Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

250 TEMMUZ 1995 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA EKONOMI KırşehiPliler Petlas'a talip • KIRŞEHIR(AA)- Ozelleştırme kapsamında tnılunan \e talıp çıkmaması n^demyle kapatılması gfindeme gelen Petlas'a (Cırşehırlıler sahıp çıktı ICırşehrr Sanayı ve Tıcaret Odası (KTSO) Başkanı Ihsan \eşıllı sanayıcısı. esnafı, ışçı^ı ve sendıkasıyla b»r şırket oluşturarak Petlas'a tahp olabıleceklennı ozelleştırme ıdaresınden de bu konuda destek bekledıklennı belırttı Kirşehır'de Petlas bulunduğu ıçın kentın kalkınmada öncelıklı ıller arasından çıkanldığını betırten Ye>ıllı, "Petlas'ın kapatılmabi şehnn ıkıncı kez ılçe yapılması anlamına gelır" dedı fîirne Konferansı'nda karanhk tablo • Ekonomi Servisi- "Turkıye ıle Avrupa ılışkılennın" ele ahndıgı Uluslararası Gırne Konferanst nda Avrupa ıle Gümrûk Bırlığı'ne girmek ıçın ard arda adımlar atan Tıirkıye ıçın karanlık bır tablo çıktı Kıbns Vakfı tarafmdan Tekstıl, Toprak ve Şekerbank'ın ortaklığı ıle Kıbns'ta duzenlenen Lluslararası Gırne Konferansrnın konuğu Prof Erol Manısalı 6 martta yapılan gumruk bırlığı düzenlemesının Turkıye'yı tek yanlı olarak AB'ye bağımlı hale getıren bır sözieşme olduğunu soyledı Enflasyonla Mücadele Kurulu • ANKARA (AA)- Merkez Bankası bunyesınde oluşturulan ve t sıstematık olarak her hafta toplanan Enflasyonla Mücadele Kurulu. 'enflasyonla mücadele raporu" hazırlıyor Her hafta toplanan kurul. enflasyona etkı yapan faktorlenn yanı sıra enflasyona karşı ızlenecek polıtıka ve stratejılenn nelerolabıleceğı uzennde çalışıyor Yetkılıler, kurul çalışmalanna, onumüzdekj günlerde akademısyenlenn de katılacağını bıldırdıler Telekom, kablo hırsaından dertJi • ANKARA (AA) -Telefon hızmetlennın vatandaşlara ulaştınlmasında onemlı rol oyna>an bakır kablolar. hırsızlann gozdesı halınde Turk Telekomunıkasvon AŞ'ye aıt şebekelerde, bu yılın ılk ayında 41 mılyar 594 bm 875 bın lıralık bakır tesıs kablosu çalındı En fazla hırsızlık olayı. 418 bın 800 metre bakır kablonun çalınmasıvla Dıyarbakır'da meydana geldı Net akttf vergisine •M 4NKARA(A1NKA)- Anayasa Mahkemesı, kunımlar vergısı mukelleflennın 1993 yılı hesap donemı ıtıbanyla düzenledıklen bılançolannda yer alan net aktıf değerlen uzennden yüzde I 5 oranında net aktıf vergısı alınmasını ongoren yasa maddesının ıptal 1 ıstemını reddederken, 1993 yılı hesap dönemındekı ' gavn safi hasılatlar , uzennden net aktıf vergısı alınmasını anayasaya aykın bularak ıptal ettı Tofaş'ın ihracatı 11 bin1O4oto ' • Ekonomi Servisi - Tofaş Otomobıl Fabnkası'ndan bu ' yılın ocak-hazıran donemınde 11 bın 104 otomobılın ıhraç edıldığı bıldınldı Tofaş Oto"dan yapılan açıklamaya gore Tofaş'm msanda4 bın 757 olan ihracatı. mayısta ltalya'va Tempra ıhracatının başİaması ıle hazıran sonu ıtıbanyla 11 bın 104'e ulaştı Fmdık ihraç sezonunda rekor '•TRABZON(AA)- Turkıye'de bu yıl 1 eylulde başlavan 1994-'1995 fmdık ıhraç sezonunda. ıhraç mıktan ve sağlanan dovızde rekora ulaşıldı Şımdıye kadar yaklaşık 230 bın ton dolayında ıç fındık ıhraç edılerek. bundan 750 mılvon dolar cıvannda dövız elde edıldığını hatırlatan yetkılıler, sezon sonuna kadar ıhracat tutannın 800 mılyon dolara yaklaşmasının beklendığını sövledıler 6. planda yaşanan bozgunun ardmdan, 7. plan yine iyimser 2000 yılı için hayali hedeflerANKARA (Cumhurivet Bürosu) - Turkıye'de 2000 yılına kadar yurutulecek tum sosyal veekonomıkpolıtıka- lan çerçeve hatlanyla çızen 7 Beş Yıllık Kalkınma Pla- nı, "özgürvedemokratikor- tanun sağlanması" hedeflen ıle eğıtım. sağlık ve uretım bınmlenne kadar tum kamu kesımınde ozelleştırme tasa- nlannı kapsıyor 6 Beş Yıllık Kalkınma Planf nda 1994 yılı ıçın on- görulen yuzde 5 9 oranında- kı buyume hedefının yuzde 6 küçulmeyle, yuzde 12 ora- nındakı enflasyon tahmını- nın de toptan eşva fıyatlann- da yüzde 149 9 oranında ar- tışla sonuçlanmasına karşın 7 plan yıne ıvımser bır çer- çeveyle hazırlandı Planda ongorulen makro hedeflerde 2000 yılı ıçın yuzde 6 ora- nında enflasvon. yuzde 5 oranında buyume tahmını yer aldı 6 Beş Yıllık Kalkınma Planı'nda ongorulen makro hedefler. geçen yıl gerçekle- şen ekonomık venlerle açığa duştu Plan çerçevesınde 1994 yıl sonu ıtıbanyla yuz- de 5 9 oranında gorülen bü- yume hedefıne karşın. eko- nomi geçen yıl yüzde 6 ku- çüldu 1990 vılında uygula- mava gıren plan çerçevesın- de 1994 yıl sonu ıtıbanvla vuzde 12 oranında hadefle- nen enflasyon oranına karşın ıse toptan eşya fıyatlan ge- çen vıl vuzde 149 6 oranın- çerçevesınde. 2000 enflasyonun yüzde 6- 8.1 oranlannda gerçekleşmesı, kışı başına düşen mıllı gelınn 3 bın 346 dolara yükselmesi, üretımın tanmda yüzde 2.9-3 7, sanayıde yüzde 6-7 ve hızmet sektöründe yüzde 5.1- 6.8 oranlannda artması hedeflendı. daarttı Planda. Türkıye'nın 1996 vılında Avrupa Bırlığı (AB) ıle gumruk bırlığıne geçece- ğı belırtılerek tum kurum ve hukukı çevrenın yenıden va- pılandınlması ongoruluyor Planda aynca. sağlık veeğı- tımden uretım bınmlenne kadar tum kamu kesımınde ozelleştırmeye gıdıleceğı vurgulanıyor Planda öngö- rulen hedeflere gore eğıtım hızmetlennde özel scktor teşvık edılecek Sağlık hız- metlen ıçın yıne ozel sağlık sıgortalan desteklenecek. devlet, sosval hızmetler açı- sından yalnızca sosval gu- venlık sıstemını yunıtecek Devletın tum buvuk altya- pı projelen yap-ışlet-devret modelıyle ozel sektore vap- tınlacak Kamu ıktısadı ku- ruluşlannın ozelleştınlmesı nın hızlandınlmasına ağırlık venlecek Ozelleştınlmeyen kuruluşlann bazılan tasfıye edılecek Gumruk bırlığı çerçeve- sınde sanayının gelıştınlme- sı verekabetortamınınyara- tılmasıamacıyla ozelsekto- run tum araştırma-gelıştır- me, çevre ve teknolojı yatı- rımlarına teşvık venleceğı belırtılen planda, para pıya- salannda Turk Lırası'nın de- ğennın korunması ve banka- larda rekabet ortamının sağ- lanması temel hedef olarak gostenldı Plan çerçevesın- de, 2000 vılında enflasyonun vuzde 6-8 1 oranlannda ger- çekleşmesı kışı başına dü- şen mıllı gelınn 3 bın 346 dolara yukselmesı, üretımın tanmda vuzde 2 9-3 7 sana- yıde vuzde 6-7 ve hızmet sektöründe yüzde 5 1-68 oranlannda artması hedef- lendı Plana gore 5 yıl sonra ıhracatın yılda yuzde 15 9, ıthalatın da yuzde 19 oranın- da artması beklenıyor Özelleştırmeden sağlana- cak gelırle bırlıkte bu yıl yuzde 7 1 olan kamunun borçlanma gereğının gavn safî mıllı hasılava (GSMH) oranının 2000 yılında yuzde 2 7düzeyıneduşmesınınhe deftendığı planda, 5 yıl bo- yunca yılda ortalama 5 5 oranında buyume sağlanma- sı öneoruldu DPT Müsteşan Necati Özfırat'tan geç kalmış açıklama: Gereldrse buğday ithal ederiz DPT Müsteşan Ozfirat ANKARA (Cumhurivet Büro- su) - Devlet Planlama Müsteşan Necati Özfirat, bu yılın buğday re- koltesının tam olarak belırlenmedı- ğını belırterek. "Eğer gerekirse, buğdav üretimi az olursa. tüketiciyi korumak için buğday ithal edilir" dedı "Buğday rekottesinin düşük ol- masından dolavı, tüccann ürünû s- tok yap&gı, fıyatiann da yükseldiğT yonundekı haberler konusunda Cumhuriyet'e bır değerlendırme yapan DPT Müsteşan Ozfirat. ithal edılecek urunlenn, ıç pıyasadakı • Buğday üretımı düşük olduğu ıçın tüccar, ürünü depoya kaldırdığı, buğday ve un fıyatlan bır haftada yaklaşık ıkı katına çıktığı ve bazı ıllerde başlayan ekmek zammı ıçın yoğun görüşmeler sürdürüldüğü halde. DPT Müsteşan Necati Özfirat, buğday rekoltesının belırlenmesını bekledıklennı söyledı. arz-talep dengesı dıkkate alınarak seçıldığını belırttı Pıyasada. bır urunün sunumunun az olması durumunda ıthalat kara- n alındığını vurgulayan Ozfirat. şu açıklamada bulundu **Et ithalatımız da bu nedenle ol- du. Et diğcr ürunler gibi degiL bir havvanın kesilecek buvukluğe gel- mesi için 3 >ıl gerekiyor. 1 lirkiye'nin vaklaşık vıilıket ihtivacı 600 bin ton. Ancak. en fazla 400 bin ton et kesi- livor. İthalat /orunlu. Şimdiki yatı- nmlaria. ancak 1-2 >ıl sonranın et gereksiniminin iç pKasa iıretimiyle karşılanmasını sağlarsınız.'* Uriin tahmini yapılmadı Yoğun yağı^lardan dolayı buğday rekoltesının az olacağı yonundekı soylemlen dıkkate aldıklannı be- lırten Ozfirat. "Ancak. Toprak Mahsulleri Oflsi tam olarak bir iirun tahmini vapmadı. Tam olarak üretim belli dcgil. Eğer ithalata ih- tivaç olursa, buğday ithal edilir" de- dı' Istanbul'daki fınn temsilcileri ile Büyükşehir Belediyesi yetkilileri buğday sorununu görüştü Ekmekte 2. zaıtıma utandılar BULE^fT KIZANLIK Buğdayda, stokçuluk nedenıyle vaşa- nan spekulatıf fıyat artışlan ve bunun un fiyatlarını tırmandınnası. Ktanbul'dakı fı- nnlara yenı bır ekmek zarnmı ıçın gerek- çe olamadı Istanbul Fınncılar Odası ve Ekmek Işverelen Sendıkası yonetıcılen- nın Buyukşehır Belediyesi yetkılılen ıle dun yaptıklan goruşmede, "zam pazarlı- ğı" yenne "çözüm ara)işı"nıngundeme geldığı açıklandı Aştn yağışlann neden olduğu hastalık- lar ve zararîılarla mucadelede başanlı olu- namaması yuzunden Iç Anadolu'da yuz- de 30'lara ulaştığı belırtılen urun kaybı karşısında, Trakya'dakı buğdaya voğun ta- lep yuzunden yaşanan karaborsanın, ıtha- latla aşılması beklenıyor İthalat karannın çıkanlması ve Toprak Mahsullen Ofı- sfnce ithalat gerçekleştınlmesı sonucu hem 3.5-4 mılyon ton cıvannda olduğu tahmın edılen bu yılkı uretım açığının ka- panacağı, hem de spekulatıf zam beklen- tısıyle tüccar tarafmdan depolarda bekle- • Ekmek İşverenlen Sendıkası ve Fınncılar Odası yonetıcılen ıle beledıye arasındakı görüşmelerde, daha önce zam nedenıyle yenı bır fıyat artışı değıl, buğday sağlanması konusunda hukumete baskı yapılması karan çıktı. tılen buğdayın açığa çıkacağı belırtılıyor Ancak, hukumetın ithalat karannı alıp, uygulamakta yavaş davranması nedenıy- le ya^anmakta olan bu geçıcı sıkıntı done- mındegozler ekmek fınnlannaçevnlmış- tı Ilk olarak Bursa'da gerçekleştınldığı oğrenılen ekmek zammından sonra, 2 bı- nıaşkın fınndagunde yaklaşık 10 mılyon ekmeğın üretıldığı Istanbul'daki sonuç beklenmeye başladı Ancak Istanbul'daki fınncılar zaten 8 temmuzda 7 bm 500 lı- raya satılan 320 gram ekmeğın gramajını 250 grama duşurup yuzde 20 oranında gızlı bır zam yapmışlardı lşte bu zam un fiyatlanndakı geçıcı artiş gerekçe göste- nlerek yapılacak yuksek oranlı yenı bır zammı onemlı ölçüde engelledı Dun Istanbul Buyukşehır Beledıvesı yonetıcılen ılegörüşen tstanbul Fınncılar Odası Başkanı Mustafa Özaydın ve Ek- mek Işverenlen Sendıkası Başkanı İsma- il Hakkı Keçeli, Refah Partılı yonetımden sadece buğday sorununun çozumunde yardım ıstemekle yetındıler Istanbul Bu- yukşehır Beledıye Başkanı RecepTavvip Erdoğan'ın danişmanlanndan Prof Dr Ömer Dinçer, fmncilarla yaptıklan gö- ruşme konusunda bılgı venrken, 8 tem- muzdakı zammı hatırlatarak şöyle konuş- tu "Bu zammın hemen arkasından ya- şanan böylesine kritik bir meselede ve- niden zam vapmanın da uv gun olmava- cağı duşuncesivle un fivatlarının da ar- tışı karşısında nasıl bir tedbir alınması konusunda fikir ahşverışindc bulun- du k. Fırıncıların teklifi bi/im merkezi hükümet ile irtibat kurarak TV1O ara- cılığı ile tahsisat talebi doğrultusunda oldu. Sonuç olarak bovle bir şevin mümkün olup olmavaca'ğı konusunda araştırma >apacağı/" dedı Hangi ekmek hangi fiyata? Çavdarekme§i420-450g 32-50 bin TL Alman etoneğf 450-520g 36-60 bînTL Diyet ekmeği 480-520g 36-45 bin TL Kepek ekme^» 44Q-520g 32^35 bın TL Tava ekmeği 440-450§r35 bin TL Ekonomi Servisi- Ekmekte zam tartışmalan sürerken, buyuk kentlerde özellıkle unlu mamuller satış noktalanna dönuşen ekmek fınnları. zaten fıyat elastıkıyetı sağladılar Beledıyenın onayı ıle fiyatı belırlenen somun ekmeğın dışında, ekmekte urûn çeşıtlılığme gıden fınnlar, farklı ozellıktekı ekmeklen herhangı bır fiyat sımrlaması olmadan !>atabılıyorlar Lnlu mamuller satış noktalannda satışa sunulan farklı ekmek çeşttlerı. gramaj farklan olmakla bırlıkte normal ekmeğın 4 katına kadar fiyatla alıcı buluyor Kepeklı, diyet. çavdar, Alman ekmeği mısır ekmeği gıbı çok çeşıdı bulunan ekmeklerde, semt farklılıkları da çeşıdı ve fiyatı belırlıyor Taciroğlu, Hak-lş ve Mis Süt üçgenindeki düğüm 20 gün içinde çözülüyor SEK'in satışında ince hesaplar HACERGEMİCİ Açık arttırma ıle bır çırpıda satılan Sut Endustnsı Kurumu tesıslenmn satış karannı Özelleştırme Yüksek Kurulu onaylarken, yapılan ınce hesaplann so- nucu 20 gün ıçınde bellı olacak SEK'ın ısım hakkı ve Istanbul tesıs- lennı alan Alı Zafer Tacıroğlu'nun üre- tıcı ve çalışanlarla bırlıkte özellıkle Hak- Iş'e sunduğu ortaklık teklıfı "Ödemeyi gerçekleştirebilecek mi" sorusunu gun- deme getınnıştı Olasılıklar ortaya konurken Tekfen Grubu da devreye gınyor Çünkü Özelleştırme Yuksek Kuru- lu'nun SEK'ın satışını onavlamaMndan sonra yakJaşık 20 gün ıçınde Istanbul te- sıslen ıçın verdığı I rnlyon 420 mılva- rın yarısını ödemek zorunda kalacak olan Taciroğlu. eğer bu paray ı geçen sü- re ıçınde odeyemezse ıhale, 1 tnvon400 Sut Endustnsı Kunımu Istanbul ışletmesıni Ramı toptancıla- nyla ortak alıp buyuk bır rant ya- kalayan Ali Zafer Taciroğlu, yenı ortak anvor Hak-lş Sendıkası, Alı Zafer Taciroğlu ıle ortak olursa. daha onceden "Süt Endustrisi Kurumu'nun özellcştirme- sine karşı çıkan" tutumuy - laçelışecek OtB, Taciroğlu gereken peşınatı ödeyemezse is- tanbul ışlet- mesıni en yük- sek ıkıncı teklıfı veren Mıs Sut'e satacak Hak-lş. Tacıroğlu'nım teklıfını kabul etmezse ve Taciroğlu SEK'ı ala- ımazsa Mıs 'Sut'un ış- letmeyı al- ması, Hak- Iş'm çabalannı boşa çı- karacak CHP sonunda SEK'i sattı ANKARA(Cumhurivet Bürosu)- Ozelleştırme Yuksek Kurulu uyesı CHP'lı Sanayı Bakanı Hasan Ak- yol'un "Parti gnıp karan" bekledığı SEK'ın ozelleştınlmesınde onay ışle- mı tamamlandı Tutan 75 mılyar Iıra- nın uzennde olan 5 ŞEK ışletmesı ıle ısım hakkmın satışı ÖYK'ca onavlan- dı Onay çerçevesınde Balıkesır Işlet- mesı 144 mılyara MarTûketım A§'ye, Istanbul Işletmesı 1 tnlyon 420 mılya- ra , ısırn hakkı 380 milyara Peysan'a, Izmır Işîetmesı 305 mılyara, Burdur 121 mılyara, Lalahandal 10 mılyar lı- raya Mıs Sut'e satıldı mılyar lıralık teklıfle ıkıncı sırada ver alan Mıs Sût'te kalacak Taciroğlu cephesi Ba^langıçtan bu vana arazısının değen ne- denı ıle süreklı gundeme gelen Istanbul SEK'ı. ıhalenın hemen ardmdan kendı şirke- tı Paysan değıl, Ramı toptancılan adına aldı- ğını belırten Taciroğlu. en son olarak da Hak- Iş'e yaptığı ortaklık teklıfı ıle gündeme gel- dı BazıçevreleregöreTacıroğlu'nunbuaçık- lamalan. ılk etapta sadece Istanbul SEK ıçın yatırması gereken 700 mılvarı aşan parayı bulmakta yaşadığı sıkmtıdan kaynaklanıyor Taciroğlu ıse boyle bır para sıkıntısı oîdu- ğunu kabul etmıyor Alı Zafer Taciroğlu Cumhunyet'ın sorulannı yanıtlamaktan kaçı- nırken Tacıroğlu'nun satışı kesınleşmemış bır ışlem konusunda konuşmak tstemedığı dıle getırıldı Paysan ve Ramı toptancılannın basın da- nışmanlığını yurüttuğü belırtılen şırketten o- nun adına yapılan açıklamada ıse 15 daktka ıçınde soz konusu paranın uyeler arasında toplanabıleceğı belırtılerek "SEK'te Kara- bük modeli oluşrurmak ıstediğimiz için Hak- İş'e «derek bir goruşme vapıldı. Bİ7 sadece Hak-lş'e değiL ureüciye ve bayilere de bu ko- nuda açığız. Para bulamama. kavnak arama gibi bir durum söz konusu değil" denıldı Açıklamayı yapan basın danışmanlığı şırke- tı, aynı zamanda Hak-lş'e bağlı Oz Gıda-tş Sendıkası ıle de çalışıyor Hak-İş cephesi Bazı gazetelerde Taciroğlu nun teklıfıne sıcak baktığı yolunda haberler çıkan Hak- Iş ıse bunun resmı bır gorüşme olmadığını ılen sürüvor Hak- tş Genel Sekreten Salım L'slu geçen cuma gunü Alı Zafer Ta- ciroğlu ve Ramı toptancılanndan olu- şan altı kışılık bır hevetın kendılenne nezaket zıyaretınde bulunduğunu ıfade ederek şunları sovledı "Taciroğlu'ndan bize bu konuda va- pılan resmi bir teklif vok. Taciroğlu \e 6 kışilik bir ekıp, bıze gelıp Istanbul SEK'te karabuk modeli bır uv gulama- >a gırmek istedıklerinı anlatılar. Ancak SEK'in satışı henuz unav lanmadı ve us- telik biz. SEK'in ozelleşhrümesıne ılke olarak karsıvız. İhalenin iptali için tum \asal vollan deneveceğız. \asal olarak vapılacakhıçbırşev kalmadığındadiğer \ollan gozden geçınp betkı de ortaklık tekliflni ele alabilinz." Ancak L'slu. Tacıroğlu'nun burada bazı çevreler tarafmdan "gûnah keçisi" olarak ılan edıldığını belırterek Tek- fen'ın de Ankara. Burdurtesıslennı de- ğennın çok altında aldığını da hatırlat- maktan gen kalmıyor Lslu, "Tadroğlu, Is- tanbul SEK için kavnak mı anvor? Parayı te- min edemeyip ihale Mis Sut'e kalma ıhtimali doğarsa siz, iki gnıptan biri vönunde tavır ko- yarmısınız*'şeklındekı sorumuzakarsilık ıse "Bizim ka> nak aktarmak gibi bir nivctimiz vok. Taciroğlu da Mis Süt de bizim için avnı- dır. Biz, oncelikle SEK'in ozelleştirilmesine karşıyız ve SEK'in tamamı ucuza gitti divo- ruz" sözlerını tekrarladı Bu arada "SEK'in sahşına bizden başka kimsenin tepki göster- memesini anlamıjoruz" dıyen L'slu CHP'yı de olaylara seyırcı kalmakla suçladı Bakanlar Kurulu'nda imzaya açılan 'hayvancılık müsteşarlığı' yasa tasansına Ege'den tepki: Müsteşarhk, hayvancıhğı daha da öldürür MERİH AK İZMİR-Bakanlar Kurulu'nda ımzava açı- lan hayvancılık müsteşarlığı yasa tasamı, hayvancıhğı "tümüvle öldürmeye'' yonelık bır çalışma olarak değerlendınlıvor Kurul- ması planlanan havvancılık müsteşarlığının, Dunya Bankası'nın hayvancılığın kurunl- ması amacıyla hıbe şeklınde vereceğı 9 tnl- yon lıranın tekellere "peşkeşçekilmesi" ıçın oluşturulduğu savunuluyor Havvancılık sektorunun kurtanlmasına yönelık çalışmalar tartışılıvor Hukumetın bu sektoru kurtarmak ıçın planladığı muste şarlığa uretıcıler ıle çeşıtlı meslek odalann- dan tepki gelıyor Sektorun ıçınde bulundu- ğu sorunun musteşarlıkla çozumlenmesının • Hukumetın bu sektoru kurtarmak ıçın planladığı musteşarlığa uretıcı ve çeşıtlı meslek odalanndan tepki gelıyor Sektörün ıçınde bulunduğu sorunlann musteşarlıkla çozumlenmesının olası olmadığını belırten uzmanlar, Tanm Bakanlığı ıçınde kurulacak guçlü bır mudurluğün, sorunun çozumunde etkın olacağını dıle getınyorlar olası olmadığını belırten uzmanlar. Tanm Bakaniığı ıçınde kurulacak guçlu bır mudur- luğün sorunun çozumunde etkın olacağını dıle getınyorlar 1 urkıye Zıraatçılar Derneğı Genel Başka- nı İbrahim Yctkin, Turkıye'de bır hayvancı- lık musteşarlığımn kurulmaMnın yanlış ol- duğunu soyledı Dunvanın hıçbır yennde havvancılık müsteşarlığı gıbı bır orgutlen- menın bulunmadığını belırten Vetkın, şunla- n sovledı "Hayvancılığı tanmdan ayırmak mümkün değil. Çayıria, nıcravla hayvancıh- ğı avıramazsın. Bu bence maksatlı kunıluyor. Dünva Bankası hayvancılığın kurtanlması için 9 trilyon liralık hibe seklinde bir para av ırdı. Bu musteşarlık da bu v ü/den kurulu- vor. Buna. bu paravı tekeUerin paylaşımı gi- bi bakabılınz. Bunun doğnısu bizce Tanm Bakanlığı bunyesınde hiryapılanma olmalı." 7ıraat Muhendıslen Odası t/mır Şubesı Yonetım Kurulu uyesı AhmetTomar hazır- lanan tasannın ozu ve ıçerığınde bırçok >a- kıncalar bulunduğunu vurguluyor Tomar, "Ozellikle tanm sigortasının olmadığı ve ta- nm işletmelerinin v uzde %.4'unıin hem bit- kisel hem de havvansal ürerimin bırlikte va- pıldığı bir ulkede doğal koşullara sıkı sıkiya bağlı olan bıtkisel uretimın en buvük destcği ve güvencesi havvansal ûreb'mdir. CeKşmiş Batı ulkdorinde de havvansal üretim, tan- mın av nlmay bırparçasıdır ve hav^ansal üre- tim hizmetleri tanm bakanlıklannın yapısı içinde yer almaktadır^dedı Manısa Zıraat Oda>ı Yönetım Kurulu Baş- kanı Nuri Sorman da hayvancılık musteşar- lığımn aynlmasının sakıncalı olacağını dıle getırdı İSCİNİN EYREIVİNDEN ŞÜKRAN SONER Sürprizlere Gebe Surpnzlere gebe gunler yaşıyoruz Tartışması bıkkınlık veren anayasa değışıklıkleri Meclıs'ten geçebılır de geçmeyebılır de Referandum ve erken seçım gundeme gelebılır de gelmeyebılır de 600 bın kamu ışçısının toplusozleşme uyuşmazlığı- na bağlı olarak buyuk bır sosyal patlama yaşanabdır de yaşanmayabılır de Sendıkalızmı, çalışanların ucretlennı çok daha gen- ye goturecek bır surece gınlebıleceğı gıbı, tam tersı ka- mu ışçılennden başlayan ozel sektore yansıyacak, asgan ucrete, kamu çalışanının maaşına ve hatta ta- ban fıyatlara sıçrayacak, tum emeğı ıle geçınenlenn yoksullaşma surecını durdurmaya yarayacak bır do- num noktası da yaşanabılır Dıkkatınızı çektı mı bılemıyorum Işveren cephesi, or- gutlen TUSIAD ve TİSK başta olmak uzere, her yen geldıkçe erken seçım çıkışı yapıyorlardı Hukumetın değışmesı çağnlannı, ANA-YOL ozlemlerını sık sık yı- nelıyorlardı Son gunlerdekı kamuoyu açıklamalan tam tersı TUSİAD erken seçım ıstemıyor Ekonomının çok krrtık bır donemeç noktasında ol- duğu, seçım ekonomısının uygulanmasının yenı knz- lere kapı açacağı gundeme getınlıyor TUSIAD açıkla- masında açık açık soylenmeyen, kaygı duyulan şey, yakın seçım surecınde sıyası partılenn oy kaygısına ka- pılmalan 600 bın kamu çalışanının sozleşmesınden başlayarak tum çalışanların gelırlerınde, son yıllann, özellıkle de knz bahane edılerek gelen akıl almaz yok- sullaştırma polıtıkalanndan odun venlmesı Knzden bu yana ıktıdardan ıstedıklerı butun odun- len koparan sermaye cephesi, knzı bedel odemeden, hatta pek çok ışletme rant sayesınde onemlı kârtar edınmış olarak atlatmış olmanın rahatlığında. Knz sa- yesınde çalışanlara, uretenlere çok ağır yukler bındı- nlerek, halk yığınları buyuk çapta yoksullaştınlarak, çarpık gelır dağılımı katlanarak, sermaye lehıne sağ- lanmış yenı dengeler korunmak ıstenıyor Sermaye cephesi geçmışten çok deneylı 12 Eylul sayesınde halk yığınları yoksullaştırılarak, sermaye cephesi lehıne oluşturulan dengeler, duzenın oturtul- masında sağlanan buyuk başan, Özal ıktıdarlannda pekıştınlmıştı Sıvıl ıktıdar, Ozal, 12 Eylul duzenını ar- kasına alarak, sosyal devlerten sapmada, asken yö- netımı aratacak ışlerı kotarmıştı Aynı Ozal, seçımlerde oy kaybettıkten sonra ışçıler bahar eylemlerı ıle patlayınca ızledığı yoksullaştırma ucret polıtıkalarında odun vermek zorunda kalmıştı Cumhurbaşkanı olduktan sonra da, kapattıracağını ı- lan ettığı madenlerde, buyuk Zonguldak dırenışını tes- lım almak durumunda kalmıştı Sermayenın gudumundekı sıyası partıler butun ık- tıdar uygulamaları ıle sermayeye çıkar sağlamaya ça- lışsalar da, oya muhtaç oldukları noktalarda ışler bır- den ters donebılıyor Hele de yoksullaşan halk krtlele- n, çalışanlar, ışçıler patlama noktasına gelmışlerse Onemlı bır sosyal patlama gundeme gelmışse. O noktada once sermayenın gudumundekı medya çark etmek zorunda kalıyor Sonra muhalefet, ıktıdar sıyası partıler patlamış krtleyı kazanma yanşına gınyor. Ayrıntılan ıle ıçınde yaşadığım ıçın, olup brtenlerbel- leğımde çok taze Bahar eylemlennde, yaz dırenışle- nnde, buyuk Zonguldak dırenışınde, buyuk gazeteler, televızyonlar once uzun sure ışçı eylemlerıne adeta sansur uygulamada dırenmışlerdı Sonra yuzbınlenn sokağa dokulduğunu, kolay kolay gerı donmeyeceğı- nı gorduklennde, ışçıye yağcılık yarışına koyulmuşlar- dı Aynı yanş sıyası partılere de sıçramıştı Klasık toplu pazarlık ve sendıkacılık olçulen ıçınde, bahar eylemlen, yaz dırenışlerı, buyuk Zonguldak dı- renışı ıle bugunku toplusozleşme uyuşmazlık koşulla- n arasında onemlı farklar var Soz konusu patlamalar surecınde kamu ışçılerının ucretlen çok duşuktu Kay- bedılecek bır şey kalmamıştı Bu dırenışlenn getırdığı tırmanışla gorecelı olarak lyıleştı Bugune kadar gelı- nen sureçte, ozel sektorde çalışan ışçılerın, memur statusundekı kamu çalışanlarının ucretlen oylesıne da- ha buyuk bır hızla duştu kı kamu ışçısı yukarda kaldı. Ustelık sendıkalızm orgutlenmede bır gerıye gıdış, lıderlenn kımlık kaybı ıle bağlantılı teslımıyet surecı ya- şıyor Ama bu tablo kamu ışçılerının toplusozleşme- lennın, toplu pazarlık hakkı sendıkalızm ıçın bır donum noktası olma ışlevını ortadan kaldırmıyor Evet, onumuzdekı gunler surpnzlere gebe Işçıler, çalışanlar, halk yığınları ıçın, "delık kalmadı" demeyın, kemerlerde sıkılacak yenı delıkler açılabılır Ya da tam tersı, son krızın, 12 Eylul surecının kayıplannı gıdenme boyutunda asla olmasa bıle kayıplan bır olçude gıde- recek bır donum noktası yaratılabılır Buna once orgutlu ışçıler, sendıkalan karar verecek, onlann kararlılığı, etkınlığının yansıması ıle sıyası par- tılerın tavn değışecek İŞADA,\1LARI BRt KSECDEN DÖNDÜ TUSİAD: AB, somut adımlar bekliyor BRL KSEL (AA) Turk Sanayıcı ve Işadamlan Der- neğı'(TUSlAD) Başkanı Halis Komili, Batıhlann gumruk birliğini basıt bır tı- caret anlaşması şeklınde gormedıklennı bıldırerek "Batılılar, gumruk birliğini, Türkiye'nin \B'vegirişinin yüzde 80'inin gerçekleşmesi seklindevorumluyoriar" de- dı Komılı Başkan Yardım- cısı Güler Sabancı ve Dış llışkıler Komıtesı Başkanı Aldo Kozlevski'dcn oluşan TUStADheyetı Bruksel'de, Avrupa Bırlığı (AB) ve Av- rupa Parlamentosu (AP) bunyesındekı temaslannı ta- mamladı Komılı butemas- lardan sonra yaptığı basın toplantısında. "Avrupa'nın, güm- rük birüğinin ger- çekleşmesi için An- kara'dan somut adımlar beklcdiğini" söv le- dı Ozel sektoru temsıl eden bır kurulu^ olarak Turkı- ve'de ozel sektorun gumruk bırlığı konusundakı goruş- lennı vansitmak amacıyla temaslarda bulunduklannı bu konudakı kararlılığı ve venlen desteğı dıle getırdık- iennı belırten Komılı, şoyle konuştu "1 urk hükümerinin ver- diği bazı vaatler de var. Bu vaatlerin gerçekleşmesini \\ rupa kadar bi/ler de bek- livoruz. Demokratikleşme ve insan haklan konusunda Avrupa'nın beklentileri gümrük birliği ile gerçeKle- şecek. \B'nin tstediklerinin gerçekleş,mesinde ve Turki- ve'dc birtakım eksikliklerin TÜSÎAD giderilmesinde gümrük bir- liğınin onemli bir rol o> nava- cağına inanıvoru/. Bunu te- maslanmızda belirttik.1 " Göru^tuklen parlamen- terler ıçınde Türkıye-AB gumruk bırlığıne sıcak veya soğuk bakanlann bulundu- ğunu belırten Komılı. "Gumruk biriiğinin tanıam- lanması için Türkive'nin at- ması gereken adımlan bek- ledıklennL bu adımlann ge- cıkmesinden doğan sıkıııO- lan bi/e anlattılar" dedı Komılı, bu temaslardan edtnılenızlenımlerıTBMM uvelenne ve partı başkanla- nna vansıtacaklannı ıfade ettı ve "Bu işin vahametinin kavranması konu- sunda bir gayret göstereceğiz, ama ne kadar işe varar bilemiyonım. Par- lamentonun zaten bu işin farkında oi- ması lazjm" dıye konuştu Gumruk bırlığının ekono- mık boyutlu olduğunu Ba- tılılann. ınsan haklan vede- mokratıkleşme boyutu uze- nne bu derece gıtmelennde- kı anlamsızlığı dadıle getır- dıklennı bıldıren Komılı, şoylc devam ettı "Gümrük birtiğinden sonra Türkive'nin zaten bir- takım Batı değerlenne uy- gun olmavan eksikliklerini gidermekte daha hızlı hare- ket etmek durumunda kala- cağım soyledik. 'Gumruk bırlığı olunca Batı Kulu- bu nun ıçınegınlecekve ba- zı eksıklıklenn suratle gıde- nlmeM şart olacak dedik. Batılılar, gumruk birliğini basit bir ticaret anlaşması seklinde görmuvoriar."
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog