Bugünden 1930'a 5,453,165 adet makaleKatalog


«
»

,> • ' * - • * , Yeni Kapılar Aralanıyor.,. EMLAK BANKASID> h* U y f i r Bır Y i f i m Için" Cumhuriyel72. VL SAYI25486 / 15M0 Tl (KDVIÇ inde) KURUCUSU: YIHBS MOt (1924-1945) BAŞYAZARI: MDh IU0İ (1945-799?) EMLAK BANKASI Z7TMMZ1M6PnŞME CIA'yı Çıfler çağırdı • CIA Başkanı John Deutch'un Ankara ziyareti, MGK Genel Sekreten Bayazıt'm Amerikacla CIA yetkilileri ile göriişmesi sonrası gerçekleşti. Bayazıt'a, CIA yetkilileri ıle görüşme iznini yazılı olarak Başbakan Çiller'in verdiği belirlendi. ANKARA (Cutnhuriyet Bü- rosn) - Türkiye'nın. Amerika Bırleşik Devletleri (ABD) Mer- kezi Haberalma Örgütü (CIA) ile işbirliğine Başbakan Tansu Çfljer'in isteğı üzerine gırdiği belirlendi. CIA Başkanı John U Arkası Sa.17, Sü.I'de Cenaze bugün kaldınlıyor Kazada suikast kuşkusu • Başbakan Yardımcısı Hıkmet Çetin, eski Gümülcine Bağımsız Milletvekili Dr. Sadık Ahmet'in ölümüyle ilgili suikast iddıalannın ciddi bir şekilde araştınldığını bildirerek "Olayın en ince aynntılanna kadar incelenmesi gerekir" dedı. ANKARA (Cumhuriyet Bû- rosu) - Batı Trakya Tûrk Birliği Derneğı, Batı Trakyalı Türk li- den Dr Sadık Ahmet'inölûrhü- nü "kuşkuhı" bulduklannı açık- ladı. Devlet Bakanı ve Başba- • ArkasıSa. l7,Sû.Ste Tıp mezunları töreninde yine türban tartışması Çukurova'da provokasyoıı• Sıvas Cumhuriyet Üniversitesi'nde yaşanan türban gerginliği ve Gümüşhane Baro Başkanı'nın türbana karşı çıktığı için öldürülmesinin ardından şeriatçı provokatörler dün de Çukurova Üniversitesi'nde ortaya çıktı. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin diploma töreninde öğrenci kurulu temsilcisinin konuşması, Milli Gençlik Vakfı Adana Şubesi Başkanı'nın da aralannda olduğu bir grup tarafından kesilmek istendi. ADANA (Cumhuriyet) - Sı- vas Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelık Yûksekokulu'nda yaşanan türban tartışmasınin benzeri, Çukurova Üniversite- si Tıp Fakültesi mezunlanna diploma verilirken de yapılmak istendi. Okul bırincisinin tür- banlı olduğu ıçin konuşturul- mak istenmedıginin öne sürûl- mesi gergınliğe neden olurken çıkan tartışmada Millı Gençlik Vakfi Adana Şubesi Başkanı ile bırhkte sekız kişı gözaltına alındı. Konuyla ilgili olarak Zaman gazetesinde bir_gün ön- ce u Başörtiisü ayıbı Ç.U.'de ya- şamnasuı" diye haber çıkma- sı dikkati çektı. Mıthat Özsan Amfisi'nde dün sabah düzenlenen törende kürsüye ilk olarak gelen Tıp Fakültesi Dekanı Prof Dr. Işık Okay,devletı temsilen valının. ünıversıteyi temsilen rektörün ve tıp fakültesini temsilen de dekanın konuştuğunu belırte- rek şunlan söyledr "Doğakkr ki bu törende adlanna tö- ren düzenlenen genç hekimlerin temsil- cisi de konuşmalıdır. Bu genç hekinı, eği- tim yılınm başında son sınıf öğrencileri tarafindan tören düzcnlemcklegörevlen- 'Katil yalnız değildi' Tiirbanla avukatlık yapılamaz' • Alı Günday'ın cenazesınde konuşan Vali Ayhan Çevik, "Bır gazete habenyle ınsan öldürülmez. Bu yapılan ülkeyi bölmek isteyenlerin, karanlık güçlerin bir tezgâhıdır. Tek basjna yaptığına kesınlikle ınanmıyorum" dedi. Katil Kıraç'ın Gümüşhane'de kaldığı otelde yalnız olmadığı, beraberinde 3 kişinin daha bulunduğu öne sürüldü. Ali Günday'ın eşi ise Akıt gazetesi muhabirlerinı evinde konuk ertiğıni, onlann kocasını hedef gösterdiklenni behrttı. 117. Sayfada • Danıştay, türbanla avukatlık stajı yapılamayacağını karara bağladı. Giyım kuşamın, hiç İcuşkusuz insanlann geleneklerine, çevre koşullanna, kültür yapısı ve düzeyıne göre şekillendiği kaydedilen kararda, ülkemizde de geleneksel yaşamın egemen olduğu kimı kesımlerde kadınlanmızın, hıçbır sıyası ya da özel amaçlan olmadan başlannı örttükleri anımsatıldı. Danıştay, türban takmakta direnen bayan avukatın, barodan kaydının sılınmesinde sorun olmadığını karara bağladı. • 17. Sayfada dirilen öğrenci kurulu tarafindan seçilir. Fakülte yönerimi. konuşmacının seçüni- ne hiç müdahale etmediği gibi yapüacak konuşmanın içeriğini de toplantrya kad- lanlarla biriikte duvar." • Okul birincisi olan türbanh öğrencinin protokol gereği sadece yaş kütüğüne isminı çakması gerektiğının belirtilmesine karşın bu grubun protestolan dinmek bilmedi. MGV Adana Şubesi Başkanı'nın başını çektiği grubun "Allahuekber" bağınşlan ve sloganlanyla ortalık gerginleşti. Jandarmalar tarafından bu grubun gözaltına alınmasının ardından olaylar yatıştı. Zaman gazetesinin konu ile ilgili yayın yaptığı saptandı. manevi ve maddi ödüUendirilişi- dir" dıye konuştu Dekan Olcay'ın ardından fa- külte mezunlan adına kürsüye gelen ıntern doktoru Özlem Sa- rıkaya'nın konuşması, Mılli Gençlik Vakfı Adana Şube Baş- kanı Abdülbaki Öztürk tarafın- dan. "Sen ne hakla konuşuyor- sun? Konuşma hakkı Dursun Yıldmm'ındır. tn aşağu otur ye- rine, birinci konuşsun" denıle- rek kesildı. Bu müdahalenın ar- dından birgrupda "Dursuntür- banlı di\e konuşturulmu>or. Okul birincisi Özlem değil, Dur- sun. Dindarolduğu için konuştu- rulmuvor" dıye bagırdı Muda- hale ıle başlayan gergmlik uze- rine oğretim üyeleriyle öğrencı- ler ve davetlıler alkışlı protesto- da bulundular. Bu gelişme üze- rine MGV Başkanı Öztürk ile yanında yer alan Dursun Yıldı- nm'ın yakınlan. protestolanna devam etmek istedıler. Öğrenci- ler adına kürsüde bekleyen Öz- lem Sankaya ise öğretim üyele- rinm "Devam et" demesi üzerine konuş- masını tamamladı. Bu sırada aralannda MGV Şube Başkanı Abdülbaki Öztürk m Arkası Sa.17, Sü. l'de Okul bınncısının başannın temsılcısı olduğunu da behrten Dekan Prof 01- cay, "Yaş kütüğüne ismini çakmak ve fa- külte tarafindan hazuianan hediyesini valinin elinden almak, okul birineisinin Bir hüznün eteklerinde KITAI "Gençlere Türk Komanından Altın Sayfalar" gibi koca bir çalışmanın hemen ardından yeni romanının çalışmaları üzerine yoğunlaşan Selim îleri'nin yazın ve kültür sorunlarıyla ilgili değerlendirmeleri. Alpay Kabacah dan önemli bir çalışma: "Türk Basınında Demokrası". Dil ve yazın sorunları üzerine yazdığı kitaplarla tanınan Emin Özdemir'in Türkçe'nin günümüzdeki durumuyla ilgili görüşleri. Ilk şiir kitabı "Yaşanmışttr"m ikinci baskısıyla yeniden okurların karşısına çıkan Esra Zeynep, şiirini ve kitabını anlattı. Bugün Cumhuriyet le BOSNA-HERSEK Sırpların yeni hedefi Bihaç, Bİtiaç'a Saldiri başladl Bosna-Hersek'teki ikinci BM güvenli bölgesini de önceki gün ele geçiren Sırp güçleri, dün Bihaç güvenli bölgesine yönelik büyük bir saldın başlattılar. • 8. Sayfada ABD Senatosu ambargoyu kaldırdı ABD Senatosu, çoğunluk grubu lideri ve Cumhuriyetçi Parti başkan aday adaylanndan Bob Dole'un Bosna yönetimine karşı uygulanan silah ambargosunun kaldınlmasını öngören yasa tasansını, rakip Demokratlar'ın da desteğiyle ezici bir çoğunlukla kabul etti. • *. Sayfada HAVA SALDIRISI KARARI ASKERDE~ Gali, Bosııa\laki yetkîlerini devretli • BM Genel Sekreten Butros Gali, Bosna-Hersek'te güvenli bölgelere Sırp saldınlan olması halinde, Sırp mevzilerine hava operasyonlan düzenlerneyetkisini, bölgedeki BM komutanlanna verdi. Gali'nın sözcüsü Ahmad Fawzi. Gali'nin hava operasyonlanna ilişkin karar verme yetkisini eski Yugoslavya'daki BM Koruma Gücü (UNPROFOR) Komutanı Fransız General Bernard Janvier"ye devrettiğini söyledi. • 8. Sayfada Orman katHamında soruşturma büyüyor • Kastamonu'nun Inebolu ilçesındeki yaklaşık 9 köyde yaşanan orman katliamı ile ilgili olarak aralannda DYP'li ve ANAP'lı belediye meclisi üyelerinin de bulunduğu 65 kişi tutuklandı. Olayla ilgili olarak iki bıne yakın kişinin ifadesine başvurulması bekleniyor. • Arka Sayfada lşçiden hükümete istifa çağrısı EBK işçileri dün sivasi partflerin kaptsına dayandL Ailekri ile beraber oturma evlenıi >apan işçikr hükümeti protesto etti. (Fotoğraf. T.\Rlk TINAZAY) EBK işçisi direniyor Kurumun özelleştırilmesine karşı çıkan 2 bini aşkın işçi, dün DYP ve CHP genel merkezleri önünde ıslık çalarak ve yuhalayarak oturma eylemi yaptı. Hükümeti istifaya çağıran işçiler, satışı "sultan fermam"olarak nitelendirdi. Türk bayraklan ve sendika amblemi taşıyan işçiler. yürüyüş sırasında ellerinde, "îstedim vermediler. Sen işçisin dediler" yazılı dövizler taşıdılar. I 3. Sayfada Kombinalar satılıyor ÖİB, EBK için de, en az 3 yıl süre ile satışı devam ettirme koşulu getirdi. ÖİB'nin koşullannda, kombinalan arsa ve tesisleriyle alan kuruluşlann 3 yıl sonra işletmeyi kaparmalanna karşı bir yaptınm öngörülmedi. Sanayi ve Ticaret Bakanı Hasan Akyorun da üyesi olduğu ÖYK, ihale bedeli 75 milyar lirayı aşmayan kurumlann satış onayı yetkisini ÖÎB'ye bıraktı. • 3. Sayfada Erken seçim Çffler'e bagjı • Meclıs'ın tatile gırmesi ve yapılan anayasa değışiklıği gereği Meclıs'in 1 ekimde açılacak olması nedeniyle ANAP ara seçım kozunu yıtirirken, Başbakan Tansu Çiller, erken seçimi gündemınden çıkardı. • Çiller'in, 1996 Kasımı'nda yapılması gereken seçimleri, "Türkiye'nin gümrük bırlığine girmesi ve enflasyonun düşme eğilimi göstermesı durumunda" 1996 bahanna çekebileceğı dıle getınliyor. 1 5 . Sayfada CHFde saflar beKrleniyor • CHP'de kurultay tarihi yaklaşırken, taraflar il kongrelerinde hesaplaşmaya hazırlanıyor. CHP'nin bütünleşme öncesi lideri Deniz Baykal ve yandaşlan rahat görünürken, SHP kökenliler çeşitli ittifak arayışlanna girdi. • 5. Sayfada OLAYLARIN ARDINDAKİ GERÇEK Emekçiler Tedirgin Anayasa değişikliğinden "sınırlı" pay alan emekçi ke- simler, belirgin bir tedirgınlik içindedir SEK'in ardından EBK'nın özelleştirilmesi yo- lunda atılan adımlar, emekçi- lerin yoğun tepki ve eylemle- rine yol açryor. EBK çalışanla- n, biryandan "işsizliksıgorta- sı çıkarılmadan yapılacak özelleştirmenin çalışma gü- vencesini ortadan kaldıraca- ğını" söylerken bir yandan da EBK arsalannın özelleştırilme- siyie bir "arsayağması" yaşa- nacağını ileri sürerek eylem yapıyorlar. Denizcilik Işletmeleri'nin ö- zelieştirilmesi sırasında da benzeri tedirginlık ve eylemle- rin yaşanacağı şimdiden anla- şılmaktadır. "Sıfırzam "olgusu karşısın- da Türk Iş'ten gelen tepkiler de giderek yoğunlaşıp büyü- yen eylemlere dönüşmekte- dir. Asgari Ücret Tespıt Komis- yonu toplantısının 3 ağustosa ertelenmesi, yürürlüktekı as- gari ücretin 1 eylüle değin uy- gulanması sonucunu getir- mektedir. Bu "gecıkme" de, alım gücü günden güne srfır- lanan emekçi kesımleri bir başka tedirginlığe sürükle- mektedir. 1982 Anayasası'nda yapı- lan değışiklikler sonucunda sendika kurma hakkını alan, ancak "toplusozleşme" ve "grev" gibi temel haklardan • • • • Arkası Sa. 17,SH9 'da Bakırköy'de polis öldürüldü Devlet hastanesinde görevli bir polis, silahlı iki kişinin saldırısı sonucu öldürüldü. Çatışmada yaralanan saldırganlardan biri öldü. • 17. Sayfada Fransız modeli sendikacılık Tüm-Bel-Sen ve Eğitim-Sen yetkilileri, düzenlemenin ILO sözleşmesinin ruhuna aykın bir durumun ortaya çıktığını kaydettiler. • 3. Sayfada BORSA oDun 51.163.40 Önceki 50.543.95 DOLAR oDün 45.050 Önoekı 44.840 MARK oDun 32.400 önceki 32.330 ALTIN ûDun 563.000 Önceki 561.500 Asgari ücret kaldı Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı, TİSK ıle DİE, DPT ve Hazine temsilcilerinın ortak isteği üzerine 3 ağustosa ertelendi. • 3. Sayfada Kayseride davul kavgası Kayserispor Taraftarları Derneği ile 38 Genç Taraftarlar Derneği arasında tribünlerde davul çalma konusundaki anlaşmazlık yüzünden çıkan kavgada 2 kişi yaralandı. • Spor'da paris'te saldın şoku Fransız polisi Saint-Michel Metro istasyonu'na düzenlenen saldınnın sorumlusunun Cezayirli aşırı dınciler ya da Bosnalı Sırplar oiabileceğıni belirtiyor. • 8. Sayfada Altın Borsası acıldı # *• •• ın gozu 6 yastık alü^nda • Hakkında çıkan sövlentilerle kamuoyıınun gündemini uzun süre ışgal eden fstanbul Altın Borsası, dün Başbakan Çiller'in katıldığı bir törenle hizmete girdi. • Başbakan Tansu Çiller, kendi deyişiyle Istanbul'un fınans merkezi olması için gereken adımlardan binnı daha attı. Finans pıyasalanna her zaman aşın önem verdiğini belirten Çiller, hayal ettikleri çahşmalan, sermaye piyasası reformunu, Istanbul Altın Borsası'nın kuruluşunu teker teker gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklannı söyledi. • 6. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog