Bugünden 1930'a 5,452,878 adet makaleKatalog


«
»

T Cumhuriyet72. V I S A Y I 25491/15000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU- Y1MUS NAOİ (7924-7945J B^ŞVA^V?/; NMİR NADİ (7945-799!) EMLAK BANKASİ 23TBMMUZ1995P*Zffi Bosnalı Sırp komutan Ratko Mladiç: Gerekirse Saraybosna'yı da almz SırpLardanyîne tehditÜÇ ÜLKEYLE ASKERİ ANTLAŞMA Ankara'nın Balkan atağı• Türkiye, Bulgaristan ve Arnavutluk'tan sonra önceki gün de Makedonya ile "Askeri Güvenlık ve Güven Arttıncı Önlemler Belgesi"ni imzaladı. Türkiye, Arnavutluk ile önceki hafta Sarucabay amfibi gemısiyle sancak gösterdiği Adriyatik'te ilk kez ortak deniz tatbikatı düzenledi. • Ankara'nın, Bosnalı Sırplann soykınm girişimi nedeniyle büyük bir insanlık dramına sahne olan Balkanlar'da attığı adımlar, Arnavutluk ve Makedonya ile geçinemeyen Yunanistan'a karşı, bu ülkelerle dayanışma içinde olunduğuna dair önemli bir mesaj olarak da değerlendirildi. LALE SMfcMHİMOĞUrMi hatari • 10. Sayfada BOSNA - HERSEK ZtYARETt Demirel: Bölge fevkalade rahatsız • Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in Hırvatistan ve Bosna-Hersek'e yaptığı ziyaretler sırasında iki ülke ile ayn ayn ortak bildiri yayımlandı. • Bildiride, Sırplann Hırvatistan ve Bosna- Hersek'te artan saldınlannın, yalnızca çatışmalann devam etmesine yol açmakla kalmayacağı, aynı zamanda bölgedeki istikran daha da bozabileceğine dikkat çekildi. • 11. Sayfada Bosna-Hersek'in başkenti Saraybosna. dün yine Sırplann roket saldınsına uğradı. Batı'ya meydan okudu • Londra Konferansı kararlanna karşı Bosnalı Sırplann komutanı General Ratko Mladiç, "ünıter bir Bosna devleti planlanna karşı başkent Saraybosna da dahıl tüm güvenlı bölgelen sırasıyla almaktan korkmayacaklan " uyansında bulundu. 'Boşnaklar sorumlu' • Mladiç, "Sırplara karşı üç yıllık savaştan sonra Müslümanlar, askeri açıdan bizi yenemeyeceklennı anlamadılarsa, bu, halklan ıçın büyük bir trajedı olur. Lıderlen de yüzlerce kişınin ölümünden sorumlu olur" dedi. Hava harekâtı tehdidi • ABD Savunma Bakanı Wıllıam Perry, Sırplann uluslararası uyanlara meydan okuyarak "güvenli bölge" Gorazde'ye saldırmalan halinde, NATO savaş uçaklannın, hava saldırılan gerçekleştırmek için birkaç gün içinde hazır duruma geleceğini söyledi. Zepa'da çatışma • Bosna'daki "güvenli bölgelerden" Zepa'da dün tank ve havan toplanyla ağır çatışmalar meydana geldi. BM Sözcüsü Alexander Ivanko, Saraybosna'da yaptığı açıklamada, "Batıda önemli şeyler oluyor. Ancak bunun nihaı bir harekât olup olmadığı açık değil" dedi. • 11. Sayfada Kocatepe nasıl batırıldı?1 temmuz saat 12.16... Bize gelen emirde diyor ki: Dokuz Yunan gemisi geliyor, komutan (Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Kemal Kayacan) takiple bir ya da iki gemi batırmanızı istiyor. u iş emirle olmaz. Denizde komutan ne gerekiyorsa onu yapar. Komutanı zorlayamazsınız. Harp Akademisi'nde böyle bir ödev yazanı okuldan atarlar. skişehır'deki kurmay ;ezisinde pilotlarla arşılaştık. Konu hiç tartışılrnadı. Kocatepe'ye bombayı bırakan piiotlardan biri konuşmak istemedi. Aynı pilot, Harp Akademisi'nde hava kuvvetlerini fanatikçe korudu. Şaşırıp kalmıştım. ikkat dikkat!.. Irmak kontrol konuşuyor, Yunan donanmasına taarruz iptal edildi, Yunan donanmasına taarruz iptal edildi. Taarruzunuz, havada bulunan Türk uçaklannın taarruzu... (tankını).... Havadaki Türk uçaklannın taarruzlan.... Hava Kuvvetleri Komutanı'nın emridir. EROL MÜTERCİMLER'in yazı dizisi 12. Sayfada Çanlar durmadan çalıyor: Başbakan böyle konuşamaz • Cumhunyetin değıştınlmesı önenlemez nıtehğı laıklik konusunda venlen açık-kapalı ödünler tehlikelı boyutlara ulaşmıştır. Umursamazlığın en öldürücü saynlık olduğu unutulmaktadır. <ÖZGÜNTÜZECAN Hukukçu Sıvas Cumhunyet Unıversıte- sı Sağlık Hızmetlen Yukseko- kulu'nun dıploma törenındekı düzmece olayı amaçlı bıçımde yansıtan medyanin bir kesımı, anlayış ve hoşgoruden uzak de- mokrasi düşmanlanna hoşgörü istemek şaşkınlığıyla gûnİerdır yayınını yanlı yorumlarla sür- • Arkası Sa. 19, Sü. l'de B U G Ü N Cumhuriyet'le Anayasa değişikliği için ilk kez 300 oy barajı aşıldı. Meclis, 12 Eylül darbesini öven maddenin değiştirilmesini reddetti AnayasadafîreliuzLaşmaya doğru Sendika beklentisi bitti Milletvekilleri, anayasa maratonunda sonradan açıldı. Ba- zı siyasal yasaklann kaldınlması kabul edildi, ancak parti- ler arası komisyonda vanlan uzlaşmaya karşın kamu çalı- şanlanna sendika hakkı öngören düzenleme reddedildi. Anayasa değişikliği paketinin 4. maddesinde, kamu çalışan- lan sendikalannın üyeleri adına yargıya başvurma ve top- lu görüşme yapabilme haklannın kabul edilmesine karşın, kamu çahşanlanna sendika hakkının yasayla düzenlenme- sine ilişkin önergenin reddedilmesi çelişki ortaya çıkardı. Görüşmelerde en yüksek oyu 84. madde değişikliği aldı. Çetin: DYP'liler oy vermedi Koalisyonun CHP kanadının çok önem verdiği kamu ça- hşanlanna sendika hakkı veren değişikliğin reddedilmesi, hükümette şaşkınlık yarattı. CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, "Çalışma hayatı söz konusu olunca aynı ittifak or- taya çıkıyor Anlaşıhyor ki ANAP'tan daha çok DYP'liler oy vermedi" değerlendirmesini yaptığı öğrenildi. 270'in altında kabul oyu alarak reddedilen maddelerin sayısının beşe çıkması ve bu maddelerle ilgili bütûn değişiklik umut- lannm suya düşmesi değişiklik paketinin önemli ölçüde kü- çülmesine neden oldu. En hızlı gece TBMM, anayasa değişikliği görüşmeleri sürecindeki en hızh çahşmayı dün gece gerçekleştirdi. Değişiklik öneri- sinin referandumsuz kabul edilmesini sağlayacak olan 300 oybarajı ilk kez dün gece aşıldı. Dört madde 300'ün üzerin- de oyla kabul edililirken milletvekillerinin istifa etmesini kolaylaştıran 84. maddenin değişikliğini öngören değişik- lik önergesi 342 oy alarak rekor kırdı. Milletvekilleri ken- dilerine hareket serbestisi sağlayan maddelerde büyük bir oranda uzlaşmaya vardılar. • 6. Sayfada Başbakanlığa gizli rapor sunuldu: Kaymakamların yarısı aşırı dinci • Başbakanlığa "çok gizli" damgasıyla sunulan raporda, 810 kaymakamdan 364'ünün, kadın eli sıkmayacak kadar genci olduğu ve özellikle Güneydoğu'da görev yaptığı bildirildi. • CHP, dinci kaymakamlann 'hassas bölgelerde görevlendirilmemesini' istedi. Raporda, imam- hatip lisesi çıkışlı öğrencilerin büyük çoğunluğunun, üniversite sınavlannda siyasal bilgiler fakültelerini seçtikleri de belirtildi. • CHP-MSP koalisyon hükümetinde Oğuzhan Asiltürk'ün îçişleri Bakanlığı yaptığı dönemde bakanlık bünyesinin değiştirildiği ve Korkut Özal'ın îçişleri Bakanlığı döneminde 'takunyahlar'ın güçlendiği bildirildi. • 5. Sayfada OLAYLARIN ARDINDAKİ GERÇEK Balkanlar Tedirgin.. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Hırvatistan ve Bbs- na-Hersek'e yaptığı zıyaretler- den döndü, gezınin sonucun- dagözlemlerını kısacavurgu- ladı: "Balkanlar fevkalade rahat- sız." Gerçekten Balkanlar gün geçtikçe tedirgınlığin kuyusu- na çekıliyor; bölgedeki ülkele- rin karşılıklı ılişkılen, bölgenin dışında kalan büyük devletler arasındaki görüş aynlıkları ne- deniyle bütün dünyayı ilgilen- diren bir çatışma olasılığını gündeme getınyor. Türkiye de bu coğrafyanın içındedır; Bulgaristan ve Ar- navutluk'tan sonra, önceki gün, Makedonya ile "Askeri Guvenlik ve Güven Arttıncı önlemler Belgesı"n\ ımzala- mıştır; ayrıca Arnavutluk ile oncekı hafta Adriyatik'te or- tak deniz tatbikatı düzenle- miştır. Ege'deki asken deniz tatbı- katlanndan sonra Ankara'nın Adriyatik'te bayrak gösterme- sı, "Adnyatik'ten Çın Sed- dı'ne kadar Turklük dünyası" yaklaşımının bir göstergesi mıdır?.. Yoksa gerçekçi bir polıtıkanın gereklerınden mi- dır?.. KısabırsüreonceKuzey Irak'ta asken harekâta gınşen, Kıbns'ta asken bırlık bulundu- ran Ankara'nın ılgı, sorumluluk ve ilişkiler ağı yayılıp yoğun- laşmaktadır Bosna-Her- sek'tekı kanlı olaylar, Azerbay- • • • M Arkası Sa. 19,SiL9'da LIZA MINELLI, LÖSEMO.İ ÇOCLKLARI SEVİNDtRDİ - 'HoDyvvood'un prensesi' Li- za Minelli. önceki gece Çırağan Sarayı'nda bir konser verdi. Müzik, dans ve oyunculuk alan- lanndaki iistiin yetenekleri sayesindt 16yaşındavken sahneye çıkmaja başlayan sanatçının kon- seri, Bizim Lösemili Çocuklar Vakfi yaranna gerçekleştirildL Sanatçu konserde İngiltere'de alün albüm ödülünü kazanan 'Results'ta yer alan parçalannın yanı sıra öteki tanınmış par- çalannı da seslendirdi. Sahnede dans ve oyunculuk yeteneklerini ustalıkla kullanan Minelli, bitmek bilmez enerjisi savesinde izleyici ile sıcak bir iletişim kurdu. (DEVRİM BARAN) BORÇ STOKU 4 KATRİLYONU AŞTI Devlet borç batağında• Gayri Safi Milli Hasılası 3 katrilyon 909 trilyon lira olan Türkiye'nin iç-dış borç stoku 4 katrilyon 226 trilyon liraya ulaştı. Toplam ıç-dış borç stokunun 3 katrilyon 401 trilyon lirasını kamunun borç yükümlülükleri oluşturuyor. Kamu kesimınin geçen ay sonu itibanyla dış borç stoku 51 milyar 545 milyon dolara, iç borç stoku da 1 katnlyon 107 trilyon liraya yükseldi. ESRAYENER ANKARA - Gayn Safi Mılli Hasılası 3 katrilyon 909 tnlyon hra olan Türkiye, 4 katnlyon 226 trilyon liraya ulaşan iç-dış borç stokuyla borç batağına girdı. Toplam ıç-dış borç stokunun 3 katnl- yon 401 trilyon lırasını kamu kesimınin yükümlülüklen oluşturuyor. Tansu Çiller'ın başbakan olduğu 1993 yılı sonunda 555 tnlyon hra olan ıç borç stoku, geçen yıl yaşa- nan ekonomik bunalımla, ha- ziran sonu itibanyla 1 katril- yon 107 trilyon liraya, 67 mıl- yar 356 milyon dolar olan dış • Arkası Sa. 19,SH5'te • KİT YATIRIMLARINA ÖZELLEŞTİRME K1SKACI • GERtCt VE IRKÇI EĞİTİME DUR DENECEK • KEMAL TÜRKLER, MEZARI BAŞINDA ANILDI • EBK İŞÇİLERI VE ÜRETICİLER ÖZELLEŞTİRMEYE KARŞI AYAKTA • 3. Sayfada • MANDEL, SOSYALİST BlR MİLİTANDI • 7. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog