Bugünden 1930'a 5,452,560 adet makaleKatalog


«
»

Yeni Kapılar Aralanıyor• •• EMLAK BANKASI - D a h ) U y g ı r B ı r Y ı | l m I ç ı n " Cumhuriye72.11. SAYI »483/15000 Tl (KCV içinde) KURUCUSU: YUMBIU0İ (1924-1945) BAŞYAZ/M: MDÜIUDİ (1945-1991) EMLAK BANKASI 25TBMUZ1995SUJ Yekta Güngör Özden: Anayasa yetersız• Anayasa Mahkemesi Başkam Özden, TBMM*den geçen anayasa değişikliği paketini • Ulusumuzun layık olduğu, ulusal onurumuzu simgeleyen bir anayasa edinilmesi yolunda bir başlangıç' diye değerlendirirken degiştirilmesi zorunlu maddelerin gözardı edilmesinin 'düş kınklığı' yarattığmı söyledi. YAHYA KOÇOĞLU Anayasa Mahkemesi Başkam Yekta Güngör Özden, aylardır süren çalışmalardan sonra TBMM'den geçen anayasa değışıklığı paketı- nı. 'yetersiz ama olumlu gelişme' biçıminde de- ğerlendırdi. Değıştırılmesı zorunlu maddelenn gözardı edilmesinin kend.ısinde 'düş kınklığı' yarattığını vurgulayan Özden, yapılan değışık- likleri, yasama organının Türkıye'nın layık ol- duğu, ulusal onuru simgeleyen bır anayasa ya- pabileceğini göstermesı açısından olumlu bir gelişme olarak nıtelendirdi. Anayasa Mahke- mesi Başkam Yekta Güngör Özden, Cum- huriyet'i ziyaret ederek gazetemiz yönetici- lenyle görüştü Bazı gazetelerin. bır grup lise • Arkası Sa. 17,SiL6 'da Kirahk tanker uçaklar geldi • Türk Ha\a Kuvvetleri'nin modernizasyonu planı kapsamında ABD'den satın alınan 7 adet KC-135R tanker uçagının teslimine kadar geçecek süre içinde Hava Kuvvetleri'nin harekât ^üjva^lannı J^ar§ılamak üzere ABD'den Kiralanan iki â9et tanker uçak dün törenle teslim edildi. • 292 milyon dolara alınan KC-135R tanker uçaklan gece ve gündüz her türlü koşulda ikmal yapabiliyor ve 92 ton yakıt alabiliyor. Hava Kuvvetleri'nin harekât etkinliğini birkaç katına çıkaracak olan tanker uçaklan, vaklaşık 50 yıl hizmet verebilecekler. I 4. Sayfada Basın ozgurlugu buruk kuüandı • Basından sansürün kaldınlışımn 87. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Başbakan Tansu Çiîler, anayasa değişikliğinde TBMM kadar ona destek veren ve yaptıklan yayınlarla kamuoyu desteğinin yaratılmasını sağlayan basın ve yayın organlannın da paymın büyük oldugunu behrterek teşekkür etti. • TGS Gehel Başkam Ziya Sonay, sansür uygulamasının bugün de değişik biçimde şürdüğünü savundu. TGC'nin verdiği 'Basın Özgürlüğü" ödüllen törenle sahiplerine verildi. • 3. Sayfada Sadık Ahmet trafik kurbaıu Haber Merkezi - Eskı Gümülcine Bağımsız Mılletvekih \e Dostluk-Eşitlık-Banş Partısi li- deri Sadık Ahmet. dün gece geçirdığı trafik ka- zasında yaşamını yitirdi. Özel araci)la Gümülcine'den îskeçe'ye git- mekte olan Sadık Ahmet. Susur Köyü yakınla- nnda kaza yaptı. Saat 20.30 sıralannda meyda- na gelen kazada Sadık Ahmet'in kansı Işık ve kızı Funda'nın ağır, oğlu Levent'in ise hafif ya- ralandığı öğrenıldi. Yunanistan'dakı Türk azınlığın haklannın ko- runması konusunda 1980'li yıllarda büyük bir mücadele veren Sadık Ahmet, 1989'da mıllet- vekih seçılmışti. Yunanistandakı aşırı mılliyet- çilenn büyûk tepkısını çeken Sadık Ahmet, bir süre hapis yatmıştı. 1990 yılında tekrar millet- vekilı seçılen Ahmet, kendisını engellemek içın 1993 seçimlmnde getinlen yüzde 31ük seçim barajı nedemyle parlamento dışı kalmıştı. Çiller, TMY'nin 8. maddesi için Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırmaya hazırlanıyor Hükütnetten 8. madde atağı• Başbakan Tansu Çiller^ 8. maddenin çözümü için harekete geçti. Çiller. milletvekillerine "Bırakın tatili aileleriniz yapsın, biz çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Onur Kumbaracıbaşı, "Eğer uzlaşma sağlanırsa, bu konunun çözümlenebilmesi için TBMM'nin olağanüstü toplanması, çok daha şık olur" şeklinde konuştu. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - DYP-CHP koalisyonu, Terörle Mücadele Yasası'nın (TMY) "düşünceözgüriüğü"ne sınır getıren 8. maddesi konu- sunu çözüme kavuşturmak içın TBMM'yi. ekim ayından önce olağanüstü toplantıya çağırma- ya hazırlanıyor Başbakan Tan- su Çüler. dün DYP GİK toplan- tısı öncesınde. partısının millet- vekillerine. "Bizün daha çok ça- hşmamız lazım. Bu yüzden bir i- ki gün dinledikten sonra bırakın tatiliailelerinizyapsın. Biz. çakş- maya de\am edeceğiz'' derken, olağanüstü toplantının ilk ışare- tini verdi. CHP'lı Devlet Baka- nı Onur Kumbaracıbaşı. TMY'nin 8. maddesi ile ilgıli olarak DYP'nin ortaya attığı ye- ni seçeneğin Bakanlar Kuru- lu'nda ele almacağını belirterek, "Eğer uzlaşma sağlanırsa, bu konunun çözümlenebilmesi için TBMM'nin olağanüstü toplan- ması, çok daha şık olur" dedı. Cumhuriyet'e bılgı veren kay- naklar. TBMM'nin olağanüstü toplanması içın 90 ımzanın ha- zır oldugunu da kaydettiler. DYP ve CHP koalısyonu- nun, anayasa değişıkliklennın TBMM'de kabul edilmesinin yarattığı havanın sürdürülmesi, demokratikleşme adımlannın hızlandınlması \e Avrupa Parla- mentosu'nun gümrük birliği ko- nusundaki çekincelennin kaldı- nlması açısından TMY'nin 8. maddesi ıle ilgili sorunun gide- nlmesi amacıyla çaba içinde ol- duğu bildinldi. CHPGenel Baş- kanı ve Başbakan Yardımcısı Hikmet Çetin'in, sürekli olarak BM'nin koruması albndaki Srebrenka'ıun Sırplar taraündan ele geçirümesinden sonra erkekler aynlıp ha^ka hir \ere götürfilmüştü. 4 bin Boşnak katledildi Sırp görgü tanıkları doğruladı Ingiliz The Independent gazetesi, Bo^nalı Sırplann Srebrenica'da tutsak aldıklan Müslümanlan bir stadyumda topladığını ve binlercesini kurşuna dizerek öldürdüğünü yazdı. Gazete, Bratunac kasabasındaki katliamı, Sırplara dayandırdı. The Independent muhabirine bilgi veren bir Sırp kadın şunlan söyledi: "Kayınbiraderimle arkadaşlan sadece geçen hafta 1600 Boşnak'ı öldürdüklerini söylediler. Toplam'4 bin dolaymda tutsağın kurşuna dizildiğini tahmin ediyorlar." • 8. Sayfada Boşnaklar için oluştumlan Tu/Jadaki kampta kadın. çocuk ve yaşlüann bekleyişi sürüyor. Batı, Sırpları yine uyardı Fransız, Ingiliz ve ABD hükümetleri, Sırplan güvenli bölgelere karşı düzenlenecek yeni saldınlara göz yumulmayacağı konusunda doğrudan uyardılar. Fransız Dışişleri Bakanhğf ndan yapılan açıklamada, NATO ve BM'nin gerekirse, " tahmin edilmeyecek seviyede" büyük operasyonlar düzenleyeceği bildinldi. ABD Savunma Bakanı William Pery ise "Uçaklar operasyona hazır, harekât emrini bekliyorlar" dedi. Saraybosna'ya düzenlenen saldırıda 8 kişi öldü. • 8. Sayfada Türk ayduıı Bosna'ya gidiyor • Gazetecı-yazar Refik Erduran Türk ve dünya kamuoyuna eylem duyurusu yaptı ve "Ertuğrul Günay dostumun başı çekişiyle Ankara'da başlatılan kampanyaya katıhp, Bosna hükümetinin gönüllüler çağnsına uyarak o ülkenin sılahlı güçlerinde görev istemeye karar verdim" dedi. AJNKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Anayasa Mahkemesi, Bosna-Hersek'te- ki Sırp saldırganlığının "etnik ve dinsel anndırma vahşeti"ne dönüştuğüne dık- kat çekerek, bunun uluslararası kuruluş- larla ilgili devletlerin çelişkili. ıkilemli ve kus.ku veren rutumlanndan kaynak- landığını bildinrken, DSP'lı Ertuğrul Günay'ın Bosna-Hersek'te yaşanan 'in- sanlık ayıbrna son verilmesını amaçla- yan "•VerEliniBosna" kampanyasına ka- tılım gün geçtıkçe artıyor. Gazetecı-ya- zar Refik Erduran da Türk ve dünya ka- muoyuna e> lem çağnsı yaptı \e "Ertuğ- rul Ğünay dostumun başı çekişiyle An- kara'da başlatılan kampanyaya katıla- U Arkası Sa.17, Sü. Vde OLAYLARIN ÂRDÎNDAKİ GERÇEK Birkaç Olumlu Adım TBMM'nn yaklaşık kırk gün süren tartışTia ve görüşme- lerden song biraz da tartış- malı bir "f.aket" biçiminde 36C oyla keoul ettiği ve böy- lec« referardum gereksinımi- nin ortadan kalktığı anayasa değışikliklerinı soğukkanlı bır biçimde değerlendirirsek bu değışikliklerin, ne "demokra- tikleşmenin tamamlanması" ve ne de "hiçbiradım atılma- dığı" biçiminde ele alınmama- sı veyorumlanmaması gerek- tiğini görürüz. Özellikle kamu çalışanları- nın beklentilerinin yasama ge- çirilemediği bu "paket" için- de, 12 Eylül yöneticilerinin yargılanmalannın önünü tıka- yan geçici 15. maddenin yer almaması, yani bir anlamda 12 Eylül'ün aklanması, de- mokrasi ya da demokratikleş- me yönünde hayal kınklığı ya- ratmıştır. Fakat yapılan kimi değişik- likle demokratikleşme yönün- de olumlu adımlar atıldığını söylemek mümkündür. Özel- likle dernekler, vakıflar ve ko- operatiflere siyaset yapma oianağının tanınması; seç- men yaşının 18'e indirilmesı ve partilere kadın kolları ve gençlik kolları kurabilmeleri yolunun açılması önemli adımlardır. Gene bu arada sendikaların siyaset yapma yasaklarının kalkmasını da olumlu bir adım olarak değer- lendirmek gerekır. • • • • Arkası Sa. 17, Sü. 9'da Asgari ücret eylüle kaldı Işveren ve DPT temsilcilerinin katılmaması nedeniyle sayısal çoğunluk yeterli olmadığı için yapılamayan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı yarına ertelendi. Asgari ücretin yürürlük tarihinin 1 eylül olarak belirleneceği belırtildi. • 3. Sayfada BORSA ûDun 49.78Z35 öncekı 47.486.61 DOLAR ûDun 44.725 Oncekı 44.650 MARK ûDun 32.310 Öncekı 32.250 ALTIN ûDun 560.750 Öncekı 557.500 Doğu ile batı farkı Aşılamada, doğum kontrolünde, doğum hizmetlerinde. aile planlamasında, sağlık personeli dağılımında uçurumlar var. UArka Sayfada Öğretmen adaylan Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmen almada 'çifte standart' uyguladığını ileri/ süren aday öğretmenler, başvuru hakkı ıstiyorlar. • Arka Sayfada • Üniversitelerin para kaynağı 5 Nisan Kararlan'ndan sonra genel bütçeden pay alamayan üniversitelere parasal kaynak, öğrencilerden sağlanacak. • Arka Sayfada "TBMM tatile girmeden, bu dü- zenleme gerçekleşecek" dediğı- ni, Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nın de AB Türkıye Masa- sı Şefi Sergei Abou ıie yaptığı görüşmelerde, TMY'nin 8. maddesi konusunda "ijileştir- me" sözü verdığını anımsatan kaynaklar, hükümet ortakları- nın, bu sorunu ekim ayından ön- ce çözmek niyetinde oldugunu dile getırdıler. DYP kanadı. son olarak. TMY'nin 8. maddesınde deği- şiklik yapılarak, "hernemaksat vevöntemleolursaolsun" ifade- sının metinden çıkanlmasını, bu madde kapsamına giren suçlara tecıl ve ceza indirimı getınlme- sını ıstıyor. ancak bu öneriye, hükümetın CHP kanadı sıcak bakmıyor Adalet Bakanı Meh- met Moğultav "Bu düzenleme, TMY kapsamından çıkarılma- dığı sürece, hiçbîr haktan yarar- lanamazlar. Kabul edilebilir bir düzenleme değil. Bu madde için- de bir düzenleme yapmak, dü- • Arkası Sa. 17, Sü. 1 'de ÎLLER ZORLANACAK Erken seçim tarbşması• DYP'li Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe, erken seçim tartışmasının sonbaharda başlayacağını söyledi. Daçe, "Erken seçimi DYP kesinlikle 1996'ya götürme kararlılığında. Ama ay olarak kestirmek zor" dedi. Koalisyon ortağı CHP'li Adalet Bakanı Mehmet Moğultay da "Erken seçim istiyorum. CHP'nin iddiası bu olmalı bana göre. Türkiye erken seçime gitmeli. Kasımda seçim olabilir. 40 günde çalışmalar tamamlanır. Yeni bir dönem, yeni bir başlangıç gerekiyor" dedi. • ANAP Grup Başkanvekili Hasan Korkmazcan, ara seçimin yasal bir zorunluluk oldugunu söyledi. Korkmazcan, "Anayasa değişıklikleri ve Meclis' in tatile girmesi, ara seçim konusundaki anayasal zorunluluğu ortadan kaldırmamıştır" dedi. DSP Genel Başkam Ecevit ise "Erken seçim karannı hükümet verecektir" diye konuştu. • 5. Sayfada SîVlL ANAYASA ÇANKAYA 'DA Demirel, hemen onaylayacak • Yapılan anayasa değişikliklerini inceleyerek tümü veya gerekli gördüğü maddeleri halkoylamasına sunrna yetkisi bulunan Cumhurbaşkanı Demirel'in değişiklikleri onaylaması bekleniyor. ANK\RA (Cumhuriyet Bü- rosu) - TBMM Genef Kuru- lu'nda kabul edılen Anayasa Değışıkliklerine llışkin Yasa dün Cumhurbaşkanlığı'na gon- derildı. Anayasa değişiklıgini "başa- n ' olarak niteleyen Cumhurbaş- kanı Sülevman Demirel'ın, va- pacağı kısa incelemeden sonra bır açıklamayla vasayı onayla- ması bekleniyor. Anayasanın 175 maddesine göre, Cumhur- başkanı, anayasa değişıkliklen- nı inceleyerek tümü veya ge- reklı gördüğü maddeleri halko\ - lamasına sunma konusunda tak- diryetkısini kullanabilıyor. 360 oyla kabul edilen yasa, Cumhur- başkanı'nca referanduma sunul- maması durumunda Resmi Ga- zete'de vayımladığı tarihte >aı- rürlüğe gırecek. Anayasanın 175. maddesinin 5. fıkrası şöylc u Doğrudan\e\aCumhurbaş- m Arkası Sa. 17, Sü. 8'de Sivilleşecek yasalara düzenleme • Anayasaya eklenen haklann yasama geçirilebılmesı içın Siyasi Partıler Yasası, Sendikalar Yasası. Dernekler Yasası ve Seçim Yasası başta olmak üzere bir dizi yeni düzenlemeye gidilmesi gerekiyor. • TBMM Başkam Hüsamettin Cindoruk. anayasa uyum çalışması yapmak üzere Meclis'te temsil edilen siyasi partilen 4 eylülde toplantıya çağırdı. • 5. Sayfada SUÇLAMALAR SÜRÜYOR Anayasa değişti tarbşması kaldı • Anayasa değişiklikleri için "Meclis aydmhğı seçmiştir" yorumunu yapan Başbakan Tansu Çiller, partisinin kilit konumda bulunduğunu söyleyen ANAP Genel Başkam Mesut Yılmaz'a, "Çalışmalar 40 gün tıkandı. Görüşmeleri ANAP kilitledi, daha sonra açtı diye bir sual olabilir" yamtını verdi. • DSP Genel Başkam Bülent Ecevit de sosyal haklarda dişe dokunur bir gelişmenin anayasa değişikliği kapsamında bulunmamasının 'üzücü* oldugunu bildirdi ve ''TBMM'nin gümrük birliği için uyum yasalannm yanı sıra anayasada gerçekleşen değişikliklerin ardından anayasa için uyum yasalarını düzenlemesi gerekmektedir" dedi. RP Genel Başkan Yardımcısı Rıza Ulucak ise Çiller'in savlannın tersine, partisinin anayasa görüşmelerinden de galip çıktığını öne sürdü. I 5. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog