Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 30 TEMMUZ 1995 PAZAR OLAYLAR VE GORUŞLER (jCeînâlist duşunceye saldın!Laıklıkie demokrasının tam anlamıyla ortuştuğu soylenebılır Kuşkusuz demokrasının olduğu yerde laıklık de vardır Ancak, demokrası laıklığın değıl, laıklık demokrasının onkoşuludur BULENT SERIM Ana\asa Mahkemesı Raportörü S avın Hasan Puhır'un "Nere- ceye en gûzel vanıtı ıse Anayasa Mahke- de Bu Kemalısfler?" başhklı yazısı, Kemalızme yapılan kımı haksiz suçlamalara ya- nıt arama ve bu arada kımı goruşlenn bılınçlı vanıltıcılı- ğını ortaya koyma gereğını duyurdu "60 miryonun ustunde ınsaıu, uç çeyrek vuzyıl önce çızılmış bır çerçeveve hapset- meje çalışmak... tamamen geçmışe do- nuk. akıkiışı bır zorlama(dır)" soylemı ve bu so>lemle açığa \urulan duşunce, Ataturk devrımlennı 1920'lerde tanm toplumu ıçın çızılen bır çerçe\eye hap- setmekte dünyadakıdeğışıklıklerkarşı- sında bu çerçe\enın yeterlı olamayacağı- nı savunmaktadır Ataturkçuluğun dev- nmcı ozunü bılmeyen bu duşunce yan- daşIannaO'nun şu soylemıyle \anıt ver- mek gerekır "_. Baylar, uygariık yolunda başan >e- nüiğe bağlıdır Toplumsal yaşamda, eko- nomık vaşamda, bılım \e teknık alanın- da başanlı obnak ıçın bıncık gelışme >e Uerieme \olu budur. Vaşam ve gecınmeve egemen oian kurailann zaman ile geliş- mesi, değışmesı ve venıleşmesı zorunlu- dur." Aslında bu duşunce sahıplen, ekono- mık polıtıkanın ozelleştırme eksenınde oluşup gelışmesını koşul gordukJen ıçın bu soylemı ortaya atmışlardır Buduşun- mesı vermıştır Yüksek Mahkeme'ye go- re Atarürk'un ekonomık göruşlen katı ve doktnnerolmav ıp ulke koşullannauy- gun polıtıka ızlenmesıne açıktır Ulkeyı gen kalmışlıktan kurtarmak ıçın kamu kesımıne ya da özel kesıme ağırlık venl- mesı bu gorûşlere ters duşmez <K 1985 4) Bıze gore bu goruş Anaya- sa Mahkemesı'nın tum KIT lenn ozel- leştınlmesıne olur verdığı bıçımde yo- rumlanamaz genelleştınlemez Ancak Ataturk ılkelennın devnmcı (devıngen, ılenye donuk' nıtelığını göstermesı yo- nunden onemJıdır Ataturkçuluğun dev letçılık, ulusçuluk, halkçılık gıbı ılkelennın kureselleşme ve pıyasa ekonomjsı gıbı yenı kav ramla- nn etkısınde kalarak demokrası, ozgur- luk eşıtlık ve kardeşlık ılkelenyle yer değıştırmesı gerektığını ılen surenlenn yanılgısı daha da buyuktur Fransız Dev - nmı'nın ılkelennı oluşturan bu kavram- lar kuşkusuz çok önemlıdır Ancak bun- lar Ataturk ılkelen ıçınde zaten vardır Atatürkçu ulusçuluk eğereşıtlığı ve kar deşlığı kapsamıyorsa dünyada bu kav ramlan kapsayan hıçbır duşunce akımı vok demektır Turkıye'de yaşavan tum topluluklan etnık koken, sov dın dıl ve renk aynmı yapmadan kucaklayan ve bır potada kaynaştıran ulusçuluk ılkesının eşıtlığı ve kardeşlığı kapsamadığını sa- vunmak eğer Ataturkçulugu yıpratmak gıbı bırart nıyet taşımıyorsa bu ılkev ı hıç bılmemek demektır Oncelen "sınıfstz bir toplum" sovle- mınde açıklamasını bulan halkçılık ılke- sı sonralan çağdaş bır >oruma kavuştu- rulmuş emeğın kutsallığını savunurol- muştur Bu yorum kapsamıvla halkçılık ılkesı ozgurlukle ıç ıçedır Çunku emek- çı kesımın tam anlamı>Ia örgutleneme- dığı bırulkede özgurlugun bır kanadı kı- nk demektır Dın ve v ıcdan özgûrluğünün güvence- sı Atarurkçu düşuncenm laıklık ılkesıdır Bu ılke hıçbır zaman dıne ve dındarlara yaşam hakkı tanımama bağlamında ele alınmamış ve bovle uygulanmamı>tır Bızım kuşak bunun tanığıdır Satırlara sa> falara, kıtaplara sıgmayacak denlı ge- nış ve onemı dunya durdukça savunula- cak olan laıklık ılkesı valnız ozgurluğun degıl aynı zamanda ulus bırlığının ve ul- ke burunlugunun dofayısıyla kardeşlığın de temelıdır Laıklıkîe demokrasının tam anlamıvla örtuştuğu soylenebılır Kuş- kusuz demokrasının olduğu verde laıklık de vardır Ancak, demokrası laıklığın de- ğıl laıklık demokrasının onkoşuludur Laıklıkîe demokrası ozgurluğun vaz- geçılmez oğelendır Bu ogeler avnı za- manda duşunce ozgurluğunun de sinın- nıoluşturur Laıklığevedemokrasıveay- kın duşunce ozgurluk kalkanından va- rarlandınlmamalıdır Tersı durumda la- ıklığı ve demokrasıy ı sav unmak ıçın bır gun geç olabılır Toplumsal herdeğergı- bı laıklık ve demokrasının dekendını ko- ruma>a hakkı vardır Çunku bu değerler, çağcıl toplumun vaşam hakkıdır fşte bu hakduşünceyıaçıklamanınpropaganda- ya varmasını onler onun sınınnı oluştu- rur Hıçbır rejım ıntıhar edecek kertede aptal değıldır Bu yuzden kendını yıka- cak duşüncenın gelışmesıne yardımcı olamaz Demokrası sovlendığı gıbı Ataturk ılkelen arasında avrı bır ışık demetı ola- rak anılmamıştır <\ncak bu, demokrası nınvadsındığıanlamınagelmez Tamter- sıne, ılkelerdemetının aydınlattığı volun sonuç ereğı demokrasıden geçer Ortado- Su dakı Musluman ulkelenn Turkıve dı- ^ındahıçbınnde hıçbır zaman demokra tık bır hukumet kurulmadığı gerçeğı ya- bancılartarafından bıle kabuledılmekte- dır Bunusağlayan Turkıye Cumhunye- tı nı bugunlere getıren Ataturk ılke ve dev nmlennın yarattığı rejımdır Çok par- tılı duzene geçış bır darbeyle değıl bu rejımın yetıştırdığı demokrat duşunceye sahıp ajdınlarca gerçekleştınlmıştır in- san hak ve ozgurlüklenne hukukun us- tunlugune yargı bağımsızlığına sosyal devletanlayışına planlı kalkınmaya ör gutlenme ozgurluğune ve anayasa yargı- sına v erdığı v erle dunv anın en uygar ana vasalan arasında savi'an 1961 Anavasa- sı nı kabul eden vıne bu rejımdır Kuruluş vıllarındakı uygulamalann demokrasıyle bağdaşmadığt eleştınsı haksız ve ınsafsız bıreleştındır Yapılan bır devnmdır Toplumun ve ınsanların yaranna gorulen ev rensel değerler u> gu- lamava konulmuştur Halkoylaması ıle devnm vapılmasını henuz tanh vazma- mıştır Onemlı olan uygulamava konu lan değerlenn toplumun ve ınsanlann ya- ranna olmasıdır Dunvadavaşananolgu- lar ve vermış >ıllık uygulama getınlen değerlenn ınsanlık ıçın yarannı ortava kovmuştur Ustelık bu değerler Avru pa nın demokrasıve hıç de ısteklı olma- dığı ıkı dünv a savaşı arasında uygulama- ya konulmuştur Nıtekım lkıncı Dunya Savaşı'ndan hemen sonra çok partılı de- mokratık duzene geçılebılmesı, dev nmın ozundekı demokratık ıçenğı gostermek- tedır Bu duzene daha once geçılememe- sı, denemelenn hep karşıdevnmcılığe donuşmesınden kaynaklanmıştır Aslında bugun ulaşılanolumsuzluklar gozetılerek genve donup bakıldığında devrımlenn tabana vaygınlaştırılması gerçekleştınlmedçn çok partılı duzene geçışın zamanlamasının doğruluğunu tartışmavaaçmakgerekmektedır Ov av- cılığı nedenıyle laıklıkten venlen odun- ler bu tartışmayı başlatmanın en onem lı etkenıdır Bır toplumun bağımsız oz- gur çağdaş, demokratık ve gelışkın bır topluma donuşturulmesınm temelınde la- ıklık >atar Ataturk dev nmı çağdaş ulu- sal demokratık bır toplum varatma ça- basının genel adıdır Bunu sağlayan en önemlı ılke ıse laıklık olmuş bu erekle- re ancak laıklık savesınde vanlabılmıştır Ataturk devnmlennın amacı tam ba- ğımsızlık ulusal egemenlık ve çağdaş- lasmadır Ataturk ılkelennın tumu de bu amacı gerçekleştırmeye>onelmıştır Bır- bınnı tamamla>an ılkelenn bınnden vaz- geçılmesı Turk dev nmının ıçını boşalta- caktır Galıba ıstenen de budur ARADA BİR Av. EROL ERTUGRUL Aydın Atatürkçu Duşunce Derneğı Başkanı Şu Meclis'e Bakın!.. Bugun Turkıye Buyuk Mıllet Meclısı'nın çatısı altın- da Ataturk ılke ve devrımlerıne aykın nelerın yapıl- dığı, nelerın konuşulduğu ve nelenn gerçekleştınl- mek ıstenıldığı duşunulurse Ataturkçuluğun anlamı daha lyı ortaya çıkar Halkı yanıltıp kolay oy sağlamak ıçın Ataturk'un kurduğu ve başkanlık yaptığı Turkıye Buyuk Mıllet Meclısı, bugun Atatürkçu duşunceye yuzde yuz aykırı bır dızı ışlemı konuşur, tartışır duru- ma gelmıştır Oysa Samsun'da tutuşturulan kurtuluş ateşının uzerınden 76 yıl geçmış olması o ateşın sıcaklığını ulusumuzun yureğınden sılmemıştır Ulusumuz aynı ıçtenlığı aynı coşkuyu, aynı sıcaklığı bugun de taşı- yor Gerektığı an bunu oy avcılanna gosterecektır Anadolu'dakı halk hareketını ve Anadolu aydınlan- masını gormek ıstemeyenler, ulkemızı bolmek parça- lamak ısteyenler, tarıhın çopluğune Turk ulusunun yığıtlığı ıle atılrnış bulunan Sevr ın yenıden dırıltılme- sını ısteyenler ve ulusumuzu çağdışı bır dın kıskacı- nasokmak ısteyenler bu gerçeğı gormelıdırler Şu lyt- ce bılınmelıdır Samsun 'a yenıden çıkmak ve Anado- lu aydınlanmasını bırakıldığı yerden sonsuzluğa taşı- mak bır zorunluluk olduğu an bu gerçekleştınlır Ye- nıden Samsun'a çıkmanın anlamı, Anadolu aydınlan- masına bır kez daha ınançla sanlmak ve aydınlanma- yı yurdumuzun ışık gırmemış tum koşelenne taşı- maktır Turk ulusu ve ulusumuzun en buyuk dayanağı olan Turk gençltğı, Mustafa Kemal Ataturk'un kendısıne emanet ettığı tum devrımlen ve laık cumhurıyetı kol- layacak koruyacak ve en yukarılara taşıyacaktır Bu yıl Mustafa Kemal Ataturk'un, Samsun'a Kur- tuluş Savaşı'nı ve Turk aydınlanmasını başlatmak ıjzere çıkışının 76 yılını kutlarken, aynı gunlerde, Tur- kıye Buyuk Mıllet Meclısı'nde bır tatsızlığa da tanık olduk Laık ve çağdaş ılkelere aykırı bır yasa teklıfı ıle kamu kurumlarındakı çalışma saatlerının cuma na- mazına gore duzenlenmesı gundeme getırıldı Önce- lıkle şunu belırtmekte yarar var Ataturk ve Atatürk- çu duşunce dıne ve dın duygularına karşı değıldır La- ık duzen, herkese dın ve ınanç ozgurluğu tanır Her- kes dını ınançlarına gore ıstedığı gıbı tapınır Kımse kımsenın ınancına karışamaz Aksıne, devlet herke- sın dını ınancına gore tapınmasını guvence altına alır Ancak dın, Tann ıle kışı arasında kaldığı surece kut- saldır Kımse, dını ınançlan doğrultusunda bır devlet duzenı kurmaya ve bunu yaşama geçırmeye çalışa- maz O zaman dın, kutsallığını yıtırır polıtıka aracı olur Şımdı de Meclıs'te çağdaş bır anayasaya kavuş- mayı onlemek ıçın son ana kadar ellennden gelenı yaptılar Şu gerçek lyıce bılınsın Turkıye Cumhunyetı, çağ- daş ve laık bır ulkedır Kımse ulkemızdekı temel ka- mu duzenını devlet duzenını dınse! kurallara gore du- zenleyemez Boyle uygulamalar çağdaş ve laık cum- hurıyet ılkelenne terstır Bu gerçeğı goremeyenlenn sonu husrandır ORDU SULH HUKUK HÂKİMLİĞrNDEN DosyaNo 1994 127 Ordu Yağızlı Kövü'nden muns ^hmet oğlu, 1928 D 'lu Izzet Zengin ın vasıyemamesının açılmasına daır, mahkememızın 1994 I27sayılıdosvasında tümarama- lararağmen vanslerden Izzet kızı Kadıfe Zengın e vası- vetnamenın teblıgı mumkun olmadığından vasıyetname özetının ılanen teblığme karar venlmıştır Muns Ordu 2 Noterlıgı nce tanzım olunan 10 12 1991 tanh ve 11795 sayılı \ası>etnamesınde Ya- ğızlı Kovü'nde kaın 510 parsel numarah gavnmenkul üzennde bulunan ev serendı ve samanlığı ıle bunlann kapsadığı 2000 mN'lık arazıyı oğlu Lnal Zengın'e va- sıvet etmıştır Teblıgatı takıp eden bır ay ıçınde vasıvet- namenın ıptalı ıçın dava açılmadığı takdırde vasıyetna- menın kesmleştınleceğı ve ılan tanhınden ıtıbaren 15 gün sonra muhataba teblıg yapılmış sayılacağı ılan olunur 4 7 1995 Basın 33859 Vergi denetimi SARIYER SULH HUKUK HÂKİMLİĞ1 Sayı 1994 452 Mahkememızın 1994 452-1995 508 sayılı karan ıle Rıze ICalkandere, Doğanlı Mah cıltOO5 0? aılesıra54 sıra 51 de nüfusa kayıtlı Ruşen ıle Avşeden olma 1938 D lu Fatma Guner ın aynı yerde ka> ıtlı 10 5 1994 dogum- lu Derya Kıvanç'a vası tavın edıldığı hususu ılan olunur Basın 34945 tLAN Beyoğlu4 Aslıye Hukuk Mahkemesı nınE 994/403 K 994 620 sayı ve 20 10 1994 gunlü karan ıle Hüsmen Levent Pamuk olan ısmım Hurcan Levent Pamuk olarak tashıh edılmıştır Duvurulur Husmen (Hurcan) Levent Pamuk Basın 35036 Bu yılbasında vergı kayıp ve kaçağının onlenmesını sağlamak amacıvla belge almış muhascbecılere malı muşavırlere bazı vergı bevannamelen ımzalama vetkısı \e cezaı sorumluluk venldı Daha net anlatımı ıle bu kışıler devlet adına vergı denetimi yapacakiar Ama olumsuz anlam çıkarmak ıslenırse çıkanlabılır Ogrendıfımız kadarı>la Sayın Başbakan ve Mahve Bakanlığı çok duşunmuşler fırmalarda ucretlı çalısanların bu vetkısını almava karar vermışler \ e aldılar A\ukatlar doklorlarbağımlı calişabılırken neden muhasebecıler bağımlı çalışamavacak Bu akla mamıga uvgun mu' Bagımsı? ı,alışanlara sınırsız ımza vetkısı bagımlı çalıı>anlara bır ımza bıle vok fşte sıze nsanlann kanun onunde eşıtsızlığıne bır ornek Terorle mutadele ederken ote yandan anarşı daha sonra teror yaratmak ıçın >apılan yanlış yasa Türkıve nın \P talıhsızlığı bıterken DYP talıhsızlığı devam edıyor Gerçekte dev let bağımlı çalısanlarla daha etkın denetım vapabılır (^unku bu durumdakı kı^ıler gormedım duv madım dıv emez I ^0 200 defter tutan bır serbest çalışan şırketlerdekı ıç olavlan bılemez takıp edemez o >uzden de cezaı sorumluluğa muhatap edılemez Bır onemlı nokta daha DİE gerçek rakamlara davanarak ıstatıstık hazirlar Bu rakamlan bağımlı çalışanlar bılır Dogru olmavan rakamlarla yapacağınız ıstatıstık kalkmma programlan sonucu ışte ülke bu halde olur Ortalama ınsan aklı bu vanlışlığı duzeltecek Ama o gune kadar vaniış kısıler aylık volluk kı>ak emeklılık almava devam edecekler Şunu soralım Ev CHP sızlenn bu olaydan habennız v ar mı' IsmaılH KLRUOĞLU Bağımlı SMMM H . O . ^ B A N C I HOLDING A.Ş AIMKARA KOORDİNATÖRLÜĞÜ YENİ BİIMASIIMA TAŞIMIYOR GELİŞEN SABANCI TOPLULUĞUNUN ARTAN İHTtYAÇLARINI KARŞILAMAK ÜZERE ANKARA KOORDİNATÖRLÜĞÜ'MÜZ 1 AĞUSTOS 1995 TARİHİNDE YENİ BİNASINA TAŞINIYOR. ADRES : GAZİ MUSTAFA KEMAL BULVARI N0 : 137 MALTEPE 06570 /ANKARA TEL : (0 312) 231 54 37 - 231 54 38 232 18 01 - 232 18 06 FAX : (0 312) 231 50 64 PENCERE Bir Namus Oyküsii Namus ışsız kalmışti, karnı zıl çalryordu, ne ya- pacaktı'? Dılenmeye yuzu yoktu En doğrusu yı- ne ış aramaktı Sabah butun gazetelerı aldı, ku- çuk ılanlan okumaya başladı, kendıne uygun bır yer arıyor, ama gozu hıçbınnı kesmıyordu, bır şır- ket muhasebecı arıyordu otekı pazarlamacı, be- rıkı reklamcı, veznedar, bılgısayar uzmanı kapıcı, gece bekçısı Namus'un ellerı boğrunde kaldı, ne halt edeceğını bılemezken buyukçe harflerle dı- zılmış bır duyuru gozune ılışınce umutlandı . "Iş deneyımı olan eleman aranıyor Dolgun ucret venlecektır" • Namus, gazetedekı adrese başvurdu Burası gorkemlı bırgokdelendı, kapılarelektronık, yerler baldokyala1 Insanları robot' llgılı servıste çalı- şan mını eteklı bayan, Namus'a bır kâğıt uzattı - Bunu doldurun1 Namus, kâğıdı aldı, bır koşeye çekıldı, ozenle ınceledı soruları yanıtlamaya başladı Adı Namus Soyadı Ahlak Babasının adı Doğruluk Anasının adı Fazılet Doğum yerı? Yaşı7 Oğrenımı'? Dıplomalan? Ça- lıştığı yerler'? Sağlık durumu'? Askerlık konumu? Gorevlıler yazılanları okudular, aralarında fıs-fıs konuştular ıçerı gınp dışarı çıktılar, Namus'u bır genış odayasoktular Gorkemlı bır masanın arka- sından kıl pıranga kızıl çengı bır adam Namus'u suzuyordu, sonra ayağa kalktı elını uzattı, yer gosterdı Namus oturdu Adam - Çok ılgınç bır kışılığınız ve aılenız var, dedı, me- rakımı çeldınız, tanışmak ıstedım, yaşamımda sı- zın gıbısını hıç gormemıştım - Neden? - Çunku sız bır dınozorsunuz, neslınız çoktan tukendı, geçmışe gomuldu Ne yazık kı sıze ış ve- remeyeceğım - Nıçın? - Çunku bızım bır 'Namus Servısı'm/z var, ama orada namussuzlar çalışır - Olamaz 1 Kıl pıranga kızıl çengı gıyınmış herıf guldu, zıle bastı, gelen gorevlıye emır verdı - Goturun bu bayı dedı, Namus Servısı'mızı gezdırın, bılgı verın • Asansore bındıler, 41 'ıncı kata çıktılar, uzun bır korıdoru geçtıler, bır kapının ustunde 'Namus Ser- vısı' yazıyordu Namus'a yol gosteren gorevlı ka- pıyı açtı koşedekı koltukta bacak bacak ustune atmış bır herıf-ı naşerıfı tanıttı - Holdıngımızın Namus Servısı Muduru' Koltuktakı adam kılını kıpırdatmadan sınttı, Na- mus merakla sordu - Sız ne ış yaparsmız burada? Mudur - Ben bu şırketın namus ışlenne bakarım Ara- da sırada bıryurttaş, 'yahu sızde hıç namus yok mu 1 ' dıye bağırınca ona gorunurum Holdıngın kaçakçılık, hırsızlık, ruşvet, uçkâğıtçılık ışlennı ko- vuşturmak ısteyen resmı gorevlılerın ıcabına ba- karım' Koşeyı donme felsefesının egemenlığın- de yaşayan çağımızda bu ışın malıyet hesaplan yapılmış, şırketın namuslu çahşması yerıne bır Namus Servısı kurulmasının daha ucuza geldığı anlaşılmıştır • Namus şaşırdı, kem kum ettı ızın ısteyıp aynl- dı, o gunden ben ızıne rastlayan yok Kımbılır, şımdıye dek belkı de açlıktan olmuş- tur ÇAĞIN MOTEL ASSOS Her oğun balık akvaryum gıbı denız, Kalabalıklardan ve kabalıklardan uzak SESSİZTATİL TP 800 000-TL 2 kışı 1 hafta 9 800 000 - TL Assos Bektaş Koyu Sutluce Koyu Tel 0 286 7234042/43 VVe have Mountaıns and Bikes PALACE HOTEL GSTAAD SWITZERLAND Pfease call Phone+4130 8 3131 Telefax+4130 433 44 DEVTLİ SULH HUKUK HÂKİMLtĞİ'NDEN 1994 243 E 1994 473 K Davacı Fahnye Berkkan (Eroskay) tarafindan davalılar Bılal Ağca \e arka- daşlan aleyhıne açı- lan M M davası 10 U I994tanhınde H U M K nun 409 maddesıne göre açıl- mamış sayılmasına karar venlmış olup, karar davalılardan Ahmet Burcu Latıf Burcu Hızır Bur- cu ya adreslen tespıt edılemedığınden teb- lığ edılememış oldu- gundan ışbuılanmm karar teblığı verıne kaım olmak uzere ılanen teblıg olunur 10 7 1995 Basın 34398 İLAN FEVDIKLIASLİYE HUKUK MAHKEMESI EsasNo 1992 12 Da\acılar Şöhret \ ılmaz v e 4 arkadaşı vekıllen Av Ha- san Avdınoğlu tarafindan davalılar alevhıne açılan Ecnmı- sıl davasının mahkememızde vapılan açık duruşmasında venlen ara karan geregıncDahılı da\alılardan Yıltnaz oğ lu 1966 d lu Ankara Kızılav Genel Mudurluğü Istanbul Orup Müfettışı olarak çalışan Nurettın hafizo|!u butün aramalara rağmen dahılı dava dılekçesı kendısıne tebltg edılememıştır 7201 savıh teblıgat vasasının ılgılı hûkum- lerı gereğınce ışbu ılanın gazete ılanından 15 gun sonra da- hılı davalı Nurettın Hafızoğlu na teblığının yapılmış savı- lacağı ılan olunur 10 07 1995 Basın 33940
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog