııkıık dışında faaliyet gösteriyorlar' • Özel tim sorununun olağanüstü rejim hukukunun anridemokratik içeriginden kaynaklandığını belirten Doç. Dr.Gemalmaz, özel tim görevlilerine yaratılan hukuki ayncalıklar ve görevlilerin bu ayncalıklann dışına taşmalarınm sorun yarartığını belirtti. AN'KARA (Cumhuriyet Biirosu) -lstanbul Üniversıtesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. M. Semih Gemalmaz. Doğu ve Giıneydoeu Anadolu böIgelerinJe göre\ yaptıklan >erlerde halka baskı uyguladıkları öne sürülen özel tim görevlilennin, bütünüy le hu<cuk ve hukuksal denetim dışı faaliyet gösterdiklerini söyledi. D>i<katin sidece özel time yojunlaşnasıyla sorunun çözümlenemeyeceğini vırgulayaı Gemalmaz. "Bunun afeında yatan. Tirkiye'deki olağanüstü re|m hukakunun anridemokratik içerikte olnasıdır'dedi. dmhurijet'in. görev yaotıklanjörelerde halka baskı yapnklan savlanyla y«ıiden gindeme gelen ö:zel harekit timlerinin h*Jcuksal iurumuna ilişkin so-ularınıvanıtla\an Doç. Oı. M. Senih Gemalmaz. "•^zel timbr büyük ölçüde tanameniukuk dışı, h vkuksal Jenetim dışı fıaıliy et gfstermeye l»aşlamıştr" dedi. Özel ti n konusında sorunun. s a t yasalıla getirilen a^ncalıkla-ve hukuksal denetimden yoksun tutulması olmadığını vurgulayan Gemalmaz. "Sorun. buna ilaveten, bu ayrıcalıklı hukuk düzeninin dahi dışında kalan fiili bir durum yaşanıyor olmasıdır" diye konuştu. Özel timle ilgili iki ana sorun bulunduğuna işaret eden Gemalmaz. şunları söyledi: "Birtanesi. devletin bu gücüne ilişkin olarak yaratılan hukuki ayncalıklar. ikincisi. bu hukuki ayncalıklann çizdiği sınıriar içinde dahi kalmayan, onun dışına taşan tasarruflann yapıhyor olmasıdır. Bunlar iç içe geçen iki halka ve bu halkalar hukuk dışılığı yaygınlaştınp insan haklan ihlallerini pekiştiriyor. Türkiye'deki sorunu katmerli hale getiriyor." Sorunun tek başına özel tim sorunu olmadığını da vurgulayan Gemalmaz, "Bunun altında yatan, genel çerçevede Türkiye'deki olağanüstü rejim hukukunun antidemokrarik içeriğidir. Özel tim sadece bir yönü. bir görünümdür. Sadece buna voğunlaşılmasıv la bu mesele hallolmaz" dedi MİLLİ AYDIN BANKASI T.A.Ş. TARİ$BANK MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI Çağdaş bir Bankada aeleceğin yöneticisi olmak için şimdiden aörev almak isteyen yeteneKİi, genç, dinamik ve kOİtOriü adaylar, lötfen aşağıdaki duyuruyu okuyunuz. Bankamıza sınavla Bay ve Bayan Müfettiş Yardımcılan alınacaktır. A- SINAVA KATILMA KOŞULLARI: 1 - Eğitim sOresi en az dört yıfolon Siyasal Bilgiler, Hukuk. Işletme ve Idari Bilimler Fakülteleri ile Üniversitelerimizin Ekonomi, Işletmecilik, Maliye ve Iş Idaresi bölümlerinden, Iktisadi ve Ticari llimler Akaaemilerinden veya Milli Eâitim Bakanlığı'nca bunlara eşitliği kabul edilmiş yabancı üllkelerdeki Fakolte veya Yoksek Okulların birinden mezun olmak, 2- Sınav tarihinde 30 yaşını doldurmamış olmak, 3- Erkek aday\ar için askeHik görevini yapmış olmok, 4- T.C. Vatandaşı ve Personef Yönetmeliğinin memur olabilmek için öngördüğü koşuliara sahip olmak, 5- Sağlık durumu Türkiye'nin her yerinde görev almaya ve tefhşin gerektirdiği yolculuklan yapmaya elverişli olmak ve görünürde fiziki sakatlığı ve özürü bulunmamak. (Bu dunjm sınavı Tcazananlardan istenecek tam teşekküllo hastaneden verilmiş sağlık raporu ile belgelenir.) 6- Bankamız Müfettiş Yardımalığı sınavlanna birden fazla girmemiş oJmak. B- SINAV KONULARI: Hukuk, llctisat, Maliye, Muhasebe, Ingilizce ve Genel Kültürdür. C- SINAV ŞEKLİ, ZAMANI ve YERİ: 1 - Sınavlar yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölüm olup, yazılı sınavlar Ankara, istanbul ve Izmir'de yapılacaktır. Sınavın yazılı bölümO "çoktan seçmeli" sorulardan oluşan testleHe ÖSYM-Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'ne yaptırılacak ve yine aynı kurum tarafmdan değerlendirilecektir. Sınav 15 Ekim 1995 günu saat 9.30 da başlavacaktır. 2- Aaaylann Ö.S.Y.M.'nce düzenlenen ve hangi semt ve binada sınava gireceklerini gösteren sınav giriş kartlan O.S.Y.M. tarafından postayla gönderilecektir. 3- Başvurular 1 Eylül 1995 tarihi saat 1 7.00'ye kadar Milli Aydın Bankası T.A.Ş. TARIŞBANK Teftiş Kurulu Başkanlrğı, Şair Eşref Bufvan 3/1 Çankaya / Izmir adresine yapılacaktır. Postadaki gecikmeler geçerli sayılmayacaktır. 4- Sınava başvuru ile ilgili Form, Dilekçe ve Broşür Izmir'de Bankamız Teftiş Kurulu Başkanlığı'ndan (Şair Ejref Bulvan 3/1) veya şubelerimizden temin edilebilir. M İ L L İ A Y D I N B A N K A S I T A. Ş I3TARISBAIMK MUSTAFA YILMAZ \ ATIREM ORTAKLIĞI ANONtM ŞİRKETt'NDEN ORTAKLAREV YENİPAY ALMALARENA İLİŞKtN StRKLXER ÇIKARIL\nŞ SERMAYEMtZ 50.000.000.000.- LİRADAN 100.000.000.000.- LİRAYA ARTTIRILMAKTADIR. Arttınlan 50.000.000.000- lıralık sermayeyi temsil e- den hısse senetleri Sermaye Pıyasası Kurulu'nca 26.7.1995 tanhve 1 MOOOsayı ilekaydaalınmıştır. An- cak kayda alınma ortaklıgımızın ve hisse senetlerinın kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez. Ortaklıgımız ile ilgili aynntılı bılgılerı ıçeren izahna- me 28.7.1995 tanhınde Kadıköy Tıcaret Sicıh'ne tescil edilmiş ve 3839 sayılı TTSG'nde yayımlanmış olup ay- nca baş\uru yerlerinde ıncelemeyeaçık tutulacaktır. OrtaklanmızarttınlanSO.OOO.ÖOO.OOO.-liralık serma- yeyi temsil eden paylardan ellerındekı payların % 100'ü 11 katı) oranında yeni pay alma haklan vardır. Yeni pay alma haklan aşagıda belirtılen başvuru yer- lerinde 02.08 1995 ile İ6.08J995 tanhlen arasında 15 gün süreyle kullandınlacaktır. Bu sürenın son gününün resmi tatıle rastlaması halınde yeni pay alma hakkının kullanım süresı. ızleyen ışgünü akşamı sona erecektir. Bir payın nomınal değeri 1.000.- TL olup. 1.000.- TL'den satışa arz edılecektir. Ortaklarımız aşağıda belirtilen yerlere baş\ urarak sa- hip olduklan hisse senetlerinın (2) no'lu yenı pay alma kuponlan (sahip olduklan hisse senetlen) karşıltğmda ye- ni pay alma haklannı kullanacaklardır Bu seımayearttınmında yenı pay almahakkını kullan- mak istemeyen ortaklanmız. ılgılı kuponu yenı pay al- ma hakkı kullanım süresı içinde lstanbul Menkul Kıy- metler Borsasf nda satabilirler. Başvuru şeklı: Ortaklanmız sahip olduklan (2) no'lu yenı pay alma kuponları ile birlikte aşağıda belirtılen ad- reslere başvurmalıdırlar. Hisse senetlerinın teslım şeklı: Ortaklanmız rüçhan hakkı bedellennı ödediklen anda anında hisse senetleri- nı teslım alacaklardır. Başvuru yerlen: Tekstil Bankası AŞ'nın ' , Ankara Şubesı: Hoşdere Cad. No. 222 06550 Çanka- ya Ankara Tel: 440 69 80 (4 hatj Izmir Şubesı: Akdenız Cad. No 1 Reyent tş Hanı Kat. 6 35210lzmirTel:489 80 94 Şişlı Şubesı: Abideı Hürrıyet Cad. Geçit Sok. No: 10 80270'Şışli Tel: 224 13 13 (20 hat) Merkez Şubesı: Teşvikiye Cad. No. 144 80200 Teş- \ikı>e'lstanbulTel:259 17 63(8hat) Şirket Merkezı: Adnan Savaun Cad. No. 17/4 2. Ulus Etılerlstanbul Tel. 257 86 68 Faks: 257 32 32 İMKB Takas ve Saklama AŞ Yenı pay alma kullanım süresının başlansıç vebitiştar- ihı: Ortaklanmız 02.08.1995 ile 16.08. 1995 tarıhleri arasında 15 gün süre içinde yenı pay alma haklannı kul- lanabılırler. TEKSTİL BANKAS1 AŞ MLST4FA YILMAZ YATIRIM ORTAKLIĞJ AŞ HAFTAYA BAKIŞ AHMET TANER KIŞLALI Güzel Şeyler... İnsan neşelendiği için mi güler, yoksa güldüğü za- man mı neşelenir? Ruhbilimciler ikisinin de doğru olduğunu söylüyor- lar. Gülümsemek nezakettir. Ama yalnız çevrenize değil, kendinize de iyiliktir. Güldükçe, gülümsedikçe sinirler gevşer, rahatlarsınız. Kendinizi daha iyi his- sedersiniz. Daha kolay neşelenirsiniz. En başarısız bir komedide bile, saçmalıklara bir kere gülmeyı deneyin. Kendinizi zorlayın. Giderek gülmek için kendinizi zorlamanıza gerek kalmadığı- nı görürsünüz. Asık suratlılık, kısır döngüdür. Bugün o kısır döngüyü kırmak, umut verici şeyler- den söz etmek ıstiyorum. ••• Bundan tam yedi ay önce, tüm Silahlı Kuvvetler'e şu "emir" yayımlanmış: "Bütün personele çevre bilinci kazandmlacak. Su- bay, astsubay dahil bütün personelin yılda en az 2 ağaç dikmesi ve bunların bakımını yapması sağla- nacaktır." Bu emir, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Ismail Hakkı Karadayı'nın Kara Kuvvetleri Komutanı ol- masının ardından yayımladığı emirin aynı. Geçen yıl Türk ordusu tarafından dikılen fidan sayısı, 1 milyon 526 bin 311. Bu yıl dıkilen ve dikilecek olan fidan sa- yısı 1 milyon 871 bin 425 olacak. llki geçen yıl, Ankara'nın Karaoğlan köyünde ku- rulan "Mehmetçik Ormanları" bir plan dahilinde yay- gınlaştırılıyor. Gırne ormanlarındaki yangının söndürülmesine 7 bin asker, ış makineleri, uçak ve helikopterlerıyle ka- tılmıştı. Kıbrıs'ın yeniden yeşıllendirilmesi için, şimdi daha da büyük bir güç devreye girme hazırlığı yapı- yor. Bu köşede çıkan "Yeşillı Bir Yaz" üzerine, Genel- kurmay'dan ulaştırılan bilgiler, banaumut verdi. Mut- lu oldum! • • • Ve geçen günlerde, çok önemli bir yasa yayımlan- dı "Resmi Gazete"de. Ama anayasa gürültüsü ara- sında kayboldu. Türkiye'de gerçek bir "yeşıllendirme seferberti- ği"açan biryasaydı bu. iyi düşünülmüş, parasal kay- nağını somut bıçimde oluşturan bir yasa. Bu yasa ile Sayın Karadayı'nın Silahlı Kuvvetler'e verdiği "emir" yaygınlaştınlmış, sivilleştirilmiş oluyor. Artık her yıl. her polis için, her öğrenci için 3 fidan di- kilmesi yasa gereği. Diyanet Işleri Başkanlığı, üni- versiteler. odalar. meslek kuruluşlan, sendikalar, spor kulüpleri, kendi ormanlarını oluşturmak zorundalar. Özel kesım ya da kamuda, büyük işletmeler de kendi ormanlarını oluşturmak zorunda. Karayolları'nın ağaçlandırma çalışmaları katlana- rak sürerken, DDY de kendi yollarını ağaçlandıracak. Gerektiğinde her kuruluş, kendi içinde bir ağaçlan- dırma birimi oluşturacak. Kaynak var.. Işgücü var.. Yasa var. Şimdi bütün iş o yasanın uygulanmasına kalıyor. Yani bakanlara, genel müdürlere, valilere, kayma- kamlara, belediyelere... Elbette ki sivil örgütlerden "askeri disiplin" bekle- nemez. Ama askerlerinkinin yansı kadannı olsun bek- lemek hakkımız. Yaratın daha güzel bir ülke, daha gü- zel biryarın heyecanını! Görün, insanlanmız nelerya- pabiliyorlar!.. Ve mutlu olun! Umutlu olun! '< ••• Bir güzel şey de ATASEV: Atatürk Sanat, Sağlık, Eğitim ve Ekin Vakfı. Türkiye Bilimler Akademisi Başkanı Prof. Dr. Ay- han Çavdar, Atatürkçü Düşünce Derneği Kurucu Üyesi ve Eski Başkanı Arif Çavdar ile kızları Tom- ris B. Çavdar. 100 milyarlık malvarlıklarını koyarak bu vakfı oluşturdular. Vakfın, içinde bulunmaktan onurduyduğum Onur- sal Genel Kurulu'nda birçok saygın isim var. Ilk aşamada, yatılı lise, kültür merkezi ve hastane yapımına girişiliyor. Alanya'daki bir yerel belediye, bu amaçla 100 dönümlük bir arsa veriyor. Ilk aşama tamamlanınca, ikinci aşamada Ankara'da bir kültür merkezı kurulacak. ATASEV'in Vakıflar Bankası şubesindeki hesap nu- maralanna, döviz ya da Türk Lirası olarak bağışlar başlamış durumda. (Fax: 0 312 425 96 93) Türkiye'yi bir uçtan öteki uca saran, yüzlerce din- ci vakıf var. Kendi inançları yönünde insan yetiştir- meye, toplumu ve devleti etkilemeye çalışıyorlar. Inançlan uğruna o vakıflara katkıda bulunanlara, ba- zen "inanılmaz" bir dayanışma gösterenlere saygı duyuyorum. Ama benimle aynı duygu ve düşünceleri payla- şanlara da en az onlara duyduğum kadar saygı duy- mak istiyorum. Ve Çavdarlar'ın davranışı karşısında, çok mutlu oluyorum!.. Hiçbir zaman yitirmediğim umutlanm, bir kat daha artıyor! Gözaltında kayıplar için 10. kez oturma eylemi İstanbul Haber Servisi - Gözaltında kayıplan protesto için her hafta Galatasaray Lısesi önünde kayıp ailelerı \e demokratik kitle örgütlennin temsilcilen tarafından gerçekleştırilen oturma eylemi. dün onuncu kez yapıldı. Protestocular adına gazetecı N'adire Mater tarafından yapılan açıklamada. Türkiye'de polis gözetımı altında ışkence \e kaybedılme rıskınin vüksek olduğu öne sürülerek "Tüm ülkede gözaltında bulunanlann 24 saat içinde mahkemelere çıkanlması için vasalarda gereken degişiklîkler vapılmalı ve tuhıklular cezaevlerine yalnız mahkeme denetiminde göniriikbilmelidir" denildi. Buca Ce?aevı'ndekı olaylar sırasında yaralanan Murat Sadık ve Kadir Sadık'ııı ü\ey annelerı Mecbure Sadık ve babaları Ismail Sadık. ıkız çocuklarıyla eylemıne katılarak çocuklannın tedavi edılmesinı ıstedıler. (Fotoğraf: HATİCE TUNCER)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog