Bugünden 1930'a 5,466,868 adet makaleKatalog


«
»

SÂYFA CUMHURİYET 20 TEMMUZ 1995 PERŞEMBE HABERLER 'Bizim Gazete' piyasaya çıkıyor • İstanbul Haber Servisi - Türkiye Gazetcciler Cemiyeti (TGC) Başkanı Nail Güreli, cemiyetin yayımlayacağı 'Bizim Gazete" nin. sansüriin kaldınlışının yıldönümü olan 24 temmuz pazartesi günü yayın hayatına başlayacağını yaptığı yazılı açıklamaylabildirdi. Pazar günü dışında her gün yayımlanacak olan •Bizim Gazete". patronu bulunmayan ve 2300"ü aşkın üyesi olan bir meslek •kuruluşunun çıkardığı ilk gazete niteliğini taşiyor. CHP'de sol birlik arayışı • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - CHP'de sol kanat, .kurultay öncesinde .bütünleşme arayışlannı .yoğunlaştırdı. CHP Ankara milletvekilleri Mümtaz Soysal. Seyfi Oktay, jstanbul Milletvekili Ercan .Karakaş. İçel Milletvekili .Aydın Güven Gürkan ile ..Muğla Milletvekili Erman Şahin. sık sık biraraya gelerek "temiz. sol parti" için görüş alışverişinde .bulunmaya başladı. .Görüşmelerde partinin ."bittiğı "ne dıkkat çekılerek ( "Daha önceki görüş ayrılıklan bir yana bırakılmalı. 'Sol değerlere bağlı. ideolojilerölmedi" diyen ve partiyi çıkar ilişkjleri için kullanmayan kişiler bir araya gelmeli" görüşünün öne çıktığı belirtildi. Açlığın suçu Adam Smittı'in ' • LONDRLA(AA)-St. Nathy's Üniversitesi'nde Irlanda'daki büyük açlığın 150. vıldönümü dolayısıyla •tlüzcnlenen konferansın açılişında konuşan Başbakan John Bruton. o 'sıralarda devlctin iniidahalesini yasaklayan liberal kapitalizmin açlık • felaketinden sorumlu ! olduğunu vurguladı. | Bruton. "Felaikete tek | sorumlu anyorsak Adam |Smith'i ve dünyaya • getirdiği mekanik bakış !uçısını suçlamak Igerekiyor" dedi. ; Konferansta dönemin jOsmanlı Sultanı jAbdülmecit'in Irlanda !halkına. Ingiltere Kraliçesi ! Viktorya'dan daha fazla lyardım yollamak istediği belirtilerek Abdülmecit anıldı. Hazuyev'den Yılmaz'a ziyaret • ANKARA (Cumhuriyet Bümsıı)- ANAPGcnei Başkanı Mesut Yılmaz. Rus halkının, Çeçenya katliamından rahatsızlık duyduğunu söyledi. Çeçenya Başbakanı Hasan Hazuyev ve beraberindeki Ticaret Bakanı Roza Hanım ile Gü\enlik Başkanı ve Cumhurbaşkanı Dudayev'in yeğenı Reji Dudayev, ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz'ı ziyaret ctti. Ziyaret sırasında. Çeçenya Başbakanı ve bcraberindekilere. eski V1HP yöneticilerinden Yılmaz Durak eşlik etti. iÇcçenya Başbakanı 1 Hazuyev. savaşın son 8 ayda çok yoğunlaştığını 'belirterek. artık bir an önce bitmesini ve daha fazla insan ölmemesini istediklerini söyledi. Kesik kol davası ; • İstanbul Haber Servisi ;- Ted.ivi gördüğü SSK ;Okmevdanı Hııstanesinde 'bir hemşırenin yanlış ığne 'yapması sonucu 26 Ekim ' 1993 tarihinde kolu kesilen Ferhat Koç tarafından ;açılan tazminat davasının 'tîörüşülmcsıne. İstanbul 1. Tş Mahkemesi'nde dün 'devam edildi. Duruşmada. Terhat Koç'un avukatı ;Cengiz Hortoğlu. SSK'nin ;sorumluluğu kabul etmediğini ve davanın hemşireye açılması gerektiğini savunduğunu belirtti. SSK'nin "görev itirazı"nin reddedildiği duruşma. kusuroranlannın beljrlenmesi için ertelendi. 035551-035600 No/lu fatııramız kaybolmuştur. Hiikiimsüzdür. ESENLER YAYINCIUKA.Ş. Köyünden göç edenlere yönelik planlanan tasan için yeni seçenekler gündemde Çiftlikler Türkiye'ye yaydacak IŞIK KANSU ANKARA - Hükümet. Güney- doğu'da köylerinden göç etmek zorunda kalan yurttaşlara özellik- le GAP bölgesinde küçük çiftlik- ler kurulmasına ilişkin tasarıya, Avrupa Konseyi'nin, "insanlann zorunlu iskâna tabi tutulacaklarT gerekçesiyle vermediği kredi için yeni seçenek gündeme getirdi. Küçük çiftlikler tasanmının, tüm Türkiye'deki kalkınmakta önce- likli yörelere yayılarak Avru- pa'dan bu girişim için kredi iste- mininyineleneceğiöğrenildi. Hü- kümete yakın kaynaklar. anayasa ya da Terörle Mücadele Yasa- sı'nda dcmokratikleşmcye uygun değişiklikler yapıldığı takdirde. tümüyle dutmuş olan Avrupa kay- naklı kredilerin açılabileceğini bı'dirdiler. Hükümet. yaklaşık bir yıl önce, Güneydoğu'da. güvenlik gerekçe- • Avrupa Konseyi'nin, Güneydogu'da küçük çiftlikler projesine, 'göç etmek zorunda kalan yurttaşlann zorunlu iskâna tabi tutulacaklan' gerekçesiyle kredi vermeyi reddetmesi üzerine yeni formül gündeme geldi. Küçük çiftlikler tasanmı, tüm Türkiye'deki gelişmekte olan ya da azgelişmiş bölgelere yayılacak ve Avrupa'dan bu girişim için kredi istenecek. siyle köylerinden göç etmek zo- runda kalan yurttaşlara yeni istih- dam olanakları bulabilmek için özellikle GAP böigesinde küçük çiftlikler kurulması tasarımını gündeme getırmişti. Yaklaşık 24 bin aileyi, bir başka deyişle 100 bın kişiyi kapsayan bu tasanyı gerçekleştirebilmek için hükümet. eski adı "Avrupa İskân Fonu" olan "Avrupa Konseyi Sosyal Kalkın- ma Fonu"ndan 252 mılyon dolan bulan kredi isteminde bulundu. Ancak. göriişmeler sürerken Baş- bakan Tansu Çiller'in, bu tasan- dan Güneydoğu'daki nıera ve dağ köylerinden kentlere göç edenle- rin yararlanacağını açıklaması, Avrupa kamuoyunda "zoraki is- kân" olarak algılandı. Diplomat- lar ve uzmanlann. küçük çiftlikler tasanmının önemini gerek Avru- pa Konseyi gerekse Avrupa Kon- seyi Sosyal Kalkınma Fonu yetki- lilerine anlatırken "Hangi neden- lc olursa olsun, Günevdoğu'da köylerinden göç etmiş olan insan- lar ortadalar. Bu insanlan.dağda- ki ya da meralanndaki koşullar- dan daha i>i ve geleceği olan eko- nomik koşullara kavuşturmayı amaçlıyonız. Koyun güderken bu yerleşim merkezlerinde daha cid- di hayvancılık yapar, ziraat yapar duruma gelecekler" dedikleri \e Avrupalı meslektaşlanmn, kendi- lerine hak vermesine karşın şu gö- rüşleri dile getirdikleri bildirildi: "Demokrasi konusunda adım atmak gerekivor. Avrupa kamu- oyunda, bu tasanm ile si/.in. bu in- sanlan zorunlu iskâna tabi tuttu- ğunuz vönündc bir izlenim var ve eğer biz» bu kredhi verirsek zorun- lu iskâna yardımcı olacağımız gö- rünrüsü ortava çıkıyor. Kaldı ki, kredi kararusiyasiorjjanımızolan Avrupa Konseyi'ne bağlıdır. Bu bölgedc insan haklanna uyuklu- gunun gösterilmesi, genel imajın değiştirilmesi gerek. Yöksa, biz krediyi açmak istiyoruz." Bunun üzerine Türk hükümeti. küçük çiftlikler tasanmını teknik olarak geliştirmeye karar verdi. Bu çerçevede, kredi için Avrupa Konseyi'neyeniden başvurulabil- mesi için küçük çiftlikler tasanmı- nın tüm Türkiye"\e, kalkınmakta öncelikli illercyayılmasıöngörül- dü. Yetkililer. bu öngörü ile hare- ket edilip kredi alındığı takdirde, Güneydoğu'nun da pilot bölgeler- den birisi olabıleceğini kaydetti- ler. Konuya ilişkin bilgi veren hü- kümete yakın kaynaklar. "A\Tupa ile kredi sorunu çözülür. Avrupa kaynaklı biitiin krediler. şu anda doıunuş durumda. Herkes bir ge- rekçeyle baskı koyııyor ve kendini haklı görüyor. Bu nedenle anaya- sa ya da Terörle Mücadele Yasa- sı'nda dcmokratiklcşme adına ya- pılacak değişiklikler, Türkiye'nin sıkıntılannı büyük ölçüde giderecektir*1 göriişünü savun- dular. Avukatı katıldı Süleyman Mercümek yokhığunda yargılandı İstanbul Haber Servisi - Bosna'ya yardım adı al- tında topladığı paraları yerine ulaştırmadığı iddi- asıyla hakkında 'Yardım Toplama Yasası'na muha- lefet etmek' ve •hizmet nedeniyle emniyeti suiisti- mal' suçlanndan dava açı- 1 an Süleyman Mercü- mek ııı yargılanmasına. Fatih I. Asliye Ceza Mah- keme.sı'nde devam edildi. Sa\unma a\ııkatı Fuat Sağıroğlu'nun katıldıgı. ancak Mercümek'in gel- mediği duruşmada mah- keıne. Almanya'nın Fre- iburg kentinden gönderi- len mektupta. paraların Mercümek'in adanılan ta- rafından toplandığının öne sürüldüğünü açıkladı. Mahkcme. mektubun im- zasız olduğunu bclirtirken zarfın üzerinde "*G. Meh- met Kırca, VVizanthe Str. Freiburg" yazısı görüldü. Avukat Sağıroğlu. mek- tupta imza olmaması ne- deniyle hukuki bir degeri- nin bulunmadığını belir- terek itıraz etti. Mahkeme. daha sonra tanık olarak dosyada adı geçen 14 kışının ifadeleri- nin alınabilmesi için bu kişilere davetiye gönderil- mesine karar vererek du- ruşmayı crteledi. Süleyman Mercümek hakkında 5.5 yıl hapis ce- zası istemivle açılan da- vada. Bosna'ya yardım amacıyla toplanan parala- n yerine ulaştırmadığı ve kurban paralarını yerinde kullanmadığı ıddia edili- \ordu. Mercümek'in ka- tıldığı ilk duruşmada mahkeme, Almanva'da çalışan işçilerden Sultan- bcyli'de ev yaptlacağı ge- rekçesiyle para topladığı- nı. ancak ev yapmayarak isçilere arsa sattığı için suçıın 'dolandıncılık* ola- bileceğini dikkate alarak Mercümek'in ek savun- masını istemişti. Refah Partisi'nin gizli kasası ol- duğu ileri sürülen Mercü- mek. katıldıgı ilk duruş- mada. Hazine'nin RP'ye verdiği 65 milyar lirayı 'değerlendirmek' için al- dığını ve dövize çevirdik- ten bir süre sonra iade et- tiğini savunmuştu. Christofle, Istanbuttunun hizmeünde SERPILGUNDUZ Demokratikleşme paketini birtürlü çıkaramayan Meclis'te keramet acaba ov kutusunda mı? Istanbul'da 'FransE usulü yaşamayi bilme sanatım' göstermcye gclen Christofle'un Genel Başkanı Maurtao Boıietti, demokratikleşme için bu kutuyu bir güzel parlatmaya kararlı. "İçine bir parça sihir de katabilirim" diyor Borletti. Çünkü gümüş ve metal kanşımı bu kutu. 1909 yapımı bir Christofie 200 yıllık geçmişi olan ünlü Christofle mağazası. kapılannı İstanbul Nişantaşı'nda açıyor. 17 ülkeye yayılmı^ 50'den fazla mağazası olan Christofle zincirinin yeni halkası. Istanbullulara masa hazırlama sanntının yeni incclıklerini sunacak. Çatal vc bıçaklarda. metal ve gümüş kanşımı gizli bir formül kullanan şirketin asıl büvüme dönemi 3. Napolyon dönemindc gerçckleşiyor. Osmanlı İmparatorluğu. • Sultan Abdülaziz döneminde Christofle ile tanışıyor. Bugün. o dönemden kalnıa 75 kiloluk gümüş bir şamdan da Doltnabahçe Sarayı'nda bulunuyor. 1909 yılında da Osmanlı Mebusan Meclisi, Christofle'a başvurarak oy kutusu siparişi veriyor. Bu kutu. belki şu anda Meclis Müzesi'nde saklanıyor olabilir, ama Christofle'un Genel Başkanı Borletti. demokratikleşme için bu kutuyu tekrar parlatmaya kararlı. Masa sanatı üzerine çalışan Christofle porselen, çelik, altın kaplama gümüş. kristal. ağaç malzeme ve Çin lakesi gibi malzemeler kullanıyor. Stella Kant ve Zeynep Madra yönetiminde kurulan İstanbul'daki mağazada ise fiyatları 12 bin Fransız Frangf ndan 40 bin franga (100-500 milyon lira) kadar değişen 12 kişilik yemek takımlan satılıyor. Magaza yöneticileri bu parçalan alan kişilerin isimlerini söylemiyorlar, ama büyük otellerin ve THY'nin *firstclass'"ında bu ürünlerin kullanıldığını belirtiyorlar. Eğerparanız Christofle'dan armağan almaya yeterliyse "evlilik ustesi" uygulaması yapan mağazadan Japonya'daki birarkadaşınıza bile bir Christofle gönderebilirsiniz. Mağazada satın alabileceğiniz daha ucuz parçalarda bulunuyormuş. 8-10 milyon gibi... Firar olayında 20 gardiyan gözaltmda İZMİR (Cumhuriyet Ege Büro- su) - Dev-Sol davasından idam iste- miyle yargılanan 4 tutuklunun Bııca Cezaevi'nden kaçmasıyla ılgili 20 gardiyan gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Melih Tarı. idari soruşturmanın Adalet Bakanlı- ğı müfettişınce sürdürüldüğiinü be- lirterek "Göriiş yerindcki demir parmaklıkların hangi ynntemle ke- sikliğinin belirlenmesi için u/manlar çahşıyor. \erecekleri raporlara göre olay aydınlanacak" dedi. Başsavcı Melih Tan, 9 Subat I993"te Buca Cezaevi'ndeki tünel kazma olayının ardından Avdın E Tipi Cezaevi'ne nakledilen Ali Rıza Kurt Bülent Pak, Celalettin Ali Gü- ler ve Tevfik Durdemir'in İzmir DGM'deki duruşmalara katılmak üzere İzmir'e getirildiklerini belir- terek şunlan söyledi: "Geçen yıl duruşma için Ay- dın1dan getirilcn tutuklular. Adalet Bakanlığı'nın emri ile İzmir Buca Cezaevi'nde bırakıldılar. Bir yılı aş- kın süredir Buca Cezaevi'nde bulu- nuyorlar. Tutuklular. görüş sırasın- da demir parmaklıkları keserek kaçmışlar. Demir parmaklıkların nasıl kesildiğini belirlemek için uz- man bilirkişiler incclemelcre başla- dı. Bilirkişilerin verecekleri raporla- ra göre olav avdınlanacak. Firar ola- yı ile ilgili idari soruşturma Adalet Bakanlığı'ndan gelen bir müfettiş tarafından sürdiirülüyor. Olav sa- atinde görüş yerinde görevli tüm gardiyan ve diğer gorevlilerin ifade- leri alınıyor. Sanınm bir iki gün için- de bu soruşturma tamamlanır. Her şey soruşturma tamamlandıktan sonra ortaya çıkacaktır." Firarilc'r Ali Rıza Kurt, Bülent Pak, Cclalettin Ali Güler ve Tevfik Durdemir'in yakalanmalan için Iz- mir'deki tıüvenlik önlemleri arttınl- dı. Güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonlarda. kuşkulu görülen çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Bu arada. olay günü cezaevine görüş için giden tutuklu ve hüküm- lü yakınlanndan Ali Doğnı, Turan Kılıç, Menekşe Kılıç ile ismi bclırlc- nemeyen bir kişinin görüşten sonra üzerlerinde yapılan aramalarda kimlik bulunmadığı gerekçesiyle gözaltına alındıklan öğrenildi. Romanlannız vc ansiklope- dileriniz yerinızden alınır. Tel.: 554 08 04 Tansu Çiller, Malatya'da konuştu: Davamız, ezan sesini tüm dünyaya dinletmek 'Herkes giyim konusunda özgürdür^ YUSLFOZKAN MALATYA - Basbakan Tansu Çiller. kimsenin giydiğine çıkar- dığına. örttüğüne örtmedığine ka- nşılmayan bir ülke istedığini be- lirterek. davalarının ezan sesini tüm dünyaya dinletmek olduğunu söyledi. Çiller. Türkiye'ye hizmet etmiş herkese minnet borçlu ol- duklannı belirterek ANAP'ın ku- rucusu 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a da sahıp çıktı. Başbakan Çiller. dün Kayısı Festivali'ne katılmak ozere Dev- let Bakanı Necmettin Cevheri ile birlikte Malatya'ya geldi. 27 Mart yerel seçimleri öncesinde kente yaptığı ziyaretinde manda- lina atılarak protesto edilen Çil- ler. askeri havaalanında Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar ile kent yöneticileri tarafından karşı- landı. Burada törcn kıtasını de- netleyen Çiller'in. mavi giysili, beyaz kasklı erlere "Merhaba po- lis" diye seslenmesi tebessümlere yol açtı. Daha sonra Cumhuriyet Meydanf nda coşkulu bir kalaba- lığa seslenen Başbakan Çiller. "Bağnndan iki tane Türk büyüğü Başbakan Tansu Çiller, dün Kayısı Festivali'ne katılmak üzere Devlet Bakanı Necmettin Cevheri ile birlikte Malatya'ya geldi. Çiller, tören kıtasmı denetlerken. mavi giysili. beyaz kasklı erlere "Merhaba polis'" diye seslenerek yeni bir gaf daha yaptı. çıkarmış olan bu bereketli toprak- türmek olduğunu kaydeden Baş- ları selamlamaya geldim" dedi. bakan, bunun için dc hür bir ülke Çiller. %. Cumhurbaşkanı Turgut istediğini vurgulayarak sözlerini Ozal'ın Malatyalı olduğunu sık şöyle sürdürdü: "Her şeyin önün- sık anımsattığı konuşmasında, de din ve vkdan özgüriüğü istiyo- Özal'ın kurucusu oldıığu ANAP da üstü kapalı eleştirdi. "Malatya bize yadigâr, bize emanet" sözle- riyle üzal'ın devamı olduklarını ima eden Çiller. şöyle konuştu: "Bizim törderimizde inanç var. Bizim törelerimizde geçmişi doğ- ramak yok. Geçmişi doğramak is- teyenler, doğradıklarını kaşıkla- rında bulurlar. Biz o inançla bu ülkeye hizmet verenlere, minneti- mizi hepimizin karşısında bir kez daha sunuyoruz. Malatva bize ya- digâr, bize emanet, öyle değil mi? Ben size sahip çıkmava geldim, siz de bu bacuiıza sahip çıkın." Davalarının Türkiye'yi ileri gö- rum. Herkesin başı göğe değecek gibi ihadet edebileceği, ben Müs- lümanım diyebilecegi bir ülke isti- yorum. Bizim davamız, ezan sesini sadece ülkemizde değil, bütün dünyada huşu içinde dinletmektir. Kimsenin giydiğine çıkardığına, örttüğüne örtnıediğine kanşılma- dığı bir ülke istiyoruz." Din özgürlüğünün yanı sıra te- şebbüs özgürlüğünü de istediğini belirten Başbakan Çiller, bunun da özelleştirme oiduğunu kaydet- ti. Çiller. özelleştirme ile halkın parasını halk için değerlendire- ceklerini belirterek. "Bunun için çıkar sahiplerine karşı büyük mü- cadeleler veriyoruz. Kimseden korkumuz yok! Bu bacınıza des- tek verin" dedi. Çiller. konuşma- sında düşünce özgürlüğünün de önemini de vurgulayarak. bunun için de anayasa değişikliği çalış- malarının sürdürüldüğünü kay- detti. Gümrük birliğiyle Türki- ye'nin Avrupa"daki zenginlikler ortasına taşınacağını savunan Çil- ler, terörle mücadelenin de aynı kararlılıkla sürdürüleceğini söyle- di. Konuşmasında Malatya'yı anakent yapma sözü veren Çiller, kayısının da ihraç ürünü olması için gereken desteği vereceğini bildirdi. Çiller'i dinleyen gençle- rin büyük bölümünün. ülkücüle- rin bozkurt işareti ve Nizam-ı Âlemcilerin tekbir işaretini yap- maları dikkati çekerken, Papa su- ıkastının sanığı Mehmet Ali Ağ- ca'nın Türkiye'ye getirilmesini isteyen yakınlan da, "Freedom for Ağca (Ağca için özgürlük)" pankartı açtılar. Konuşmasımn ardından Şeker Fabrikası'nda ilin sorunları hak- kında bılgi alan Çiller, Kayısı Festivali'nin açılışını yaptıktan sonra Ankara'ya döndü. Feshedilmişti Anayasa Mahkemesi SBP'yi kapattı Haber Merkezi - Anayasa Mahkemesi. Sosyalist Birlik Partisi'nin (SBP) kapatılma- sına karar verdi. Davanın açılmasından sonra kendisi- ni fesheden SBP'nın eski başkanı Prof. Dr. Sadun Aren. kararı eleştirerek "Anayasa Mahkemesi, yük- sek bir mahkemedir. Bu tür yasa maddeierine çagdaş yo- rumlar getirerek ülkenin onunınu açabilir, demokra- sinin tıkanıklannı giderebi- lirdi" dedi. Anayasa Mahkemesi dün yaptığı toplantıda, SBP'nın tüzüğünün, programının. yetkili parti organlannca yü- rürlüğe konulmuş olan diğer mevzuatının, 2820 sayılı Sı- yasi Partiler Yasası'nın 4. maddesinde yer alan ve "Si- yasi partilerin vazgeçilmez niteliği" başlığı altında ele alınan esaslara aykırı oldu- ğuna hükmetti. Söz konusu madde. siyasi partilerin. "Demokratik siyasi hayatın vazgecilmez unsurlan oldu- ğunu ve Atütürk ilke ve inkj- laplanna bağlı olarak çalış- maları gerektiğini" öngörü- yor. SBP. Yargıtay Cumhuri- yet Başsavcıîığı tarafından kapatma davasının açılması- nın ardından kendini fesh ederek Birleşik Sosyalist Parti adını almıştı. Mahkemenin kapatma ka- ranna esas aldığı 4. madde daha önce "DEP, ÖZDEP ve HEP"in kapatılmasına daya- nak olmuştu. BSP Genel Başkanı Sadun Aren. yaptığı açıklamada. Anayasa Mahkemesi tarafın- dan partinin kapatılmasına karar verilmesinin siyasal açıdan önemlı olduğunu be- lirtti. Aren. "Türkiye'de Kürtlerin bulunduğu apaçık gercektir. Bu kunuda PKK silahlı mücadele yürütmekte- dir. Hal bövle iken Türki- ye'de bir Kürt halkının varlı- ğını söylemek yeni bir şey smlemek demek değiklir. Bir gerceği kabul etmektir"" dedi. Ümraniye Belediye başkan yarduııcısına saldırı İstanbul Haber Servisi - Ümraniye Belediyesı Başkan Yardımcısı ile üç belediye gö- revlisi. dün 4 kişinin silahlı saldınsı sonucu yaralanuılar. Ümraniye Kâzım Karabe- kir Mahallesi. Hisar Caddesi üzerinde dün saat 11.30'da Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özger. Fen Imar Mü- dürü Ömer DoğanİL Erüt İda- re Şefi Nev/at Kartal ve Yapı Kontrol Şefi Muhsin Şener, 2 si silahlı 4 kişinin saldırısı- na uğradılar. Açılan ateş sonucu ayakla- nndan yaralanan Özger ile vü- cutlarının çeşitli bölgelenn- den kurşun yarası alan 3 bele- diye görevlisi. Haydarpaşa Numunc Hastanesi'ne kaldı- rıldılar. Yaralılann hayati teh- likesi bulunmadığı bildirildi. Saldırıyı gerçekleştirenle- rin, arsa işleriyle uğraşan ve çevrede "Kürt Mehmet" adıyla anılan şahsın adamlan olduğu öne sürüldü. Marmara Üniversitesı Eczacılık Fakültesfnden aldığım çıkış belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. NİGÂR ÇAPAN Nüfus cüzdanımı yitirdım. Hükümsüzdür. YILMAZ GÜLER Petrol Konsorsiyumu başkanı: En mantıklı yol Bakü-Ceyhan VVASHINGTON(AA)- Azeri Petrollcri Uluslarara- sı Konsorsiyumu (AIOC) Başkanı Terence Adams. "Başbakan Çiller, petrolün Boğazlar'dan tankerler ile taşınarak 10 milyon insanın yaşamının tehlikeye atıuna- sına bin vermeyeeeklerini bize açıkça söyledi" dedi. Adams, anahat (export hat- tı) konusunda. "En mantık- lı yol Ceyhan'dan Batı'va u- laşmasıdır" derken ilk üre- tim hattı için "Rusya'nın bölgedeki etkinliğinin unu- tulmaması gerekir" ifade- sini kullandı. AIOC Başkanı Adams, Washington'daki düşünce ve politika üreten bir kuru- luşta Hazar Havzası ve Azcri petrol- lerine ilişkin bir konuşma yaptı ve soru- lanyanıtladı. Adams. bölge jeopo- litiğinin Tür- kiye, Rusya ve iran'ı bir rekabet içıne ittiğini ileri sürdü. "Petrol konusu bü- yük bir siyasi il«i toplamış- tır" diyen Adams, Azerı petrollerinin ilk üretim hat- tı için iki ay içinde Gürcis- tan ya da Rusya seçenek le- ri arasında bir karar veril- mesi gerektiğini kaydetti. İki seçeneğin de dikkat- le ve çok ciddi bir şekilde gözden geçirildiğini belir- ten Adams, "Jcopolitikdu- rum, Rusya yoluna doğnı bir eğilim olduğu i/lcnimi- ni veriyor. Rusya'nın Kaf- kaslar'da etkin olduğu ve koziannın bulunduğu unu- tulmamalı" dedi. Adams, Moskova'nın. Ingiltere ve ABD Dışişleri Bakanlıkları nezdinde ge- çen ay girişimlerde bulun- duğunu ve Hazar petrolle- nnin paylaşımı konusu so- nuca bağlanmadan bir ka- rar verilmemesini istediği- ni söyledi. Adams. "Ancak Ruslar, sonra da bizimle ve Azeri hükümetiyle protokoller imzaladı. Moskova karışık sinyaller veriyor" diye ko- nuştu. Terence Adams, Başbakan Tansu Çıller ile geçen hafta görüştüklerini belirtti ve şöyle dedi: "Petrolün Boğazlar'dan tankerlerie geçmemesi Türk Hükümeti için çok öncmli. Başbakan Çiller, çok açık olarak belirtti. Bo- ğazlar'dan geçiş konu- sundaki tu- tumlannın jeopolitik bir argüman ol- madığını. 10 milyon kişi- nin yaşamı ile ilgili kaygıla- nndan kav- naklandığını ve insanlann hayatının tehlikeye atılmasına izin vermeyeeeklerini söyledi. Boğazlar'dan büyük ölçek- li petrol gcçişlcrinin Türki- ye tarafından kabul edilnıe- yeceğini açıkça ifade etti. Çözüm karadan olmalıdır. Ben, çözümün kaçınılmaz olarak Ceyhan limanı ola- cağına inanıvorum. Ancak export hattının hangi ynl- dan geçerek Ceyhan'a ula- şacağı yolundaki karar ise gelecek 24 ay bo> unca tar- tışıldıktan sonra verilecek." AIOC Başkanı. Bakü-Cey- han Hattı'nm teknik ve ti- cari açılardan en mantıklı yol olduğunun altını da Ö7cllikle çizdi. • AIOC Başkanı Terence Adams. Hazar Havzası ve Azeri petrollerine ilişkin yaptığı konuşmada. bölge jeopolitiğinin Türkiye, Rusya ve İran'ı bir rekabet içine ittiğini ileri süraü. 160 ev ve işyeri su altında Oltu'da sel baskmı Haber Merkezi - Erzu- rum'un Oltu ilçesinde önce- kı akşam saatlerinde aşın ya- ğışlardan dolayı meydana gelen selde 60 işyeri ve 100'ün üzerinde bodrum ka- tında bulunan cv. sular altın- da kaldı. Saganak yağış Kü- tahya'nın Çavdarhisar ilçe- sine bağlı Akpınar Köyüride de mâddi hasara yol açtı. Aşın yağış nedeniyle Fr- zurum'un Oltu ilçesı merke- zindeki Mehter. Şendurak \e Kısıkdere caddelerini su bastı. Üç cadde tamamen de- re yatağına dönüşürken. bu semtlerde binalann bodrum ve zemin katlarında yer alan 60 işyeri ve 100'ün üzennde eve sel sulan doldu. Selde can kaybının olma- dığını belirten Oltu Kayma- kamı Mehmet Hamurcu. ıl- çe merkezınde caddelerın kullanılmaz. ışyen vee\ lerin de sel sulan nedeniyle otu- rulmaz hale eeldiğini söyle- di. Oltu Belediye ekipleri ile yakın ilçelerdentakv iyeedı- len ekiplerle üç semtte sel sulannın boşaltılması çahş- malanna başlandığını kay- deden Hamurcu, oluşturulan hasar tespit komisyonunun da çalışmalannı sürdürdüğû- nü bildirdi. Sel nedeniyle evleri sular altında kalan vatandaşların açıkta bırakılmadığını bejir- ten Hamurcu. vatandaşlann bir kısmının ilçedekı kamu kuruluşlannın misafirhane- lenne. bir kısmının da yakm- lannın yanlanna yerleştiril- dıklerinı söyledi. Sağanak yağış nedeniyle Kütahya'nın Ça\darhisar il- çcsine bağlı Akpınar Köyün- de de maddi hasar meydana geldi. Kütahya Valisi Cema- kttin Sevim, sağanak yağı- şın sele dönüşmesi nedeniy- le Akpınar köyünde 61 kü- çiikbaş hayvanın telef oldu- ğunu. 20 an kovanının da su- larla sürüklendiğini söyledi. Bu arada Zonguldak'ın Ereğlı ılçesınde bir süre ön- ce meydana gelen su baskı- nının yaklaşık 20 milyar lira dolayında zarara yol açtığı bildirildi. ÇATI /BAR AKŞAM TEKNE GEZİLERİ 22 Temmuz Cumartesi 20.30'da Dolmabahçe'den 21.00'de Üsküdar'dan Boğaz'a hareket... •.Canlı müzik • 2 bardak içki • Çerez, meyve... Sadece 500.000.-TL ÇATI RESTAURANT 251 00 00 * İsteğe bağlı özel tekne gezilerimiz sürüyor. Merhum Şaziye ve Hacı Seyit Emin Elitez'in biricik kızları. Dz. Kuvvetleri Komutanlığı, Kuzey Deniz Saha Komutanhğından emekli merhum Kemal Kayaş'ın eşi, Gütnur Kırgeç, Yaşar Düzgün'ün halaları, Makbule, Yaşar Özbaltacı'nın yengeleri, Ayşe ve Ahmet Milli'nin dünürleri. Zeynep ve Aslıhan Milli'nin anneanneleri, Can Kayaş'ın babaannesi, Lütfi Milli ve Elena Kayaş'ın kayınvalideleri Rezzan Milli, Saliha veTamer Kayaşın anneleri NADİDE KAYAŞ 19 Temmuz Çarşamba günü yakalandığı amansız hastalıktan kurtulamayarak VEFAT etmiştir. Merhumenin cenazesi 20 Temmuz Perşembe günü (bugün) Tathkuyu camisinde kılınacak öğle namazından sonra Topkapı Mezarlığı ndaki aile kabrıstanına defnedilecektir. Ailesi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog