Bugünden 1930'a 5,452,560 adet makaleKatalog


«
»

VISA Premier, Gold ve International... 150.000 $'hkferdi kaza sigortası sağlar. EMLAK BANKASI D a h a U y g a r B ı r Y a ş a m I ç ı n " 72. Yl SAYI 25488 /15000 Tl (KDV,ç,nde) CumhuriyetKURUCUSU- YHNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI lUDfci NADİ (1945-1991) 21TBMMUZ1995CUNU Mehmet Ali Aybar ve sosyalizm Kendi yazdıklarından ve dostlarının kaleminden Aybar Türkiye, ilk kez Londra'daki Batı Temas Grabu'na katılacak Ankara, Bosııa içîn dipLomatikatakta BM'den özel helikopter Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Demirel'in bugün Zenica'ya gideceğini resmen açıkladı. BM, İnönü Londra'ya gîtti Demirel'e Bosna-Hersek'te helikopter tahsis etti. Demirel bugün özel bir uçakla Split'e gidecek. Bazı Boşnaklann banndınldığı Zenica'da cuma namazı kılacak olan Demirel, Izzetbegoviç ile de görüşecek. Hükümetin yoğun çabaları sonunda Türkiye. 'güvenli bölgeler'de askeri bulunmayan ülkelerin çağnlmamasma karşın Batı Temas Grubu toplantılanna davet edildi. Dışişleri Bakanı Erdal Inönü ile Milli Savunma Bakanı Mehmet Gölhan, toplantıya katılmak üzere Londra'ya gitti. M 17. Sayfada Bosna-Hersek'te Sırplar tarafından kuşatma altında tutulan BM güvenli bölgelerinden Zepa'mn durumuna ilişkin belirsizlik sürüyor. Sırplar, kenti ele geçirdiklerini ileri sürerlerken BM ve Boşnak hükümeti doğrulamadı. Kentteki sivil halkın tahliyesini Boşnak hükümetinin onayladığı ve çalışmalann başladığı bildirildi. • 9. Sayfada KKTC'liler, gösteri yapacak uçaklan gün boyunca boşuna bekledi F-16 uçuşıına ABD engeli• Tûrk Silahlı Kuvvetleri'nin 20Temmuz 1974'te gerçekleştirdiği Kıbns Banş Harekâtı'nın 21. yıldönümü, başkent Lefkoşa'da görkemli bir törenle kutlandı. Ancak ;törene katılan binlerce ;Kıbnslı Türk, F-16'lann ; gösteri uçuşunu izleyememenin üzüntüsünü • yaşadılar. • Güvenilir kaynaklardan alınan bilgiye göre ABD, F-16 uçuşunun, sornnlu olan Türkiye-Yunanistan ilişkılerini daha da gerginleştireceği yönünde Ankara'yı uyardı KŞATMUffıihabtrf • 8. Sayfada K1BRIS POLİTİKASINDA YENİ DÖNEM • 8. Sayfada ANKARA. TEK ÇÖZÜM BM SÜRECim 8. Sayfada Asgari ücrete îşverenden itiraz • tşçi ve hûkümet temsilcılen. asgari ücretin yüzde 103 oranmda arttınlarak, brüt 8 mılyon 400 bin, net yaklaşık 5.5 milyon lira düzeyine çıkanlması konusunda görüş birliğıne vardılar. lş\eren ise artışa karşı çıktı. • Artışa, "Türkiye ekonomisi Je bağdaşmadığı" ve erken yürürlüğe konacağı savıyla karşı çıkan işveren kesimi, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısını terk etti • 5. Sayfada Inönü 'ye star yağdızun zamandır stadyum kon- seıierine hasret kalmış olan İstanbullular, Rod Stenartia veniden mü/iğe do\du. Kon- ser, sanatçının özel isteği üze- rine 21 JO'a alındı ve zaten ta- mamen dolu olan stadyumda konser, birçok müziksever daha içeri bile gire- meden başladı. "A Sparkle in the VVorks" adlı albümü geçenlerde piyasaya çıkan sanatçu iler- lemiş yaşına rağmen. gösterdiği bitmez tiiken- mez enerjisiyle izleyicileri bü\ iiledi. Son parça olarak u Sailing**i seslendiren sanatçı. oldukça geniş bir kadro\la sahne aldı. Konserin diğer konuğtı ise Yaki Da idi. Ulkemizde "I Saw You Dancing" adlı parçalan ile tanınan ve Lüıda Schonbergve Marie Knutsen'den oluşan grup, bu parcayı seyirciyle seslendirdi. Kocatepe'nin denize dökülen miirettebatı, bir İsrail balıkçı teknesi tarafindan kurtanldL Kocatepe'nin b a11r 111 ö y k ü süTürk basınında ilk kez hava taarruzu sırasında UHF frekansındaki telsiz konuşmalannın deşifreleri.. Bu bilgiler TCG Tınaztepe tarafından kaydedilmişti... 'Pilotlarımız hatalı ve eğitimsiz' II. Muhrip Filotilla Komutanı Kurmay Albay İrfan Tınaz'ın 21 Temmuz 1974 günkü hava hücumuna ait raporunun sonuç bölümü: "Bombardımanın, baraj ateşi nedeniyle nispeten yüksek irtifadan yapılarak teşhise az önem verildiği ve Hava Kuvvetlerimizin pifodarının deniz üzennde sıhhatli mevki tayininde çok hatalı ve eğitimsiz olduğu kanısındayım." 'Gerçekler açıklanmaktan korkuldu' "Suçlu o zaman aranmalıydı. Artık çok geç. Harekât başarısız olsaydı, suçlu aranırdı. Bu konudaki sansasyonun nedeni, gerçeklerin açıklanmamış olmasıdır. Millet, askerini, gemisini o denli sahiplenmiş ki gerçekleri açıklamaktan korkulmuş." Erol Mütercbnter'iıı yaa dizisi Yarın Cumhuriyet'te Cumhuriyet Okullararası Yarışma Sonuçları II. Dönem • 17. Sayfada Sıvas'ta türban tartışması sürüyor Oğretim üyelerinden Prof. Ozgür'e destek • "Görevden alma, bağnazları cesaretlendinr" dıyen Öğretim Oyeleri Derneğı Genel Başkanı Prof. Dr. Alpaslan Işıklı, "Ne Atatürkçülük türbana indirgenebilir ne de Islamiyet bir türban sorunu olarak görülebilir" dedi. CHP Genel Sekreteri Adnan Keskın ise "Birtakım güçler toplu saldınyı körüklüyor" yorumunu yaptı. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Cumhun- yet Ünıversıtesı Sağlık Hizmetleri Meslek Yük- sekokulu Müdürü Prof. Dr. Servet O^ûr'ün açığa alınmasına üniversıte çevrelen sert tepkı gösterdi CHP Genel Sekreteri Adnan Keskin. açığa alınan müdürün yasalan uyguladığına dık- kat çekerek "Kendisini millhetçi gösteren birta- kım güçler ve kuruluşlar. müdüre karşı bir top- lu saldınyı körüklüyor" diye konuştu. Atatürk- çü Düşünce Derneğı Adana Şubesı de yaptığı açıklamada, Prof Dr Ozgür'ün bazı çevrelerin haksız eleştinlenne ve tehdıtlerine maruz kal- dığma işaret etti Dıploma töreninde yaşanan olaylan 'talihsizlik' olarak nıtelendiren Cumhu- • Arkası Sa. 17, Sü. 6 'da • TEHDİT EDİLEN SERVET ÖZGÜR, SAVCIL1ĞA BAŞVURDU • 17. Sayfada OLAYLARIN ARDINDAKİ GERÇEK HaUı Çıkmak.. Kıbns'ta "Banş Harekâ- tı "nın 21 'inci yıldönümü tören- l&tie kutlandı. Gün geçtıkçe b«j olayın Kıbns Türkü açısın- dan törenerle kutlanacak bir yanı olduçu daha çok anlaşı- Ne var l bu törenlere Tür- ki-ye'den »atılması beklenen F-16 uçaklarının Kıbns sema- larındagönjnmemesı ilginçtir. Güvenilir kaynaktardan aldığı- mız habeıiere göre "Türkiye ile Yunanistan arasındakı ge- rilimi tırmandıracağı" gerek- çesi öne çıktığından, F-16'la- rın uçuşları, ABD'den gelen bir engele takılmıştır. Was- hington'un telkinini dikkate alan Türkiye, F-16'ları Banş Harekâtı törenlerine yollama- mıştır. Ankara ile VVashington ara- sında iletişimın özel bir hatta yoğunlaştığı söylentıleri baş- kentte gün geçtıkçe yayılmak- tadır. Güney Kıbns'ta ise gün geçtıkçe daha çok silahlan- mayla birlıkte Avrupa Bırfiğı'ne girerek Kuzey Kıbns'ı köşeye sıkıştırmak sıyasetı ağır bas- maktadır. Ancak bugün bütün dünya- nın gözleri önünde yaşanan kanlı olaylar, 20 Temmuz 1974'te Türkiye'nin gerçek- leştırdıği Kıbns Barış Harekâ- tı'nın ne kadar haklı ve ger- çekçi olduğunu ortaya koyu- yor. 21 yıl önce bugünlerde dış dünyada "Kıbns Barış Hare- kâtı" adı yadırganmıştı. Oysa aradan geçen 21 yılda, bu ha- rekâtın Ada'ya barış getirdiği yaşanarak saptandı. Eğer Türkiye zamanında Ada'ya müdahale etmeseydi, bugün Bosna'dakı kanlı tragedya Kıbns'ta yaşanacaktı. Ne yazık ki ortada insanlık adına utanılacak bir olgu var: ••• M Arkası So. 17, Sü. 9'da Tatile çıkmak isteyenler, haydi V a k ı f B a n k a ! VakıfBank şimdi harkas* Tatil Kradlsl vari- jor. Ko;ollan çok tyi, vadesi çok aygun: yanl tatil yapmanın tam zamanı! Gelin VakıfBanka, Tatil Kredinizi bemen kullanın... dilediğiniz yerde, gönlünuzce tatil yapın. Doktorlar daha dertli Sağlık konusunda herkes dertli. Hasta "bakımsızlıktan", hemşire "çahşma koşullan ve sosyal haklardan", hastabakıcı "hep şikâyet edilmekten", eczacı "sosyal güvenceli hastalann ilaç parasını alamamaktan". başhekim "bürokrasiden ve ımkânsızlıklardan" dertli. • Arka Sayfada Yargı, işlevini mafyaya kaptırdı Bu adli yıl da yargıda süren olumsuzluklann, sıkıntılann, dertlerin çözümlenemedığinı, var olanlara yenısinin eklendiğini ifade eden TBB Başkanı Önder Sav, ınsanların geciken adaletten, yavaş yürüyen yargıdan, yargı organlarının iş yükünden, yargıç, savcı ve adlı personel sayısının azlığından yakınmaya devam ettiklerini söyledi. • 3. Sayfada BORSA ûDün 46.682.54 Oncekı 46.544.98 DOLAR ODun 44.550 Oncekı 44.600 MARK ûDün 32.300 Oncekı 32.140 ALT1N ODun 557.500 Oncekı 562.000 Eminönü işçisi açlık grevinde Genel-iş Sendikası 7 No'lu Şube Başkanı Erol Ekici, Şube Mali Sekreteri Sami Yiğit, Eminönü Beledıyesi işçılerı Hüseyın Arslan, Muhsin Baş, Rafet Işık ve sendıkanın Anakent Şube Başkanı Şukrü Kartal'ın eşi açlık grevinde. • 3. Sayfada 'Hollyvvood'un prensesi' Liza Minellı, bu gece Çırağan Sarayı'nda bir konser verecek. Sahnede dans ve oyunculuk yeteneklerıni de ustalıkla kullanan Minellı, bitmek bilmez enerjisı sayesınde izleyici ile sıcak bir iletişım kurmayı başarıyor. • 12. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog