Bugünden 1930'a 5,447,902 adet makaleKatalog


«
»

30 TEMMUZ 1995 PAZAR CUMHURİYET SAYFA 13 KİM KİME DUM DU>IA BEHIÇ AK Bir kadın, bir erkek ve bir kadın daha K oca, Istanbul'dakıtıpfakülte- lennden bırınde öğretım üye- sı, profesör doktor. Karısı uz- man doktor... Mutlu btr evlılik- len ve ıki çocukları var. Doktor aılenın çocuklanndan büyû- ğü evlı. Çocuklarıyla bırlıkte kentın seç- kın semtlerınden binnde üç katlı evde oturuyorlar... Karı koca doktorlar henüz 50 yaşın- da değil. Koca, muhafazakâr dünya görüşüyle tanınıyor ama herhangi bir aşırılığına rastlanmamış. Karısı ıse dört-beş yıl öncesıne kadar çağdaş gorünümlu bın... Son yıllarda, başkanı kadın olan bir vakıfla bağlantı kuruyorlar... Vakfın ba- şındakı kadınla doktor hanım ahbaplı- ğı ilerletıyor. Vakıf başkanı kadının kızı, profesö- rün muayenehanesınde sekreterlık ya- pıyor. Gıderek koyulaşan ahbaplık sonun- da doktor hanım önce başortüsü takı- yor, etek boyunu uzatıyor. Sonra türba- na geçıyor, açık renkli uzun etekler gı- yıyor. Derken, sıyah bir pardösuye bü- runuyor. Bu arada karı koca peşpeşe hacca gıdıyor. Son hac dönüşü kadın, dünyasal zevklerden elını ayağını çekmeye ka- rar veriyor. Vakıftaki kadınlara bu kara- rını açıklıyor ve buyük takdir alıyor. Anlaşılıyor kı doktor hanım, kocası ıle olan cınsel ılişkisinı kesıyor. Bu karar karı koca arasında bir so- run yaratmıyor. Çunkü kadın, kocası- nın sekreterının kocası ıle imam nıkahı yapmasını onaylıyor. Bu nıkah da va- kıftaki kadınlar tarafından takdırle kar- şılanıyor. imam nıkahlı sekreter eve taşınıyor. Evde hep bırlikte yaşamaya başlı- yorlar. Bırsüre sonra evdekı "kalabalık" fa- kulte çevresinde duyuluyor. Bunun uzerıne karı koca mahkemeye başvu- rup boşanıyor... Ancak, evdekı bırlıktelık bozulmuyor. Kadın boşandığı kocasıyla imam nıka- hı ıle evleniyor, imam nıkahlı sekreter ise kocasıyla resmi nıkah yapıyor. Bırliktelik yalnızca yatakta olmuyor. Evdeki tek aksilik, evü çocuğun, eşi- nı alıp evden ayrılmasında yaşanıyor. Çocuklardan küçuğu evde kalıyor. Eskı imam yenı resmı nıkahlı sekre- ter, profesör koca ve eskı resmı yenı imam nıkahlı doktor hanım bırlıkte ya- şamayı sürdürüyor. Film, kameranın evın penceresinden uzaklaşıp geniş plan bahçeden soka- ğa geçmesıyle bıtiyor. Yoksa bu bir film öykusü müydü? Ya da bir filme konu olabılecek den- lı yaşanmakta olan bir olay mı? SESSIZ SEDASIZ Tiraj şişirme s ağa sola bedava gazete dağı- tarak tıraj şışırme şampıyon- luğunu elınde tutan Zaman gazetesının bayılerdekı satış rakamından epeydırsozetmıyorduk.. Abonelerı ıle 300-400 bın tıraj gös- teren fakat "abone"lerını kımselere göstermeyen Zaman'ın bırkaç ay ön- cesıne kadar bayı satışı 30 bınlerde do- laşıyordu.. Meğer son günlerde 10 bınlı rakam- lara düşmuş. Zaman'ın bayı tırajı 20 temmuzda 18 bın 470, 21 temmuzda 17 bın 983, 22 temmuzda 16 bın 496, 23 temmuzda 15 bın 138 olmuş. Şu sıralar kâğıt üzennde "abone"le- nyle 300 bının üzerınde tiraj gösteren Zaman'ın bayılerde para ıle satışı ya- kında üç-beş bine düşerse şaşmamak gerek . Nasıl olsa bedava dağıtılıyor! Mert Alı Başarır'dan SÖZDEYİŞLER Adem'ın soyu tehlikeye gırdığınde sız o zaman ınsan haklannı görün. Osmanlı donanmasına Viyana'da diz çöktüren Polonyalı!illiyet'ten Nilgün Cerrahoğ- lu. Italya'dakı cumhurıyeti numaralama deneyimlerin- den yararlanarak yazılannda Türkıye'dekı numaracılara yol göster- meye çalırken pazar gunlerı de "soh- bet"leryapar... Geçen haftakı konuğu ıse Avrupalı sanayıcı ve ışadamlannın örgütü UNI- CE'nın genel sekreterı Polonyalı Zyg- munt Tyskiewicz'tı.. Tyskıevvıcz ıle Turkıye-Avrupa ılışkı- lerını konuşurken bir de "sunuş" yap- mış Cerrahoğlu ve "Her Polonyalı, Turklere Inebahtı'da dız çöktüren Jan Sobieski'nın torunu olmakla övünür" dıyeyazmış... Evet, 1629-1696 yılları arasında ya- şayan Sobıeskı, Osmanlıların Polon- ya'yı işgalı uzerıne bazı savaşlara ka- tılmıştı... Fakat, 1673'te Hotın'ı gerı alan ve tekrar Osmanlılara kaptıran Sobıeskı o sıra kral değildi III. Jan adıyla 1674 yılında Polonya Kralı seçilmışti Sobıeskı, kral olarak da Osmanlı ıle karşılaşmıştı. 7 Eylül 1683'te Tuna'yı geçerek, Osmanh'nın II Viyana kuşat- masını kaldırmasına neden o\an süva- rilerin başındaydı. Inebahtı nere Hotin ya da Viyana ne- re... Kaldı ki Inebahtı'da Osmanlı do- nanmasını, Ispanyol-Venedık ıttifakı yenılgıye ugratmıştı ve 7 Ekım 1571 'de Sobıeskı henüz dunyaya gelmemıştı! Ama ınsan yıne de düşunmeden edemiyor... Eskıden Viyana'da denız vardı ve kı- yı kesımıne Inebahtı denıyordu da, So- bieski Bandırma vapuru gıbı muhte- şem bir kalyona bınıp Osmanlı'yı dize getırmiş olamaz mıydı! Bu sorunun yanıtını, bınlerı Kurtuluş Savaşı'na ılışkın bir ıddıa ortaya attı mı mal bulmuş mağrıbı gıbı dört elle san- lan basındakı numaracı cumhurıyetçı- ler vermelı... Dnşnnce suçlularımıı fîkirlerine nasıl kelepçe takıyorlar? Kemal Öztürk, Itokat Çocuklar... Yaşamlarında ilk kez müze gezen çocuklar... Ç ağdaş Yaşamı Destekleme Derneğı'nın yaz okulları sürü- yor. Derneğın Fatıh Şubesı'nın 1 Balat'takı Hakkı Tank Us llko- kulu'nda bırkaç öğrenci ıle başlattığı "ders"lere şu sıralar 30 kadar öğrenci deyam edıyor. Öğrencıler geçen gün Fatıh Beledı- ye Başkanı Sadettin Tantan'ın tahsıs ettığı bir otobüsle Arkeolojı Müzesı'ni gezdıler. Başlarında Çağdaş Yaşamı Destek- leme Derneğı Fatıh Şubesı Başkanı avukat Olcay Yezdani vardı . Muze yetkilıleri öğrencılerle ayrı ayn ilgılendı. Öğrencıler de müzeyle. Bir müze yetkılısı ızlenımlerini Vazıyet'e anlattr "Çoğu Doğu'dan göç etmiş ailelenn çocuklanydılar. Yoksul olduklan giyım- lerınden bellıydı. Giysılen eskıydı ama tertemızdı. Ozenlegıydırılmışlerdı Ha- yatlannda ılk kez bir müzeyı gezıyorlar- dı ve çok mutluydular. Daha önce üs- tün zekâlı çocuklann gıttığı bir okul da gezi düzenlemışti. Inanır mısınız, bu çocuklar onlardan çok daha ılgılıydi..." Öyküyu bılırsınız... Yeni gelıne oyna demişler, yenm dardemış. Yer açmış- lar, yenım dar demış.. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derne- ğı'nın yaz okulları projesinı daha önce de duyurmuştuk. Yarınlar ıçın bırşeyler yapmak ıstı- yorsanız derneğın genel başkanı Prof.Dr. Türkan Sayian'ı arayabılırsı- nız (0.212.288 54 31) Belkı resim, muzık, dans, ya da ma- tematık oyunu dersını sız verebılirsınız Ya da bir başka katkıda bulunabılırsı- nız... Örneğin bir başka müze gezısı ıçin sandöviçler hazırlayabılirsıniz.. llla Istanbul'da olmanıza gerek yok... Sandövıçlerın parasını da gönderebı- lirsıniz... Silifke'deki çay bahçesi ve belediyenin gerekçesi S ılıfke'de, kardeşi çay bahçesi ortağı olan ANAP lı beledıye başkanı Sadık Avcı'nın, tuıiü- çeşıtlı yollardan tahliye etmek ıstedığı bir başka çay bahçesi ışletme- cısı Saadettin Ünal'la "muhabbef'ıne beledıye encumenı de katıldı. Encümen, çay bahçesi içınde büfe, çay ocağı tuvalet ne varsa nepsinın yı- kımına karar verdı. Ünal da yıkım kararına karşı yasal yollara başvurdu. Çünkü encümen ka- rarının gerekçesi biraz havada kalıyor- du, Ünal anlatıyor: "Çayocağı ve günün teknolojisine uymayan tuvalet ınsan sağlığına elve- rışlı değılmış ve bulaşıcı hastalıkların yayılmasına haız bir ortam yaratıyor- muş. Yazar Burhan Arpad'ın enıştesı Haluk Bey dort gün burada kaldı ve sureklı bızım bahçede oturdu. Gıder- ken, 'Ben boylesi temız bir yerı Istan- bul'da dahı görmedım' dedı. Günün teknolojıne uygun tuvalet ko- nusunu ise belediyenin açıklamasında yarar var. Böylece dünya, son teknolojiyi öğ- renmış olur. Ahşap ve çatısı kıremitlı büfenın gö- rüntüsü çırkinmiş... Tam Aziz Am- ca'lık. 100 metre ötede belediyenin yaptırdığı yenı bufe de ahşap ve çatısı kıremıtli. Yandaki tören alanını daraltıyor- muş... Oysa büfe bahçe içınde ve bah- çe de tören alanından bir metre alçak- ta. Bahçedekı 150 sandalye nirfus po- tansiyeline ihtıyaç veremıyormuş... Ir- mak kenarındakı çit tehlıke arz edıyor- muş Demırden daha sağlam çıt nasıl yapılabilır kı!" Başkanından zabıtasına. encümen üyesinden fen işleri müdurüne kadar beledıyede yetkılı ve etkıli kım varsa, Saadettin Ünal'ı ışlettıği çay bahçesın- den çıkartmak için müthış bir çalışma ıçinde... Ne mutlu Silifkelılere... llçenin tüm sorunlarını çözmüş, bu son "pürüz"ü de halletmek içın gece- sını gündüzüne katarak çalışan bir be- ledıye başkanlan var! ÇİZGİLİK KÂMİL MAS4RACI GADDAR DA\XIT MRİKIRTCEBE 0'&Mİ/Hİ AfZADIHIZ. rSACA tOtCTA .\J4J2MI PEkCI ?. OÜŞÜN/HBOBH tHAAİAN /ÇEfZI MASIL. (SfeDİN? B/B.OUU4A. 45Z B İ /. M£LAY//»f SOBAİ0M ?7ZVH ÜSTUNDE /CAL/M MIRMIRLAR LĞVRDURAK DFI/AMI I 8o*N NE A. M g>R IR(» (4 • ^ ^tA; Sii-AMLARLA 0 ç K o o (o) '17' ]i DAN Oi-MAiA BİLÇ UKTAN TARIHTE BUGUN MIMTAZ ARIMS 30 Temmuz (977(9 VON B/SMARCK.. I' »SSg'«f SueuıV, OıVLÜ ALMAfJ OEVLET ADAMf O7TV I/ON BtSMARCKtjBıSAIAeK) 83 MŞrNDA ÖCOÜ. PRU&A- Ll ZEMGlMBıe TDPRA/c SAMBlNlN OSLU OLAN SlStMSCK fB4?'i>e POUTiKAHA GıGto/Ş, MO/vABff yANUSI BİR 7V- TUCU OLARAK MECUSTB Y£R AUA/ŞTf- AVUSTUSYA £6£- AeuuĞIAlOEKI AIMANVA'NIN8A~GlMSfZUĞI VE ALMAN BlKLlĞl ' IÇIN MUCADELE </£BEM 8tSMAB.Cie, 1862 'De PRUSYA 8A$BAKAUUĞ/NA SETlfSlLDıKTEN SOMgA, SU DURukAuN seeçeıa-EşrteJiMssiNPE SAf/eouJ OY- KIAMlÇTf. OA/UN ZAMAAJIMDA ALAAAM IMPı^UiATO/eLU- ĞU DÜNyAAj/M EfJ gÜYl/K. 6VCÛ HAUN£ 6ECM/Ç, AYHI ZAMANDAfSAAJAYIDe ÇOK iLEGLEMlŞTf. AU- CAK, İBSO'DA, YENI SAfA SEÇBAI HIRSU İMPARA- TORIZ.VI/ILHELM, ONU, IKTIDAR'NA appi 8in eu- 6ÖRÛP AZ.L3TMİŞTİ.. T.C. ÇATALCA1. ASLİYE HTjkİlK YARGIÇLIĞI'NDAN GAİPLİK DUYURUSU 1994 49 Es 1995<104Kr Da\acı \zız Akar tarafından gaıplığıne karar\enlmesı ıstenen Mehmet Akar'ın gaıplığıne karar \e- nlmesı da\asının yapılan açık >argılaması sonunda 16.5.1995 tanh ve 1995/104 sayılı karar ıle gaıp- lığıne karar venimış olmakla. Istanbul ılı Çatalca ılçesı, Kalfa köyünde ıkamet etmekte olduğu bıldirilen ve tstanbu! ılı. Çatalca ılçesı. Kalfa köyü cılt no 031-01 sayfa no: 23, kütük sıra no 14'te nufusa kayıtlı Tevfık oğlu. Mukad- des'ten doğma, 4.4 1951 dogumlu Mehmet Akar'ın yaklaşık 35 yıl önce köyündekı evını terk edıp. köyden ayrılmış. kaybolmuş. bir daha köydekı e\ ıne dönmedığı. nerede olduğu bellı olmayıp. bir da- ha kendısınden hıçbır haber alınmamış. goren ve duvan olmadı|ı ıddıa edılerek, gaıplığıne karar \e- nlmesı ıstenılmış ve mahkememızce 16 5 1995 tanh ve 1994'49 esas. I995'1O4 sayılı karan ıle Meh- met Akar"ın 1959 vılından ıtıbaren gaıplığıne karar venlmış olduğu ılanen teblığ olunur Basın 34924 Romanlannız ve ansiklopedileriniz yerinizden alınır. Tel.: 554 08 04 SATILIK ARSA Saroz, Güneyli köyünde satılık iki parsel. 0216 333 61 02 AYVALIK ASLİYE HUKUK MAHKE>IESİ DosvaNo. 1993 399 Da\acı Sakıze Çolak tarafından da\alı Alı Çıçek'ın aleyhıne açılan tespıt davasının mahkememızce vapılan 27 4 1995 tarıh- lı kararında. Mahkememızceda\anınkabulu ıle. cınsi H.otomo- bıl, markası FSM 650. model 1990. rengı kırmızı. motor nosu FSM 126 Al 076 8 644473, şa^e nosu suf 126 400-09754438. net ağırlığı 640 kg. ıstıap haddı 4 kı^ı olan aracın satış yolu ıle mulkıyetının da\acı\ageçtığının tespıtıne kararvenlmıştır Mah- kememızce vapılan bütun araştırmalara rağmen davalı adresın- de bulunamamış \e da\a dılekçesı dahı da\alı\a ılan yolu ıle ya- pılmıştır Bu nedenle yukanda ozet halınde metnı \azılı karan ılan tarıhınden ıtıbaren 15 gun ıçensınde tem\ız etmenız. aksı takdırde mahkeme karannın temvız edılmeksızın kesınleşeceğı hususudavalı Alı Çıçek'e ılanen teblığ olunur (HUMK'nun213- 3P mad) Basın 34327 ANTALYA ÜÇÜNCÜ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Savı 1995 5^3 Davacı Abdurahmanlar Beledıyesı vekılı \\. M. Zekı Dur- maz'ın davalılar Ahmet AvbeyOzkazancı. Cemıl Özgürve Mu- harrem Bahat haklannda açmış olduğu tazmınat da\ası nedenı ıle. adresınde bulunmayan ve yenı adresı tespıt edılemeyen da- valı Ahmet Avbey Ozkazancı'ya ılanen duruşma gununün teb- lığıne karar venlmıştır Karar gereğınce duruşma günu 19.9 1995 gun saat 10 25"dedavalının mahkememızın 1995 573 esas sa>ı- lı dava dosyasına muracaat etmesı. aksı takdırde gıvabında du- ruşma vapılıp karar verıleceğıne daır ılanen teblığ olunur. 26.6 1995 Basın 34373 ELBİSTAN ASLİYE 1. HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN Sayı: 1994 36 Davacı AEL Muessese Müdürlüğü vekılı tarafindan davalılar Kaplas Lastık Kaplama San. ve Tıc \ Ş ıle Makü> Lımıted Şır- ketı aleyhıne mahkememıze açılan alacak davasının yapılan açık yargılaması sırasında venlen ara karan gereğınce, Davah Makıs Lımıted şırketme dava dılekçesı ıle davetıyenın teblığ edıleme- dığı. vapılan araştırmalarda da adresınm meçhul olduğu anlaşıl- dığındaıı ılanen teblığıne karar venlmış olmakla, Davalı Makıs Lımıted Şırketının vargılamanın bırakıldığı 19 9.1995 günü sa- at 9'da (şırket temsılcısının veya vekılının) mahkememız salo- nunda hazır bulunması v eya kendısını bir v ekılle temsıl ettirme- sı gerektığı. aksı takdırde HUVIK'nun 3156 sayılı yasa ıle değı- şık 213 maddesı gereğınce davanın yokluğunda görülerek so- nuçlandınlacağı meşruhatını taşıyan dav etıye ıle bırlıkte dava dı- lekçesı yenne kaıtn oltnak uzere ılan olunur Basın 34101 KAYSERİ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN 1994-1091 Davacı Hanıfe Gurler ve arkadaşları vekılı tarafından davalı- lar Ahmet Erbaşlı ve 31 arkadaşı alevhıne açılan 634 S.K ve ha- kımın miıdahele davasının yapılan yargılaması sırasında venlen ara karar gereğınce. Araştırmalara rağmen adresı bulunamayan davalı Namık Kaya'nın duruşmanın atılı bulunduğu 14.9.1995 günû saat 9.00"da mahkememızde hazır bulunması veva vekılle- rı marıfetıvle kendısını temsıl ettırmesı. varsa delıllerını ıbraz et- mesı, aksı takdırde HUMK'nun 509 ve 510. maddelen gereğın- ce yargılamanın gıvabında vürütüleceğı ılanen teblığ olunur. 23 7 1995 Basın 33932
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog