Bugünden 1930'a 5,466,868 adet makaleKatalog


«
»

20 TEMMUZ 1995 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA HABERLER Prof. Dr. Özgür, yerel televizyon ve radyolardan kendisi için 'katli vaciptir' diye yaym yapıldığını öne sürdü Profesöre 'öKim' fetvası HCLV'A KARABAĞLI • Açığa alınan Sıvas Sağlık Meslek Lisesi Müdürü Servet Özgür, can güvenliğinin tehdit edilmesinde birinci derecede rol oynayan yerel televizyonlardan "SRT". yerel radyolardan "Lider (Hilal) FM' 1 kuruluşlan ile yurt genelinde yayın yapan özel televizyonlardan ''STV" ve "TGRT" hakkında üst kuruldan işlem yapmasını istedi. Özgür. olay günü yorumlanyla kendisini küçük düşüren atv ve Show TV'den de şikâyetçi olduğunu bildirdi. dıye yayın yapıldığını öne sürdü. RTÜK'ü. telefonla arayan çok sayıda Sıvaslı yurttaş, yayınlann ikinci bir Sı- vas olayına yol açmaması için üst kuru- lu önlem almaya çağınrken, bulunduğu bölgede yayınlar üzerinde denetim yet- kisinesahıpoIanSıvas Valisı AydınGüç- lü'nün. üst kurula sakıncalı yayınlar ko- nusunda bir bılgı iletmedığı öğrenildı. Sağcı basının başlattığı kampanya so- nucu okul müdürlüğü görevinden açığa alınan Özgür. dün RTÜK'e başvurdu. Özgür. RTÜK Hukuk Müşavırlığı'ne sunduğu dilekçesınde, yerel televızyon- lardan "SRT". yerel radyolardan "Lider ANKARA - Sıvas Sağlık Hızmetleri Meslek Yüksek Okulu'ndakı mezunıyet töreninde ortaya çıkan "türban tartış- ması"nın ardından hedef adam olan okul müdürü Prof. Dr. Servet Özgür. can gü- venliğinin tehdit edilmesinde birinci de- recede rol oynadığını ilen sürdügü bazı radyo ve televizyon kuruluşlan hakkın- da işlem yapılması için Radyo ve Tele- vizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) başvur- du.'Prof. Dr Özgür. RTÜK'e sunduğu dilekçesınde bazı yerel televizyon ve radyolardan kendısı ıçın "katlı vacıptir" (HilaJ)FM" kuruluşlan ile yurt genelin- de yayın yapan özel televizyonlardan "STV" ve "TGRT". "atv" \e "Sho* TV" kuruluşlannın yayınlan konusunda gerekli işlemlenn yapılmasını ve cevap- düzeltme hakkını kullanmak ıstedığini bildirdi Özgür. şikâyet dilekçesınde. ve- rel bazı özel televizyon ve radyoların yurttaşlan alevhine kişkırtıklannı belır- terek. bu yayınlarda açıkça •'istenmcyen kişi" olarak ılan edıldığıne ışaret ederek. şunlan söyledı: "Sıvas'tayayınvapanSt- vas Radyo ve Televizyon (SRT) başta ol- mak üzere 89.5'ten yayın yapan Lider (Hilal) radyolan 14.7 1995 günü saat 20JO"dan itibaren 17.7. 1995 akşam sa- atlerine kadar tiim habcrlerindc. canlı açıkoturum ve benzeri programlannda kişilik haklarıma saldıran. tek y anlı, hal- kı aley hime kışkırtan. can vc mal güven- liğimi tehlikeye atan yayınlar yapmışhr. Hatta, bu yayınlarda şahsım istenmcyen kişi ilan edilmiştir. Sıvas'ı terk etmem, öğretim üyeiiğinden atılmam. istifa et- mem isteıuniştir. Aynı yavuüann kopya- lan, ay nı süreler içinde TĞ RT ve STVde yav ımlannııştır. Hedefgösterid rurumlar tekrarlanmıştır." RTÜK'e şikâyet Dilekçesinde. kışkırtıcı yorumlarla aynı görüntülenn atv ve Shovv TV'de yı- nelendığini anımsatan Özgür, 3984 sayi- lı Özel Radyo ve Telev izvon Yasası uya- nnca"cevap-düzeltmer ' hakkını kullan- mak istediğını bildirdi. RTÜK Hukuk Müşavirliği. Özgür'e. yasa gereğınce bu yay ınlara karşı cevap- düzeltme hakkı ıçın v argıdan bir karar al- ması gercktığini bıldırerek, üst kurulun çıkacak karar doğrultusunda Özgür'ün haklannı koruyacağını kaydettı. RTÜK. mahkeme kararı bekleninceye kadar olayla ılgili yayın yapan SRT ve Lider FM'den de yayın bandlannın istenmesi- nı. atv. Shovv TV TGRT ve STV'nin ya- v ınlannın da Yayın Değerlendirme Baş- kanlığı'nca ızlenmesini kararlaştırdı. Olaylarla ilgılı olarak RTÜK'ü tele- fonla arayan yurttaşlar, Özgür'ü hedef gösteren yay ınlardan rahatsızlık duyduk- fannı belırterek, yenı bir Sıvas olayının yaşanmaması içın üst kurulu önlem al- maya çağırdı. Sıvas Cumhunyet Başsavcısı İbrahim Gürses. konuyla ilgılı soruşturmanın sürdüğünü belırterek *Şu anda, tarafla- rın sadece şikâyetlerini dinleyip olayın asıl sorumlularını saptamaya çalışıyo- ruz" dedı. Gürses. Cumhuriyefe yaptığı açıkla- mada. üç cumhunyet savcısı tarafından yürütüldüğünü vurguladığı soruşturma- nın. on güne kadar sonuçlanacağını bil- dırdi.Gürses, olayda sorumluluklan olup olmadığmı. varsa hangi düzevde etkıli olduklannı belirlemek için yerel telev iz- yon ve basın kuruluşlan yönetıcilen ve Milli Gençlik Vakfı Sıvas Şubesı Başka- nı Abdullah Genç'in de ifadelenne baş- vurulacağını bildirdi. Cumhuriyet üniversitesi'nin kararı 'Amaç, din istisman'• Hemşireliğin, ibadet kadar kutsal bir görev olmasına karşın din duygulannın istismanyla kaos yaratıldığı belirtilen senato karannda, "Düzeni bozmak için yalnızca klinik uygulamalannda takılan bir kepe karşı tavır alıp ısrarla bu durumun devam ettirilmesi, amaçlı ve ideolojik görünümdedir" değerlendirmesi yapıldı. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-Gericilerin saldın- lan üzerine Sıvas Cumhuri- yet Üniversitesi Sağlık Hiz- metleri Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü görevin- den açığa alınan Prof. Dr Servet Ozgür'ün şeriatçıla- nn boy hedefi olmasına ne- den olan Kıyafet Yönetme- lıği, benzer bırtartışma üze- nne ünıversıte senatosunca I992'de alınan bir kararda savunuldu. Senato karann- da, "sağhk ocaklan, hastane ve kliniklerin ibadet dcğil, eğitim ve hizmet yerteri" ol- duğuna dikkat çekılirken. türban sınırlamasına karşı tutumlann, "ideolojik amaç- h din istismanyla kaos yarat- ma hedefine yönelik oMuğu" vurgulandı. Sıvas Cumhunyet Üniver- sitesi Senatosu, yine Sağlık Hızmetleri Meslek Yüksek Okulu'nda yasanan bir tar- tışma üzerine 21 Ma>ıs 1992'de aldığı bir kararda, hemşirelerin türban takama- yacağını bildirdi "İiniforma, hem bu mes- leğin (hemşirelik) disiplinini. ciddiyetini. saygınlığını tem- sil eder hem de hastane orta- mından eve, evden de hasta- ne ortamına enfeksiyon ajanlan mikroorganizmâla- nn taşınmasını engelleme amacına yöneliktir. Ünifor- ma üzerine giyilen kep. esa- ,"n mesleğin özgürce icrası- nı ifade eden evrensel bir semboMür" ifadeleriyle başla>an kararda, özetle şu görüşler dıle getırildi: - Biitün dünya ülkelcri. üniformanın saygınhğını ve bütünlüğünü korumak amacıyla üniforma yönet- melikleri düzenlemişlerdir. Sağlık Bakanlığımızın ve hemşire çalıştıran tiim ku- rumlann.hem sağlık meslek lisesi öğrencileri hem de ça- lışan hemşireler için böyle bir yönetmeliği vardır. Bu yönetmeliğe uyma, hiçbirza- man tartışma konusu edil- memektedir. - Hemşirelık Yüksek Okulu'na gelen öğrencıler. bu meslekte üniforma giyil- diğinı kesınlikle bilmekte- dirler. Bu anlamda, ünıversi- te sınavlan sırasında hemşi- relık okullannı tercih eden öğrenciler. ünifonna giyme koşulunu da kabul etmiş sa- yılırlar. - Hemşjrelik Yüksek Oku- lumu/un da, yürürlükteki yonetmefikler veevrensel de- ğcrlere u>gun bir kıyafet yö- nergesi bulunmaktadır. Bu yönerge, kişisel va da keyfı bir istek olmavıp. mesleğin g«reğidir ve bu değerlerin korunması. bu mesleğin üve- si olan bizterin, en önemli gö- rev ve sorumluluğudur. - YÖK karannın gereğı ohrak, Hemşırelik Yüksek Okulu Müdürlüğü, öğrenci- lenn, klinik ve klinik yerine g«çen uygulama alanlannda üriiforma uzerine başörtüsü takmalanna ızin vermemek- tedir. Bu tutum, Hemşirelik Vâksek Okulu Müdürlü- ğ^iı'nün görevi ve sorumlulu- ğx gereğidir. Bunun aksine olın bir karar verme yetkisi de bulunmamaktadır. - Sağduyulu ve Türkiye Cumhuriyeti >-asalanna bağlı her insanın takdir ede- ceği gibi. hastane kliniklcri. sağlık ocaklan ve ilkokul sı- nıflan, ibadet etmek için gi- dilen yerler olmavıp, mesle- kî eğitim ve öğretim deneyi- mi kazanmak ve aynı za- manda hastava hizmet için gidilen görev yerieridir. - Hemşirelık mesleğinin ibadet kadar kutsal bir gö- rev olmasına karşın. dinsel duygulan istısmar ederek ve kutsal görevi hıçe sayarak bir kaos yaratmak, düzeni bozmak içın, yalnızca klinik uygulamalannda takılan bir kepe karşı tavır alıp ısrarla bu durumun devam ettinl- mesi. amaçlı ve ideolojik görünümdedir. Ünıversıtemizin tüm se- nato üyeleri, düzenın bozul- masına karşı yönetmelik maddelerinin amir hüküm- lennin uyulmasına taraftar- dırlar. Bu durumun. dine karşı bir tutum olmadığını da kabul etmektedirler. Dumrianladosduktablosuİstanbul Haber Servisi- Beşıktaş Belediyesi'nın katkılanyla Türkiye"ye gelen Frankfurt-Almanya Kosmos Gençlik Merkezi'nde etkinlik gösteren gençler. dün beledıye bınası yanında bulunan sarnıç duvannı boyadı. Duvarda çeşıtli renk ve ırklardan çocuklan el ele resmeden grup. Istanbul'daki çeşitli tarihi ve runstik mekânlan gezdıkten sonra Kapadokya'ya geçecek. Zeytinbumu Beledıyesi de uzun yıllar harap görünüm sergıleyen tren hattındakı duvarlann değişik fıgür ve renklerde boyanması çalışmalannı başlattı. Zeytinburnu Belediye Başkanı Adıl Emecan. Zeytinburnu-Kazlıçeşme tren istasyonlan arasındakı hat boyu duvarlannın yıllardır ihmal edildiğini. gerek görünüm gerekse estetik açıdan hoş. bir göriintü olusturmadıöını söyledi. (Fotoğraf: KUBİLÂY TL NTÜL) Danıştay, Sıvas Hemşirelik Okulu'ndaki türban davasını reddetti Yargı kararları türbana karşı• Danıştay, Sıvas Hemşirelik Yüksek Okulu öğrencilerinden Semanur Şahin'in, türbanla katılmak istediği uygulama derslerine alınmadığı için devamsızlıktan sınıfta kalınca açtığı dava üzerine, öğrenciyi haklı bulan idare mahkemesi karannı bozdu. .\NK/\RA (Cumhuriyet Büro- su) - Danıştay, Sıvas Hemşirelık Yüksek Okulu öğrencılennden Se- manur Şahin'in, türbanla katılmak istediği uygulama derslerine alın- madığı için devamsızlıktan sınıfta kalınca. açtığı dava üzenne ögren- ciyi haklı bulan idare mahkemesi karannı bozdu. Danıştay'ın 18 Ekim 1994 tarihii karannda. de- vamsızlığın türbanlı öğrencinin kusuru ve eyleminden kaynaklan- ması nedenıyle sınava alınmama- sında hukukaaykınlık bulunmadı- ğı ve hemşirelerin belirlenen kıya- fet ve kepleri giymek zorunda ol- duklan vurgulandı. Anayasa Mah- kemesi ile Danıştay'ın diğer ka- rarlarında da, ünıversıtelerdeki türban ıstemlen "Devrimyasalan ve v ükseköğretimin amaçlanna ay- kın" olarak değerlendırıldi. Sıvas Hemşirelik Yüksek Oku- lu ögrencilerinden Semanur Şahın. 1992 yılında, Eğitım-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde, hastane uygulamalanna hemşire kepi ile gelmek gibi bir kural olmamasına karşın, uygulamalı derslere alın- madığı ve devamsızlıktan sınıfta kaldığı gerekçesiyle Sıvas İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Mahke- me, Şahin'in isteminiyerinde bu- lunca, Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Müdür- lüğü, temyiz istemiyle Danıştay'a başvurdu. Sıvas İdare Mahkemesi'nin, Se- Özgür. kenti polis koruması altında terk etti 'Türban' üzerine provokasyon ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Sıvas Sağlık Hizmetleri Mestek Yüksek Okulu'nda "türban" üzerine oynanan provokasyon tuttu. Prof.Dr. Ser- vet Ozgür. üniversite kararlan ve mevzuatı uygu- ladığı için Sıvas Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü görevinden açığa alındı. L'lusal düzeyde yayın yapan bazı televizyonlar ile Sıvas'ta gerici yayın yapan kuruluşlann boy hedefi haline gelen Özgür, kenti polis koruması altında terk et- mek zorunda kalırken, şeriatçı saldınlar sürdü. Sıvas Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Oku- lu'ndaki mezuniyet töreninde olay çıkaran Behiye Karadeniz iie iki kız öğrenci, oiay gününden önce törende türban takmak istediklerini okul yönetimi- ne ilettıler. Okul Müdürü Prof. Dr. Servet Özgür ile ayn bir yemin töreni düzenlenmesi konusunda an- laşan Behiye Karadeniz ile diğer öğrenciler, hiçbir olay çıkarmayacaklarma ilişkin söz verdıler. An- cak, yemin töreni sırasında salona giren Karadeniz, RP ile ilışkisi bilinen Milli Gençlik Vakfı*nın Sı- vas Şube Başkanı Abdullah Genç'in de desteğiyle tartışma çıkardı. Özgür, olayın ardından yaptığı açıklamada, türbanlı öğrencilerle görüşmesi konu- sunda, şunlan söyledi: ''Kendilerinebirmezuniyef töreni vapılma şartı olmadığu törenin. okulun ka- muoyunda adını duyurmak adına v apılan bir iş ol- duğu, aslolanın yemini yapmak olduğu izah edilmiş- tir. Eğer, herhangi bir olav meydana «clme olasılığı varsa, diğer öğrenciler ve vclilerin çok ısraıiı olma- lanna rağmen. bu töreni iptal edebUeceğuniz belir- tilmistir. Kendileri isterlcrse,tek bir hemşjrenin bu- lunacağı bir odada. tek başlanna yemin ettirebüe- ceğimizi belirtmiştim. Oğrenciler de, ikna olmuş olarak yeminJerini yapacaklannı ve hiçbir sorunla karşılaşmayataklannı bilerek, yanımdan aynlmış- lartür. Bu arada kendileri de, mezuniyet töreni sı- rasında hiçbir olay çıkarmayacaklanna ve çıkanl- masına nedcn oimayacaklanna söz vermişlerdir. Bu göriişmenin tanıklan vardır." Olayın, Milli Gençlik Vakfı Sıvas Şube Başkanı Abdullah Genç'in, tören yönetıcisi göreyliye haka- ret etmesiyle başladığma dikkat çeken Özgür, şöy- le devam etti: "Olay, sözlerine sadık kalmayan ya da kalnıalanna izin vcrilmeyen bu öğrencilerin -10 başörtülü öğrencimizden iiçünün - törenin ortasın- da ve daha öğrvnciler adına konuşmaya sıra gelme- den sahneye çıkmalan ve düzeni bozmalan üzeri- ne, törenin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesinc çaba gösteren sınıf arkadaşları ve velilerin tepki ve tar- nşmalanndan ibarrttir. Aynca tek vanlı yav ınlarda bahsedilenin aksine. mezuniyet törenlerinde sınıf birincisinin konuşması diye bir kural da voktur." manur Şahin'in savlannı yerindc gören karannı 18 Ekım 1994tari- hinde bozan Danışta>. bozma ge- rekçesinde şu görüşleri dile getir- di: "Hastane mgulamasında hem- şirelerin beya/ önlük ve kep giv me- si.diğer bazı meslek mensuplannın özel giysileri gibi zorunlu bir du- rumdur. Bu konuyu, teorikdersler ve sınavlara başörtüsü ile girmek konusundan ayırmak gerekir. Temyiz dilekçesine ekli YÖK Baş- kanlığı yazısında da. hemşireler için başörtüsü uygulamasına engel olunması açıkça istendiğinc göre, davacımn istediği giysi ile uygula- ma dersine alınamavacağı açıktır. Sonuç olarak, devamsızlığı kendi evleminden ve kusurundan ka>- naklandığından, sınava alınmanıa- sında hukuka aykınlık bulunma- maktadır. Hastane uv gulamalann- da. hemşirelerin, mesleklerinin ge- rcktirdiği ve genel düzenleyici iş- lemlerie belirlenen kıyafetleri ve kepi grymek zorunda oldukJarıtar- tışmasızdır." Sıvas İdare Mahkemesi, Danış- ta> 'ın görüşü üzerine daha öncckı karannı düzelterck. Semanur Şa- hin'in açtığı davayı reddetti. Mah- kemenin düzeltilen karannda şöy- ledendi: u Mesleğinin geregi kıyafete aykı- n olarak uvgulamalı derslere gir- mek isteyen ve idarece derslere gir- mesi engellenen davacu kendi ey- lem ve kusuru ile derse devamsı/ kalmış olup, bu konuda idarevı? yüklenecek bir kusur bulunma- maktadır. Hemşirelerin, meslekle- rinin gereği ve genel dü/enlcv ici iş- lemlerle belirlenen kıyafetieri ve kepigiymekzorunda olduklan tar- tışması/dır." Anayasa Mahkemesi, YÖK Ya- sası "na cklenen bir maddede yer alan "Yükseköğredm kurumlann- da, dershane, laboratuvar, klinik, poİiklinik ve koridorlarda çağdaş kıyafet ve görünümde bulunmak zorunludur. Dini inanç nedeniyle bo> un ve saçlann örtü ve türbanla kapatılması serbesttir" bölümü- nün 2. cümlesinin anayasaya aykı- nlığı savıyla açılan davada, iptal karan verdi. Anayasa Mahkemesi, karar gerekçesinde şu görüşleri di- le getırdi: "Çağdaş bir görünüm taşıma- yan türban ve başörtüsü ile bunlar- la birtikte kullanılan belli biçimde- ki giv siler. Türk Devrimi ilkelerine aykırıdır. Anayasanın 174. madde- si kapsamındaki devrim yasalan- nın amaç. erek ve içeriklerinin ön- gördüğü nitelikleri gözardı ederek dinsel inanç gereğine dayalı bir dü- zenlemegetiren dava konusu kural, anayasava ay kındır." Laiklik karşıtlığının simgesr Danıştay da, türban ve başörtü- sünün. laik cumhuriyete karşı ol- manın bırsımgesi olduğuna karar verdi. Danıştay 8. Dairesi, Yüksek Öğ- retim Kurumlan Öğrenci Disiplin Yönetmeliği "ne dayanarak doğru- dan verilen uyarma ve kınama ce- zalanna karşı yargı yoluna gidile- meyeceğine ilişkin hükmün iptali istemiyle açılan bir davada, şu gö- rüşe vardı: "Geleneksel yaşamın egemen ol- duğu kırsal kesinıler başta olmak ü/ere, ülkemizde bazı kızlanmız ve kadınlanmı/ hiçbir siyasal ya da özei amaç ve düşünceleri olmadan başlarını örtmektedirter. Bir kısım kadm ve kızlanmız ise, kendileri- ne hiçbir toplumsal etki ve baskı ol- maksızın, ideolojik bir görüşle, la- ikcumhuriy ete karşı olmanın sim- gesi olarak örtünmektedirier. Böylece İslam dinini geleneksel bir biçimde yaşayan kişilerden farklı bir örtünme biçimi ile, laik- lik karşıtı hareketlerle, toplumun ilgisini çekmeye amaçlamaktadır- lar. Bu durumun doğal sonucu ola- rak, dinu kişisel inanç vc ibadet çe\- resini aşaraik, siyasi bir güç duru- munagetirmeyeyönelikhareketle- ri. laik eğitim ve öğretim kurumla- nnda, üniversitelerde eğitimli ve örgütlü gruplar ortaya çıkarmak- tadır." ARAYIŞ TOKTAM1Ş ATEŞ Başortusu Sıvas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'ndakı başörtüsü sorunu, gün- lerden beri gündemdekı yerıni koruyor. Benzer bir o- lay, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde de olmuştu. Ama olay Sıvas'ta olunca bırdenbıre boyut değiştirdi. Okul müdürü Prof. Dr. Servet Özgür, canını kur- tarmak içın Ankara'ya kaçmış. Tehditlerin ardı arka- sı kesilmiyormuş. Belki kımilerı "Merak etmeyin ho- cam, sızı koruruz" gibisınden güvence de vermiştir, ama Sermet Hoca akıllı bir insanmış. Herhalde Ma- dımak Oteli'nde de o zamankı başbakan yardımcı- sının verdığı güvenceyi anımsamıştır... Bu olayla ılgili görüşlerime geçmeden önce, biraz da 'türban' sözcüğü üzerinde durmak istiyorum. Zı- ra bu sorun. basınımızın önemli bir bölümünde 'tür- ban somnu' olarak ele alınıyor. Oysa ki ortada tür- ban mürban yok. Bu laf da YÖK'ün bir uydurması. Bilmem anımsar mısınız. 1980'li yıllarda kimi kız öğ- renciler. derslere başlarını örterek girmek istemişler- dı. O zamankı yönetım, tavşana kaç, tazıya tut' po- litikası izlediği içın çıkmaza saplanmıştı. Hem Atatürk- çü hem de tankatçıydılar, ama hanım öğrencilerin çarşafa burünmelerı ya da başlarını bağlamalan da fazlaydı. "Artıko kadan da olmazdı..." Sonunda me- sele gelip YOK'e dayandı. YÖK de her zamanki gibi 'dahiyane' bir çözüm getırdi Derslere 'türbanla' gı- rilebilirdi. Türbanın ne olduğu bellıydı. Amasaçlarını 'tercih- lerine', 'tarıkatlarına' ve 'mezheplerine' göre bağla- yarı hanım kızlanmız; başörtülenne. "Işte bu türban- dır" dediler. Ve kargaları bıle güldürecek şekilde, ba- şörtünün adı türban oldu. Ve bizim saygın yönetici- lerimiz, başörtüsünü türban olarak kabul ederek YÖK'ün genelgesine uygun bir biçimde başörtüsü- ne göz yummaya başladılar. Mesele sağlık alanında eğitim gören hanım kızla- rımızın pratiklerinde patlak verdi. Derslere başör- tüsüyle gırilebiliyordu, ama tedavi sırasında ne ola- caktı? Doğrusu meselenin bu boyutu beni ilgilendirmi- yor. Beni ilgilendiren husus, "Bu mesele ilkesel bo- yutta nasıl ele alınmalı?" Zaten katıldığım tü.n top- lantı ve panellerde. bu konuda yoğun sorular geliyor. Her şeyden önce genel ilkemı vurgulamak isterim. Düşünce ve inanç özgürluğüne sonsuz saygı duyan birı olarak, her isteyenin istediği gibi gıyinip kuşan- masından yanayım. Sank ve cüppeyle dolaşan kimi erkeklerin ve çarşafla dolaşan kimi hanımların bu tür giysileri hiç hoşuma gitmese bıle bu onların kendi bi- lecekleri şeydir ve yakıştığını düşünüyorlarsa ne is- terlerse yapabılırler. Fakat bu duşüncem, Sıvas'taki başörtülü kızlarımızı haklı görmeme neden oluyor mu? Hayır, asla. Bence her isteyen istediği gibi giyinebilir, ama dün- yanm her yerınde kimi mesleklenn belirli 'üniforma- lan' vardır. O mesleğı seçen ınsanlar, o mesleğin eğı- timine talıp olan insanlar. o mesleğin üyesi olduklan zaman nasıl gıyinmeleri gerektiğini önceden bilirler ve bunu kabul etmiş sayılırlar. Örneğin bir gencimiz subay olmak için harp oku- luna girmek istediği zaman, orada nasıl giyinileceği- ni bilir ve bunu kabul eder. Okula girdikten sonra "Namaz kılarken dizlerim buruşuyor" diyerek panto- lon yerine şalvar giymeyi talep edemez. Ya da "Diz- lerimin ve göbeğimin görünmesi, inançlanma aykt- n" diyerek spor yaparken şort yerine asker külotu giy- meyi isteyemez. Zaten isterse de adamı anında ka- pının önüne koyarlar. Aynı şey, polis okullan için, astsubay okullan için ve üniforma koşulu getiren diğer okullar için söz ko- nusudur. Ve bu arada ebe ve hemşire okullan da el- bette aynı grup ıçinde düşünulmelıdır. Bir hanım kızımız, hemşire ya da ebe olmak isti- yorsa bir ebe ya da hemşırenın üniforması nasılsa onu giymek zorundadır. Eğer bunu ınançlarına aykı- n buluyorsa bu mesleği düşünmemelıdir. Zaten Ulus- lararası Adalet Dıvanı da buna benzer durumlar için yapılan başvurulan "Koşullan önceden biliyordunuz" diyerek reddetmektedir. Kimileri bu yasa ve düzenlemelen antıdemokratık bulabilirler. Kendilerince haklıdırlar. Ama bu durum- da yapılması gereken şey, bu yasa ve düzenlemele- ri değiştirmek içın çabalamaktır Yani bu iş, siyasal bir iştir. Yasayı uygulamaya çalışan okul müdürünü ya da ünıversıteyı baskı altına alarak hiçbir şey çö- zümlenemez. Kimi Islamcı gazeteler. sağlık alanında çalışan Hı- ristiyan rahibelerı örnek göstererek "Onlann başlan- nı örtmeleri, sağlığa zararlı olmuyor mu" sorusunu sormaktadırlar. Yalnız burada bir nokta unutulmak- tadır. Bu rahibeler, sağlık eğitimi değil, din eğıtimi görmüş insanlardır. Ve bu arada sağlıkla ilgili bilgıler alırlar. Kaldı ki bızde de bir surü özel sağlık kurulu- şunda başörtülü hemşire çalışmakta ve kimse kanş- mamaktadır. Bence herkes. ınancına göre yaşama özgürluğü- ne sahip olmalıdır. Ama 'tebliğ' sorumluluğu baha- nesiyle kendi yaşam tarzlarını 'empoze etmeye' ça- lışanların yaptığına 'özgürlük istemek' değil, 'özgür- lüğü suiistimal etmek' denır. Başkan Erdoğan'dan. özgür'e tahrik: Müdür müsveddesi ANK-^RA / İZMİR (Cumhuriyet) - l>tanbul Büyükşehır Beledıye Baş- kanı RP'lı Recep Tayyip Erdoğan. mezunıveı töre- nindeki türban tartışması- nın ardından açığa alınan Sıvas Sağlık Hızmetleri Meslek Yüksekokulu Mü- düru Prof Dr. Servet Öz- gür'e "müsvedde müdür" diyerek hakaret etti hrdo- ğan. -Olay, afTedilecek bir olay değil" dedi RP'nın kurulu>unun 12. yıldönümiı nedenıyle Al- tınpark'ta düzenlenen tö- rende konu>an Erdoğan. -Sıvas olayının Türkiye'de başı açık olanların kapalı olanlara nasıl davrandığı- nın bir göstergesi olduğu- nu" söyledi Lrdoğan. "Müdür müsveddesinin harekcti ve teşvikiylc saldı- rı olmuştur. Açığa alınınası. bud tatmin etmiyor" dedı. RP Genel Başkanı N'ec- mettin Erbakan. aynı tö- reninde yaptığı konuşma- da, Cumhuriyet Ünıversite- si'nibirinciliklcbıtircn tür- banlı öğrencinin törende konuşturulmamasını sert hır dılle elestırerek "Laik teröristler Sıvas'ta oturamı- yor,çünkü halkın gücü var. Başörtüsünc uzanan eller /ihniyeti mutlaka kınlacak- tır" dı>e konuştu. Bağnazlara cesaret Öğretim Lyelerı Derne- ğı Genel Başkanı Prof. Dr. Mpaslan Işıklı ıse Öz- gıırün göresden alınması- nı yerınde bulmadığını be- lırtırken "Bu davranış. Sı- vas'iaki bağnazlan cesaret- lendirir" dedı. İzmır Lni- versıielerı Öğretim Ele- manları ücrneğı, dün yap- tığı va/ılı açıklamayla Sı- va.s t umhurıyet Gnıversi- test'ndc nıeydana gelen olaylan.sertbırdilleeleştır- dı.'i/G\İDbR2 Başkanı Yard. Doç. Dr. Mustafa Ö/erler, Sıvas Sağlık Mes- lek \ üksekokulu'nun me- /uniyet töreninde laik. de- mokrjtik cumhunycte kar- şı olan şerıat kökenlılenn kasıtlı olarak ortaya çıkar- dığı bir olayın yaşandığını dilegetirdi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog