Bugünden 1930'a 5,476,064 adet makaleKatalog


«
»

30 TEMMUZ 1995 PAZAR CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER 11 Asılsız ihbar, görüşmeyi engelledi • ÜSKÜP(AA)- Moskova-Sofya seferini yapan Bulgar uçağına bomba konulduğu yolundaki bir asılsız ihbann. Makedonya Dışişleri Bakanı Stevo Tsirvenkovski'nin. Bulgaristan Dışişleri Bakanı Georgi Pirinski ile yapması öngörülen görüşmeyi engellediği bildirildi. Havalandıktan sonra bomba ihban üzerine zorunlu iniş yapan uçağın. Moskova Havaalanı'nda 4 saat bekletildiği ve bomba imha ekiplerinin kontrolünden sonra yeniden uçuş izni aldığı kaydedildi. Çeçen-Rus görüşmeleri • MOSKOVA (AA)- Çeçenistan'da Moskova yönetimi tarafından kurulan Rusya yanlısı Çeçen hükümetinin Başbakanı Salambek Hacıyev. yağma ve tecavüzle suçladığı Grozni'deki Rus askerlerinin derhal çekılmelerini istedi. Hacıyev. Çeçenistan'da bulunan 40 bin Rus askerinden 2 bınınin hırsızlık ve yağma yaptıklannı. insanlan kaçırdıklannı ve kadınlara tecavüz ettiklenni söyledi. Makedonya'da rüşvet skandalı • ÜSKÜP(AA)- Makedonya hükümetinin, çeşitli devlet dairelerinde çalışan 8 üst düzey yöneticiyi; yolsuzluk, rüşvet ve görevlerini kötüye kullandıklan gerekçesıyle görevden aldığı bildirildi. Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Güner Ismail. devlet dairelerinde görevini kötüye kullanan tüm personelin görevden alınacağını belirtti. halya, Craxi'nin iadesini istedi • TABARKA(AA)- Italya'nın, Tunus'tan, hakkında rüşvet aldığı gerekçesiyle davalar açılmış bulunan eski başbakanı Bettino Craxı'nin iadesini istedıği bildirildi. ltalya'nm Tunus Büyükelçisi Francesko Carruso. Tunus hükümetinden çağnlanna birkaç gün içınde cevap beklediklerini belirtti. Köln sanığı • KUDÜS(AA)-tsrail, Almanya"nın Köln kentinde önceki gün bir otobüsteki 3'ü çocuk 20 kişiyi rehin alan ve daha sonra polisin düzenlediği operasyonda öldürülen ."jlahlı kişinin. Rusya'dan Israil'e göç etmiş bir yerleşımcı olduğunu ve lsrail pasaportu taşıdığmı bildirdi. lsrail Polis Bakanı Moşe Şahal, "Bildiğimiz tek şey, adamın lsrail pasaportu taşıdığı ve Israil'e yeni gelmiş bir göçmen olduğudur" dedi. Bihaç'm düşmesini istemeyen Hırvatlar, Banja Luka yakınlanndaki Sırp kasabalan Jajce ve Donji Vakuf a yaklaştı Hırvatlar Bosna'daileriiyorDış Haberler Servisi - Boşna-Her- sek'in batısındaki Sırplara ait iki ka- sabayı ele geçiren Hırvatistan hükü- met ordusunun. ülkenin orta kesimle- rine doğru ilerlediği bildirildi. Graho- va ve Glamoc'un Hırvatlann eline geçmesi üzerine 20 bin Sırp bölgeyi terk etti. BM güvenli bölgesi Bi- haç 'ta, çarpışmalar tüm şiddetiyle sü- rüyor. Bosnalı Sırp kaynaklan, Hırvatis- tan hükümet kuvvetleri ile Bosnalı Hırvat birliklerinin. Sırplann elinde bulunan Banja Luka'ya giden ana yol üzerindeki Sırp kasabalan Jajce ve Donji Vakuf a doğru ilerlediğini söy- lediler. Saraybosna'daki BM Sözcüsü Ale- tander Ivanko da haberi doğruladı. Hıi"vatlar, Grahovo ve Glamoc'u elegeçirerek. Hırvatistan'daki Sırpla- nn kalesi durumundaki Knin ile Bos- nalı Sırplan birbirine bağlayan ana yolu, kontrolleri altına almışlardı Böylece Bosnalı Sırplar ile Hırvatis- tan "daki Sırplann ilişkisi kesilmiş- ti.Bunun üzerine Krayinalı Sırplar se- ferberlik ilan etmişlerdi. Bihaç'ta şiddetii çatışma BM Sözcüsü Myriam Sochacki. Bihaç bölgesinde dün de çarpışmala- nn, kuzey ve Hırvatistan'la sınıroluş- turan batı cephelerinde devam ettiği- ni belirtti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Kon- seyi, Bihaç'taki çatışmalann durdu- rulması çağnsı yaparak, Hırvatistan- Bosna Hersek sınınna saygı gösteril- mesini istedi. BM'nin New York'taki genel mer- kezinde önceki gün kabul edilen ka- rara göre, Güvenlik Konseyi. Bihaç çevresindeki durumdan derin endişe duyduğunu belirterek. taraflardan, bölgede durumu daha ciddi boyutla- ra getirecek hareketlerden kaçınma- lannı istedi. ASEAN toplantısı Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Dışişleri bakanlan, Bos- na'ya uygulanan silah ambargosunun "adaletsiz ve yasadışı" olduğunu be- lirterek. bu ambargonun kaldmlma- sını istedıler. ASEAN Dışişleri bakanlannın Brunei"de dün başlayan ıkı günlük toplantısında açılış konuşmasını ya- pan Malezya Dışişleri Bakanı AbduL- lah AhmedBadavvL ASEAN'ın, Bos- na'nın -tamamenyokolmasınıengel- lemekiçin'*BM'yebaskı yapması ge- rektiğini söyledi. Badavvi, Bosna'ya uygulanan silah ambargosunun desteklenemeyeceği- ni. çünkü bu ambargonun, bir ülkenin kendisini savunma hakkını engelle- diğini kaydetti. . BM'nin bir süre önce istifa eden eski Yugoslavya'daki insan haklann- dan sorumlu özel raportörü Tadeusz Mazowiecki. istifasıyla ilgili olarak, BM ve üye ülkelerin yöneticilerini suçladığını söy ledi. Mazovvieckı, gazetecilere yaptığı açıklamada. istifasıyla, kamuoyunu Bosna sorunu karşısında harekete ge- çirmeyi, "her kafadan bir ses çıka- ran" BM üyesi ülkelerin yöneticile- rinin düşünmelerini sağlamayı ve bu ülkelerin, Bosna'daki savaşa son ve- rilmesi amacıyla somut bir çözüm üretmelerini hedeflediğini belirtti. Zepa yağmalandı Zepa'yı ele geçiren Bosnalı Sırpla- nn, kenti yağmaladıklan ve ateşe ver- dikleri bildirildi. BM sözcüsü Jvan- ko, Zepa kentinin yağmalandığını ve yakıldığını belirterek, BM askerleri- nin Bosnalı Sırplan engellemekte et- kisiz kaldıklannı kaydetti. Chirac-Major görüşmesi Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac ile Ingıltere Başbakanı John Major, Bosna'daki savaşın nasıl dur- durulabileceğini görüştüler. Tatil için Fransa'ya gelen Major Chirac ile Elysee Sarayf nda bir ara- ya geldi. Chirac'ın sözcüsü Catherine Co- lonna, iki liderin bu özel görüşmede Bosna krizi konusunu ele aldıklannı belirtirken, diplomatik kaynaklar, Bosna Temas Grubu'nu yeniden gö- rüşmeye çağıran Fransa'nın, lngilte- re ile ilişkilerini sıkı tutmaya özen gösterdiğini söylediler. Boşnak ve Hırvatlarla isbirliği Türkiye anlaşma îmzalayacak ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu)-Türkiye; Boşnaklara za- rar verebileceği endişesıyle Bosna'ya uygulanan silah am- bargosunu tek yanh olarak kal- dırmaktan kaçınırken, gerek Bosna-Hersek, gerekse Hırva- tistan ile askeri ve teknik isbir- liği anlaşmalan imzalamaya hazırlanıyor Askeri ve teknik isbirliği an- laşmasında ilk adım, büyük ola- sılıkla 7 ağustosta Türkiye'ye gelecek olan bir Boşnak heye- tiyle atılacak. Türk yetkililer ile Boşnak heyeti, askeri alanda ilişkileri hukuksal tabana oturt- mak amacıyla öncelikle savun- ma sanayiinde işbırliğini öngö- ren bir asken ve teknik isbirli- ği anlaşmasını imzalayacaklar. Diplomatik kaynaklar, böyle bir anlaşmanın silah ambargo- sunu delme anlamına gelmeye- ceğini vurguladılar. Bir diplo- matik kaynak, konuya ilişkin şunlan söyledi: "Askeri isbirliği çerçevesinde Türkiye'de Boşnak subaylann egitimi gibi ambargoyu delme- den de işbirliğine gidilebilir. Bosna'da kayde değer savunma sanayii altvapısı var. Mermi \e diğer mühimmat üretimi yapı- lıyor. Bu alanda da ambargo kalktiktan sonra isbirliği müm- kün. Türkiye, halen ambargo alonda bulunan Makedony a ile de benzer bir anlaşma yaptı. Bosna ile niye vapılmasın?" Türkiye. 5Ö'ye yakın İKÖ üyesinın Bosna-Hersek'e uy- gulanan ambargonun yasal ol- madığı yolunda bir süre önce aldığı karannın, BM Genel Ku- rulu'na getirilmesi için çaba harcarken. ABD Senatosu'nun silah ambargosunun kaldınl- ması yolundaki karannın Tem- silcilerMeclisı'ndeki oylaması ile bunu takiben ABD yöneti- mınin alacağı tavrı merakla bekliyor. Diplomatik kaynak- lar, Temsilciler Meclisi'nin de ambargonun kalkması yolunda bir karar alması halinde ABD '- nin, bu karan veto edememesi durumunda, Güvenlik Konse- yi'ni "b>-pass" ederek, iKÖ'yü de arkasına alıp BM Genel Ku- rulu'ndan bir karar çıkartabıle- ceğine dikkat çekiyorlar. A t î n a M a n r k ^ « t r n v ö t i ^ t H Bosna-Hersek'te savaş tüm hıayla sürerken NATO Genel ^ U l i a U a OrikeS»l.ra ^ O l i e i U Sekreteri VVıD> Claes, önceki gece Atina'da orkestra şeffiği yapb. VVîlly Oaes, Romanya Radyosu Milli Orkastrası'nın, Atina Festivali çerçevesinde tarihi İrodion tiy atrosunda verdiği konseri başanyla yönetti. (Fotoğraf: Reuter) Dışişleri Bakanlığı Müsteşan Öymen, Kuzey Irak'taki son durumu değerlendirdi: Ikiııci Lübnan istemiyoruz LALE SARIİBRAHtMOĞLU ANKARA - Dışişleri Bakanlığı Müsteşan Büyükelçi OnurOymeıı. Kuzey Irak'ta Kürt gruplan arasın- daki çatışmalan anımsatarak "Tür- kiye,yanı başında,civar ülkelerle sü- rekli ihtilaf içinde bulunan \e geç- mişte bu durumda olan ikinci bir Lübnan istemiyor. Irak'ın toprak bütflnlüğünün korunması esastır" dedi. Müsteşar Oymen, uluslarara- sı kamuoyunun ortak ideallen uğru- na Kore'de 700 şehit veren Türki- ye'nin Bosna"da da söz söylemeye hakkı olduğunun altını çizdi. Türkiye, önceki gün yayımladığı bir açıklama ile Ingiliz Financial Ti- mes gazetesinin. Türkıye'nin Ku- zey Irak'm statüsünün "bir nevi Türk vesayeti altinda"düzenlenme- si için girişimde bulunduğu yolun- daki haberi yalanlarken, Anka- ra'nın, Kürtlere, otonomı statüsü çerçevesinde. Irak'ın toprak bütün- lüğü korunarak bir çözüm bulunma- sı yolundaki politikasını yıneledi. ABD'nin, Kuzey Irak Kürt grup- lan arasındaki arabuluculuk ginşı- minden Ankara'nm rahatsızlık du- yup duymadığına ilişkin Cumhuri- yet'ın sorusuna yanıt veren Öymen, "ABD'nin de temel hedefi. Kürt gruplan arasında uzlaşma sağlan- ması" dedi. Öymen, önceki gün kendisini ziyaret eden Irak'ın Tür- kiye Büyükelçisi MijvelelTikrin"ye de aynı mesajı verdığını söyledi. Öymen: Tikriti'ye, Irak'm BM Gü- venlik Konseyi'nin 688 sayılı kara- nna uyması gerektiğı yolundaki An- kara politikasını da yineledi. Öymen, "Yanı başunızda, sürek- li kendi içinde ihtilaflu civar ülkeler- le anlaşmazlık içinde bulunan bir ül- ke istemiyoruz. Geçmişte l iibnan'ın durumu buydu. Temel hedefimiz Irak'ın toprak bütünlügünün ko- runnıasıdır. Kuzey Irak'ta terörist- lerin bannmasına izin verilmemeli- dir" değerlendınnesıni yaptı. ABD, Bağdat'a altematif olarak ortaya çıkan ve Türkiye'nin tanıma- dığı Irak Ulusal Kongresi'ne (IUK), Kuzey Irak Kürt gruplannı uzlaştır- mada rol biçerken. yıne Kürtlerin mevcut Bağdat yönetimi ile uzlaş- ma arayışlanna karşı çıkıyor. Türki- ye ise Irak'ta çözümün Bağdat yö- netimi ile uzlaşma içinde sağlanabi- leceğine ınanıyor. Türkiye, Boşnaklara kendilerini sav unma hakkının verilmesi yolun- da uluslararası kamuoyunda artan baskıyı yakından izliyor. Öymen, Türkiye'nin bu gelişmeler ışığında tek yanlı bir kararla silah ambargo- sunu kaldınp kaldırmayacağı soru- suna doğrudan yanıt vermedi. An- cak Müsteşar, Türkiye'nin Bos- na'daki rolünü yalnızca Müslüman Boşnaklar ile olan bağlanlya sınırlı görenlere karşı da önemli anımsat- malar yaptı: "Türkiye NATO üyesi, Balkan ül- kesi ve Bosna'da asker bulunduru- yor. Kore'de, 700 kişi ile en fazla şe- hit veren ülkeyiz. BN1 şemsiyesi alün- da ortak ideaİler uğruna Kore'de bu kadar şehit verdik, Ortak ideaüer uğruna savaşıyorsak Bosna'da da Türkiye'nin söz söylemeye hakkı vardır." Öymen, bazı ülkelerin Bos- na'daki kara birliklennin can güven- liği gerekçesiyle Sırplara karşı cay- dıncı polıtika izlemekten kaçınma- lanna da bu sözleriyle anımsatma yapmış oldu. Amerikan dergisi: Sırplann elinde Rus fiizesi var NEW YORK (A.\) - Bosnalı Sırp- lann elinde, son derece modern, Rus yapısı, yerden havaya SA-10 füzeleri bulunduğu öne sürüldü. ABD'de ya- yımlanan "Aviation Week and Space Technotogy" dergisi, 8 bataryadan olu- şan yerden havaya 128 adet SA-10B fü- zesine sahip olan Sırplann, bu füzele- ri, NATO uçaklannın bir hava saldınsı düzenlemesi halinde kullanmak niye- tinde olduklannı kaydetti. Dergi, SA-10 yerden havaya füze bataryasının, füze- leri fırlatan ve birbırinden ayn birçok zırhlı araçtan oluştuğunu belirtti. Dört füzeden oluşan bir SA-10 yerden hava- ya batarya sistemi, bir defada 4 füzeyi fırlatarak 25 metreden 30 bin metreye kadar hedefini vurabilıyor. Beyaz Saray: Boşnaklar ABD silahı kullanıyor Dış Haberler Servisi - Beyaz Saray. Bosna'ya uygulanan silah ambargosu- na karşın ülkeye ABD silahı gönderil- diğini kabul etti. Ancak hükümet yet- kilileri, Bosna'ya gönderilen bu ABD yapımı sılahlann yönetimin iznıyle gönderilmediğını ısrarla vurguladılar. ABD'de yayımlanan VVashington Post gazetesinin Amenkan yönetiminin Bosna hükümetine silah verdiği yolun- daki haberi üzerine Beyaz Saray söz- cüsü Mkhael McCurry tarafından ya- pılan açıklamada, Bosna-Hersek'e si- lah gönderildiği konusunda bazı bilgi- ler elde ettikleri ve bu silahlardan bir kısmının Amerikan yapımı olabılece- ği kaydedildi. Sözcü McCurry, "Böy- lebirşey yapıldıysabüe.kesinHkle 4BD hükümetinin izni abnmadan yapümış- tır. Bölgedeki çafjşmalarda kullanılan silahlaruı ve askeri malzemelerin çoğu doğudan geHyx>r" dedi. STRASBOURG Türk konsolosluğu bombalandıDış Haberler Servisi - Almanya'da Türk işyerlerine yönelik saldınlar sürerken ön- ceki akşam Fransa'nın Strasbourg kentinde Türk konsolosluğuna molotof- kokteyli atıldı. Clkenin ortasındaki Düsseldorf kentin- de önceki gece bir Türk seyahat acentesi- ne, Frankfurt'ta ise bir Türke ait benzin is- tasyonuna molotofkokteyli atılması sonu- cu, büyük çapta maddi hasar meydana gel- di. Fransa'nın Strasbourg kentinde de Türk konsolosluğuna molotofkokteyli atılması sonucu elçiliğin kapısı büyük hasar gördü. Alman polisi, Türk kuruluşlanna yöne- lik 5 gündür süren saldınlardan PKK yan- daşlannın sorumlu olabileceğini söyledi. Frankfurt'taki saldınyla ilgili olarak 26 ya- şında bir kişi gözaltına alındı. Düsseldorf'ta ise seyahat acentesinin vitrinlerine molotofkokteyli atılmasından sonra alevlerin binayı sardığı ve maddi ha- sann 20 bin marktan fazla olduğu belirtil- di. Yunanistan'a suçlama Öte yandan, AA'nın bildirdiğine göre, Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletinde \nayasayı Koruma Teşkılatı Başkanı Ralph-Peter Minier ile yardımcısının, PKK üyelerinin Yunanistan'da eğitildikle- rine ilişkin açıklamalan, Atina'yı sarstı. Yünanistan hükümeti olayı yalanlarken, Dışişleri Bakanlığı. Hannover'deki Baş- konsolosu aracılığıyla mahalli hükümet nezdinde protesto girişiminde bulundu. DİMN VE KANUNLARIN TÜM YASAKIAVIALARINA R.\ĞMEN İSLAM ÜLKELERİNDE EŞCİNSELLİK MÜSLÜMANLIK EŞCİNSELLİĞİ NASIL KARŞILIYOR? AKTİF-PASİF AYRIMI NASIL YAPILIYOR? İSLAM HUKUKUNDA EŞCİNSELLİK... ADALET BAKANLIĞI'NIN TÜRK MAFYASI RAPORU SONUÇLARI: "23 BİN SİLAHLI ADAMI VE TRİLYONLARI VAR" TANSU ÇİLLER REFAH'I REFAHLILAR MİLLETİ MAĞLUP İLAN ETTİ YÜNANİSTAN BÜYÜKELÇİSİ'NİN ELİNE ULAŞMAYAN DIŞİŞLERİ DOSYASI AVRUPA'DAKİ PKK TRAFİĞİ ANNE-BABANIN SİYASİ PRESTİJİNİ KORUMAK İÇİN ÖNERİLEN YOL POLITIKACI ÇOCUKLARI POLİTİKAYA ABD'K katil anne idamdan kurtuldu • POLITIKACILAR. BILIM ADA\1L\RI \ T Hl'Kl"KCt-'L^R AYM G O R l ^ T E -DFVLFT VIFMfRl I«OLITIKA YAPMIST • IMKB B.A^KAM TL'NCAY ARTLN BOR.SA1)\ BİR MARATON MAN" J Dış Haberler Servisi - İki oğlunu gölde boğarak öldür- mekten yargılanan ABD'li Susan Smith ömür boyu ha- pis cezasına çarptınldı. İki hafta süren mahkeme sonunda dokuz erkek ve üç kadından oluşan jüri heyeti- nin aldığı bu karar ülkede tepkilere neden oldu. Savcı- lık, 23 yaşındaki katil anne- nin idamlacezalandınlması- nı talep ediyordu. Smith'in savunma avukatı ise sanığın aılesinin daha fazla acıya katlanacak durumda olmadı- ğını ifade ederek jüriden idam karan vermemesini is- temişti. Susan Smıth, geçen ekim ayında biri üç yaşında diğeri 15 aylık olan iki çocu- ğunun içinde bulunduğu oto- mobili göle iterek boğularak ölmelerine neden olmak su- çundan yargılanıyordu. Da- vaya bakan Yargıç VViIUam Howard, ömür boyu hapis cezasına çarptınlan katil an- nenin gelecek 30 yıl süresın- ce herhangi bir aftan yarar- lanmasının mümkün olmadı- ğını bildirdi. Susan Smith'in ayn yaşadı- ğı eşi David, karann kendi- sinde büyük bir düşkınklığı- na neden olduğunu ifade etti. Jüri iki oğlunu öldüren anneye ömürboyu hapis cezası verdi. KAMUOYUNA Emeğin sömürüldüğü, değerini alamadığı, halk birikimlerinin yağmalandığı, demokrasi ve özgürlüklerin askıya alındığı, aydınlann, yazarların düşüncelerinden dolayı cezaevlerine atıldığı; ırkçı, şoven, gerici aynmlann doruk noktasma ulaştığı; yargısız infazlarda, işkencelerde öldürülen, gözaltında kaybolanlann binlere ulaştığı; yığınlann göçe zorlandığı, aç, sefil ve evsiz bırakıldığı bir zamanda; Yazılı basının sözde bazı demokrat yazarlannın tüm bunlan görmezlikten gelerek Halkevlerine karşı başlattığı saldın düşündürücüdür. Halkevleri altmış üç yıllık uğraşısı ve halkın desteği ile ayakta kalmıştır. Bugün de o güce dayanarak çalışmalannı sürdürmektedir. Karanlık güçlerin, çağdışı düşüncelerin, çıkar ortağı kalemlerin bizi yıldıramayacağı bilinmelidir. YAŞASIN HALKEVLERİ YAŞASIN HALKEVLERİ MÜCADELEMÎZ IRKÇI, ŞOVEN. GERİCl-FAŞlST SALDIRILARA KARŞI, HALKIN MUHALEFET EVLERlNDE BİRLEŞELÎM. HALKEVLERİ CENEL MERKEZİ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog