Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

20TEMMUZ 1995 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA HABERLER Asgari ücrette kader günü • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bugün yapacağı toplantıda. yeni asgari ücretin ağustosta değil, eylül ayında yürürlüğe girmesi konusundaki DYP görüşünün ağırlık kazanacağı belirtildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam Ziya Halis, komisyondaki hükümet temsilcilerinin bölünebileceğini ifade ederek "Şu anda, asgari ücretin ağustos ayında yürürlüğe girmesi konusunda DYP kanadı ile olan girişimlerimde, henüz bir sonuç alamadım" dedi. Miiteahhit • SAMSUN (Cumhuriyet)- Aralannda eskı Kültür Bakani Ercan Karakaş'ın da bulunduğu sol kanadın imzaya açarak örgütlere gönderdigi deklarasyonda "CHP müteahhitlerin partisi olmasın" denmesine karşın Samsun merkez ilçe seçimini bir müteahhit kazandı. Müteahhit Celalettin Yılmaz, sol kanadın da desteğini alarak merkez ilçe başkanı seçildi. Yargıya karşm sürgüıt • tZMİR (Cumhuriyet Bürosu) - Izmir Tanm ll Müdürlüğü'nde sendikal etkinliklere katılan memurlann yargı karanna karşm sürgün edildigi öne sürüldü. Tanm-Sen Izmir Şube Başkanı Ali Haydar Yundan, birkaç kez sürülen ve yargı karanyla eski görevine dönen, Şube Sekreteri Mihdi Perinçek ile Basın ve Halkla tlişkiler Sekreteri Uftık Peker'in sendikal etkinlikleri nedeniyle il dışına sürgün edildiklerini belirtti. katliamı • İZMtR (Cumhuriyet Bürosu) - Erzincan DGM'den güvenlik gerekçesiyle tzmir DGM'ye sevk edilen ve kamuoyunda "Başbağlar katliamı"olarak bilinen olayla ilgili ikisi tutuklul9sanıkJıPKK davası başladı. Izmir DGM'de başlayan davada tutuklu sanıklardan, Cahit Bozoğlu ve Metin Bozoğlu'nun Erzurum Cezaevi'nden getirilmediği belirlendi. Gazetecitere ceza davası • ANKARA (AA)-Özel televizyon kuruluşu "Kanal D"de yayımlanan "ICampana" adlı programla "Show TV"de yayımlanan başka bir programda Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Özden'e hakaret ettikleri gerekçesiyle haklannda Ankara Cumhuriyet Basın Savcılığı'nea dava açılan gazeteciler Ahmet Altan ile Neşe Düzel, 4'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyorlar. Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesf ndeki dünkü duruşmaya taraf avukatlan katılırken, sanıklar hazır bulunmadılar. Aytaman-Alman TV göpüşmesi • MUĞLA (AA) - Alman TV kuruluşu Kanal 7'nin bir ekibi, Muğla Valisi Lale Aytaman'la doğa ve çevre konulu röportaj yaptı. Röportajın yer aldığı programın. önümüzdeki günlerde Almanya'da yayımlanacağı bildirildi. Ote yandar. Tngiltere Süper Ligi'nde yer alan ve geçen gürlerde Muğla'nm Ortaca ilçesinde kamp yapan Crjstal Palace Kulübü'nün yetkilileri. \ytaman'a teşekkür yazısı gönderdiler. Köprüde intihar • tstanbd Haber Servisi- Kimliği hfliüz belirlenemeyen 20-25 yaşlanndaki bir kişi, dün Galata Köprüsü'den kendıni atarak intihar etti. K.öpruden geçen vatandaşların ikna çabal an na rağmen "Sevdıği kızdan aynldığı için intiha-ermek isteğini" açıklayan genç, denize atlıdı Yeuililer, genci b u ma çalşmalannın sürdürüldiğünü bildirdiler. Daçe, Türk-İş'in isteklerinin kabul edilmesiyle enflasyonun büyüyeceğini söyledi: Hükümetin gerekçesi enflasyon •Türk-îş'in eylem kararlannı açıklaması, hükümeti harekete geçirdi. Kamu kesimi toplusözleşmelerinden sorumlu Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe, "Kamu işçileri, zamsız ücretleri ile dahi. memur maaşlannın üzerinde ücret ahyor" dedi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türk-İş'in, kamu işçisine 500 bin Iira ile 3 milyon Iira arasında ücret artışı önerisinı reddederek eylem kararlan alması, hü- kümeti "kesimkr arası üc- ret farklılıldannı sergMeme" konusunda harekete geçir- di. Kamu işçılerinın ücret- lerinin memur maaşlannın üzennde olduğunu açıkla- yan hükümet, ortalama yüz- de 5 4 oranındaki ücret ar- tışı önerisıne. "enflasyon ca- navannı" gerekçe gösterdi. Kamu kesimi toplusözleş- melerinden sorumlu Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe. "Türk-tş'in isteklerine 'evet' denilmesi, enflasyon canavannın büyütüimesi demektir" dedi Daçe. dün Başbakanlık'ta kamu işveren sendikaları yöneticileriyle birlikte dü- zenlediği basın toplantısın- da, kamu ve özel sektörde Çalışan işçiler ve memurlar ile çalışan işçiler ve emekli işçiler arasındaki ücret den- gesızliklerine dikkat çeke- rek "Kamu işçileri, zamsız ücretleri ile dahi. memur maaşlannın üzerinde ücret alryor. Kamu kesimi işçi üc- rederine yapılan zamlar, ta- lep ve maliyet olarak enflas- yonu körüklememelidir. Kamu kesimi işçi ücretleri, 1989 yıundan itibaren enf- lasyona yenik düşürülme- miş. 100 kat artmıştır" de- di. Devlet Planlama Teşkı- latı (DPT) hesaplamalanna göre, kamu kesimi işçi üc- retlerinde, 1994 yılında re- el olarak yüzde 5.5 bir azal- ma olduğunu ve yüzde 5.4 zam oranının kamu işçileri- nin 1994 yılındakı reel ka- yıplannı karşıladığını ifade eden Daçe. kurumlann *ha- yatiyetlerini sürdûrebilme- si"esasına dikkat çekti. Da- çe, "önce Türidye" ve "ön- ceişyeri" ilkesinin uygulan- ması gerektiğini savunarak 1995 yılı genel ve katma bütçelı idarelerde işçi ücret- lerinde bir artış öngörülme- Ücret zammı savunmasıANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Hükümetin kamu kurumlanndaki "ödeme güçlüğüne" ve "Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) zarariannm ekonomiye getirdiği yüke" değinerek ücret artışı önerileri konusunda yaptıgı savunmada, şu noktalara dikkat çekildi: - Kamu kuruluşlannda istihdam fazlasL, bu kuruhışları istihdam deposu haline getirmiş. istihdam ekonomik ounaktan çıkmış, sos> al nitelik kazanmıştır. - Işsiz 3.5 milyon insan, iş beklemektedir veya daha iyi iş istemektedir. - Türk-İş, talebinde kişi başına Gayri Safi Milli Hasda'nın yıllık tutan kadar ücret geiirini aytık olarak istemektedir. - Özel sektörde çalışan işçi sayısı. kamu kesiminde çalışan işçi sayısınm 6 katıdır. - Buna ragmen işçi sendikaları, kamu kesiminde daha yüksek ücretler takp etmektedir. - Kamu kesimi işçileri, özel sektöre kıyasla yüksek ücret almaktadır. - Kamu kesimindeki işçiler, memurlardan daha yüksek ücret almaktadır. - Kamu kesimi işçi ücretlerine yapılan zamlar, talep ve maliyet olarak enflasyonu körüklememelidir. - Kamu kesimi işçi ücretleri 1989 yılından itibaren enflasyona yenik düşürülmemiş, 100 kat artmışür. - Kamu kesiminde ortalama ücret düzeyindeki bir işçi, ayda 20 milyon lıra net gelir elde etmektedir. -1995 yık, işçi sendikalannın genel kurul yılıdır. - Türk-lş, tüm işletmeler için geçerli tek zam istemektedir. - Sendikalar arası yanş durmahdır. diğini anımsatarak "Bu büt- çeyi hazırlayan ve kabul edenleria, bugün bu imkân- sızuğı bilmezden geunesi ile de mesele çözülemez" dedi. Sendıkalarla "gtobaT olarak yürütülen toplu pa- zarlığın, farklı koşullarda çalışan-çalışmayan, üreten- üretmeyen, kârlı-kârsız, ve- rimli-verimsız. ücret sevi- yesi düşük-yüksek, işçi ka- lifikasyonu ve kıdemleri farklı işletmeleri birbirin- den ayırmaya olanak ver- mediğini anlatan Daçe. * 1995 yıfanın Türk-İş ve üye- si sendikalann seçim yılı ol- ması da toplu pazarlığı etki- lemekte, liiçbir sendika di- ğerinin gerisinde kalmak is- tememektedir. Bu yaklaşım da görüşmelerde genel bir pazariığı zorlamaktadır" diye konuştu. Türk-İş'in is- tediği ücret artış oranlannın çıplak taban ücreti 28 mil- yon Iira, ortalama ücreti de 38 milyon Iira düzeyine çı- karmayı öngördüğüne dik- kat çeken Daçe, şöyle ko- nuştu: "Hükümet, iki canavarla mücadele ediyor. Terör ve enflasyon. İkisinde de başa- n elde ediyor. Türk-iş'in is- teklerine 'evet' deniImesL, enflasyon canavannın bü- yütüimesi demektir." Ortalama bir kamu işçisi ÇIZMEDEN YUKARI / MUSA KART ücretinin 1 Temmuz 1994 tarihınde 19 milyon liraya yükseldiğini, ücret dışı öde- meler dikkate alındığında da işçilerin kayba uğrama- dığını savunan Daçe, "Yani, ortalama ücret seviyesinde- ki bir işçi, ayda net 20 milyon Iira gelir elde etmektedir. !ş- çflerin yüzde 37'si ortalama ücret aİtında, y üzde 10'u or- talama ücrette, yüzde 53'ü ise ortalamanın üzerinde ücret almaktadır. Kamu kesiminde 5 mil- yon liranın altında ücret alan işçi sayısı, 31 Aralık 1994 tarihi itibanyla sadece 1500 kişidir. 40 miryon lira- nın üzerinde ücret alan işçi sayısı da bu eivardadır. Bu rakamlar, çıplak üc- rettir. 1994 yıbmn ikinci ya- nsuida maaşdüzeyi neolur- sa olsun. memuriara 1 tem- muzda 355 bin Iira, 1 ekim- de ise 650 bin Iira seyyanen zam yapılmış, bu altı aylık dönemde ayda ortalama zam 502 bin 500 Iira olmuş- rur. Kamu işçilerine ise 1 temmuz tarihinde yüzde 61.1 zam yapılmıştır. Bu, or- talama ücret se\ iyesindeki bir kamu işçisi için, ayda 7 milyon 420 bin 634 Iira de- mektir. Yani memurun aldı- ğızamın 15 kabdır" di ye ko- nuştu. Ucret uçurumu Türk-lş'e yapılan ücret artışı önerisınin "tartışma- y^açıkbirtekliT' olduğunu anımsatan Devlet Bakanı Daçe, ücret belirlenmesinde en önemli ölçütün "verim- lilik" olduğunu söyledi. Toplu pazarlığın demokra- tik sistem gereği masa ba- şında sürdürülmesinin öne- mine dikkat çeken Daçe, "Amacınuz, işçiyi memurta karşı karşıya getirmek de- ğüdir" dedî. Memur ile işçi arasında- ki ücret uçurumunun. geç- miş idarelerin uygulamala- nndan kaynaklandığını kaydeden Daçe, "Geçmişte sadece ücrete dayab sendi- kacıhğı yapanların da bu tabioda katkılan olduğunu söyleyebilirim" diye konuş- tu." Daçe, ücretli kesimler arasında denge sağlamanın zorunlu olduğunu ifade et- ti Daçe, Türk-İş'in istediği ücret artış oranının bütçeye 237 trilyon Iira tutannda ek maliyet getirdiğini, kendi önerilerinin yıllık maliyeti- nin ise 9 trilyon Iira ol- duğunu söyledi DYP'liler oylamaya katılmadı TBMM, Aşık'm istifasmı reddetti •Aşık'm istifası 7 oy eksik olduğu için reddedilirken ANAP'lı 7 milletvekili oylamaya katılmadı Ordu Milletvekili Pehlivanoğlu da "ret" oyu kullandı. Eyüp Aşık, "Parlamentonun yandan çoğu seçim istemiştir" dedi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-TBMM, ara seçi- mi anayasal zorunluluk ha- line getirmek için milletve- killiğinden istifa eden ANAP Grup Başkanvekili Eyüp Aşık'ın istifasmı ka- bul etmedi. 222 milletve- kilinin katıldığı oylamada 219 "kabul", 3 "ret" oyu çıkarken, kabul için gerek- li 226 oya ulaşılamadı. Başbakan Tansu Çiller ve DYP'li milletvekillerinin büyük bölümünün katıl- madığı oylamaya, ANAP'lı milletvekillerinin tam kadro katılmaması "samimiyetsizük" olarak değerlendirildi. ANAP'lı 7 mıîletvekili oylamaya ka- tılmazken, ANAP Ordu Milletvekili Şadi PehUVa- noğlu da "ret" oyu kullan- dı. Oylamaya, DSP ve MHP'li hiçbir milletvekili katılmazken, istifası redde- dilen Aşık, oylamanın en önemli sonucunun, parla- mentonun yandan fazlası- nın ara seçimden yana oy kullanması olduğunu söy- ledi. TBMM Genel Kuru- lu'nun dünkü birleşiminde önce Eyüp Aşık'ın istifası ele alındı. DYP'den çok az sayıda milletvekilinin ha- zır bulunduğu sırada oyla- maya geçildi. Yapılan açık oylama sırasında, salonda çok az sayıda bulunan DYP'li millervekilleri Grup Başkanvekili Nevzat Ercan'ın "Kabul oyu kul- lanın" yolundaki tek tek uyansı üzerine kabul oyu kullandılar. Bu arada. DYP'li diğerGrup Başkan- vekili Turhan Tayan genel kurul kapısında DYP'li milletvekillerinin salona girişini denetim altında tut- ru. Böylece, DYP'li millet- vekilleri "kabul" o>-u kul- landı, ancak gerçekten Aşık'ın istifasının kabul edilmemesi için de kabul oyunun 226'ya çıkmama- smı sağladılar. Aşık'ın isti- fasına biri ANAP'tan ol- mak üzere 3 "ret" çıktı. ANAP Ordu Milletvekili Pehlivanoğlu, DYP Bolu milletvekili Necmi Hoş- verve DYP Denizli Millet- vekili Nabi Sabuncu ret oyu kullandı. ANAP'tan Ağn Millet- vekili Yaşar Eryılmaz, Gü- müşhane Milletvekili Ülkü Günev, Bilecik Milletveki- li Mehmet Seven, Istanbul Millervekilleri Cem Kozlu, Yusuf Pamuk, Trabzon Milletvekili Fahrettin Kurt ve Izmir Milletvekili Ti- mur Demir ise oylamaya katılmadı. ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz. oy- lamadan sonra gazetecile- rin sorulannı yanıtlarken sonucun değerlendirilecek bir tarafı bulunmadığını belirterek "Ne seçime gidi- yorlar ne istifay ı kabul edi- yorlar" dedi. Bir başka so- ru üzerine de daha önce "Anayasa emri yerine geti- rilmezse her türiü tepkiyi orta>-a koyacaklannı 7 " açık- ladığını belirten Yılmaz. "Henüz o noktada değiliz. Ağustos ayi sonuna kadar ara seçim karan alınması mümkün. Eğer o tarihe ka- dar ara seçim karan alın- mazsa anayasa ihlal edilmiş demektir. Bu durumu o za- man değeriendiririz" dedi. Anayasa unıudu tükeniyorANKAR.A (Cumhuriyet Bürosu) - TBMM'de anayasa deği^ikliğı için ikinci denemegirişiminin ılk sına\ın- da 270 barajına güçlükle ulaşılması üzerine. umutlar tükenmeye başladı. DYP ile ANAP. ıkıncıdüş' kırıkhğından sonra bırbır- lerinı suçlama y arışına gı- rerken anayasanın açık 6y- la değıştırılmesine ılışkın önerının ikinci göruşme- lerinin yarın >apılması beklenıyor. Önennin ilk maddesının oylamaMiıda yeniden referandum olası- lığının ortaya çıkması du- rumunda. görüşmelere son verılerek önerinın ya- rım bırakılabıleceğı bildi- rildi. ANAPdaıktidar par- tılerine. "Açıkoylamaytbı- rakalım. değişiklik paketi- ne kaldığımız yerden de- \amedelim"önerisınigö- türdü. CHP. Yılmaz'ın önerisini kabul etmedi. TBMM'de öncekı gün akı>am. anayasa deği^ik- liklerinın açık oyla yapıl- masına ilışkın 3 maddehk yasa önerısı görüşüldü Önerının maddelenne ge- çilmesıne ılişkin ılk oyla- mada kabul için gereklı alt sınır olan 270 oya güçlük- le ulasjldı. oylamanın yapılıp yapılmaması ko- nusunda tedirginlığe düştü. De\let Bakanı Bekir Sami Daçe, "İkinci gö- rüşmey i başlatırız. İlk oylama sonucu- na göre kararımı/ı \eririz" dedi. 270 kabul OYU 383 millet\ekılinin ka- tıldığı oylamada 270 ka- bul oyıınakarşılık. 100 ret. 4 çekimser ve 9 geçersiz oy çıktı. Önerının. anaya- sa değısıkhklerının açık oyla gerçeklestmlmesine ılişkin ılk maddesının oy- lamasında da kıl payı 270 kabul oyu çıktı. 385 mil- letvekilinin katıldığı bu oylamada 105 ret. 7 çe- kimser \e 3 geçersız oy kullanıldı. Sabaha karşı saat 02.40'ta sonuçlanan yürürlüğe ılişkin son mad- de oylamasında ise 271 kabul oyuna karşılık. 105 ret oyu ve 8 de geçersız oy çıktı. Anayasa gereği. ikinci oylamanın 48 saat sonra yapılması gerekiyor. An- cak ıktıdarortaklan ikinci Notlar Açık oylama, gizli oya yenildi TÜREY KÖSE/DÜRDANE KOCAOĞLL' ANKARA-TBMM. anayasa değışıkliğınde "açıklığa" dırenınce. açık oylama önerisi "gizli oya" takıldı. İlk tur oylama. referandum gösterdi. Bu nedenle "askıya alınan" anayasa değışikliği paketinin "askıdan inmesi" pek olanakiı görünmüyor. RP'nin 7. Beş Yıllık Kalkınma Planı görüşmelerini. yoğunolarak engellemesi nedeniyle anayasa değişikliğının açık oylamayla yapılmasına ılişkin 3 maddelik yasa önerisınin görüşülmesıne önceki gece saat 22.30'da geçılebıldi Başbakan Tansu Çiller. saat 23 OO'te TBM\i"ye geldı Görüşmelere Mıllet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali dışında tüm lıderler katıldı. Kulislerde milletvekıllerı heyecanlı, ama umutsuzlardı İktıdar kulısınde. DYP ve CHP grup başkanvekilleri. ellerinde listelerle milletvekili anyordu. Oylamada. CHP 3. DYP 12. ANAP ise 7 "fîre" verdi. Önerının maddelerıne geçılmesıne ilişkin ılk oylamanın sonucu. moralleri bozdu. Başkanlık divanında oylar tekrar tekrar say ılır ve dıvan üyeleri birbirleriyle "fiskos" ederken bazı milletvekillerı. basın locasına yaklaşarak "269" oyla önennın reddedıldiğini söylediler. Ancak. bu arada TBMM Başkanvekili YefaTanır. bıroy zarfını genel kıırula göstererek "Bu zarf, ıskarta kutusundan çıktı" dedi. RP'lılerın tepkısi üzerine. "Hileyok. işteburada. zarf kutunun içinden çıktı" dedi. Böylece. bir oy daha bulunarak kıl payı 27O'e ulaşıldı CHP'den sadece Ankara Milletvekili MümtazSoysal skarta oyunu teslını etmedi. Anayasanın nasıl değıştırileceği gibi temel bir konunun geçicı bir maddeyle V'e bir dönemle sınırlı olarak düzenlenmesine karşı çıkan Soysal. öneriye "hayır" dedi. DYP'li bazı millervekilleri ise grup başkanvekılıne oyunu teslim etmektense ıskartasını Başbakan Tansu C'Her'e göstermeyi tercih ettı. DYP'li Ahmet Küçükel. oyunu kullandıktan sonra elınde ıskartalar olduğu halde Cüler'ın yanına gitti. Küçükel. ıskartalarınııı kesınlikle görüldüğünden emın olduktan sonra yanından ayrıldı Yine sonuçtan partıler birbirlerını sorumlu tuttular. DYP'li milletvekilleri kulislerde. açık oya karşı çıkan ANAP'lıların "harakiri" yaptığını ve kendi sonlarını hazırladıklarını söylediler. ANAP'lılar ise DYP ve CHP içınde de "hayır" oyu kullanan mılletvekıllen bulunduüunu belirterek kendilerini savundular. TBM\1 'de öncekı gün akşam yaşa- nan düş kınklığının ardından partiler birbırinı suçlama yanşına girdı. ANAP liden Mesut Yılmaz. açık oy- lamanın baştan berı gereksız olduğu- nu dıle getirdiğini belirterek "Biz, anayasa paketine doğ- rudan doğruya 4. maddeden itibaren devam edilmesi ge- rektiğini söylüyoruz. Bence açık oylamanın araya sokul- ması gerçekte anayasa deği- şikliğini istemeyenlerin bir buluşudur" dedi. ANAP Grup Başkanvekili Hasan Korkmazcan, açık oy- lama konusunda referandu- ına gidilmesı olasılığının or- taya çıktığını. bu nedenle hal- kın karşısına çıkılamayaca- üını sövledı. CHP'den ANAP'a ret ANAP Genel Başkanı Yıl- maz. dün CHP liden Hikmet Çetin'i telefonla aradı. Yıl- maz. Cetin'e. "Açık oylama ile ilgili anayasa değişikliğinin birinci turu. referandum gös- terdi. Geçici bir düzenleme için refcranduma gitmek ka- dar saçma bir iş olamaz. Ge- lin, açık oylama önerisini bı- rakalım; anayasa değişikliği paketine kaldığımız yerden devam edelim"dedi. Yılmaz. Cetın'den bu konuyu Başba- kan Tansu Çiller'le de konuş- masmı istedı. Bu arada. CHP grup yöne- timi. Genel Başkan Hikmet Çetınbaşkanlıâmdatoplana- rak ANAP. Genel Başkanı Yılmaz'ın önerisini değer- lendirdı. Cetin. toplantıda. I75. maddeyi mutlaka geçirmek zorunda olduklannı söyledi ve bu konuda gerekirse ANAP lıderi Yılmaz ile bir kez daha görüşeceğınibelırt- ti Çetin. "175'i geçirmeyen parlamento, diğerlerini hiç geçirmez" dedi 175. madde ile ilgili deği- şiklik önerisine teorik olarak 370 milletvekilinin desteği bulunduğunu savunan Cetin. "Bu durumda eğer liderler işi biraz sıkı tutarlarsa gi/li oy- lamada ben 300 oyun hulu- nacağına inanıyorum"dedı. POLITIKA GUNLUGU HİKMET ÇETİNKAYA Sol Bitmedi... CHP, kendi ıçinde ideolojik bir ayrışma sürecini mi yaşıyor, yoksa yapay bir bölünmüşlüğün 'kişisel he- saplara' dönük aynşmasını mı gündeme getiriyor? Galiba ikincrsini... Böyle olunca da CHP ilçe kongrelerinde SHP kö- kenli CHP'lilerle SHP'den ayrılıp CHP'de yükselişi umanların bütünleşme sürecindeki yapay çekişme- lerine tanık olunuyor... Erman Şahin'in Bayındırhk Bakanlığı'ndan istifa ettirilmesi, belki partı içinde kimi yöneticileri mem- nun etmiş olabilır. Yine CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, kendine göre haklı gerekçelerle Erman Şa- hin'in davranışlarını yanlış bulabilir. Ama gözle görü- len bir gerçeğı kimse yadsıyamaz. O gerçek de SHP kökenli müteahhit yöneticilerin kendi çıkarlan için partiyi nerelere götürdüğünün fotoğrafıdır. Devlet Bakanı Onur Kumbaracıbaşı neden Er- man Şahin'i suçluyor? Diyor ki: "Erman Şahin DSP'ye girecek mi bilmiyonım. A- ma bu bakanlık ona büyük geldi..." Bakan Kumbaracıbaşı, Hürriyet'ten Faruk Bildi- rici'ye böyle söylüyor... Bir CHP'li bakanın, bir eskı CHP'Iİ bakanı böyle. eleştirmesi doğru değildir. Zaten sosyal demokrat- lar birbirlerinı suçlaya suçlaya, küçük göre göre bu duruma geldiler. Üstelik Erman Şahin, Süleyman Demirel-Erdal inönü döneminde de yerel yönetim- lerden sorumlu devlet bakanıydı. Şimdi birıleri çıkıp Onur Kumbaracıbaşı'na şu so- ruyu yöneltse nasıl yanıt verir: "Sayın Erman Şahin yeteneksız bir bakansa niçin ikinci kez kabineye alındı?" i • • • : Yeniden başa dönelim... CHP'de ideolojik bir aynşma yok, yapay bir aynş- ma var. Tüm hesaplar ağustos ya da eyKil ayında yapıla- cak kurultaya yönelik... CHP, ilçe kongreleri yaparken sol kendini yenile- miyor, demokratik dönüşümde kendi ilkelerini bir ke- nara itip emekçi kesimlerle buluşacağı yerde serma- yenin çiçekli bahçesinde umut anyor. Aralannda Ercan Karakaş, Tülay Ateş, Kenan Sönmez, Bozkurt Nuhoğlu, Halil Ergün gibi PM üyesi milletvekili ve sanatçılann bulunduğu eski SHP içindeki 'sol grup' ya da 'yenilikçi' olarak adlandırı- lanlar 'solbirtiğin'sağ\anmas\ için hareketegeçtiler... Acaba başarılı olabilirler mi? ; Hiç sanmıyoruz... • Nedeni de şu: CHP içindeki çıkar kavgası, SHP'nin eski alışkanlıkları böyle bir bütünleşmeyi engeller. • • • Ne istiyor SHP kökenli CHP'liler? Özetle şunu: "Sol bitmedi, ideolojiler ölmedi. Türkiye'nin ger- çek bir sola her zamankinden daha çok gereksini- mi var. Bu sol popülist değil; sosyal demokrasinin eşitlik, özgühük, laiklik, dayanışma, emeğin üstün- lüğü, sosyal adalet, demokrası ve banş ilkeleriyle bü- tünleşmiş, çağdaş demokratik bir sol olmalıdır..." Sol; dürüstlüğün, doğruluğun, erdemin, saydam- lığın kendisi değil midir? ! Yerel yönetimler rantlann bölüşüldüğü yerier ol- mayıp gerçek demokrasinin temel öğeleri değil mi- dir? işte bu sorulara yanıt arıyor 100'ü aşkın sosyal de- mokrat... Diyorlar ki: "Türkiye on yılı aşkın süredir kendi top- raklannda örtülü bir savaş yürütüyor. Türkiye kanı- yor. Türkiye'nin banş sorunu var. Türkiye dünyanın en bozuk gelir dağılımına sahıp ülkeleri arasında bu- lunuyor. Emekçiler, üreticiler gün geçtikçe yoksul- laşıyor, işsizlehmizin sayısı artıyor. Türkiye yeteri ka- dar üretemıyor. Türkiye'nin ekonomik gelışme ve sosyal adalet sorunu var. Türkiye, gözaltındaki kayıplar, yargısız infazlar, çağdışı yasa ve hukuk anlayışından bir türlü kurtu- lamıyor. Toplumun çoğulcu yapısını yok sayıyor. Bu durum Türkiye'yi demokratik, uygar dünyadan uzak- laştınyor. Türkiye'nin demokrasi sorunu var." Sosyal demokratlar şöyle bir çevrelerine baksın- lar, ne olup bittiğini göreceklerdir. O zaman da şu so- ruya yanıt arayacaklardır: "Bir bakan, bir eskı bakanı suçluyor, rüşvet iddi- aları ISKl'den sonra da sürüyor. Bizde bireksiklik var olmasına var da biz bu eksikliği neden arayıp bula- mıyoruz?.." • • • Sıvas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksekokulu'nda olup bitenleri izliyor mu CHP'li yönetıcıler? Sıvas'ta ikinci bir Madımak katliamı yaratmak is- teyen karayobazlar Prof. Dr. Servet Özgür'ü görev- den aldırdılar. Laik ve demokratik güçler dün faks yağmuruna tut- tular Sıvas Cumhuriyet Üniversitesi'ni. Biz telefon_ numaralannı bir kez dahayineliyor, okurlanmızın tep- ki göstermelerini istiyoruz: Faks 0 (346) 226 15 13. Telefonlar. 226 15 93 - 226 15 60 - 226 15 72. Yıldırım Akbulut ağladı DYP, MHP'ye diyet borcunu ödedi AINKARA (Cumhuriyet Bürosu)- Eskı başbakanlar- dan ^ ıldırım Akbulut. ken- dısı ve 8 bakanı hakkında açılan ve devlet bakanlan Ercüment Konukman ile Mehmet Çevikın suçlu bu- lunarak Yüce Dnan'a se\ kı ıstenen göçmen konutlarıy- la ılgılı Meclıs Soruşturma Komısyonu raporunun görü- şülmesı sırasında ağladı. D^•p. hükümetin kurulma- sından bu yana destek aldı- ğı MHPnınyanında yerala- rak.MHPlstanbul Milletve- kili Ercüment Konukmanın Yüce Divan"a sevkını önle- di. •\NAP \e MHP'nın tam kadro katıldığı dün »ecekı genel kuruldaJ X3 DYP mıl- Iet\ekılındenyalnızea3()u- nun hazır bulunması dikkat çektı. CHP. MHP'lı Konuk- man'la birlikte ANAP'lı Çe- vik'ın aklanmasına yönelik bu gınşıını önlemeye çalış- tı. Akbulut söz alarak kendı- binın komısyon tarafından aklanmasının hıçbır anlamı bulunmadığını söyledi ve- ~Bizim için komisyona sevk'- edilmek bile onur kıncıdır. Biz. bu acıy ı y üregjmizde his-j sediyoruz. Bunu si/in anla-j manız mümkün değil" dedi.' \erıne oturan Akbulut." aglamaya başladı. ANAP Genel Başkanı Mesut Yıl- maz. Akbulut'u Meclıs bah- çesıne çıkararak teskın etti. Mılletvekıllerı daha sonra', Akbulut'u Meclısdoktoruna; götürdüler.Göriişmey ı hızlaf- tamamlatarak raporu reddet-' tırmek isteyen MHP'lıler. sı-' nırlenerek kursüye yürüdü-' 1 ler. Genel kurulda. verılenv aradan sonra yapılan oy lama sonunda raporun. MHP Is- tanbul Milletvekili \e eski/ Devlet Bakanı Ercüment Konukmanın Yııce Dı\an'a, sevkını öngören bölünıü reddedıldı. Oylama sürerken DYP Adana Milletvekili Turgur Tekin ile CHP Gazıantep Milletvekili Bahattin Ala- göz'ün yumruklaştıklan' görüldü.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog