Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

20TEMMUZ1995 PERŞEMBE SAYFA 13 îefc 0.212.512 05 05 Faks: 0.212.513 90 98 KİM KİME DUM DUMA BEHİÇAK TV Yasası'nı değiştirmedikten sonraadyo Televizyon Üst Kuru- lu'nun verdiği bir yayın dur- durma cezası var... Ceza, Iz- mir'de bir yerel televizyona uygulandığı için, pek kimsenin haberi olmadı. Olay, geçen yılın aralık ayından baş- lıyor. Sky-TV, yine Izmir'de yayın yapan Ege TV'ye yönelik bir haber yayımlı- yor. Ege-TV, bir süre önce Karşıyaka Ku- lübü Başkanı Özer Kırca aleyhine ya- pılan yayınlara kendi adlannın da hak- sız ve çirkin bir şekilde karıştırıldığını öne sürerek Izmir 5.Sulh Ceza Mahke- mesi kanalıyla Sky-TV'ye cevap ve dü- zeltme metni yolluyor. Sky-TV bu karara bir üst mahkeme olan Izmir 2.Asliye Ceza Mahkeme- si'nde itiraz ediyor. Ancak itirazı kabul edilmiyor. Bu durumda Sky-TV'nin metni ay- nen yayımlaması gerekiyor. Ne ki ce- vap ve düzeltme metninin son parag- rafındaki ifadeleri ticari itibariarını sar- sıcı bulan ve haraket unsuru taşıdığını düşünen Sky-TV yöneticileri bu bölü- mü çıkartarak, metni yayımlyor. Konu Radyo Televizyon Ust Kuru- lu'na yansıyor. Üst Kurul, mahkeme kararı ile gönderilmiş cevap ve düzelt- me yazısının tümüyle yayımlanmama- sı nedeniyle Özel Radyo ve Televizyon Yasası'nın ihlal edildiğini belirterek, Sky-TV'ye 24 saat yayın durdurma ce- zası veriyor. Karar 22 martta alınıyor, yayının 7 ni- sanda durdurulacağı bildiriliyor. Sky-TV, Bölge Idare Mahkemesi'ne ve yazılı emir yolu ile Cumhuriyet Baş- savcıhğı'na başvuracaklanndan bu iş- lemleri tamamlayabilmek için 60 gün süreye ihtiyaç duyduklannı şöyleyerek, cezanın ertelenmesi için Üst Kurul'a SESSÎZ SEDASIZ Nuri Kurtcebe başvuruyor. Üst Kurul, mevzuatında böyle bir hüküm olmadığı için 60 gün- lük erteleme istemini kabul etmiyor. Infaz, 7 nisanda yapılıyor, Sky-TV 24 saat yayınını durduruyor. Ve Yargıtay 7.Ceza Dairesi 16 mayıs- ta Sky-TV'nin itirazını karara bağlıyor. Ege-TV'nin cevap ve düzeltme met- ninin son paragrafını yayımlamayan Sky-TV haklı bulunuyor... Yargıtay'ın kararı 26 haziranda Iz- mir'e ulaşıyor... Sky-TV ise çektiği ceza ile kalıyor. Baştan yanlış doğan yasa, bu haliy- le kaldıkça da sırada yeni Sky-TV'ler bekliyor! Burada suçlu olan yasayı uygulayan RTÜK üyeleri mi, yoksa böyle bir yasa çıkartan milletvekilleri mi? Özel Radyo Televizyon Yasası yeni- den düzenlenmedikçe de bu olaylar sıkçayaşanacak... Barış Gücü osna'da olup bitenlerden küçük bir ayrıntıyı Stockholm'daki arkadaşımız Güıtıan Uçkan bildirıyor: Tuzla'daki Birleşmiş Milletler'e bağlı Isveçli Barış Gücü askerlerinin bir sorunu var. Isveçlilere günde yaklaşık bin Boşnak göçmen sığmırken, hemen yanı başlanndaki Pakistanlı Barış Gücü askerieri kılını kıpırdatmıyormuş. Pakistanlı askerier, garnizonlarına kapanarak, dış dünya yokmuş gibi davranıyormuş. Sormak gerek, "Müslüman kardeşlik bağı" bu kadar zayıf mı? Elin Isveçli "gâvur"u, işin içine din unsurunu katmadan Pakistanlıların ilgisizliğini merak ediyor. Türkiye'deki hepsı elhamdülillah Müslüman olan hacı-hoca takımı bu konuda bir fikir zikredebilir mi acaba? B Mert Ali Başarır'dan SÖZDEYİŞLER Dünyaya hapsedilmekten bıktım, uzaya iltica etmek istiyorum. Bilgin: Onurlu üyelerimizin başvurusu ile Bican'ı kovduk aşbakanlık Basın Müşaviri ve Anadolu Ajansı Yönetim Ku- rulu Başkanı Mehmet Bi- can'ın, kendisini Ankara Ga- zeteciler Cemiyeti üyeliğinden atan Cemiyet Başkanı Nazmi Bilgin e yö- nelik "stajyer muhabir" ve "TRT'yi hor- tumlama" suçlamalanna Bilgin'den ya- nıt geldi. Bilgin, Anadolu Ajansı'ndan bir grup gazeteciyi işten çıkardığı için üyelikten atılan Bican için, "Cemiyetimiz, aynı rozeti taşımanın zararına inanarak, onurlu üyelerimizin başvurusu ile bu kişiyi kovdu. Mesleğine ve meslektaş- lanna böylesine ihanet eden bir kişiye hakettiği cezayı vermek için ne savcı ne hâkim olmaya gerek var. Tüzüğü- müz açık" dedi. Mesieğe 1971 yılında başladığını, haber müdüriüğü, genel yayın müdür- lüğü ve gazete sahipliği de yaptığını belirten Bilgin, TRT ile olan ilişkisini ise şöyle açıkladı: "1989 yılında TRT yöneticileri ben- den açık oturum ve haber program yapmamı istediler ve TRT kanununun istisna maddesini uygulayarak o tarih- te boş olan bir spikerlik kadrosu ile sözleşme yaptım. Ama bazı, 'anlama özüriüler'in bulunacağını tahmin ede- rek, hemen kadromun değiştirilmesi başvurusunda bulundum. Çok uzun bir süredir, uzman olarak görevimi sür- dürüyorum. Tüm bunlar olurken, ko- vulmuş üyemiz. Kıbns'ta Asil Nadir'in sterlinlerini hortumladığından bilgisiz kalmış." Bilgin, Mehmet Bican'la ilgili görüş- lerini şöyle sürdürdü: "Önce devrimciliğe soyunmuş. Hat- ta devrimci gençliği anlatan bir kitap yazma kendini bilmezliğini bile göster- miş. Devrimcilerin gözüaydın, devrim- cilikten vazgeçmiş. Sonra bir süre ön- ca aramızdan ayrılan ve saygı duydu- ğum 'ağabeyinin' himmetiyle TRT'ye girmiş. Sonra mı? Batık ve fırari eski gazete patronu Asil Nadir'in Kıbns'taki işlerini takip et- miş. Nadir batınca 'eşinin dostunun' yardımı ile kapağı devlet kapısına, Baş- bakanlığa atmış. Önce ANAP'lı Baş- bakan Yıldırım Akbulut'a danışman- lık yapmış. O kadar başanlı olmuş ki, Mesut Yılmaz gelip Akbulut'la ilgili fık- ra kitaplarını görünce, aynı akıbete düşmemek için hemen basın danış- manını değiştirmiş. Onurlu çizgisini sürdüren danışman daha sonra SHP'li Erman Şahin'le çahşmayı yararlı bul- muş. Burada neler olmuş onu Erman Şahin'e sormak lazım. Daha sonra yi- ne 'eşinin dostunun' vasıtası ile DYP'li Başbakan Sayın Tansu Çiller'in ya- nında yerini almış. Allah, Tansu Çiller'i ve Anadolu Ajansı'nı korusun." Vaziyet şimdilik böyle... Bir küçük düzeltmeye gerek doğdu. Önceki günkü yazıda Bican'ın aynı za- manda Muzır Kurulu üyesi olduğunu da yazmıştık. Değilmiş. Muzır Kurulu'nda Bilgin üyeymiş. Bil- gin aynca Basın ilan'ın yönetim kuru- lundaymış... Bican ise Basın llan Kurulu Genel Kurul üyesiymiş... Hükümetin enflasyon politikası ile gazetelerin promosyon politikası arasında bir baglantı var raî? Insider Tip for mountaın holıdays Fresh mountain air guaranteed For Information: Tourıst Office Gstaad-Saanenland. 3780 Gstaad Phone: ^4130/8 81 81; Fax: +41/308 81 33 AYDIN ASLİYE İKİNCİ HUKUK HÂKİMLİĞPNDEN DosyaNo: 1992/297 Davacı Esma Çingir tarafindan davalı Bahittın (Bahattin) Çın- gir aleyhine ikame edilen zina sebebiyle boşanma davasına ılışkin davanın yapılan duruşması sonunda: Mahkememizce verilen 30.11.1992 tarih ve 1992/297 esas, 1992698 karar sayılı ilamına göre açılan davanın kabulü ile Aydın ili merkez Tabaklı Vlah. cilt; 027/01. sayfa: 79 ve kütük: 57'nüfusunda kayıtlı Rifat ve Ha- sıbe'den olma 01.02.1952 doğumlu davacı Esma Çingir ile Ahmet Muhanem ve Melek'ten olma 20.10.1943 dogumlu davalı Bahit- tin (Bahanin) Çingir'in boşanmalanna. harç peşin alındığından aynca alınmasına mahal olmadığına, masraflann davacı üzerinde bırakılmasına. aynca başka hususlarda karar ittihazına yer ol- madığına, davacının yüzüne karşı davalmın yokluğunda kanun yolu açık olarak karar verilmiş olup davah-Bahittın (Bahattin) Çingir' in adresi meçhul olduğundan karann ilanen yapılmasına karar veril- mışolupbu nedenle bu karann gazetede ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra davalı-Bahittin (Bahattin) Çıngir'e tebliğ edilmiş sayılarak davalmın 15 gün içinde verilen bu karan temyiz etmediği takdirck hükmün kesinleşeceği, tebligat yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. Basın: 32752 BODRUM ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN İLANDIR Sayı: 1993/410 Davacı: Selda Gün, vekili Av. Tunç Göze tarafından davalı .Ah- met Şerafettin Gün aleyhine açılan boşanma davasında mahke- memizden verilen 5.4.1994 gün ve 1993/410 esas. 1994/128 sayılı boşanma karan, davalı Ahmet Şerafettin Gün'e bütün aramalara rağmen tebliğ edilemediğinden, ilan yolu ile tebliğıne karar ver- ilmiştir. lstanbul ili, Fatih ilçesi. Derviş Ali Mahallesi. cilt 016/08, say- fa 32, kütük sıra no: 602'de nüfusa kayıtlı bulunan Hüseyin Se- bahattin \e Yegane'den olma 02.07.1957 doğumlu Ahmet Şer- afettin Gün ile aynı hanede nüfusa kayıtl ı Yervant \ e Meryem'den olma 06.08.1951 doğumlu Selda Gün'ün boşanmalanna karar verildiği, Boşanma karan, davalı Ahmet Şerafettin Gün'e bütün ara- malararağmenbulunamadıği ve dava dilekçesinde gösterilen Bo- drum ilçesi Göl Köyü Tipsi Bar adresinde bulunamadığından boşanma karannın ilanının tebliğine karar verilmiştir. Işbu karann bütün aramalararağmenbulunamayan Ahmet Şer- afettin Gün'e ilanın neşir tarihinden itibaren 15 gün içinde karan temyiz etmediği takdirde karann kesinleşeceği ve taraflann boşanmalanna ilişkin karann nüfusta sicil işlemlerinin yapılmak üzere nüfus müdürlüğüne gönderileceği 7201 sayılı kanunun 28. ve 31. maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur. 29.6.1995 Basın: 32722 İLAN T.C. İZMİR 6. SULH HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN Davacı Buca Belediye Başkanlığı vekili Av. Rabia Kaban tarafından davalı Yaşar Yadigar Bilgin aleyhine açılan izale-i şüyu davasında, Izmir. Buca Inönü Mahallesi, 7082 ada. 10 parselde kayıtlı bulunan, 248 m2"lik yerin aynen taksimi mümkün ise ay- nen taksimi, mümkün değilse satılarak paraya çevrilmesi isten- miş olup davalı Yaşar Yadigar Bilgin'in adresi tespit edileme- diğinden kendisine dava dılekçesinin ve duruşmasının 18.09.1995 günü saat 10.00 olduğu ve mahkememizde 1995 '423 sayı ile işlem görüldüğü, davalmın duruşma günü mahkememizin duruşma sa- lonunda hazır bulunması veya bir \ekılle kendisini temsil et- tirmesi, aksi takdirde yargı lamanın yokluğunda \ ürütülerek karar verileceği hususu dava dilekçesi ve duruşma günü ilanen tebliğ olunur. Basın: 32771 ÇİZGİLİK KÂMtL MASARACI HARBİ SEMİH POROY / i //v ^ ..iMiinruMij 1 GADDAR DAVUT NVRÎ KVRTCEBE EN /FLASyDA/.CAMAVAtZ/ OtZTALIĞI DUMA/V ETmiS, GEHBİH ÜSTÜN£ JCASUS (5/9İ İ^ÖkMÜS </£" <3ÜZ£UUK. ANCAK Ş ÇAJBP/K COOJ3UKTA 0SÛ CANAUAIZA BULUT BEBEK NURAYçlFTçt 0£U*>t/VA piktot Arkanda ayi var MIRMIRLAR UĞUR DURAK AY INANMIYORUM/ MER.GÖW 6IRKAÇ KUTU, PAHALI kDMSERVESİ, &UUURDOM. l'RKAÇ I Ll BALIK I I ARTIĞI J 4- ÎT ...FAKAT51RKAÇ ĞÜ'NDÜFL TEK. 6İ R, 6ÎUE 6UUA- ...DEMEKKl EMFLAS- VOMDA., EPEYCE 6İR ARTIŞ VAR- TARİHTE BUGÜN MÜMTAZ ARIKAN 20 Temmuz H/TUR'E SU/KASTİ UCÜNYA SMA$) 'W SOUU Y«KU>$IU<£Nr BABALKIAN 6£- N£tKU££rNCS DÛZENLE.MEN 8u KOMPtC, 'UALKfHlE. A PtANI*ACHW Tn$ıyCROU.BAŞm 6EN0HL İMDH/IG S£CK y - VARU &R BOUSHrr, HİTl£R'iN TonANTUARIHA K477- IAM, TEtC GÖZÜNÜ VE MOLUMI SAY/>ÇTX ' 0 4 4 S UtfTT. BtkJU/l KDUM AL&fiY, ÇAtmst İÇİND€KI SMT- U BOMBfiYI, PÜŞÜNÜLOÜĞÜ GİBİ TDPCAVTl A44SASI AO1NA KOYUP CX$M< Ç/tMlÇn. BOM8A fHnAPf- ĞINPA,BİR KHSLANri SONUCU UİTl£R UASAPAN UZAKLA$MIŞ,HAJlilAYA 8AtaYOGOUÖL£Hl£R VE AĞlR YARAL4HANLAR OLDUĞU UALD£,HITl£R *AL- HtZCA KDLUHMN •£ ELİHOEU HAFIF AUP KUrmJLMUŞTU L & )
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog