Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makaleKatalog


«
»

Yeni Kapılar Aralanıyor... EMLAK BANKASI D ı h ı U y g * r B ı r Y ı j j m I ç ı n " Cumhuriyet72. Y l SAYI 25486 /15000 Tl (KDVıçmde) KURUCUSU: YUNU8 HUDİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADfc IUDİ (7945-7997J Tımceli'de çataşma: 6PKKTİ öldürüldü• Tunceli Alibaba Mahallesi'ndeki bir evi aramak isteyen güvenlik güçleri PKK'lilerle çatışmaya girdi. Olayda 6 PKK'li öldürülürken 3 özel tim göreviisi de yaşamını yitirdi. Çatışma sırasında evin içindeki patlayıcılann infilak etmesi üzerine yangın çıktı. TUNCELİ /ANKARA (Cumhuriyet) - Tuncelı'de özel tim görev lılennın bir evde ara- ma yapmak istemeleri sonucu çıkan çatışmada 6 PKK'li öldü- rüldü. Olayda 3 özel tim görev- iisi şehıt olurken 2"si de ağırya- ralandı. Olağanüstü Hal Bölge- si'nde süren operasyonlarda da 27 terörist öldürüldü. 2 güvenlik göreviisi de şehit oldu. Tunceli'nin güney ucunda merkeze bağlı Alibaba Mahalle- Cümülcine Dr. Ahmet toprağa verfldi • Trafik kazasında ölen Sadık Ahmet'in Gümülcine'deki cenaze törenine Başbakan'ı temsilen Necmettın Cevheri, hükümeti temsilen Algan Hacaloğlu katıldı. Sadık Ahmet için Ankara Kocatepe Camiı'nde de gıyabında cenaze namazı kılındı. Haber Merkezi - Yunanis- tan'da önceki gün geçırdığı 'trafik kazası'nda yaşamını yı- tiren eski Gümülcine Bağım- sız Millervekilı ve 'Dostluk Eşitlik Banş Partisi' Başkanı Dr. Sadık Ahmet'in cenazesı • Arkası Sa. 6, Sü. 2 'de sı Zeytintepe bölgesindeki Zey- nel Açıkgöze ait evde, PKK mı- litanlannın saklandığı duyumu- nu alan güvenlik güçleri, dün sa- at 13.00'te bölgeyi kordon altı- na alarak giriş çıkışlan yasakla- dı. Bu sırada bazı evlerden gü- venlik kuvvetlenne ateş açılma- sı üzerine çıkan çatışmada 6 PKK'li öldürüldü. Terönstlenn açtığı ateşle 3 özel tim göreviisi şehit olurken 2'si de ağır yara- landı. Yetkıliler, şehit olan özel tim görevlilerinin isimlerini şöyle açıkJadr Murat Seçkin, Elvan Süslü. Muhittin Zevbek. Bu arada evin içınde bulu- nan patlayıcı maddelenn infi- lak etmesıyle büyük bır yangın çıktı. Güvenlik güçlennın yar- dım ıstemesi üzerine olay ye- rine gelen belediyeye aıt itfa- iye araçları. yangına müdaha- le edemeyerek geri döndüler. Öte yandan önceki akşam özel tim görevlilerinı taşıyan biraraba, PKK'liIenn döşedi- ğı mayina çarptı. Olay sırasın- da 3 özel tim görevlısi ağır ya- ralanarak hastaneye kaldınldı. Olağanüstü Hal Bölge Vali- liği'nden yapılan açıklamaya göre bölücü terör örgürunün etkısiz kılınmasına yönelik bölge genelinde sürdürülen operasyonlar sırasında çıkan çatışmalarda, Hakkâri'nin Çu- kurca ilçesi kırsalı ile Yükse- kova ilçesi Dintepe ve Yeşiltas Köyü yakınında 16, Tunce- li'nın Pülümürilçesı Salkımö- zü Köyü civannda 5. Muş'un • Arkası Sa. 6, Sü. 4 'te Avukatlar, tüm yurtta meslektaşlan Günday'm öldürülmesini kınadı Şeriatçıteröretepld• Türkiye'nin hemen her yerinde avukatlar, Gümüşhane Barosu Başkanı'na yapılan şeriatçı infazı kınadı. Barolar Birliği Baro^Ba^ka^^cSdîHn Başkanı Önder Sav "Türkiye'yi ortaçağ karanlığına çekme kararında olanlar, bilimin. özgür düşüncenin, aklın denizlerinde öidürüimesım kınayan Ankara boğulacaklardır'" dedi. Avukatlar yürüyüşleri sırasında "Susma, sustukça sıra sana gelecek" yazılı pankartlar taşıdılar. Barosu ^akM^'Atatürk^n"1 tı'na. Izmir Barosu da Cumhu- riyet Alanf ndaki Atatürk hey- keline çelenk bıraktı. Barolar >aptıklan açıklamalarda Ata- türk ılkelerine bağlı, demokrat, laik, sosyal, çağdaş bir baro baş- kanının şehıt edilmesinin, bu il- kelere bağlı hukukçulan yıldır- mayacağını vurgulayarak saldı- nyı lanetlediler. Türkıye Barolar Bırlıği Baş- kanı Önder Sav da Türk toplu- munu çağdaşlıktan kopanp orta- çağ karanlığına çekme çabasm- da olanlann bilımin, ozgür dü- şüncenin, aklın denizlerinde bo- ğulacağını belırttı. Ankara Barosu Yönetim Ku- rulu üyelen ıle baroya mensup yaklaşık 250 avukat, dün cüp- peli olarak toplandıklan Adliye Sara> ı önünden sessız bır şekil- de yürüyerek Kızılay'dakı Ata- türk anitının önüne geldiler ve uzennde. "Ankara Barosu Bas- kanlığı" yazılı çelengı Atatürk anıtına bıraktılar. Burada Anka- ra Barosu adına bır konuşma ya- pan Baro Başkanvekilı Metin Yavcıoğlu. Gümüşhane Baro Başkanı Ah Günday'ın. dın ve • Arkası Sa. 19, Sü. 3 'te 'GÜNDAY'IN YOLUNDAN GIDECEĞİZ' • 19. Sayfada MOGULTAY LAtKLlGE tstanbul Barosu'na bağlı avukatlar. meslektaşlannın öldürülmesini protesto ederek Taksim Atatürk Anıtına çelenk kovdular. (Fotoğraf: KAAN SAGANAK) SALDIRI • 19. Sayfada Tarikat baslosıyla canına laydı • Adıyamanlı Nakşibendi tarikatı ileri gelenlerinden Şeyh Sait'ten tarikat vekilliğini aldığı öne sürülen Imam Mehmet Varh'nın öğrencisi 17 yaşmdaki Fatma Çelik intihar etti. Çelik'in düzenli olarak tuttuğu günlüğünde tarikat baskısından dolayı intihar ettiğini ve kendisini ne ailesinin ne de hocalannın anladığını yazdığı öğrenildi. Rize Derepazan ilçesi kız Kuran kursundaki olaydan sonra soruşturma başlatıldı. RİZE (Cumhuriyet) - Ri- ze'nin Derepazan ilçesindeki kız Kuran kursunda okuyan Fat- ma Çelik, kursun bulunduğu bi- nanın 5'ınci katından atlayarak intihar etti Fatma Çelik'in. bıraktığı gün- lükte "tarikat baskısından dola- yı intihar ettiğTni belırttiği ifa- de edildı Derepazan Kız Kuran Kur- su'nda kızlann tarikatlara so- kulduğu daha önce de iddia edil- mişti. Ancak I7yaşındaki Fat- ma Çelik'in intihar etmesi, bu Kuran kursundaki ıddıalann da- ha da yoğunlaşmasına neden ol- du. Çeşitli kaynaklar, Fatma Çe- lik'in, Kuran hocası Zübejde Varhve babası Mehmet Varlı ta- rafından Nakşibendi tarikatına sokulduğunu ileri sürdü Fatma Çelik'in annesi N'ııran Çelik, kı- zmın intihar etmesi için herhan- gi bir neden bulunmadığını be- lirterek "Kızım hocalan ile tar- bşmış. Ama bütün bunlan bize yansıtmadı. Sürekli bir günlük defter turuyordu. Notlar alıyor- du. Bu defter şimdi sav cının elin- de. Defterden bir sayfa okudu. Demiş ki: 'Benim nasıl bır kız olduğumu ne ailem ne de hoca- lanm anladı.' Başka şeyler de varmış. ama bize göstermedi" diye konuşru. Bu arada Fatma Çelik'ı tari- kata soktuğu savlanan köy ıma- mı Mehmet Varlı'nın. Adıya- manlı Nakşibendi tankatı ilen gelenlerinden Şeyh Sait'ten tari- kat vekilliği aldığı da iddialar arasında. Imam Varlı'nın, küçük yaştaki çok sayıda kız çocuğu- nu tarikata kattığı iddia edıliyor. Rize Valisi Erol Uğurlu, Fat- ma Çelik'in intihar etmesiyle başlayan soruşturmanın sürdü- rüldüğünü. olaylardan haberdar M Arkası Sa. 19, Sü. l'de ANAP LIDERI CUMHURIYET'E AÇ1KLADI Yılmaz: Refah bölücülük yapıyor Memur dertli• tstanbul'un çeşitli yerlerinde protesto gösterileri yapan kamu çalışanlan halktan destek bekliyor. PTT çalışanından denizcjsine, sağlık hizmetlisınden SEK işçisine kadar tüm sektörlerde e> lemler sürüyor. • 3. Sayfada ANAP lideri Mesut Yılmaz, Cumhuriyet 'in yönetici ve yazarlarıyla bir araya geldi DİI1 SÖmÜrÜSÜ Türk toplumu RP'ye karşı sağlıkh direnme gösteriyor. Bu, bizim açımızdan olumlu. Bundan sonra RP ileriye dönük projeler üretmezse, çözüm önerileri getirmezse oyunu arttırması zor. Türkıye'de din istisman yoluyla sağlanacak oylann sınırlı olduğuna inanıyorum. TÜrkİye İÇİn felaket OİUr\d 1 Düzen'm ıçinin boş olduğu anlaşıldığı zaman. RP'nin gerçekte aşın merkezci, aşın devletçi bir partı olduğu da ortaya çıkacak. O zaman oylan artmaz, toplumda rağbet görmez. Eğer iktidar olursa Türkiye için felaket olur. Türkiye'nin 5 senesini ipotek altına alır. TSnSU HanilTI'in e$arbl Toplumenflasyonlauğraşmıyor. Başbakan Tansu Hanım'ın eşarbıyla uğraşıyor. Daha sert ve aktif muhalefet yapamadığımız söyleniyor. Sanki biz daha aktif olsak. toplum tepkisinı daha fazla ortaya koyarmış gibi. Bu biraz haksız bir eleştiri. Toplumda büyük kayıtsızlıİc var. • 5. Sayfada Türbanh avukata soruşturma • Ankara Baıosu'na kayıtlı 6 türbanh avukat için soruşturma açıldı. Meslek kurallanna göre avukatların mesleklerine yaraşır bir kılık ve kıyafetle başlan açık olarak mahkemelerde görev yapmalan öngörülüyor. AMC\RA (Cumhuriyet Bürosu)-Ankara Barosu Baş- kan Yardımctsı Metin Yaj'Ci- oğlu. Ankara Barosu'na ka- yıtlı 6 türbanh avukatin, mes- lek ilkelerine aykın davran- dıklan gerekçesiyle haklann- da sonışturma açıldıgını söy- ledi Metin Yaycıoğlu, Cumhu- riyet'e yaptığı açıklamada, baroya kayıtlı 6 türbanh avu- katın bulunduğunu belırterek. bu kışıler hakkında yasal iş- lem başlatıldığını bildirdi. Yaycıoğlu. avukatlara yöne- lik saldınlara geçit \erenlen kınadıklannı behrtti ve şöyle konuştu. "Yargıçlanmız da gerekli hassasiyeti gösterip,avukatük meslek ilkelerine aykın da>- ranan bu avukatları duruş- mava almıvorlar. Dine karşı değiliz, dine alet edilmesine M Arkası Sa. 19, Sü. 9'da Üniversitede şeriatçı tehdidi Haber Merkezi - 12 Ey- lül 'den sonra üniversıtelerde tartışmalar yaratan türban sorunu, Sıvas Cumhuriyet Ünıversıtesı ıle Çukurova Ünıversıtesı'nde Millı Gençlık Vakfı şube başkan- lannın provokasyonuyla ya- şanan olavlariayeniden gün- deme gelirken Atatürkçü, la- ik yöneticilere ölüm tehdit- leri yağıyor. Çukurova Cni- versitesı Öğretim Elemanla- n Derneğı (ÇÜÖED). geri- cilerin turbanı bahane ede- rek jzmır. Sıvas ve Çukuro- va Üniversitesi'nde başlat- tıklan eylemleri yaygınlaş- • Arkası Sa. 19,Sü.3'te OLAYLABIN ARDINDAKİ GERCEK Amaç ve Araç. Üfkenin heryanında hukuk- çular protesto eylemlerine gir- diler, Gümüşhane Barosu Başkanı Ali Günday'ın yo- baziğa kurban edilmesini kı- nadlar. Eylemler sırasında ta- şınan pankartlar arasında "Susma, sustukça sıra sana gelecek" tümcesi dikkati çe- kiycrdu. Barolar Birliği Başka- nı Önder Sav, "Türkiye'yi or- taçağ karanlığına çekme ka- rannda olanlar, bilimin, özgür düşüncenin, aklın denizlerin- de boğulacaklardır" dedi. Ne var ki şeriatın tırmanma sürecinin durdurulması kolay değil; bunun güçlü nedenlerı bulunuyor. Bir kez şeriatın kaynakları devlet eliyle besleniyor. Çok yinelediğimiz gibi çarpıcı du- rum meydanda: Imam okulla- n meslek okulian niteliğinden çıkarılmış, temel öğretim ku- rumlanna dönüştürülmüştür. Bu gerçeği herkes biliyor, ama kimse önüne geçmeye cesa- ret edemiyor. Devlet bürokra- sısi bu yoldan bilinçle şeriat- çıların eline geçirilmektedır; valiler, kaymakamlar, emniyet müdürleri, yargıçlar, savcılar kesimınde erozyon sürmekte, laik Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlı olanlann sayısı azalmak- tadır. Bunun yanı sıra şeriat, med- yasını oluşturmuş, ekonomik altyapısının temellenni atmış, kurumlaşmıştır; adım adım hedefine doğru yürümektedir. Tehlikeyi belirtenlere ıse şu ya- nıt verilmektedir: "Bu, tehlike değil, ülkenin realitesidir." Ya- rın öbürgün, devlet eliyle bes- lenen şeriatın siyasal iktidara geçmesı de "demokrasının gereği" sayılacaktır. "Şeriat-terör ilişkisi" ne- dir?.. Terör, politıkanın şiddet yo- luyla dile getırilmesidir. Şeri- atçıların bir bölümünün teröre •••A • Arkası Sa. 19, Sü. 9'da Çok iyi bir başlangıç: VakıfBank ta bireysel kredi faizleri %5.5' I Vade MzOranı: J 3 ay %5.5O l 6 ay %6.00 112 ay %6.50 118 ay %6.75 ' 24 ay %7.00 la başlıyor! VakıfBank'ta simdi bireysel kredi olanaklan çoğalırken, fai/ oranlan azaJıyor. Yani kredi kuDanmanm tam zamanı' Ödeme koşuilan mı? Tam hesabınıza göre. Tabloyu in- celediğtnizde bunu siz de £•} goreceksiniz! VflMllMIIHC î Ekmek hırsızlığını TSE çözecek • TSE'nin hazırlıklannı sürdürdüğü yeni ekmek standardı. ekmek gramajını ülke genelinde sabitlemeyi hedefliyor. Sonbahardan itibaren yürürlüğe girmesi beklenen yeni ekmek standardı "uyulması zorunlu standartlar" arasında yer alacak. • 9. Sayfada Bosna-Hersek Batı çekilmeye lıazırlazırıaıııyor BORSAı DOLAR ûDun 62.807.87 Öncekı 51 163.40 Dun 44.960 Önceki 45.050 MARK ûDun 32.450 Önceki 32.400 ALTIN Dun 562.500 Önceki 563.000 • Bosna'ya uygulanan silah ambargosunun ABD Senatosu'nda'tek yanlı kaldınlmasını öngören tasannın önceki gece yapılan oylamada kabul edilmesi, Batılı ülkelerin Bosna politikalannda köklü degişikliklere yol açacak. • Rusya. Sırplara uygulanan ambargo\t u tek taraflı kaldırabileceğini belirtirken Fransa ve fngiltere, Boşnaklara uygulanan ambargonun kalkması haünde Bosna-Hersekiopraklarında görev yapan BM Banş Gücü askerlerinin ülkeyi terk edeceği uyansında bulundu. • //. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog