Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet Imtivaz Sahibi: Berin Nadi Genel Yayın Yönetmeni Orhan Erinç «r Genel Yayın Koordinatörü: Hikmet Çetinkaya 0 Yazıişleri Müdürleri: fbrahim Yıldız, Dinç Tayanç (Sorumlu) 9 Haber Merkezi Müdürü: Hakan Kara 9 Görsel Yönetmen Fikret Eser Dı$ Haberler Ergun Balcı • Istıhbarat: Yalçın Çakır • Ekonomı: Bülent Kızanhk • Küllür: Handan ŞenkökeB • Spor: Abdülkadir Yûceiman • Makaleler: Sami Karaören • Çcvın Seyfettin Turhan • Düzcttme: Abdotlah Yazjcı* Bilgı-Belge EdibeBuğra • Fotoğraf: Erdoğan Köseoğln Yayın Kunılu: İlhan Selçuk (Başkan). Orhan Erinç, Oktay Kurtböke. Özgen Acar, Hikmet Çetinka\a, Şükran Soner, Ergun Balcu Dinç Ta\ anç. İbrahim Y ddu. Orhan Bursaİı, Mustafa Balba>. Ankara Temsilcisı Mustafa Balbay 9 Haber Müdürü: Doğan AJan Atatûrk Bulvan No: 125. Kat:*4. Bakanlıklar-Ankara Tel: 4195020(7hat). Faks: 4195027 •tzmırTemsılcisr Serdar Kınk.H.ZiyaBlv. 1352S 23Tel.4411220,Faks:4419117 • AdanaTemsilcisı ÇetinYiğenoğ)u,inönüCd- 119 S.No.l Kat: 1. Tel. 3522550. Faks. 3522570 Müessese Müdürü: Erol Erknt • Koordınatör. Ahmet Koruhan • Muhasebe Bülent \ ener • Idarc HüsevinGürerOMetme Önder Çeök • Bılgı-t$lem: Nail İnal • Bılgisayar Sıstem: Mürihet Çiler MEDYA C: • Yönetim Kunılu Başkaro-Genel Müdür Gûlbin Er- duran • Kooıdınatör Reha l}rt- man # Genel Mudür Yardımcısı. Mine Akdağ • HalkU Ihşkikr Müdura Narten Berksoy \ivunli\an vc Basaa: Yenı Gun Haber Ajansı, Basın \e Yayıncılık A Ş Türkocagı cad. 39 41 Cagaloglu 34334 1si PK.246 lslanbul Tel (O<212) 512 05 05 (20 hat) Faks. (0/2121 513 85 95 20TEMMUZ1995 Imsak: 3.50 Güneş: 5.41 Öğle: 13.17 lkindi: 17.13 Akşam20.39 Yatsı: 22.23 MEDYACTei 5140753-5139S8O-5i384eo-6i,Faks 5118466 Şiddet otayları ve ruhsal sonunlap • Haber Merkezi- Davranış Bilimleri Araştırma ve Tedavi Merkezi'nin (DABATEM) dûzenlediği "Ingilizce psikoloji konferansı", bugün Istanbul Roche konferans salonunda yapılacak. Konferansta. toplumsal şiddet olaylannın insan üzerindeki travmatik etkileri ve anksiyete hastalıklan konularf tartışılacak. Panele konuşmacı olarak Londra Üniversitesi'nden Prof. Isaac Mark, Dr. Metin Başoğlu, Harvard'dan Prof. Richard Macnally ıle Northwestern Üniversitesi'nden Prof. Susan Mineka katılacak. Bungeejumping istasyonu • Haber Merkezi - Alanya sahillennde, sponsorluğunu Quicksilver'in üstlendiği bungee jumping istasyonu açıldı. Güney Pasifık adalannda yerlilerin erkeklik güçlerini kabilenin ileri gelenlerine ve kadınlara kanıtlamak için ayaklanna bağladıklan sarmaşık demetleri ile kayalardan aşağıya, kayalık denizlere atlayarak başlatıklan bungeejumping, günümüzde tüm dünyada yapılıyor. Gerilimin çok yüksek olduğu bu sporda alınan güvenlik önlemleri ve teknolojik ilerleme ile kaza tehlikesi önleniyor. Şavşat Sahara Pancarı Şenliği • Haber Merkezi- Geleneksel 6. Şavşat Sahara Pancan Şenliği, 28-30 temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. Şenlik programı kapsamında ilk gün Atatürk Anıtı ve El Sanatlan Sergisi'nin açılışı yapılacak ve 'Şavşat Evleri ve Turizm' konulu panel gerçekleştirilecek. tkinci gün Sahara Milli Parkf nda gerçekleştirilecek açılış töreninden sonra Istanbul/ Ankara Şa\ şat dernekleri ve Şavşat Belediyesi'nin birlikte oluşturacağı 'Sevgi Ormanrnın tanıtımı yapılacak. Etkinlikler kapsamında aynca çeşitli yanşmalar düzenlenecek Ege DenizTnde deprem • Haber Merkezi-Ege Denizi'nde dün gece orta şiddette bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden yapılan açıklamaya göre, saat 01.57 sıralannda. lzmir Deprem İstasyonu'ndan yaklaşık 210 kilometre uzaklıkta, 4.5 şiddetinde bir deprem oldu. Deprem, lzmir ve çevresinde hissedildi. Rdan tfftmeyene diploma yok • \1ĞDE(AA)-Niğde Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşdurmaz, en az 10 fidan dikmeyen öğrenciye diploma verilmeyeceğini söyledi. Prof. Dr. Taşdurmaz, sayılan her geçen gün azalan bazı çiçek türlerinin, bilinçsizce toplanmasmın önlenmesi için de çalışmalar yapılacağını, yeşil ve temiz bir çevre için çaba sarfedeceklerini belirtti. Gloria Gaynor İstanbul'da • ISTANBUL (AA)- Dünyaca ünlü sanatçı Gloria Gaynor, tatilini geçirmek ve konser vermek üzere eşiyle birlikte İstanbul'a geldi. Organizatör Erkan Özerman tarafından Türkiye'ye getirilen ünlü sanatçı. 22 temmuz cumartesi günü Klassis Otel'de bir konser verecek. 1973yılında çıkardığı ılk albümü "Never Can Say Goodbye" ile büyük çıkış yapan Gayner'ın, 1978 yılında sunduğu "I Will Survıve" adlı şarkısı ise en iyi disko parçası seçilerek sanatçıya Grammy Ödülü kazandıımıştı. SSK'nin 87 hastanesinde çalışan 3 bine yakm uzman hekim, 21 milyon hastaya hizmet sunuyor Yatarak tedavi içîn 7 ay bekleniyor• SSK polikliniklerine başvuran sigortahlar uzun kuyrüklarda bekledikten sonra kendilerine en fazla dokuz dakika ayırabilecek bir uzman hekime ulaşabiliyorlar. Muayene sonrasında kendilerini laboratuvar, röntgen. vezne, eczane ve ilaç kuyruklan bekliyor. Istanbul Haber Servisi -Türkıye, devletin sosyal güvenliğe sağiadığı binde 9"luk katkı payıyla dünyanın en geri ülkesi. Latin Amenka ve Afrika ülkelerini bile geride bırakmayı başa- ran Türkıye'de sosyal güvenlik sıstem- lerinden biri olan SSK de çökmek uze- re. SSK, çoğunluğu özel işletmelerde bulunan toplam 32 5 trilyon liralık ala- cağını tahsil edemiyor. Dünyada en yüksek oranda prim ödeyen sigortalı ise SSK Hastanesinde yatarak tedavi görmek için ortalama yedi ay sıra bek- lemek zorunda kalıyor. Hükümetin SSK'yi kurtarma operasyonu ise 'pa- ralı sağlık hizmetini' hedefliyor. Hükumetlenn sonyıllarda uyguladı- ğı politikalar nedeniyle sosyal görev- lerini hızia terk ediyor. Sağlık hizmet- leri için devlet bütçesinden aynlan pay azalırken. sağlık hizmetlerini kendi kaynaklanyla yürütmeye çalışan SSK. çökmeye yüz tuttu. Petrol-lş Sendika- sı ve Istanbul Tabip Odası'nın yaptık- lan araştırmalar SSK ve sosyal güven- lik gerçeklerini net bir şekilde ortaya koyuyor. Devlet Istatıstik Enstitü- sü'nün I994yılı verilerinegöre4mil- Türkiye BSatvador ütvanya Ukrayna Hırvatıstan Hindistan Fas Meksika Uruguay Ekvator Nıkaragua Portekiz Romanya Macanstan Kolombıya ^ jiiilii j !.- 0.9 3.8 4.4 5.5 6.2 7.6 8.5 9.1 9.4 11.4 12.3 13.6 14.4 17.5 18.8 Kaynak ILO, YJortd Labour ftepon Irak Yiınanistan Kore Cum. Almanya Nofveç Hollanda Polonya ispanya Bulganstan Israil ABD Avusturya Belarus Ş.Iİ Bangladeş 24.1 245 25.1 26.5 26.5 27.3 28.3 29.4 36.1 38.4 38.5 41.3 44.2 49.5 504 Kamerun Finlandiya ' * " ' Maurıtus bveç Ingıttere Irlanda Jamaıka Küba Kanada Avusturya Danımarka Stovakya Slovenya Estonya 51.0 515 54.8 56.3 57.2 59.7 62.5 63.9 71.4 85.3 90.3 93.8 97.1 99.6 yon ücretlı sıgortasız çalıştınlıyor. SSK, bu nedcnlc ayda 7, yılda ise 84 trilyon lira prim kaybına uğruyor. Hü- kümet. bu kayıt dışı ekonomıyi kayıt içine alamıyor. En gerideyiz Sosyal güvenliğe sağiadığı katkı pa- yıyla dünyanın en geri ülkesi unvanı- nı taşiyan Türkiye'de kendı gelirleriy- le ayakta kalmaya çalışan SSK'ye 1987 yılından bu yana emekli. dul ve yetimlere ödenen sosyal hizmet zam- mı yüklendi. Bu, prim karşılığı olma- yan ödeme. 1994 yılı içinde 47.6 tril- yon lirayı buldu ki bu rakam SSK'nin yaklaşık bir yıllık giden. Oysa bu oran El Salvador'da yüzde 3.8. Hindistan'da yüzde 7 6, Yunanis- tan'da yüzde 24.2 ve Danimarka'da ise yüzde'90.3'rür. Türkiye'de SSK hizmetlerinden ya- rarlanan 23 milyon kişinın 4.5 milyo- nu işçi. iki milyonu emekli, 16.5 mil- yonu eş. çocuk ve ana-baba. SSK'nin 140 dispanserinde y aklaşık bin 500 he- kim çalışıyor. Türkiye genelinde bir dispanserhekımine ortalama 15 bin si- gortalı düşüyor. SSK'nin yurt genelin- dcki 87 hastanesinde çalışan 3 bine ya- kın uzman hekim ise 1993 verilerine göre polikliniklere başvuran toplam 21 milyon hastaya hizmet sundu. İstan- bul 'da ise 300 bin sigortalıya ancak bir dispanser düşüyor. Bu rakamlar. hastane poliklinikleri- ne başvuran sigortalılar ortalama 50 kişilik kuyrüklarda bekledikten sonra kendilerine en fazla dokuz dakika ayı- rabilecek bir uzman hekime ulaşabil- meleri anlamına geliyor. Muayene sonrasında kendilerini laboratuvar, röntgen. vezne, eczane ve ilaç tarifi al- ma kuyruklan bekliyor. Yine bu veri- ler. toplam 28 bin yatak kapasitesi olan SSK hastanelennde 1993 yılı içinde yatarak tedavi görecek hastalann orta- lama yedi ay beklemek zorunda kal- malan anlamına geliyor. Öte yandan son 15 yılda sigortalı nüfus yüzde 150 arttı. Polikliniklere başvuran hasta sayısı ise 16 milyondan 32 milyona yükselmiş. Buna karşılık hekim sayısı sadece yüzde 20, hemşi- re sayısı yüzde 50. yardımcı personel sayısı ise yüzde 10 arttınlmış. Son 15 yılda sigortalı nüfus yüzde 150 artfj. Polikliniklere başvuran hasta sayısı 16 milyondan 32 milyona yükseldi. Buna karşılık hekim sayısı sadece yüzde 20 arttı. Ilanla doktor arıyor İZMİR (AA) - Izmirli birbaba, "vıtiligo" adı verilen cilt hastalığına yakalanan 9 yaşındaki kızını tedavi edebilecek doktoru. gazete ilanıyla anyor. Bir gazeteyc "V itiligo cilt hastalığı tedavisini bilen doktor anyorum'" şeklınde ilan \ eren Haluk Demirci (35), kızı Fulya'nın yakalandığı den hastal»ğını. her yolu denemesine karşın tedavi ettiremediği için bu yola başvurduğunu söyledi. Alsancak semtinde deri konfeksiyon ürünleri satarak yaşamını sürdüren Haluk Demirci, küçük Fulya'nın yüzünde ve vücudunda beyaz lekeler oluştuğunda doktora başvurduklannı kaydederek "O günden bu yana 8-9 profesöre götürdük; ünrversiteleri, diğer hastaneleri dolaşftk, belki 50 ktv kan tahlili yapıidı: ama, maalcsef derman bulunamadı" dedi. Üni\ersıtelerin, "vitiligo cilt hastalığı"nın tedavisi konusunda yeterli araştırma yapmadığı kanısına vardığını, bunun da ailesini ümitsizliğe sürüklediğini anlatan Haluk Demirci, şöyle konuştu: "Böyleolunca.cinci hoealaradahi çocuğumuzu götürdük. Son olarak bitkilerle tedavi >önlemini deniyoruz. FuhaŞı. ta\siye üzerine İstanbul'da bir doktora daha göstereceğiz. 'Doktor Anyorum' ilanından sonra henüz ara\an olmadı." Hükümetin SSK'yi kurtarma planı 1- Sigortalılann muavene olurken ve ilaç alırken ödedikleri payları arttırmak. 2- Muayene kuyruklannda beklemeyenlere ücretli muayene olanağı sağlamak. 3- SSK hastanelennde yatmak için uzun süre 'beklemek istemeyen hastalara para karşılığı erken yatma olanağı sağlamak. 4- SSK hastanelerinin, yalnız sigortalı değil, paralı, ama sigortalı olmayan hastalann da kullanımınaaçmak. 5- SSK hastanelerinin esas amacı sigortalıların sağlık ve hastalık dertlerine çare arıvan değil SSK'ye kâr getiren işletmeler haline getirmek. 6- Tüm Türkiye nüfusunun sağlık hizmetlerini yürütecek mali kaynaklan sağlamak için SSIC, Bağ-Kur ve Emekli Sandığf nı birleştirmek, bu kurumlann kaynaklan ile tüm ülkenin sağlık harcamalannı finanse etmek. Hanife Bahrivar -Hastane- lerde çektigimi/ çile hasta- lığımızı daha da arttınyor. Sağlık hizmetleri yetersiz îlgi yok, sıra var Haluk Güneş (58 yaşında, hamal): Türkiye'de sağlık hizmetleri yetersiz. Bir sürü sıraya giriyoruz. Fişi için ayn. para için ayn. 4 kere sıraya giriyoruz. Bumumuzdan fitil fitil geliyor. Kavahan Kaya (23 yaşında, serbest meslekle uğraşıyor): Hiçbir hizmet yok. Temizlik yetersiz. Hastaya ilgi yok. SSK'de doktor, hastayı kendi muayenehanesine çagınyor, hastanede muayene etmıyor. Çok sıra bekliyoruz. Ahmet İnce (40 yaşında, memur): Türkiye'de sağlık hizmetleri zenginler için yeterli. Hastaneler yetersiz. doktorlar yetersiz. Fakat yine de mecbur olduğumuy için gıdip muayene oluyoruz. Hanife Bahtiyar (55 yaşında, evlere temizliğe gidiyor): SSK ve devlet hastanelennde saatlerce beklemek, insanın yaşamını kısaltıyor. Buralarda çektiğimiz çileler. hastalığımızı daha da arttınyor. Sanki bizim işimiz gücümüz yokmuş gibi, bütün gün kuyruktan kuyruğa ginyoruz. Doktorlar hiç ilgilenmiyor. Bizi özel muayenehanelerine çağınyorlar. Yıllarca çalışıp prim ödediğimiz halde bunun karşılığını göremiyoruz. Bu Türkiye'de insana verilen önemin bir göstergesidir. Bürokrasi, hasta yakııılanııı da hastanelik ediyor ENGİNLĞURAĞ1R Adı: Periye Durcaner. Yaşı:64." Hastalığı: Kalbe giden damaıiardan ikisi yüzde yüze yakın, diğeri ise \üzde 90 tıkalı. Ameliyat ohrıazsa >aşama umudu az. Vefat eden eşi Hüsejin Durcaner'in sigorta kartından yararlanan Periye Hanım. 10 yıldır kalbinden rahatsız. Şimdiye kadar gittiği tüm doktorlann teşhisi aynr. "Boyundaki kireclenmeden dolayı kolianıuz ağnyor." Sonuç olarak ilaç tedavisinden başka bir şey vermiyorlar. Periye Hanım'ı geçen haziran ayının ilk haf- tasında Azrail ilk kez yokluyor, kalp krizi ge- çiriyor. SSK YenişehirHastanesi'nekaldınlan hasta, on beş gün yoğun bakımda kaldıktan sonra taburcu ediliyor. Zorluklar altında evine geliyor. Geliyor ama. Azrajl iki saat sonra ken- disini bir kez daha yokluyor. Enfarktüs geçiri- yor: hastaneye geri dönüyor. Bir hafta daha yoğun bakımda tedavi görüyor. Ailesı. hastanın bu şartlar altında nasıl tabur- cu edildiğini sorduğu zaman doktorlann yanı- tı oldukça şaşırtıcı: "Enfarktüsün ne zaman, hangi şartlar altın- da olacağı belli ouna/; bu yüzden taburcu et- tik." Yani hastayı bile bile ölüme göndenyor- lar. Periye Hanım hastanede yatmış olsa belkı de enfarktüs geçirmeyecekti. Periye Hanım'ın ameliyat olması gerekiyor. SSK hastanelennde kalp ameliyatı yapılamı- yor. Bunun üzerine aile, SSK'nin anlaştığı Özel Sağlık Hastanesi'ne sevk için koşuştur- maya başlıyor. Hastanelerin çilesini tam olarak bılmeyen aile, sevk olgusunu fazla önemsemiyor. Ancak bürokrasinin çarklanna girdikten sonra duru- mu fark ediyorlar. Üç günlük yorucu bir 'mesai'nin ardından Özel Sağlık Hastanesi'ne sevk yapılıyor. Çek- tıkleri eziyeti kendilerinden başka sadece di- ğer hasta ye hasta yakınlan biliyor. Hasta. Özel Sağlık Hastanesi'ne yatınlarak doktor kontrolü aîtına alınıyor. Aile. Ege Üni- versitesi Kalp Damar Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı İsa Durmaz'dan hastanın durumu hakkında bilgi alıyor. Durmaz, hastanın kalpdamarlannın ikisinin tıkandığını. bırisinin yüzde 10 görev yaptığı- nı. bu durum karşısında ameliyatın riskli oldu- ğunu bildirdikten sonra Özel Sağlık Hastane- si'nde ancak kasım sonunda ameliyat olabile- ceğini ekliyor. Durmaz, ameliyatın en çabuk Ege Üniver- sitesi'nde mümkün olacağını belirterek sev- kin buraya yaptınlmasını istiyor. Aile, SSİC Yenişehir Hastanesi'ne geri dö- nerek sevk için ikinci bir bürokrasi savaşı ve- riyor. SSK Iç Hastalıklan klinik şefi BülentGür- can "Hastanın acil olarak Ege İ nrversitcsinc sevki uygundur" yazısını yazmasına karşın ay- nı servisteki diğer doktor, hastanın Özel Sağ- lık'ta ameliyat olması gerektiğini belirtir rapo- runu yazıyor. İki doktor arasında tam bir çelişki yaşanıyor. Daha sonra Doktor Adnan Tan ile yapılan gö- rüşmelerin ardından SSK'nin 57. maddesi uy- gulanarak sevk, Ege Üniversitesi'ne acil ola- rak gerçekleştiriliyor Ancak işlemler maratonu sürüyor. Sevk ya- pıldıktan sonra formalitelerzincirine yeni hal- kalar ekleniyor: Sağlık karnesi ile ılk müracaat yapılıyor. Sağlık karnesinin 4 adet fotokopisi isteniyor. Sonra 25 bin liralık bir makbuz. Daha sonra 70'lerin sonundaki yağ kuyruk- lannı anımsatan "heyet kuyruğuna* 1 giriliyor. BekJe bekle saatlergeçıyor... Sıra geliyor... Şu yanıt alınıyor u Bugün cuma; pazartesi 14.00'te gelin, rapo- ru alın." Periye Hanım ölüme direniyor. Aile yakınlan pazartesi günü tekrar start alıyor. Rapor ellerinde. fakat imzalar eksik; pazar- tesi sabah 08.00'de tekrar start alınıyor. Rapo- run heyete girmesi gerekiyor, ne zaman alına- cağı sorulduğu zaman "Saat 14.00'te gelin, ra- poru alın" dcniliyor. Hasta bu arada Ege Üniversitesi Kalp Damar Cerrahi Bölümü'nde tedavi altına alınıyor. Av- rupa'daki hastaneleri aratmayacak kadar ba- kımlı olan bu serviste tedaviye başlanıyor. Bu arada SSK'den alınan rapor Ege Üniversite- si'ne getinliyor. Yatma işlemleri tamamlanı- yor... Tamamlanıyorama, hastanın yakınlan da 'hasta'nelik oluyor. Hasta bir hafta yoğun bakımda yatıyor, her gün ameliyat olacağı günü bekliyor: ama o gün bir türlü gelmiyor. Hasta yakınlan, ameliyat için gerekli olan tüm malzemeleri temin edi- yorlar. Ancak Prof. İsa Durmaz'ın sözleri ile ümıtleri tükenıyor: -Ameliyat riskli, yapamam, masada kaür." Hasta yakmlannın günlerce koşturması bir anda boşa gidiyor. Periye Hanım daha sonra ta- burcu olarak evinde ilaç tedavisine başlıyor. AzraiFi yeneceğine de inanıyor... Yoğun göç, sıtmayı geri getirdi Sağlık Başkenti Adana paneli 10 bin kişiye 9 hemşire ADANA (Cumhuriyet Bürosu) - Adana SSK Koşuyo- lu Dispanseri Başhekimi Dr. Halit Atik, Adana"da her 10 bin nüfusa 9 ebe ve hemşirenin düştüğünü belirterek, Sağlık sonınunun temel çözümü için altyapı hizmetleri- nin dü/fltilnıcsi gerekir" dedi. Yeni Adana gazetesınin 77. yıl etkinlıkleri çerçevesin- de yer alan "Bölgenin Sağlık Başkenti Adana" kon ulu pa- nel dün yapıidı. Vali Naci Parmaksız'ın da katıldığı pa- nelin açış konuşmasını Yeni Adana gazetesi sahibi Çe- tin Remzi Yüreğir yaptı. Panelde Adana Tabip Odası adına görüşlerini sunan SSK Koşuyolu Dispanseri Başhekimi Dr. Halit Atik, Adana'da her 10 bin nürusa 9 ebe ve hemşirenin düştü- ğüne dikkat çekerek şöyle dedi: "Bu rakamlar sırasıyla önce doktor, sonra hemşire ol- mak üzere, Almanya'da 22 - 26. Macanstan*da 25-27, ABD'de 18-11 'dir. tlimizde en çok görfilen bulaşıa hasta- lıklar arasında hepatit. dizanteri ve tifo oluşturmaktadır. Keza. oral bulaşmanın ilk sırasında yer alan bu hastalık- lann bölgemi/dc görülmesi çok doğaldır. Alt>apı eksik- liklerinin çok fazla olduğunun bir göstergesi lîahul edilir. Bu anlamda yerel yönetimlcre. belediyelere öncmli görev düşmektedir" YUSIJFÖZKAN ANKARA - Uzun mücadeleler so- nucu 1991 yılında bine kadar düşen sıtma olgusu sayısı. özellikle Güney- doğu'daki köylerin boşaltılması sonu- cu yaşanan yoğun göç ve Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında sulu tanma geçilmesiyle yenıden artış gösterdi. Geçen yıl görülen sıtma ol- gusunun resmi rakamlara göre 71 bin olduğu saptanırken, bu yıl bu rakamın daha da yüksek olduğu bildirildi. Gü- neydoğu "dan Türkiye'nin diğer kentle- rine yaşanan göç nedeniyle, tüm ülke genelinde sıtma patlaması yaşandığı kaydedildi. Yaz mevsiminde sıtmanm en yoğun görüldüğü iller arasında Gü- neydoğu'dan göçen insanlann yoğun- lukta bulunduğu Antalya, lzmir. Ada- na, Mersin ve Ankara'nın da bulundu- ğu belirtildi. Geçmiş yıllarda özellikle Çukurova yöresinde etkili olan ve 199O'lı yılla- nn başında, yoğun mücadeleler sonu- cu etkisi azaltılan sıtma salgını. son 2 yılda yeniden ortaya çıktı. Türk Tabip- leri Birliği (TTB)Diyarbakır, Mardin, Siirt Batman Tabip Odası Genel Sek- •Yaz mevsiminde sıtmanm en yoğun görüldüğü iller arasında Güneydoğu'dan göçen insanlann yoğunlukta bulunduğu Antalya, lzmir. Adana, Mersin ve Ankara'nın da bulunduğu belirtildi. reteri Dr. Necdet İpekyüz. 1991 yılın- da Türkiye genelinde 1187 olan sıtma olgusunun. 1993 yılında 46 bine, 1994 yılında da 71 bine çıktığını söyledi. Bu yıl sıtma olgusunun daha da arttığını ve ne'edeyse 2 katına ulaştığının tah- min edildiğini kd\detti. Odenekler durduruldu Sağlık Bakanlığı tarafından dispan- ser ve sıtma savaş başkanlıklan aracı- lığıyla sürdürülen sıtmayla savaş prog- rammdan vazgeçilmesinin. olgulan yeniden patlama noktasına getirdiğini belirten İpekyüz. "Sıtmaylasavaşımda bakanlık. ödenekleri de durdurdu. Di- yarbaku- ve ilçelerinde sadece 6 perso- nel sıtma ilaçlaması yapıyor. Bunlann da ödenek alamadıklan için görev ya- pamaz halc geldikleri biliniyor" dedi. Şu anda ilaçlama yapmanın hiçbir ya- ran olmayacağını dadile getiren İpek- yüz. "Mart-nisan ay lannda sıtma sal- gını başlamadan gerekli önlem alınma- dığı için şu an rakamlar giderek artı- yor'" diye konuştu. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde terör nedeniyle köylerin boşaltılması sonucu özellikle Diyarbakır kent mer- kezine yönelen yoğun göç ile GAP'ta sulu tanma geçilmesinin. sıtma olgu- sunun yeniden salgına dönüşmesine zemin hazırladığını bildiren Necdet İpekyüz. şunlan söyledi: "'Diyarbakır kent merkezine yöne- len yoğun göç nedeniyle bo/uk kentleş- me ortay a çıktı. Sularda antma sistemi bulunmamasL inşaat alanlannda su bi- rikintileri oluşmast, sıtmaya neden olan si\ risineklerin üremesine ve sıtma bu- laştırmasına ncden oldu. GAP'la bir- likte sulu tanma geçilmesi üzerine, böl- geden pamuk tarlalanna giden işçiler de ycierli beslenme ve barınma olana- ğı olmadığı için kolayca sılmaya yaka- lanıyoriar. Sıılama liaynaklannda ye- terli önlem alınmadığı için sorun gide- rek büvüvor."
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog