Bugünden 1930'a 5,452,560 adet makaleKatalog


«
»

Yeni Kapılar Aralanıyor... EMLAK BANKASI D a h a U / g ı r B i r Y i | i m I ç ı n ' Cumhuriyet72. VL SAYI 25482/15000 TL (KDV.çinde) KURUCUSU: YBNUS NMİ (7S24-Î945J B4ŞV'AZ4,R/: M M * MOİ (J945-f99f) Anayasada 12 Eylül darbecilerinin izi kaldı Sivifleşınede 16 achm Umut Kapısı.. Türkiye Büyük Millet MeclisL, 12 E\ lü I faşizminin ürünü sayılan 82 Anayasa- sı'nda demokratik açılım- lan öngören ilk değişikliği gerçekleştirdi. Bu, olumhı bir adundır. Hiç kuşkusuz bu adımı gereğinden çok büyütme- nin bir anlamı yoktur; de- mokrasiye daha çok uzak- ta olduğumuzu ve önümüz- de uzun ve ince bir yol bu- hınduğunu biliyoruz. Evet, 82 AnayasasTnda yapüan değişiklikk 12 Ey- lül'ün izleri silinememiştir. darbecilerin mirası süre- gelmektedir; 1961 Anaya- sası'ndaki demokratik içe- rikten çok geride bir temel bdge, 35 yıl sonra Türld- ye'nin ana hukukunu oluş- turuyor. Buna karşın başanlan işin iyimserliğe yol açacak boyutlan da azunsanamaz. * Meclis'in, özellikle son aviarda sergilediği manza- ra hoş değüdi Sayın Cındo- ruk'un TRT ile gerçekleş- tirdiği anlaşma gereği 'Meclis Televizyonu', par- lamentoda yaşananlan ol- duğu gibi halkın gözleri önüne seriyordu. Bu gö- rüntüJer umutsuzluğa yol açıyor, ülkede büyük tepki- ler ohışturuyordu. Toplu- mun yapısında geüşen tep- kiler, bir süre sonra baskV lara dönüştü ve milletvekü- lerimiz doğrudan halkla karşı karşıya kalınca to- parlanmasım bildiler. Refah Partisi'nin laikliği kundaklamakiçin 24'üncü maddeyi hedef almasına karşı Medis'te laiklik ilke- si temelinde bir ittifakın oluşması da yaşanan olgu- nun en önemli yanlanndan biridir. Atatürk'ün kurduğu la- ik cumhuriyet, açık rejim koşullannda şeriatçılığa karşı temel ilkesini koruya- bUecektir. Biz gerek şeriatçtbğa, ge- rek bölücülüğe karşı en et- kili yanıtlann, ancak de- mokratik koşullarda veri- lebilecegine öteden beri inanıyor ve halkunıza gü- veniyoruz. • Uzlaşma. demokrasinin sağuklı yöntemkrinden bi- ridir. 1991 genel seçimlerin- den sonra merkez sağ DYP Ue merkez sol SHP (CHP) arasuidaki koalisyon, prog- ramına demokratikleşme- yi koyduğu için bu sütunda savunulmuştur. Çok parti- ti rejim tarihinde ilk kez sol ile sağ arasında demokrasi- yi öngören bir ortaklık ku- ruluyordu. Ancak bu ortaklığın bir adım atabilmek için 3.5 yıl gecikmesi, karam- sarlıklara yol açmış; bu küçük adımın da dış bas- kılarla gündeme gelmesi, ayrı bir düş kırıklığı ya- ratmıştır. Yine de Mec- lis'in büyük çoğunluğuy- Ia bu yolda buluşulması, karamsarlığı bir ölçüde dağıtan gösterge sayıl- malıdır. Atılan adım, içerde ve dışarda bir soluk alma- mıza olanak sağlarsa hiç şaşmayalım; uzun süre- den beri tıkanmış görü- nen rejimde bir umut ka- pısı açılmıştır. Bu kapıdan geçebilme- nin öncelikli koşulu da demokrasiye doğru yü- rüyüşü sürdürmekten başka bir şey değildir. Cumhurlyet 12 Eylül maddeleri Anayasanın geçici 15. maddesinin değiştirilerek 12 Eylül döneminde çıkanlan yasa ve KHK'lerin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurulabilmesi ve o dönem yöneticilerinin işledikleri adi suçlar için yargılanmalannı öngören madde kabul edilmedi. Anayasa değişikliği paketi; grev hakkı, milletvekili seçilme yaşının indirilmesi, meslek kuruluşlan ve sendika yöneticilerinin aynı zamanda milletvekili olabilmelerine ilişkin düzenlemeler budanarak kabul edildi. 16 maddeye inen anayasa değişikliği paketi, 32 ret oyuna karşıhk 360 oyla kabul edildi. • 5. Sayfada 1982 ANMSASI i . . Llderler paylaşamıyor Liderler, anayasa değişikliğini paylaşamıyor. Başbakan Tansu Çiller, "Galip millet, mağlup RP" derken Başbakan Yardımcısı Hikmet Çetin, "Tıkanıklığı biz aştık. CHP'nin önemli bir payı var" dedi. Çetin, değişikliklerde emekçi kesiminin gözardı edilmesini, "Umduğumuzla değil, bulduğumuzla yetineceğiz" sözleriyle eleştirdi. ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz da "ANAP'm katkısı olmasaydı, bu sonuç ahnamazdı" değerlendirmesini yaptı. DSP lideri Bülent Ecevit ise anayasa değişikliği sürecinin 'laikliğin zaferi olduğunu' söyledi. • 5. Sayfada Boşııak-Hırvat işbirüğiAnlaşma imzaladılar Hırvatistan, Bosna-Hersek hükümetinin acil askeri destek çağnsına olumlu yanıt verdi Hırvatistan'ın başkenti Split'te Hırvatistan, Bosna-Hersek ve Boşnak-Hırvat Federasyonu liderlen arasında yapılan zirve toplantısmda imzalanan anlaşma uyannca Hırvatistan, başta sınırdaki Bihaç bölgesı olmak üzere tüm Sırp saldınlanna karşı Bosna hükümet ordusuyla asken işbirliği yapacak Ortak operasyon Ortak işbırliği anlaşması. gözlemcıler tarafından, girişilecek ortak bir operasyonun başlangıcı olarak nitelendırilıyor. Zırvenin ardından devlet başkanlan tarafından Split'te yayımlanan ortak bıldınde, "Toplantıya katılan üç taraf da Hırvatistan ve Bosna- Hersek arasında savunma konulannda ışbırlığı ve düzenlı koordinasyonun sürdürülmesi konusunda anlaşmaya vardı" denildi. • //. Sayfada Saraybosna sınırında 2 Fransız askerinin öliimü. 3'iinün de yaralanmasına yol açan Sırp saldınsının ardından Acil Müdahale Cücü'nc bağiı topçu bir- İikJeri takviye amacıvla Sarav bosna'da konuşlandınlma>a başlandı. Bihaç ateş altında Sırplar \e aynlıkçı Müslümanlar, Bosna- Hersek'in kuzeyindeki güvenli bölge Bihaç'a her yandan saldınyorlar. Krayina Sırplannın kente "topyekûn" saldınya geçtiğı bildiriliyor. BM Sözcüsü Mynam Sohası, Saraybosna'da yaptığı açıklamada, "Krayınalı Sırplarla müttefiklen Fıkret Abdıç'in lıderlığındeki asi Boşnaklar, Bihaç'a her yandan büyük bir saldınya geçtiler. Durum çok ciddi" dedi. • //. Sayfada Demirel: Büyük hesaplar Cumhurbaşkanı Demirel, "Uluslararası toplumda kararlılık yok. Bu işin arkasında büyük hesaplar varsa çok ayıptır. Bu ayıplan dünyanın sırtında taşımaması lazımdı" dedi. Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, "Boşnaklara silah satacağız. Aynı zamanda, bölgedeki Banş Gücü askerlerimize de daha fazla destek sağlayacağız" dedi. • 11. Sayfada Mumcu suikastının 30. ayı Savcı Coşkun denetlenecek • Mılli Savunma Bakanlığı, Mumcu suikastı soruşturmasında görevini savsakladığı ve gereken duyarlılığı göstermediği saptanan askeri savcı Ülkü Coşkun hakkında "soruşturma" ızru verdi. Coşkun hakkındaki soruşturma, Adalet Bakanlığı'nca yürütülüyor. Bakan Gölhan, Adalet Bakanlığı"nın, Coşkun hakkında soruşturma açılması gerektiği yolundaki iddialannın incelendığını belirterek "teftiş edilmesi gerektiğıne karar verildı" dedi. GUNEŞGÜRSON A>fKARA - Gazetemiz yaza- n L'ğur Mumcu'nun bombalı bir suıkastta yaşamını yitırmesi- nin 30. ayında, cinayete ilişkin herhangi bir bulgu elde edıie- mezken Mıllı Savunma Bakan- lığı (MSB), Mumcu suikastı so- RAPOR DA SAVCIYI SUÇLUYOR • 79. Sayfada ruşturmasında "görevini savsak- ladığı'' ve "gereken hassasheti göstermediğJ'* saptanan asken savcı Ülkü Coşkun hakkında "soruşturma açılmasına" ızin verdi Mıllı Savunma Bakanı Mehmet Cölhan. '•Adalet Ba- kanlığı'nın, Coşkun hakkında soruşturma açılması gerektiği yolundaki iddialannı inceledik. Teftiş edilmesi gerektiğıne karar verildi'" dedi. Gölhan, Cumhuriyet'e yaptı- ğı açıklamada. Coşkun'un gö- revmı aksattığı savıyla ilgıli so- ruşturmanın, MSB'nın, 357 sa- yılı Askeri Hâkımler Yasası'na dayanarak verdıği izın uyann- ca, Adalet Bakanlığı'nca yürü- tüleceğinı söyledi Izin venlme- sınin ardından, Adalet Bakanlı- ğı, 2845 sayılı Devlet Güvenlik Mahkemeleri'nin Kuruluş ve Yargılama Usullen Yasası'na göre, Uğur Mumcu suıkasnvla ılgılı olarak "Bu işi devlet yap- mışbr. Siyasi ikrtdar isterse, bu iş çözülür'' dıyerek suıkastın çö- zülmesmi devletin istemediğinı ima eden sözleri nedenıyle Coş- MArkasıSa. 19,SÜ.6'da EBK işçisinin eylemi sürüyor ÖzeDeştirme ihaJesinin iptalini sağlamak amacıvla işçilerin 4günönce başlattıklan eylem sürerken işçfleri ziyaret eden Hak-İş Genel Başkanı Necati ÇeBk, direnişler sonucunda EBK'nin saülmasından vazgeçileceğini savundu. • 5. Sayfada Kocatepe n a s ı 1 batırıldı? Telsiz konu$maları.- - Arkadaşlar... Türk uçaklan kontrol konuşuyor. Hava Kuvvetleri Komutanı'ntn emridir. Baf Limanı'ndaki hedefler tamamen imha edilecek. - Anlaşıldı. Tekrar... Baf Limanı tamamen imha edilecek. Cemi isabet aldı Savaş Harekât Merkezi'ne ilk bombalar düşüp asker kısa bir an panikleyerek dualar okumaya başladığında derhal susturauk. Çünkü bu davranış, enerji gücünü, hayatta kalma umudunu tamamen yok ediyor. Gemi yanıyor, her şey harap, ama Radar Astsubayı Mehmet Baş, "Radan stand-by'a alalım mı" diye soruyordu. "Al" dedim. Sanki gemi rutin görevini yapıyordu. Bu olay, personelın disiplin ve görev anlayışını, soeukkanlılığını göstermektedir. BHH.MÜTBtGİlfirıı yazı CzM • 12. Sayfada Lozaıı AnÜaşması 72 yaşında • Kurtuluş Savaşı sonrası Türkiye'nin Misak-ı Milli ilkeleri çerçevesinde bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanmmasını sağlayan Lozan Antlaşmasf nın 72. yıldönümü, bugün çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. İstanbu! Haber Servisi - Emperyalist güç- lere karşı venlen Kurtuluş Savaşı sonrasın- da Ankara hükümetı ile İtilaf Devletleri ve öteki devletler arasında imzalanan Lozan Banş Antlaşması'nın 72 >nldönümübugün çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Türkiye'nin Misak-ı Mıllı ılkelen çerçevesinde (Musul hanç) bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanmmasını sağlayan Lozan Antlaşması, ölö doğan Sevr Antlaşmasf nın yerini almıştı. Kurtuluş Savaşı'ndaki askeri zaferin ar- dından yapılan Mudanya Mütarekesi eörüş- melen (3-11 Ekım 1922) sırasındalsvıç- re'nın Lozan kentmde kalıcı banş antlaş- • Arkası Sa. 19, Sü. 1 'de Faili meçhuller raporu ortada kaldı • TBMM Faili Meçhul Cinayetleri Araştirma Komisyonu raporu, imzaya açılmadıgı için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulması yeni yasama dönemine kaldı. ANKARA (Cumhuriyet Bü- TBMM HsyaH thracat Komis- rosu) - Uğur Mumcu suikastı so- ruşturmasındakı eksikliklerin ve çelişkilenn belgelenyle yer al- dığı TBMM Faili Meçhul Sı- yasi Cinayetleri Araştırma Ko- misyonu raporu, hâlâ imzaya açılmadıgı için TBMM Başkan- lığı'na sunulması yeni yasama dönemine kaldı. Komısyon üye- si ve CHP Malatya Milletvekili Mustafa Yılmaz, "Rapor imza- ya açılsa da genel kurulda okun- duktan sonra, rafa kalkacak. yonu rsporunda oldugu gibi" de- di. Devletin ıçindeki 'suçörgütü' niteliğı kazanan koruculuk, ıti- rafçılık kurumlannın yapısını eleştiren ve faili meçhul siyasi cmayetlenn soruşturma süreçle- rinde ıstıhbarat, yargı, emnıyet arasındaki 'koordinasyon ko- pukluğunun' yetkı çekışmesın- den kaynaklandığmı ortaya ko- • Arkası Sa. 19, Sü. 3'te Çok iyi bir başlangıç: VakıfBank'ta bireysel kredi faizleri %5.5la başlıyor! Vıd« Faü Onuu: VakıfBank'ta »imdi bireysel kredl crfanaklan çoğalırken, faiz onnlan azalıyof. Yani kredi kullanmanın tam zamanü ödeme koşullan mı? Tam hesabuuza göre. Tablovu ln- celediğinizde bunu siz de göreceksinizi 3ay 6ay 12 ay 16 ay 24 ay %5.5O %d-00 %6.50 %6.75 %7.00 Çiller'den gazetelere eleştiri Basında sansürün kaldınlışının 87. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Başbakan Çiller, basın özgürlüğünün sınırsız olmadığını söyledi Haber Merkezl - Türk basının- dan sansürün kaldınlışının 87. yıldö- nümü, Ankara'da GazetecilerCemi- yeti'nin düzenleyeceği kabul resmi ile kutlanacak GazetecılerCemiye- tı'nın 'Basın Özgürlüğü'ödülleri de bugün Dolmabahçe Sarayı'nda dü- zenlenecek törenle sahıplerine veri- lecek. Aynı zamanda 'Basın Bayra- mı' olarak da kutlanan gün nedeniy- le bir mesaj yayımlayan Başbakan Tansu Çiller, üstü kapalı olarak basın-yayın organla- nnı eleştirerek basın özgürlüğü hakkının sınırsız ol- madıgına dikkat çektı. Türkiye Barolar Bırliğı Baş- kanı OnderSavda iletişim özgürlüğünün sadece söz- lü. yazılı vc görüntülü basın ve yayın mesleğı ile uğ- raşanlann değil, tüm vatandaşlann temel hak ve öz- Medya, dlni sömürüyor 19. Sayfada gürlüklennin başinda geldiğini bil- dirdi. Çağdaş Gazeteciler Derneği Ege Şubesı, sansürcü zıhnıyetın tüm varlığı ile devam ettiğini bildirirken Adana'nın Osmanıye ılçesı Gazete- ciler Derneği, yerel basının içinde bulunduğu ekonomık sıkıntılara dik- kat çektı. Türkiye Gazeteciler Cemiye- tı'nden dün yapılan açıklamada, Türk basınından sansürün ilk kez kaldınlışının yıldönümünün her yıl Basın Bayramı olarak kutlandığı bıldırildi. Açıklamada, Cemiyet Başkanı Nazmi Bilgin tarafından bugün venlecek ka- bul resmine, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile M Arkası Sa. 19,SiLS'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog