Bugünden 1930'a 5,483,960 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet İmtiyaz Sahibi: Berin Nadi Genel Yayın Yönetmenr Orhan Erinç 9 Genel Yayın Koordınatörü. Hikmet Çetinkaya # Yazıışlen Müdürlerı Ibrahim Yıldız, Dinç Tayanç (Sorumiu) 0 Haber Merkezı Müdünr Hakan Kara • Görsel Yönetmen Fikret Eser Dış Haberler Ergun Balcı 9 Ktıhbaral \alçın Çakır 9 Ekonomı Bülcnt Kı/anlık # JOaltür Handan Şenköken# Spor Abdülkadir V. ûcelman #Makakler Sanıi Karaören 0 Çe\ ın. Sevfettin Turhan • Düzelmre AbduJlah \ a a c ı # Bılgı-Belge Fdibt Buğra • Fotoeraf Erdoğan Köseoğlu Vayın Kurulu flhan Selçuk (Başkan). Orhan Erinç. Oktav Kurtböke Özgen Acar, Hikmet Çetinka\a. Şûkran Soner. Ergun Balcı. DinçTayanç. İbrahim Yıldız. Orhan Bursalı, Mustafa Balba\. AnkaraTemsılcısı Mustafa Balba\ • HaberMüdürûıDoğan AkınAtatürkBuKanNo l25.Kat4.BakanIıklar-AjıkaraTel. 4195020 (7 hat). Faks: 4195027 • lzmır Temsılcısı: Serdar Kıak, H. Zıya Blv. 1352 S. 2,3 Tel. 4411220, Faks- 4419117 # Adana Temsılcısı. Çetin Yiğenoğlu, Inönü Cd. 119 S. No: 1 Katıl.Tel 3522550. Faks 352257 0 Müessese Müdürû: Erol Erkut • MEDYA C: • Yonetım Kurulu Koordınatör: Ahmet Konılsan • Başkanı-üenel Mudur Gülbin Er- Muhasebe Bülent Yener • Idare duran • Koordınator Reha Işıt- Hüseyin Gürer#lşletme Önder man • Genel Mudur Yardımcısı Çelik • Bılgı-işlem: Nail İnal • Mine Akdağ • Halkla llışkıler Bılgısa\arSıstem-MürüvetÇüer Muduru Nurten Berksoj Yayınılatan \e Basan: ^ ^r.ı Gun Haber \ıansı. Basın \e Ya>ıncıhk A Ş. Turkocaîı cıd w 4! (. jâjiojlı 54334 Ist PK246 tstanbul Tel (02!2l 512 05 05 (20 hatl Fak« 10212» 513 85 95 3 0 T E M M U Z 1 9 9 5 Imsak. 4.05 Güneş: 5.50 Öğle: 13.18 İkindı: 17.11 Akşam20.31 Yatsı: 22.09 MEDY\CTei 5140753-51395 so-5i3$46O-6i.Faks 5118466 Türkiye'ye araba dövizi • Haber Merkezi - Fiat tarafından üretimi durdurulan Tempra'lar bundan böv le sadece Tofaş tarafından Türkıye'de üretılecek. Bu gelişmeyle birlikte Tofaş, Tempralann ihracatı çalışmalanna hız verdı. Tofaş. 1995 yılı sonuna kadar Fiat'ın satış teşkılatı aracılığıyla gerçekleştirilmesi hedeflenen 35 bin arabanın ihracatından 350 milyon dolarlık döviz girdisi elde etmeyi amaçhyor. Bayrak tuzugu değişti • ANKARA(ANKA)- Türk bayrağının rengının solmaması ve diğer doğa koşullanndan etkilenerek parçalanmaması için bayrak tüzüğünde değışiklik yapıldı. Türk Bayrağı Tiizüğü ile ılgili degişiklik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Değişıkliğe göre Türk bayraklan şu kumaşlardan yapılabilecek: "Yüzde 100 naylon, -yüzde 100 poliyester. -yüzde 50 ipek ve yüzde 50 yün. -yüzde 50 ipek ve yüzde 50 naylon veya poliyester. Tüpk doktora, Çin'den ödül • ALAŞEHİR (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde serbest hekim olarak çalışan Dr. Tayfur Yağcı. akupunktur egitimi içın gittigi Çin'de başanlanndan dolayı sadece devlet adamlan \e yüksek bürokratlara venlen "altın anahtar" ve "altın arma" ıle ödüllendinldi. Dr. Yağcı (40). geleneksel Çin tıbbi akupunktur tedav isi konusunda ilk eğitımini. 'kardeş kentler' uygulaması çerçevesinde 1992yılında Tianjin'den lzmir'e gelen Çinli bilim adamlanndan aldığını bildirdi. Gelibolu'ya yeni şehitlik • ÇANAKKALE (AA) - Kültür Bakanı tsmail Cem. Çanakkale savaşlan sırasında tedavı gördükleri Sahra Hastanesi'ne yapılan bombardıman sonucu şehit düşen Mehmetçikler için inşa ettirilen "Sargı Yeri Şehitliği"ni bugün ziyarete açacak. ll Kültür Müdürü Mustafa Sevim. "Sargı Yeri Şehitliği"nin Kültür Bakanlıgı tarafından son beş vılda Gelibolu Yanmadası 'na yaptınlan dördüncü büyük şehitlik oldugunu söyledi. Anadolu liseleri kayıtları • ANKARA(ANKA)- Anadolu liseleri giriş sınavını asıl lısteden kazanan 3 7 bin 98 öğrenci için kayıtlaryann başlıyor. Kayıtlara cumartesi ve pazar günleri de devam edilecek. Anadolu liseleri giriş sınavını asıl lısteden kazanan ögrencilerin kayıtlan 31 temmuz-7 agustos günleri arasında gerçekleştirilecek. Açık kontenjanı kalan okullar. ön kayıt sistemi ile öğrenci alarak kontenjanlannı dolduracaklar. Türk uçağı tehlike atlattı • BERLİN (AA) - Özel bir Türk havayolu şirketi olan Pegasus'a aıt bir yolcu uçagının. motorlanndan birinde yangın çıkması üzenne, önceki gece Ankara'va gitmek üzere havalandığı Berlin'in Tegel Havaalanı'na zorunlu iniş yaptığı bıldirildi. Polis, Berlin-Ankara seferini yapmak üzere havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçagının havalandıktan 15 dakika sonra TSİ 00.20'de Tegel Havaalanı'na zorunlu iniş vaptığını, 139 yolcu ve mürettebatın şışme kaydıraklarla tahlıye edıldiğinı bildirdi. Turistik yayınlann satışından sağlanan vurgım iddiasıyla ilgili raporlann bakanlıkta sumenaltı edildiği öne sürüldü Ayasofya'da yolsıızhık iddiası• Ayasofya Müzesi'ni Koruma ve Yaşatma Derneği'nde stand görevlisi olan Erhan Özer, müzede, satışa sunulan turistik yayınlann satışı ve faturalandınlması sırasında milyarlarca liralık yolsuzluk yapıldığım öne sürdü. • Özer. Kültür Bakanlıgı müfettiş raporlannın sumenaltı edilerek yolsuzluk faturasının stand görevlisi işçilere çıkanldığı, yolsuzluklara üst düzey bürokratlannın da ortak olduğu ve gelirin paylaşıldığı iddia etti. • Özer. Kültür Bakanhğı'na 16 adet yolsuzluk belgesiyle baş\*uruduğunu, ancak hiçbir işlem yapılmadığını söyleyerek elinde bazı idarecilerin evlerindeki özel harcamalannı dernek harcaması gibi gösteren belgeler oldugunu belirtti. Haber Merkezi-Ayasofya Müze- si'nde, satışa sunulan turistik yayınla- nn faturalandınlması sırasında mil- yarlarca liralık yolsuzluk yapıldıgı ve Kültür Bakanlıgı müfettiş raporlannın sumenaltı edilerek. yolsuzluk fatura- sının stand görevlisi işçilere çıkanldı- ğı öne sürüldü. Stand görevlisi Erhan Özer, Kültür Bakanhğı'na 16 belgeyle başvuruda bulunduğunu. ancak hiçbir işlem ya- pılmadığını bildirdi. Özer, yolsuzluklann bazı üst düzey bürokratlann bilgisıyle yapıldığım ve gelirin paylaşıldığını da iddia etti. Ayasofya Müzesi bünyesinde yer alan 'Ayasofya Müzesi'ni Koruma ve Yaşatma Derneği'nde yolsuzluk yapıl- dığına dair bir ihbar üzerine müfettiş- lerin ınceleme yaptığını ve faturanın işçilere çıkanldığını söyleyen Özer. raporlann 'sumetı altı' edilerek sorum- lulann korunduklannı savundu. Aya- sofya Müzesi'ni Koruma Dernegi s- tandgörevhlennden Erhan Özer, Kül- tür Bakanlıgı'na geçen şubat ayında yolsuzluklan belgeleyen bir başvuru- da bulunduğunu. buna karşın ilgililer hakkında hiçbir işlem yapılmadığını savundu. Erhan Özer'in bukonudaki iddiala- n şövle. " 1994 yılı temmuzunda adını bilme- diğim bir rurizm firmasının şikayeti üzerine Kültür Bakanlıgı 'nca gönderi- len müfettişler •Ayasofya Müzesi Ko- ruma ve Yaşatma Demeği'ndeincele- melerde bulundular. Müfettiş raporla- n Kültür Bakanlıgı Müzeler ve Anıt- larGenel Müdüıiüğü'nce sumenaltı' edilerek yolsuzluklann sorumluları korundu. Dernekte çalışan işçiler baskıyla is- tifa ettirilerek işsiz bırakıldılar." Istifa ettirilen işçılerden Erhan Öz- er. Kültür Bakanlığı'ndaki bazı üst dü- zey bürokratlann müfettiş raporlannı kasıtlı olarak 'sumenaJö'yaptıklannı, yolsuzluklardan elde edilen paranm paylaşıldığını iddiaederek şunlan söy- ledi: "Kühür Bakanhğı'na 1995şubatın- da >aptığım başvuruda 16 adet belge\- Ie\olsu/Juklan biklirdinı. Müracaatım üzerine ikinci kez gönderilen bakanlık müfettişlerinin raporlanvine Müzeler ve Anıtlar Genel Müdütiüğü'nce en- geüenmiş ve gerçek sorumlular hak- kında hiçbir işlem yapılmamıştır. Mü- zeler ve Anıtlar Genel Müdür Yardım- cısı Yiğit Sayılgan'ın vetkileri, volsuz- luklann üzerine gittiği için Genel Mü- dür Engın Özgen tarafından elinden ahnmıştır." Sorunüular Özer, kendısıyle birlikte sıgortalı iş- çılerden Ali Işıkver ıle Cengjz Sön- mez'inıştençıkanldığıni. var olan yol- suzluklann gerçek sorumlulannm Er- dem Yücel (Ayasofya Müzesi Müdü- rü), Suat Kongaz (Ayasofya Müzesi Müdür Yardımcısı) ve Abdullah Kale (Müze Muhasebe Şefi) oldugunu da sözlenne ekledi. Özer, müze bünyesinde satışı yapı- lan yayınlardan bü>ük gelir elde edil- diğini. fivatlandırmada yapılan sahte- cılikle bazı kişilerin haksız kazanç sağladıklannı belirterek elinde bazı idarecilerin e\ lerindeki özel harcama- lannı demek harcaması gibi gösteren belgeler oldugunu ve bunlan bakanlı- ga ilettiğıni de vurguladı. Bir güç ve sevgi esintisi • Yaşamlannda sadece güzel olmaya ve bedensel güzelliklerini kaybetmemeye çaba gösteren, kadınlığı süs bebeğiyle eş tutan kadınlara belki güzel bir dersti, Liza Minelli'nin geçirdiği tüm sıkıntılara ve yıllara rağmen hâlâ böylesi güzel ve çekici olması... CEMİLİPEKÇİ Merhaba Geçen hafta Istanbul'da bir sevgi ve güçlülük rüzgân gibi az rastlanacak sadelikte bir varlık esti ve gitti: Liza Minelli. Şu karmaşalarla ve kavgalarla dolu dünyada böylesi yaşamla banşık olmayı ve her ne olursa olsun kendinle, rastladığın tersliklerle bile dargın olmamaya direnmek nasıl da hoş ve gönüle keyif veren bir duygu. Leyla Umartelefon edip Liza için verdiği davete beni çağırdığında, ömrümdeki en heyecanlandığım anlardan birini yaşadım sanıyorum. Y'edi çarşambanın pazannın bir arada olduğu günlerden A biri olmasına rağmen içimdeki yıllarca Liza'ya olan ^ hayranlığım o günkü yaşayacağım tüm güçlükleri ve # yorgunluklan gün başlamadan unutturdu. Geceyi beklemek bir „• •' • keyif olduaniden. sağa sola bağınp kumaşlan etrafa saçarken atölyemde. Liza geldiği zaman ona ne için hayran olduğurrtu ve onu tanımadan da gönlümde sanki yıllarca tanışmışız gibi ona yer verdiğimi daha iyi anladım. Karşımda yıllan hiç önemsememiş, ama geçirdiği her yılın gûzelliklerinin ve çirkinliklerinin ona ait oldugunu ve onlan sevgiyle gönlüne kabul ettiğini belirten o çocuk ifadesi, heyecanı ile gülümseyen bir kadın duruyordu. Güzel olmanın, şöhretin bedellerini, içindeki sevgi ve çalışan ekonomik bağımsızlığını kazanmış bir kadının güçlülüğüyle ödemişti. Yaşamlannda sadece güzel olmaya ve bedensel güzel liklerini kaybetmemeye çaba gösteren, kadınlığı süs bebeğiyle eş tutan kadınlara belki güzel bir dersti, onun geçirdiği tüm sıkıntılara ve yıllara rağmen hâlâ böylesi güzel ve çekici olması; gücünü yaşamın kendinden çalışarak kimseye ve görüntüye bağlı kalmadan sürdürmesi. Zamanı doğru kullanmak Bedenleri genç ve güzel tutmak için harcanan zamanlar, kişinin kendi ayaklan üzerinde durabilmesi için harcansa; geçirdiğimiz yıllara arkalarından üzülmeden bakabilsek. gelecek yıllara da korkmadan heyecanla hazır olabilsek yaşam ne güzel olurdu. Gözlerin yanmdaki iki çizgi veya alnınızdaki yaşınızın öpücüğünün bıraktığı iz sizleri ürkürmese, gücünüzün güzelliği gözlerinizde ışıldasa, inanın dünyada ne çirkin ne de yaşlı kadın kalmazdı. Sadece geçmişin şartlanmalannı : . '• yaşadığınız günlere taşımayı durdurmak yeter. Bugünün güzel kadınının. artık çalışan ve süs bebekliğini vitrinlerdeki cansız mankenlere devretmiş kadın olması gerektiğine inanıyorum gönlümden. Masallarda kalan kadın Sıkıntılara ve güçlüklere ben kadınım deyip kadınlığın arkasına saklanan ve korkuyla üzüntüyle yıllann yüzündeki izlerini aynada saniye saniye takip eden kadın. isteseniz de istemeseniz de zaten artık masallarda kaldı. Masallardan çıkmanın zorluklarla dolu, ama size binbir lezzet sunacak yaşama merhaba demek zamanı bu zaman. Bırakın çizgileriniz, yüzünüz kendini yaşasın. siz de onlarla banştığınız günde artık onların da sizi üzmediğini göreceksiniz. Gençlik ve güç içinizde zaten, dışınızda aramanıza gerek yok. Sadece ben var olduğum için güzelim demeniz kâfi kendinize bir kere. Güle güle Liza. yaşamın ışığı hep böylesi parlasın gözlerinde. Varlığınızla banşık bir pazar dileğiyle. AKKUYU SANTRALI TARTIŞMALARI ALEVLENDİRDİ Nükleer enerjiye Bakanlık yandaş, mühendisler karşı • Bakanlık, nükleer enerjinin ucuz, temiz ve güvenilir oldugunu, enerji konusunda dışa bağımlılığı azaltacağını savunurken, Elektrik Mühendisleri Odası, nükleer enerji üretmenin pahalı ve tehlikeli oldugunu savunuyor. ISTANBÜL (ANKA) - Mersın Akkuyu'daki nükleer santralın ku- rulma asamasında başlayan tartış- maiar. 'Nükleer santralyararlımı. zaraıiı mı* sorusunu gündemden çıkarmıyor. Enerji ve Tabii Kay- naklar Bakanlıgı ile Elektrik Mü- hendislen Odası < EMO), arasında bu konuda karşıt görüşler ortaya çıktı. Bakanlık. nükleer enerjinin ucuz, temiz güvenilir oldugunu. enerji konusunda dışa bağımlılığı azaltacağını savunurken Elektrik Mühendisleri Odası, nükleer ener- ji üretmenin pahalı ve tehlikeli ol- duğu, nükleer yakıt konusunda dı- şa bağımlılığı arttırma tehlikesi taşıdıgı görüşünde. Bakanlıgın verilerine göre, 1994 yılında Türkiye yerli üretim- le enerji arzının >ansını karşılaya- biliyor. 2000 yılında ise enerji ar- zı, talebin yüzde 44'ünü, 2010 yı- lında ise yüzde 38'inı karşılayabı- lecek. Aradaki açıgın ithalat ile karşılanmasında ortaya çıkabile- cek sorunlar şöyle özetleniyor: "Bu enerji açığının giderilmesi Fransa'ya tepki KievMe, nükleer enerjiyi protesto TİMUR PANIŞ KİEV - Fransa'nın Mururoa Mercanadası'nda yapmayı plan- ladığı 8 nükleer denemeye tep- kiler sürüyor. Önceki gün Ki- ev'de toplanan 8 ülkeden 20 çev- reci. Fransa'nın Başkonsoloslu- ğu'na kendilerinı zincirleyerek Fransa'nın nükleer deneme ka- ranndan hemen vazgeçmesini istedi. Belçika. Fransa, Slovakya, Avustur>a, Hollanda, Ukrayna, Beyaz Rusya ve Amerıka'dan gelen 20 çevreeylemcisi. Belçı- kalı "ForMotherEarth"'adlı ku- ruluşun organize ettiği 'Nükle- ersiz bir düma için Avrupa uzun yüriiyüşü'ne 12 ocakta başiadı Brüksel'den yola çıkan çevreci- Ier4 bin kilometre yol katederek 26 temmuzda Kiev'e ulaştılar. Beş eylemci önceki gün sa- bah saatlerinde kendisini Fran- sa'nın Kiev Başkonsolosluğu giriş kapısına zincirlerken diğer- leri çevre binalann çatılarına çıktı. Üstünde "Testyapımı ne- deniyle kapalıdır" vazan bir de döviz açan çevrecilere yerel halktan da katılımlar olunca o- la> çıktı. Birçok kişi çevre bina- lann çatılarına çıkarak Fransa aleyhine slogan atarak nükleer denemelenn bir an önce durdu- rulmasını istedi. Binalann çatısındakı eylem- cılerden Belçikah Marlen \'an Poel, Van Deviser ile ikı Ukran- yalı gözaltına alındı. Yürüyüşün organizasyon ko- mitesinde yer alan Evren Kor- batsky de gözaltında rutuluyor. Çevreciler, bir de basın duyuru- su yayımlayarak eylemlerine Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac testlerden sazgeçene dek sürdüreceklerini açıkladılar. Duyuruda şu eörüşlere yer ve- rildi:' "Fransa hemen nükleer dene- meleri durdurmalıdır. Çünkü denemeler Fransa'vla sınırlı kal- mayıp tüm dünyada nükleer de- ncmeJeri yeniden başlatacaktır. Radvoaktivite ulusal sınırlarda durdurulmazsa küresel nükleer terörizm başla>acaktır. Chi- rac'ın dünva çapındaki protes- tolann baskısını dikkate alarak karannı geri almasını talep edi- yoruz." Fransa'nın nükleer deneme karan alması tüm dünyadan tep- k! almış, Greenpeace'e ait Rain- bovv Warnor 2 gemisiyle Muru- roa Adası'na çıkmak ısteyen çevreciler Fransız hükümetının yaptığı operasyonla ele geçiril- mişlerdi. Özellikle karann u\- gulanacağı bölge ülkelerinden Yeni Zellanda hükümeti olaya tepki göstermiş. Fransa Büyü- kelçisi Jaques Le Blanc'ı çağır- tarak gemivı durdurma operas- yonunu hedefini aşan bir eylem olarak gördüğünü bıldirmişti. için ilave olarak ithal doğalgaz ve ithal kömür kullanılmaktadır. Bu- na rağmen ithal zorlaşabildiğin- den dışka>Tiaklara bağımlılığı en aza indirebiünek ve gerekli ener- jinin sağlanabilmesi için nükleer santrallara ihn'vaç duvulmaktadır. Nükleer santrallar enerji kav nak- larının çeşitlendirilmesi bakımın- dan da vararlı görünmektedir." Bakanlık. nükleer santrallann güvenlik önlemlerine uygun inşa edilmesi ve iyileştirilmesi duru-' munda nükleer santrallarda her- hangi bir kaza veya sızıntı olması ihtimalini çok zayıf görüyor. Bakanlık yetkilileri. nükleer santrallarda kullanılan uranyum yakıtının atık haline geldikten sonra çevreye etkıleri konusunda da "Gelişen teknolojilerc, uygun depolama sitemleriyle çe> reve za- rarvermeyecekdurumagetirilebi- lir" görüşünü sav unuyor. 2000'H MİIarda enerji Bakanlıgın uzun dönemlı ener- ji planlamasında. 2000 yılından sonra nükleer santrallar kurulma- sı bulunuyor. Elektrik enerjisi üre- timi planlama çalışmalanna 2005 ve 2008 yılında biner megavvat gü- cünde ıkı nükleer santralın devTe- ye girmesi öngörülüyor. Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu'ndan Gazi İpek ise. yaptığı açıklamada, Türkiye Elektnk Kurumu'nun üretım-tü- ketim tahmınlerine göre. Türki- ye'nın bırincil kaynaklara dayalı sistemler kurarak 2010 yılına ka- dar olan tüketim talebini karşıla- yacak durumda oldugunu kaydet- ti. ipek. nükleer santrallann yarar- lan ve zararlan konusunda da şun- lan söyledi:"Nükleer kazalar sa- dece santrallann >akın çevresini değiL tüm dünyavı etkilmektedir. Atıklann yok edilmesi ve muhafa- zası çok zordur. Bu konuda belir- sizlikler ve güçlükler vardır. Nük- leer teknolojinin vavgınlaşmamış olması bazı endişelere yol açmak- tadır. İlk kuruluş giderleri (-^is devresinde okJukça yüksektir. Bi- zim görevimiz, ulusal kaynaklara dayalı, dışa bağımlılığı azaltan bir enerji politikasınınoluşturulmast- nı sav unmaktır." Gazi tpek. nükleer santrallar kurulmasında belirecek olumsuz- luklann başma yakıt hammadde- si ve zenginleştirilmiş yakıtın na- sıl sağlanacağı. artıklann sağlan- masında sürekli güvenlik koşulla- nnın nasıl yaratılacagı sorunlan- nın geldiğini kaydetti. îpek. nük- leer santrallann gereksinimi olan yakıtın Türkiye'de üretılmesinin söz konusu olmadığını da söz- lenne ekledi. Enerji Bakanlıgı "Dünyanın En Tehlikeli Reaktörleri" ile ilgili rapor hazırladı ABD'den yeni Çernobil uyarısı• ABD Enerji Bakanhğfnın uyan raporunda değinilen 4 reaktörün biri de komşumuz Bulgaristan'da. Raporda, bu reaktörlerde yeni bir Çernobil yaşanmasınm kaçınılmaz olduğu yer alıyor. G Ü R R \ > UÇKAıN STOCKHOLM - ABD Enerji Bakanlığının "Dünyanın En Teh- likeli Reaktöıieri" a'dlı raporunda açıklanan "risk bölgeleri" arasın- da Türkiye de yer ahyor. Bakanlık- ça hazırlanan rapor. çevre örgütü Greenpeace tarafından, üzerinde gizli damgası olmadığı için ele ge- çirildi. Amenkan araştırmasında. nük- leer bir kaza olmasının yalnızca bir zaman meselesi olduğu vurgu- lanırken. dünyanın en tehlikeli Çernobil nükleer sanrralı, aradan geçen > ıllara karşın hâlâ bir tehlike olarak duruvor. dört reaktörü olarak, Bulgans- tan'ın Kozluduy, Ukrayna'nın Çernobil. Rusya'nın Kola ve Lit- vanya'nın Ingalinaatom reaktörle- ri gösteriliyor. Söz konusu reak- törlerin potansıyel tehlike oluştur- malarının nedenleri şunlar: - Güvenlik önlemlerinin az ol- ması, birçok önemli konunun rast- lantıya bırakılmasu - Dizayn bozuklugu, - Llke ekonomisinin durağan ol- mamasının yarattığı olumsuz etki- ler, - Polıtik sorunlar, - Yetersiz ve denevimsiz perso- neL Bulgaristan'ın Kozluduy reak- töründe gerçekleşecek bir radyo- aktif sızıntı, bütün Balkanyanma- dasını. Trakya'yı ve başta fstanbul olmak üzere Günev ve Batı Kara- deniz'deki kentleri etkıleyebile- cek. Aynı şekilde Litvanya'nın Ig- nalina reaktörü "korkunç bir ka- zanın beklendiği yer" olarak ta- nımlanıyor. Bu reaktör, Baltık ül- kelerini, Rusya'yı, Polonya'yı ve İsveç'in Gotland Adası'nı tehdit altında tutuyor. Amerikan rapo- runda, bu reaktörün va derhal ka- patılması ya da büyük bir yatınm- la geliştirilmesi ve güvenli hale ge- tirilmesi öneriliyor. Dünyanın çeşitli yörelerindeki 9 reaktörün enıne bo>una incelen- diği raporu hazırlayan uzmanlar. söz konusu 4 reaktörde her an ye- ni bir Çernobil yaşanmasının bek- lendığinde görüş birligindeler. Lit- vanya'dakı reaktörün. aşın basınç- tan ötürü patlama olasılığının da bulunduğu. böyle bir şeyin Çerno- bil'den 5 kezdâha zararverici ola- cagı vurgulanıyor. Ote yandan Ignalina reaktörü. bugün Litvanya'nın enerji gerek- sinmesinin yüzde 70-80'ini karşı- lıyor. Bu durumda Litvanya'nın reak- törü kapatması söz konusu değil. Bunu göz önüne alan Amerikalı uzmanlar, ülkenin enerji gereksi- nimi içın derhal başka kaynaklar bulunmasında ve bundan sonra re- aktörün kapatılmasında uluslara- rası birkomitenin yardımcı olma- sını istiyorlar. Dış yardımla kade- meli olarak yeni enerji kaynak- lannın bul.unabileceği. raporda yer alıyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog