Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 30 TEMMUZ 1995 PAZAR 10 PAZAR YAZILARI Cep kitaplannın 60'mcı yaşgünü LONDRA EDtP EMİL ÖYMEN Evvel zaman içinde ince karton kaplı kitaplar yoktu. Kıtap dedifin ciltli olurdu. Boyu posu önemli değildi. Ama ciltli olması koşuluyla. Yine evvel zaman içinde ka- dınlann uzun etekli ve şap- kah olmalan; erkeklerin sü- reklı takım elbiseli, kravatlı ve şapkalı olmalan gibi bır koşuldu bu. Kitap yayıncılı- ğı, ciltçılikle birlıkte giderdi bu yûzden. Ciltçilik ayn bir sanattı. Ama. kitabın mali- \etine binerdi ciltçinin eme- ği Gel zaman git zaman In- gilizın biri, Ingiliz dilinde mıllet ucuz kitap okusun, is- terse alıp ceketinin cebine soksun. kıvırsın boru gibi dûrsün diye düşündü. Ve in- ce karton kaplı kitaplar bas- maya başladı. Adını dapen- guen'den esinlenip tngilizce- si olan Penguin koydu. llk Penguin yayınının tarihı 30 Temmuz 1935'tir. Yani bu- gün 60. doğum günü. Artık ince karton kaplı kitap kadar doğal bir şey olamaz gibi ge- lıyor. Ama 60 yıl önce bu bır >enilikti. Ucuzluğu da çok cazipti. Millet kapıştı. Öyle ki on yıl önce 1985'te tam bugünlerde 50. yaş günü kutlandığı sıralarda 1 milya- rıncı Peneuin kitabı da satıl- dı. Her şeyin taklidi var. Pen- guin de taklit edıldi. Ardın- dan bir düzine yayıncı ince karton kapakJı kitap basma- ya satmaya başladı. Bu yüz- den Penguin'ınöbürlerinden pek bir farkı kalmadı sayılır. Aslında ceket cebine sığacak boyutta kitabı ılk icat eden Penguin değil. 150l'de Ve- nedik'te cep kitaplan basılı- yordu. Fransız yayıncılığının temeli de cep kitaplarıdır. Almanlann Tauchnitz, Ingi- lizlerin 18. yüzyılın sonla- nndaki Minerva dizisi hep cep kitaplan. Ama bunlar ciltliydi. Penguin'in yaratıcısı AJan "\Villiams Lane'in getirdiği yenilik, kitabın, bir tüketim aracı olduğunu göstennesi, dişmacunu gibi, sıgara gibi, şeker ve mandal kadar kolay satın alınmasını sağlamasıy- dı. Cebe sığacak kadar kü- çük boyutlu kitap yayımla- ma fîkrini. uzun birtren yol- culuğunda okuyacak şcyt kalmadığı zaman düşündü- ğünü söylemiştir Lane. Penguin'in ilk 10 kitabı aynı günde satışa sunuldu. Bunlardan ikisi Andre Vla- urois'nin Shelley'nin hayatt- nı anlattığı "AriePve Emest Hemingvvay'in "Silahlara Veda"sı gibi dönemin çok tanınmış ikı yazannın eser- leriydi. Penguin'ı ikinci bir "kuş" izledi: Pelican. Romandışın- da kalan araştırmalar ve düz- yazılara aynlmıştı bu dizi. Ve çocuk kitapları içın de üçüncü kuş Puffin dizısı gel- di. Özellikle "tkinci Savaş" yıllannda kâğıt kıtlığı nede- niyle Penguin. kullandıği sa- man kâğidı ve ciltsız kapa- ğıyla ucuzdu. Çok iş yaptı. Penguin, hızlı yayıncılıgı- nın yanı sıra her fırsatı, rek- lamını yapmak içın kullandı. D.H.Lawrence'in "Lady Chatterley'nin Sevgilisi"ni yayımlayan Penguin'di. Müstehcen bulunup yasak- lanması. yayınevinın ününü arttirdı. Salman Rüşdü'nün "Şeytan AyetierTnı de Pen- guin'e bağlı Vikıng yayımla- dı. Çıkan patırtı malum. Pen- guin. ince kartonlusunu ya- yımlamaya çekindi. Bugün çok rakibi olsa da halk tipi, ucuz; ama kaliteli kitap yayıncılıgının temeli- ni attığı için Penguin. 60. yaşgününde kutlanmaya de- ğer. Plansız ve 'birey'siz bir ülkeRuslar pek plan yapmıyor. "Başlayahm bakalım; gerisini sonra düşünürüz" diyorlar genellıkle Aceleciler. "Planlarla falan zaman yıtirmenin aJemi yok; eyleme başlayaiım hemen" anlayışındalar. Sanki onlar için önemli olan 'kavgaya girişmek', kazantnak değil. Rus karakterinin en önemli özelliklerinden biri olan tembellik/ herhalde en fazla böyle gösterıyor kendini. Düşünce rembdliğı olarak yani. Bu yüzden çok zaman yitiriyorlar. Zaman yitirmemek amacıyla alelace'e ve plansız giriştıkleri işlerde elleri ayaklanna dolaşıyor. Başansızlık onlan telaşlandınyor, saldırganlaştınyor. umutsuzluğa sürüklüyor. Rusya'da düşünce tembelliği. ciddi bır yanlış doğuruyor: Çarlara, genel sekreterlere. diktatörlere. reformculara. önderlere karşı sonsuz bır inanç ve güven yaratıyor "tyi yürekli lider". Ruslann yerine düşünüyor ve karar veriyor. Eh. artık 'çarkın dtşlileri'nın de, yüce lıderin verdiği kararlar doğrultusunda çalışması, gerekirse kendılerini feda etmesi çok doğal sayılıyor. Kendini birey olarak göremiyor sıradan Rus yurrtaşı. Bir başına İcendine saygı duymuyor Birey olma duygusunu. özgüveni öne çıkaranlan sık sık 'benciT ve 'kibirli' olmakla suçluyor Bıreyselliği çoğu kez 'aşırT buluyor. Herkesin birbirine benzemesi, daha istikrarlı ve güvenli bir ortam olarak değerlendiriliyor. Tersi durumda. MOSKOVA HAKAN AKSAY kıskançlık ortaya çıkıyor. Ancak Ruslan tümüyle zayıf ve sünepe insanlar olarak görmek çok yanlış olurdu. Kendini savunmay», kendine sahip çıkmayı bilen kültürlü insanlardır Ruslar. Ama tek bir koşulla: Eğer kendilerini bir grubun parçası olarak görüyorlarsa. Yani bir ülke. bir ulus. bir din, bir ıdeoloji. bir kent, bir mahalle. bir meslek. bir sınıf, bir örgüt adına hareket ettiklerini düşündükJeri zaman. Çünkü inançlannı ve ait olduğu toplumsal grubu da yüce sayıyor Rus insanı. Bir misyon edindiği zaman kendini daha güvenli hissediyor. O misyon adına her şeyi yapmaya hazır oluyor. Bu duygu zaman zaman adaletsizliklere yol açabilecek kadar abartılıyor: Insan kendi aıt olduğu grubu ötekilerden daha üstün, daha güçlü, daha hakJı görebiliyor. Ötekılen aşağılayabiliyor. Orneğin, salt Rus ulusuna ve diyelim ki Yekaterinburg kentıne ait olmaktan dolayı daha i> i bir yaşamı hak ettiğini düşünen insan. isteğinin gerçeğe uymadığını görünce kızıyor; bu işte bir 'düşman', bir 'dış mihrak' anyor; iyi yaşamla uzun erimli emeğin, bilimin ve aklın bağlantısını kurmamak için direniyor. Bireyselliğe önem vermemeleri ve grupçuluğu putlaştırmalan, sonuçta çoğunlukla kendi aralannda sıvrilen farklı kişilikleri ve fikirleri tırpanlamalanna. örtbas etmelerine yol açıyor. Sankı her şey matlaşınca. sıradanlaşınca yaşam tehlikesizleşiyor. Öte yandan birey. duygu ve düşüncelerinin değerini ancak başkalanyla paylaşınca. onlardan onay alınca anlayabiliyor. İnsanlar, birbirlerine öğüt vermeye, •doğru yol'u göstermeye. toplum adına kulak çekmeye alışıyorlar. Ne dersiniz, Rus karaktennin bu özelliklerinde, Türk karakterine benzeyen bir şeyler var mı? Yağ yagmur... Aşırı sıcakların neden olduğu kuraklığın pençesinde kavrulan Kamboçya'da Başbakan Norodom Ranariddh, son çare olarak yağmur dualanna sığındı. Başkent Pnöın Pcnh'deki Kraliyet Sarayı, dün susuz kalan tarlalardaki pirinci kurtarmak için geleneksel yağmur dansını yapan Kamboçya'nın ünlii Âpsara dansçılarıyla doluydu. Aralannda Başbakan Norodom'ın da bulunduğu kalabalık izleyici grubu ise nefeslerini tutmuş dualannın kabul edilmesini beklivor. Yaz, festivaller ve cinselliğe sığınan basın STOCKHOLM GL'RHAN UÇKAN lsveç eskıden temmuz ayında resmen "kapanırdı." Endüstri tatili başlaymca üre- timi durdurmayan işyerlerinde bile aradığı- nız kişiyi bulmanız çok güç olurdu. Şimdi ise bu yaza. *A\Tupa Birliği üyesi" olarak gi- nldiği için durum değiştı. Doğru dürüst bir tatile vakit ayıramayan Alman ve aralıksız çalışan bir Ingiliz, telefona elini uzattığı an- da: Ericsson'un. Voho'nun, Sandvik'in, ABB'nin. Saab'ın temsilcisini yerinde bul- mak ıstiyor. Bu nedenle "endüstri tatili" kavramı tanhe kanştı. Buna inat, her "en- düstri tatilinde" şakır şakır yağmur yağar- ken bu temmuzda havalar bu bölgenin orta- lamasına göre oldukça iyiydi. Stockholm, ağustosun ortasında başlayacak olan "Su Festivali**ni bekliyor. Göteborg ise 4 ağus- tosta açılışı yapılacak olan Dünya Atletizm Şampiyonası içın takılannı takmış. kokula- nnı sürmüş. cicilerini giyinmiş bir güzel gi- bi hazırlanıvor. Bu yaz da gazeteler. halkın yazlığa, tati- le gitmesinden ötürii tiraj kayıplannı yanm kadroyla azalrmaya çalışmakta. Bu ülkede tatilde kitap okunur. ama eve düzenli gelen gazete biraz aksatılır. Büyük yayınevleri ya- za yeni ve çarpıcı kitaplarla girerler, gaze- teler ise ilgi çekmek için değişik yöntemle- re başvururlar. Bosna trajedisi en önemli konu olmayı korurken tunzm ve yaz spor- lan da geniş olarak yer alıyor. Tiraj almak isteyen gazetelerin silahlanndan biri de bel- li ki cinsellik. Eskiden en büyük akşam ga- zetesi olan, şimdi ise sabah-akşam aralıksız çıktığı için ne gazetesi olduğu bilınmeyen Expressen, pazarekinde çok duyarlı bir ko- nuya değiniyor: Çiftlerin birbirlerine daha önceki aşklannı anlatıp anlatmamalan ko- nusuna. Bazılan. "Sevdiğün beni oMuğıun gibi tanunah*'düşüncesiyle önceki ilişkile- rini anlatınca güç duruma düştüklerini söy- leyerek. "o konuyu hiç açmayalım'n a sığını- yorlar. Lfea Minnelli'nın Kabare fılminde söylediğı gibi "Ben geçmişimi biliyorum, sen bana geleceğJmden soz et" düşüncesin- deler. 29 yaşındaki Karin ise öyle düşünmü- yor: "S«'gilim merak edince saydım, 21 er- kekle yatmtşım onu tanıvana dek. Önce gö- züme çok geldi. Sonra düşündüm. 15yaşun- dan beri cinsel olarak etkenim. Yılda 1.4 er- kek ediyor. Çok mu? Ha>ır_." Körfez ülkeleri. halen savaşın şokunu yaşıyor Dış Haberler Semsi - Frak Dev- let Başkanı Saddam Hüseyin'in ye- nilgisiyle sona eren Körfez Sava- şı'nın üzerinden 5 yıl geçmesine karşm Körfez ülkelerinde savaşın etkıleri hâlâ sürüyor. Körfez bölgesinde görevli Batı- lı bir diplomat. "Bir daha hiçbir şey eskisi gibi oünavacak" diye ko- nuşuyor. Körfez Savaşı, dünya pet- rol üretiminin üçte ikisıni gerçek- leştiren Körfez ülkelennde beklen- medik değişikliklerın meydana gelmesine yol açtı. Petrolden elde ettikleri gelirie güvenlik dahil her şeyi satın alabileceklerini düşünen Körfez devletleri, savaştan sonra güçlerinden çok şey yitirdiklerini fark ettiler. "Savaş, Körfez halklannm dün- yasını tersyüzetti; arOk kûnseye gü- venmiyorlar'' diye konuşan Batıli bir diplomat. "En çok da Sad- dam'ın hâlâ iktidarda kalmasına sinirleniyorlar. Başlanna gelen her tüıiü felaketten sorumlu ruttuklan Saddam'ın koltuğunu hâlâ nasıl ko- ruduğunu anlayamı>orlar. Sad- dam'ın \aptıklannın cezasuu çek- nıesini isti>orlar'* di>or. Körfez Savası, Suudi Arabistan ve Kuveyt'e 70 milyar dolara mal oldu. Petrol gelirlerinin büyük bir kısmını silip süpüren bu zarar, pet- rol fîyatlannda görülen düşüşle birlikte ikiye katlandı. Körfez ülke- lerinin bakanlanndan biri, "Savaş sonrasuıda ulusal gelirimizde me> - dana gelen düşüşle birlikte kendi- mize güvenimizi de yitirdik'' diye konuşuyor. Siyasi gözlemcilervediplomat- lar yeni koşullara uyum sağlamak- ta zorlanan Körfez halklannın, mu- hafazakâryönetimleri de eskisi gi- bi desteklemediklerine dikkat çeki- yorlar. Bütün bu gelişmeler ülke yönetiminde etkin bir yere sahip olan elit tabakanın yavaş yavaş ay- ncalığını yitirmesine yol açıyor. Kuveyt'in dışında hiçbir Körfez ülkesinin demokratikleşme vaatle- rini yerine getirmediği de izleni- yor. Batılılann gözetimi altında de- mokratikleşmeve öncelik tanıyan Kuveyt, Irak'ın istilasından kurtu- lur kurrulmaz seçim yoluyla işba- şına getirdiği Meclis'in ışlerlik ka- zanması için çaba harcıyor. Petrol fiyatlanndaki düşüşler, kamu harcamalanndaki kesintiler ve bütçeden savunmaya aynlan as- lan paylannın yol açtığı ekonomik sıkıntılar. savaş sonrası ortaya çı- kan iyimserliğin giderek yerini umutsuzluğa terk etmesine yol açı- yor. Körfez Savaşı, Körfez ülkeleri- nın savunma konusunda ne denlı ABD'ye bağımlı olduğunu ortaya çıkardı. Arap kökenli bir siyasi gözlemci. "Bu bağımlılık, bizim pazarlık gücümüzü yıpratıyor. Eğer birine bağımlı iseniz sizin sö- zünüzün hiçbir değeri kalmaz. Özellikle parasal gücünüzü de ka> - betmişseniz politik itibarınız sıfırla- nır"diye konuşuyor. Aynı gözlem- ci, kemer sıkma politikasının ve ABD'ye kulluk etmelerinin yol aç- tığı prestij kaybından. en çok mu- halefetteki köktendincilerin yarar- landığını söyiüyor. Bosna konu- sunda ABD'nin sözünden çıkma- yan iktidara yönelik eleştiriler yo- ğunlaştıkça. muhalefet daha kişi- likli bir politika izlenmesı yönün- de baskı yapıyor. Batılı bir diplomat, savaştan ön- ce koşulsuz destek gören yönetici- lerin savaştan sonra güvenılirlikle- rini büyük oranda yitirmeye başla- dıklanna dikkat çekiyor. Sa\aş bitmesine rağmen Irak halkı yiyeceğini ve ilaçlannı karneyle ahyor. Kuveyt ile Irak eski düsmanlıgı sürduruyor Savaş bitti ama, banş hâlâ uzakDış Haberler Servisi - Savaşta ve savaştan sonra her iki halk da büyük acılar yaşadı. ancak Irak ile Kuveyt arasındaki düşmanlık halen sürüyor. Nevv York merkezli insan haklan örgütü Human Rights Watch"un Ortadoğu bürosunun yayımladığı son raporda her iki devlet de savaşı sürdürmekle suçlanıyor. Raporda, Irak yönetimi. Körfez Savaşı döneminde ölen ya da esir alınan bin kadar Kuveytlinin akıbetine ilişkin bilgi vermemekle itham edilirken Bağdat ise ellerinde savaş esiri bulunduğuna daır suçlamalan reddediyor. Yüzlerce Kuveytli aile savaşa katılan akrabalanna ne olduğunu öğrenme çabası içinde. Orgüt raporunda Irak'ın yanı sıra Kuveyt'in insan haklannı ihlal ettiğine dair suçlamalara da yer veriliyor. Kuveyt'in savaş sırasında topraklannı terk eden Araplara (Bıdoonlar) kötü muamele ettiği belirtiliyor. Savaşın bitmesinden sonra ülkelerine dönmek isteyen Bidoonlann birçoğunun Kuveyt'e girmelenne izin verilmezken ülkeye dönmeyi başaranlar ise iş bulmakta zorluk çekıyorlar. "V'atandaşlık Hakkı Ölmayan Vatandaşlar" adı altında yayımlanan bildınde, dünyada kendi ülkelerinde illegal yaşayan tek grubun Bidoonlar olduğu belirtiliyor. tLAN T.C. ADANA DÖRDÜNÇÜ SULH HUKUK HÂKİMLİĞİ'IVDEN İLANENTEBLİGAT EsasNo: 1992615 KararNo: 1993/524 Davacı Adnan Güvercin vekili vasıtasıyla davalı Sa- ide Bedıa Tezcan aleyhine Adana ili Şakirpaşa mahal- lesinde bulunan 165 pafta. 949 ada. 18 parselde tapuya kayıtlı taşınmaz hakkında açılan ipoteğin kaldınlması davasınuı yapılan yargılaması sonunda: Davanın kabu- lüne, Şakirpaşa mahallesine ait 949 ada. 18 parselde da- vacı Adnan Güvercin aleyhine Saide Bedia Tezcan le- hine 22.10.1974 tarih 9385 yevmiye ile konulan 6.800 TL.lık ipoteğin kaldınlmasına, 18.5.1993 tarihinde ka- rar verilmiş olup. işbu karar özetinin tebliğinden itiba- ren kanuni süresi içerisinde temyiz edilmediğı takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen te'bliğ olunur. 25.7.1995 Basın: 34970 İLAN T.C. ERDEMLİ ASLhT HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN DosyaNo: 1993/148 Davacı Barbara Snider vekili tarafından davalılar Bekir Göksoy ve Elmas Akgül aleyhine açılan işbu cebri tescil davasında: Davalı Elmas Akgül-Erdemli Kızkalesi adresine davetiye tebliğ edilmiş, belirtilen adreste bulunama- mıştır. C. Savcılığı'nın tahkikat neticesinde de bulu- namamıştır. Davalı Elmas Akgül'ün, 1.11.1995 günü saat 10.30'da yapılacak olan duruşmada hazır bulunması veya kendini kanuni bir vekılle temsıl ettirmesi. du- ruşmaya gelmediği takdirde duruşmanın yokluğunda devam edeceği ve yokluğunda karar verilecegi dave- tiye yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 6.7.1995 Basın: 33943 TC MALİYE BAKANLIĞITASİŞ GENEL >RDÜRLÜĞÜ İSTANBUL TASFİ\T: İŞLETME MLDÜRLÜĞÜ KlfLL.\MLMIŞ TELEVfZYÖN. R.ADYO-TEYT. OTO RADYO-TE\ P \ E VfUHTELfF AKSAMLARI, ESKİ V E KULLANILMIŞ ÖRGL V E DtKİŞ MAKÎNALARI, DEMONTE VAZtYETTE KOL SAATLERİ V E TELEFONLAR, 1 PALET POMR4 AKSA^n, 149 ADET ENDÜSTRİY EL RÖNTGEN FİLMt. 330 ADET ELEKTRİK MOTORU (DEMONTE VAZİY ETTE), 269 KG. tPLİK, 90.000 ADET TENCERE SAPI, 2200 KG DEMİR VE ÇELİKTEN ÇUBUK, 322 KG. AStT BOYA. KONFEKSİYON MALZEMELERİ, ÇEŞtTLİ KİLOLARDA KOYLN DERİSt ALT YAĞLARI, KİMYEV İ MADDELER VE Gİ\İM EŞYALARISATIŞIL ANI 1- a) Istanbul Tasfiye tşletrhe Müdürlügü"nce satışa esas bedeli en az 6.783.000.-TL ile en çok 5.387.760.O00.-TL arasında değişen. vatınfması gereken güvence tutarlan en az 340.000.-TL ile en çok 269.388.000.- TL arasında olan ve özelliklerr ile ayn ayn satışa esas bedellerı ve güvence tutarlan şartname ekı listede göstenlen eşyalar. 1- Tasfiye tşletme Müdürlüğü denetimındekı TAStŞ Merter 2 nolu ambannda bulunan: muhtelıf markalarda eskı ve kullanılmış hurda vaziyette televizyonlar, oto radyo teypler. radyo teypler ve aksamlan, eskı ve hasarlı kullanılmış elektrikli ev eşyaları. demonte vaziyette muhtelif markalarda kol saatlen ve telefonlar. 3 nolu ambarda: muhtelıf giyim eşyaları ve ev eşyalan. video kasetleri. 2- Halkalı Giriş Gümrük Müdürlüğü TCDD. 3 nolu ambarda; muhtelıf kılolarda koyun derısı ait yagları. 4 nolu ambarda: 150.000 adet tel ve kablolar içın bağlantı ve ırtibat elemanlan, 6 nolu ambarda: 269 kg. 7 karton iplik. muhtelif kimyevı maddeler, 8 nolu ambarda; 90.000 adet tencere sapı, 9 nolu ambarda; 322 kg. asit boya, 10 nolu ambarda; 3500 adet kayarak işleyen fermuar. 1 adet büyük bileme taşı ve kimyevi mad- deler. 15.08.1995 tarihinde birinci defa. satılmadığı takdirde 22.08.1995 tarihinde ikmci defa. 29.08.1995 tarihinde de üçüncü defa Keresteciler Sitesi Alaybey Sokak No: 20 Merter/tstanbul adresındekı Açık Artırma Sa- lonunda 9.00-12.00 ve 13.00-16.00 saatlen arasında satışa sunulacaktır. b) Müdürlüğümüz veya eşyalann bulunduğu Gümrük tdaresf nden yazılı ızın alınmak suretiyle bırınci defa satışa sunulan eşyalar satış tarihinden 7 gün öncesinden itibaren, satılamayıp da ikinci ve üçüncü defa sa- tışa sunulacaklar ise satış tarihinden 4'er gün önce mesaı günlen 9.00-12.00 ve 14.00-16.30 saatleri arasında yukarıda belirtilen ambar ve sundunnalarda görülebilır. c) Satışa sunulan eşyalann güvence tutarlannın 14.08.1995 tanhınde saat 16.30'a kadar Atatürk Hava LımanıC Termınali Kat: 4 Yeşılköy'lstanbul adresındeki müdürlüğümüz veznesine yatınlması ve açık arttirma mahailıne girerken alındı belgesının ıbraz edilmesı gerekmektedır. d) Satışa esas bedeli 3.000.000.-TL altında kalan eşya içın güvence aranmaz. Ancak: söz konusu eşyanın satışta bulduğu değennin 3.000.000.-TL'ye kadar olan kısmı peşin olarak alınır. 2- Açık Arttırma suretiyle satış, 1615 savılı Gümrük Kanunu'nun 2817 sayılı kanunla değışık 141. maddesi ve bu madde uyannca yürürlüğe konularak. Resmi Gazete'nın 05.03.1985 tanh ve 18685 sayılı nüshasın- da yayımlanan Bakanlar Kurulu'nun 14.02.1985 tarih ve 85/9130 sayılı kararı eki tüzük ve Resmi Gazete'nin 20.02.1991 tanh ve 20792 sayılı nüshasında yayımlanan Bakanlar Kurulu'nun 07.01.1991 tarih ve 91/1374 sayılı karan eki tüzükle degişık Resmi Gazete'nin 17.12.1983 tarih ve 18254 savılı nüshasında yayımlanan Bakanlar Kurulu'nun 10.11.1983 tarih ve 83/7385 sayılı karan ekı "Gümrüge Terkedilen, Terkedılmış Sayı- lan, Mûsadere Edılen Eşyanın Tasfıvesıne İlişkin Tüzük" hükümlenne göre yapıhr. 3- Bırincidefa yapılan satışta alıcısı çıkmadığı içın ikinci kez satışa çıkanlacak eşya listesi birinci satışın, ikinci satışta da alıcısı çıkmayan eşya listesi ikinci satışın tamamlanmasını müteakiben ilan tahtastna asıla- rak ilan edilecektır. Gazete>e aynca satış ilanı verilmeyecektır. 4- Açık arttırmaya katılacaklann. kımliklerinı belırlemeye yarayan belge ile satış tanhıne göre 6 ay içinde alınmış iş veya ıkametgâh adreslerinı gösteren bir belgeyi. tebligat adresinin ikamet adresine ilişkin belge- dekı adresten farklı olduğu hallerde tebligat adresinı gösterir belgevı. başkası adına vekıl olarak satışa katılanlann aynca noterden onaylı vekâlername örneğini satıştan önce satış kuruluna vermeleri gerekmektedır. 5- Ilgıli mevzuat hükümlenne göre ödenmesi gereken Katma Değer \ergısi dahıl her çeşıt vergı. resim, harç ve dığer mali yükümlülüklere ilişkin tutarlar ile tellaliye ücreti ve saır giderler alıcı tarafından aynca öde- necektir. 6- Eşyalar halihazır durum itibariyle satışa sunulmakta olup. bu ilanda göstenlen ve şartname ekı listelerde belirtilen hasar oranına ılışkın hususlar yalnızca bilgi mahiyetindedir. Alıcının eşyayı yerinde bizzat göre- rek satışa katıldığı kabul edıldığınden; hasar oranı gösterılmış olsun veva olmasın belirtilen hususlara alıcı tarafından hiçbir şekılde ıtıraz edılemez. Yapılan itirazlar ıdarece reddedılecektir. 7- Satışaçıkanlan eşvaya ilişkin olarak ilgilı mevzuat hükümlen çerçevesinde eşyanın bulunduğu yer itibariyle şartname ekı listelerde belirtilen esaslara göre ardıye, yükleme, boşaltma. tasıma, hamallık ve tartı üc- reti ile diğer hizmetler karşılığı alacaklar ve giderler alıcı tarafından aynca ödenecektır. 8- Eşyanın satışta bulduğu degerinın (KDV ardiye ücreti ve dığer hizmet giderlenne ilişkin ücretler harıç) 15 milyon lirayı aşması halinde, alıcılann talepleri üzerine şartname ve eki listelerde belirtilen şartlarla sa- tış bedelinın 10 avda ve ılki peşın olmak üzere 10 eşit taksitte ödenmesi mümkündür. 9- Şartname ekı listeler Adana, Ankara. Antalya, Bursa, Dıvarbakır. Edirne. Erenköy, Erzurum. Gebze, lstanbul, lzmır, Manisa, Ordu, Afyon ve Yenişehir/Ankara Tasfiye lşletme Müdürlükleri ilan panolannda gö- rülebıleceğı gıbı. anılan liste ile birlikte satış şartnamesı bedeli karşılığı müdürlüğümüz satış kurulu başkanlığından alınabılir. 10- Satışla ilgilı esaslar şartname ve ekı listelerde aynntılı olarak behrtilmiş olup. "Açık Arttırmalı Eşya Satış Şartnamesi" ve eki listeler sözleşme yerine geçer. Satışa katılanlar bu şartname ve eklerindekı hüküm- len aynen kabul etmiş sayılırlar. 11 - Satışla ilgilı olarak satışı yapan Tasfiye lşletme Müdürlüğü'nün aşağıda belirtilen telefon numaralanndan bilgi alınabılir. istanbul Tasfiye tşletme Müdürlüğü): Tel: (0)<212)663 67 27 İlan olunur. Basın: 34735
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog