Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makaleKatalog


«
»

Yeni Kapılar Aralanıyor... EMLAK BANKASI D ı h a U / | l r B l r V a | a rr> I ç . n Cumhuri72. Yl SAYI 26487/15000 Tl (KDV tçınde) KURUCUSU: YUNÜS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI. NADfc NADİ -Î945-7997J 28 TBMMUZ1895 CUNMRTE8İ Pamukova'da mermilerin imhası sırasmda çıkan orman yangmında mühimmat deposu patladı. Yangm, gece yansma doğru söndürüldü KorkutanpatLama• Patlamalann tehdit ettiği Sakarya'ya bağlı 16 bin 500 nüfuslu Pamukova boşaltııdı. Içışleri Bakanı Nahit Menteşe, yangının "ihmal" sonucu çıktığmı söyledi. • Ilçe halkından yaralı olup olmadığı öârenilemezken bırliklerdeki sayım sırasında Mustafa Kılıçarslan ve Orhan Uğurluoğlu adlı erlerin kayıp olduğu ortaya çıktı. ZAFERAKNAR YAHYA KOÇOĞLU PAMUKOVA - Sakarya- nın Pamukova ılçesı yakınla- nnda çıkan orman yangını, Türkiye'nin ikıncı büyük cep- haneliği olan 2. Tugay Komu- tanlığı'na ait mühimmat de- posuna sıçrayınca 16 bin 500 nüfiıslu ilçetümüyle boşaltıl- dı. Çevredekı tüm otoyollar ve tren yolu ulaşıma kapatıl- dı. Patlamalar sırasında ölen ya da yaralanan olup olmadı- ğı kesinlik kazanmazken ıki erin kaybolduğu öğrenildı. Askeri savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı. tçışlen Bakanı Nahit Menteşe. yan- gının "ihmal" sonucu çıktığı- nı söyledi. Yangın geceyan- sına doğru söndürüldü. Art arda vaşanan patlama- lar nedenıyle yangına hava- dan ve karadan uzun süre mü- dahale edılemedı. Yaklaşık 72 mühimmat deposunun bulun- duğu alanda yangının yol ke- nanndakı ıkı büyük depoya ulaşarak bü> r ük bir facıaya y- ol açması olasılığı, korkulu saatler yaşanmasına neden ol- du. Bolu'dan getinlen zamanı geçmış 1949 yapımı fosforı- htiva eden 89 milimetrelik ro- ketatarlann Pamukova'da im- hası sırasında orman yangını çıktı. Saat 12.00'de başlayan orman yangını rüzgânn da et- kisiyle kısa sürede yayıldı. Pamukova Kaymakamı. beledıye hoparlöründen "V'a- tanını seven yangını söndür- meye koşsun"çağnsı yapar- ken, Sakarya ve ilçe belediye- lerinin itfaiyeleri ıle askeri birlikJer, resmi kuruluşların görevlileri yangını kontrol al- tına almak için çalışmaya baş- ladılar. Yangının 2. Tugay Ko- mutanlığı'nın mühimmat de- apolanna ulaşması engellene- meyince 72 deponun bulun- duğu alan boşaltıldı. Saat 13.00'te aralannda top mermilerinın de yer aldığı mühimmat, yangınla art arda patlamaya başladı. On kilo- metre uzaklıktaki Gey\e'den de duyulan patlamalar ilçede paniğe yol açtı. Çevreye şa- rapnel ve kaya parçalan saçıl- dı. Sakarya Valisi Eıttinc Bü- yfikakahn. patlamalar nede- niyle şarapnel parçalarıyla dolan E-25 karayolunu ulaşı- ma kapattı. Görgü tanıklan- nın ıfadelenne göre, gıderek artan patlamalann şıddetıyle ilçedekı tüm evlenn camlan kınldı, kımı binalarda ve yol- larda çatlamalar meydana geldi; elektnk, su kesildı. Te- lefon hatlannın da kesilme- siyle ılçenin dış dünyayla ba- • Arkası Sa. 19, Sü. 3'te Patlamalann ardından Pamııkovahlar. panik içinde ilçeyi terk ettiler. (Fotoğraf: ZAFER AKNAR) Itıfazda örgüt kuşkusıı• Şeriatçı katil îzzet Kıraç'la ilgili soruşturma örgüt bağlantısı üzerinde yoğunlaşırken, soruşturmayı yürüten yetküiler, eylemin münferit bir olav gibi görünmediğini bildirdiler. Gümüşhane Cumhuriyet Savcılığı, Günday'ı hedef fösteren Akit gazetesi akkında soruşturma açacak. ERGÜNAKSOY ANKARA - Gümüşhane Barosu Baş- kanı AliGünday'ı öldüren şeriatçı katıl tzzetKıraç'la ılgılı soruşturmayı "örgiit bağlantısı" üzennde yoğunlaştıran gü- \enlık birimleri, cinayetin münfent \e tek başına gerçekleştırilmiş bir olay gi- bi görünmediğini bildirdiler. Şeriatçı katil Kıraç'ın, eylemden bir saat önce Günday'ın bürosuna gıttıği ve bir iş konusunda görüşme talebinde bu- lunduğu saptanırken, Kıraç'ın. yakalan- dıktan sonra da götürüldüğü karakolda bir grup yurttaş tarafindan lınç edilmek ıstendığı belirtildi. Yaptıkları yayınla Günday'ı hedef gösteren Akit gazetesi hakkında ise Gümüşhane Cumhuriyet Başsa\cılığı'nca soruşturma açılacağı kaydedildı. Şeriatçı katil Îzzet Kıraç ıle ilgili so- ruşturmanın dennleştınldığı bıldirildı. Örgüt bağlantısı üzerinde duran güven- lik binmlen, Kıraç'ın yakınlannı ve çev- M Arkası Sa. 19, Sü. 3'te ALt GÜNDAYIN EŞİ: KATİLLER BULUNSUN • 19. Sayfada REFAH PARTİSI'NDE ÇIKAR KAVGASI • 19. Sayfada OKTAY EKŞİ: BAS1N HEDEF GÖSTERMESİN • 19. Sayfada Dr. SADIKAHMET'İN ARDINDAN • 19. Sayfada ÎLK DURUŞMA Cumhuriyet'e DGM'de beraat • Istanbul 2 No'lu DGM, gazetemizde 15 Nisan 1995 tarihinde 'kısa haberler sütununda' yayımlanan 'Kürdistan Parlamentosu kınadı' başlıklı haber nedeniyle Berin Nadi ve Ibrahim Yıldız hakkında açılan davanın ilk duruşmasında beraat karan verdi. • 7. Sayfada livaneli UNESCO'ya damşman oldu • UNESCO Genel Direktörü Mayor tarafindan Genel Dırektör Danışmanlığı'na atanan Zülfü Lhaneli, uluslararası banş kültürüprogramında yer alacak. • 6. Sayfada Zepa'daki etnik temizlikten kaçan 5 bin Boşnak. Saraybosna ve Zenica'daki kamplara yerieştiriliyoriar. SırplarıHırvaÛarvuruyor Hırvatlar iki kasabayı ele geçirdi Bosna'ya büyük bir saldın başlatan Hırvat güçleri, Sırplann denetimindeki Grahovo ve Glamoc kasabalannı ele geçirdi. İki kasabadan yaklaşık 7 bin Sırp sivilin kaçtığı bildiriliyor. Karadziç sıkıyönetim ilan etti Hırvatlann Bosna'ya saldırarak iki Sırp kasabasını ele geçirmeleri üzerine Bosnalı Sırp lideri Karadziç. sözde Sırp Cumhuriyeti'nde sıkıyönetim ilan etti. • 77. Sayfada 4 Din eğitimi yetersiz 9 MEB'nin Almanya'daki eğitim sorunlan raporunda din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin zorunlu olması önerildi EMİNE KAPLAN ANKARA - Din kültürü ve ahlak bılgısi dersı- nın ılk ve orta dereceli okullarda "zorunlu ders" olarak okutulması yıllardırtartışılırken, Milli Eğı- tim Bakanlığı, Almanya'daki Türk çocuklanna verilen din eğıtımini yetersiz buldu. Almanya'da Türk çocuklannın eğitim sorunlan üzerine hazır- lanan raporda. bu dersin normal program içinde zorunlu ve notla değerlendirilecek biçimde veril- mesı gerektığı belirtildi. Mılh Eğitim Bakanlığı Dışilışkiler Genel Mü- dürlüğü'nce "Alman\a'daki Türk çocuklannın eğitim sorunlan" üzerine hazırlanan raporda. Türk çocuklanna din kültürü ve ahlak bilgisi der- sinin haftada 5 saat verilen Türkce-Türk kültürü dersi içinde anlatıldığı, Bavyera eyaletınde 1. \e 5. sınıflarda zorunlu ders olarak verıldiğı anım- satılarak bu derslenn >eterli olmadığı kaydedıl- di. Normal program içinde zorunlu ve notla de- ğerlendırilecek biçimde verilmesının din kültürü derslerinin yarannı arttıracağı vurgulanan rapor- M Arkası Sa. 19, Sü. 9'da Eloneğe % 5 O zam geKyor • Ülke genelinde ekmeğe yapılması düşünülen yüzde 50 zam tartışma yarattı. Türkiye Un Sanayicileri Derneği Genel Sekreteri llker Tanık, ekmek zammının sorumlusunun, hükümetin ekonomik politikalan olduğunu belirtti. • Tanık "Lüks ekmek ve halkın kullandığı ekmeğin ayn ayn düşünülmesi gerekir. Ekmek gramajı sabit, fîyatlan da serbest olmalı. Böylelikle rekabet ortamında ekmek fıyatı kendini belirleyecektir" dedi. Ankara'da ekmek, ağustos ayından başlayarak yüzde 20 oranında bir artışla 9 bin • liradan satılacak. • 9. Sayfada Buca'da isyan: 15 tutuklu, 8 görevli yaralı • Firari Ali Rıza Kurt'un öldürülmesini protesto eden mahkûmlarla jandarma arasında çıkan çatışma sonucu 4'ü ağır 15 tutuklu yaralandı. Olaya. sayım yapmak isteyen gardiyanlann koğuşa giımesini engellemeye çalışan tutuklulann gardiyanlan rehin alması neden oldu. Olaylar sırasında 7 jandarma eri ile bir gardıyan da yaralandı. İZMİR (Cumhuriyet Ege Bü- rosu)-Güvenlık güçlerinın Dev- nmci Sol üyesi Ali Rıza Kurt'u öldürmesinı protesto eden Buca Cezaevf ndekı Devrimci Sol tu- tuklulan ıle jandarma arasında dün çatışma çıktı. Bornova İlçe Jandarma Komutanlığfndan gelen takvıye ekiple bastınlan olayda 7 jandarma ve bir gardi- yan ile 4'ü ağır 15 tutuklunun yaralandığı bildınldi Edınılen bilgıye göre Buca Cezaevı'nın Yeni Bölüm 6 ve 7. koğuşlannda kalan Dev-Sol da- vası tutuklulan, 17 temmuzda 3 arkadaşı ile birlıkte kaçan Ali Rıza Kurt'un polisle gınştiği si- lahlı çatışmada öldürülmesini protesto amacıyla sayım yap- mak isteyen gardiyanlann ko- ğuşa giımesini engellemeye ça- lıştılar. Bunun üzerine çıkan ka\ gada gardiyanlann rehin alınması üzerine jandarma ko- • Arkası Sa. 19, Sü. 3'te Ordudaki KÎT'ler sivifleşiyor • Genelkurmay Başkanlığı'nca Cumhurbaşkanı Demirel ve hükümet yetkilileri ile ilgili kurumlara venlen brifingde, TSK içindeki KİT'lerin ve özellikle de tersanelerin 'sıvilleştirilmesi' üzennde duruldu. TSK'nin uzun vadede daha çağdaş hale getirilmesi için Türk özel sektörüne daha fazla pay verilmesi de öngörüldü. • Orduya ait bakım-ikmal merkezleri gibı KİT'lerin de sivil firmalara de\redilmesi söz konusu. Brifingde ortaya çıkan görüşlerin teknık aynntılannın ele alınması için çalışma gruplan oluşturulması kararlaştınldı. I 6. Sayfada BORSA ODun 52.577.51 Oncekı 52.807.87 DOLAR ÛDun 45.025 Oncekı 44.960 MARK ÛDün 32.490 Oncekı 32.450 ALTIN Dun 550.000 Oncekı 562.500 Almanya'da rehine krizi Almanya'nın Köln kentinde 20 yolcusuyla otobüs kaçıran saldırgan, operasyon sonucu öldürüldü. • 10. Sayfada Talabani ve Barzani'den ABD'ye onay Kuzey Irak'taki durumu yakından ızlediklerını belirten Burns, görüşmeler başlamadan tarafların daha önce verdiklerı ateşkes sözünü tutmaları gerektiğini söyledi. Sözcü, ABD yetkililerinin görüşmelerde hazır bulunacağını ifade etti. • 10. Sayfada HAMAS. ABD'yi tehdit etti. Aşırı dinci HAMAS'ın liderterinden Musa Ebu Marzuk, ABD'ye girmek isterken önceki gün tutuklandı. Filistinli gruplar, HAMAS liderinin tutuklanmasını tepkiyle karşıladılar. • 10. Sayfada Havalar mahvediyor Kutuplardaki buzların yumuşaması ve erimesi sonucunda bütün dünya denizleri birkaç santim yükselecek. Engin Ural, ozon tabakasının delinmesi, sera etkisi ve okyanuslardaki petrol kirliliğinin yarattığı senaryolardan söz ediyor. • Arka Sayfada Moskova'nın On Yılı Çarpık Sosyalizm, Vahşi Kapitalizm • Sevdim. Zaman zaman da nefret ettim. Ama her zaman tutkundum. Bazen gözlerim kapalı, bazen açık... Hep düşündüm, daha çok da hissettim onu. Yaşamımın üçte birini geçirdiğim bu ülkeyi... • Şimdi sokaklarında kendi ülkemdeki kadar rahat bir yürüyüşle gezebiliyorum. Onun sevinçlerine, üzüntülerine, en az nüfus cüzdanlarında Rusya yazanlar kadar ortak olabiliyorum. . . HAKAN AKSAYın dizisi 12. Sayfada Radyasyon ve kobay insanlar • Amerikalılar, haberleri olmadan kobay olarak nasıl kullanıldı? Bu ay meteor yağmuru var • Ağustosta gezegenler saklaniyor. Bir saatte 70 meteor gözetleyebilirsiniz. Meteor şemsiyeniz yanınızda olsun. Bugün Cumhuriyetle Işık İkitelli'den yükseldi • Kırk yaşına gelmiş bir kadın Mirkelam gibi oradan oraya koşturulamayacağına göre yeni albüm pekâla "'prime tıme"da bir haber esprisınde tanıtılabilir, yeni Sezen Aksu soundu bir tür "birlik ıksiri" olarak \erilebilirdi. CUMHUR CANBAZOÖ.irnun yazm • 14. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog