Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

20 TEMMUZ 1995 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER 11 Holbrooke'dan Rum lobisine yanıt • \VASHESGTON (AA) - Amerikan Kongresi'nde Rum-Yunan lobisinın talebı üzenne Tûrkiye ile ilgili "özel" birtoplantı yapıldı. Toplantıda, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Richard Holbrooke Türkiye'nin bölgedeki önemini vurgulayan bir konuşma yaparak lobicilere gerekli yanıtı verdi. Basına kapalı yapılan toplantıda, Rum- Yunan lobisi üyelerinin insan haklan ve Kıbns ile ilgili iddialannı ve Türkiye'ye verilen dış yardım kredilerinın kesilmesi yolundaki göriişlerini yineledikleri belirtildi. Holbrooke"un ise Soğuk Savaş'ın sona ermesiyle Türkiye'nin bölgede bir cephe ülkesi durumuna geldiğini ve "sorunlar ile yüklü" bölgedeki stratejık konumunun son derece önemli olduğunu söylediği kaydedildi. Richard Holbrooke'un, Türkiye'nin Avnıpa ile gûmrük birliğine gitmesi ve Avrupa'nın bir parçası olmasının öneminin altıru çizdigi de ifade edıldi. AB'den Atina'ya yeni tokat ATİNA (AA) - Avrupa Birliği Hukuk Işleri Dairesinin, Ege'de 12 mil ile ilgili olarak hazırladığı rapor, Atina'yı kızdırdı. AB Hukuk Işleri Dairesi tarafından hazırlanan ve COREPER toplantısına sunulan 19 Haziran 1995 tarihli raporda, 12 mil meselesinin sadece Türkiye ile Yunanistan arasında bir sorun olduğu belirtilerek, AB üyesi Yunanistan lehinde herhangi bir görüşe yer verilmemesi, Atina'da ııortaklardan yeni bir tokat" olarak nitelendirildi Cannes'daki Avrupa birliği zirvesinde, Türkiye'ye karşı tutumu yüzünden eleştirilip tecrit edilen Yunanistan, 12 mil ile ilgili bu yeni rapor karşısında şaşkına döndü ameliyat oldu • LOS ANGELES (AA) - ABD eski başkanlanndan Ronald Reagan deri kanseri teşhisiyle boynundan ameliyat oldu. 84 yaşındaki eski başkanın sözcüsünün açıklamasına göre Reagan'ın boynunda, güneş aitında fazla kalması nedeniyle kanser dokusu gelişti. Küçük çaplı bu doku. bu hafta içindeki olağan yıllık tıbbi kontrol sırasında ameliyatla alındı. Reagan daha önce de benzer nedenle bumundan ameliyat olmuştu. K. Inak'ta Hfiun çaüşmalar ANKARA (AA) - Kuzey Irak'ın Ravanduz kasabasında. Irak Kürdistan Demokratik Partisi'nin (IKDP) ağır silahlarla saldınlannı yoğunlaştırdığı. son 48 saat içindeki saldınlarda. 20 sivilin öldüğü, 60 kişinin de yaralandığı bildinldi. Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği (IKYB) tarafından yapılan yazılı açıklamada, ağır silahlar ve Katyuşa roketleri ile gerçekleştirilen saldınlann. yerleşim bölgesini hedef aldığı belirtilerek. saldınlarda pek çok evin yıkıldığı, bir çok ailenin de kasabayı terk etmeye zorlandığı kaydedildi. madıklannı gösterdiği" öne sûrûldü. Brezilya'da öküztere plaka • RIODEJANEIRO (AA) - Brezilya'da at, eşek ve ökûzlerin sahipleri tarafından başıboş bırakılarak tehlike yaratmalannı önlemek için hayAanlara plaka takılıyor. Rio de Janeıro Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre at, eşek ve ökiiz gibi hayvanlan başıboş bırakan kişilere ceza yazılabilmesi amacıyla başlatılan uygulama için ülkenin kuzeydoğusundaki Teresina kenti "pilot bölge" olarak seçildi. Başıboş bırakılan hay~\an yakalandığında, sahibine 40 dolar ceza kesıîecek. Pale'deki Sırp askeri yetkililer, Zepa'yı ele geçirdiklerini belirttiler. Ancak Zepa kenti temsilcisi iddayı yalanladj Sırplara göre Zepa düştü Radovan karadziç- ğ PALE (Ajanslar) - Bosnalı Sırp güçlerin yoğun saldınlanna maruz kalan Zepa kentinin düş- tüğü bildirildi. Bosnalı Sırpla- nn haber ajansı SRNA'nın habe- rine göre. Bosna'da tek yanlı ilan edilen sözde Sırp Cumhurıye- ti'nin askeri yetkıliieri. Zepa ken- tının Sırp güçlerının elıne geçti- ğını belirttiler. Pale'deki Sırp askeri yetkililer dünTSİ 18.00 ile 19.30 arasında Zepa'daki yetkililerle yapılan göruşmeler sonunda kentin Sırp komutan Gene- ral Ratko Mladiç, tarafından teslim alındığı bildirildi. Yayımlanan bıldiride ele geçirilen 30 yaralı Bosnalı a.ske- rin BM araçlanyla Saraybosna'ya gönderileceğı \e iste- yen Zepa"lı sıvıllenn de BM askerlennın koruması altın- da Kladanj kentine gönderilecekleri açıklandı. Boşnaklar kentin düştüğü iddialannı yalanladılar. Sa- raybosna'dakı Zepa kenti temsilcisi Sejdalija Suceska. ye- rel saatle 20.30'da kentle kurulan bağlantı>a göre Ze- panın halen Bosna hükümet kuvvetleri denetımınde bu- lunduğunu belırterek. "Zepa 20 küçük köyden oluşu- \or. büyük bir olasılıkla Sırplar uzaktaki köylerden bazılarına girdiler. Ancak. Zepa kenti düşmedi" şek- linde konuştu. -\dinin açıklanmasını istemeyen Bosna HersekCumhurbaşkanı Aliya izzetbegoviç'ınbıryardım- :ısı da. -Zepa'nın düştüğü haberlerini kesinlikle ya- lanlıvoru/" dedi ZEPA BELEDİYE BAŞKAM'NIN İDDİASI: Ukraynalı komutan kaçtıBONN (Reuter)- Bosnalı Sırplann dün ele geçirdiklerini ıleri sürdükleriZepa kentinin -Belediye Başkanı Mehmet Hacrij. bölgeden yayın yapan bir amatör radyo aracılığıyla gazetecılere yaptığı açıklamada Zepa"yı korumakla göre\ lı BM'ye bağlı Ukrayna bırliğinin komutanının taraf değıştırerek Sırp tarafına geçtığını ılen sürdü. Hacrıj. " Ukraynalıların komutanı askeri hatları geçerek Bosnalı Sırplann tarafına geçti. Ancak emrindeki askerterden 70 kadarı kentte kalarak kent halkıyla biıiikte olduklann kanıtladılar." dedi. Hacrıj. kent halkının tüm kurtanlma ümitlerinı yitirdiklerini vurgulayarak " Dünya uluslarına ve BM Cenel Sekreteri Butros Gali'ye son çağrımızı yapıyoruz. Halkı ha\a yoluyla kurtarın" dedi. Havayoluyla halkın kurtarılmanıası halınde. Sırpların kentte katlıam yapacağını belirten Hacrij. "Gali bizi kurtarama/sa l luslararası Savaş Suçluları Vlahkemesine çıkarılmalıdır" dedi. Buarada. Bosnalı Sırplann lıderi Radovan Karadziç bir yandan Gorazde kentinde direnişlerini sürdüreıı Bosnalı Müslümanlara teslim olmalan için ültimatom venrken di- ğer yandan da Batılı ülkeleri müdahale etmemelerı konu- sunda uyardı. Karadziç. Sırp ilerleyışını durdurmak ıçın bölgeye ha- va desteği gönderilmesi durumunda Sırp bırliklerinin Ba- tılı ülkelere ait helikopterleri düşürecekleri tehdidinde bu- lundu. Bosna-Hersek'in kuzeydoğusundaki Bıhaç kenti' yakınlannda şiddetli çatışmalarçıktığını bildiren BM yet- kilileri Sırp bırliklennın bu kente yönelik topyekun bırsal- dın hazırlığı içinde olduğunu açıkladılar. Bosnalı Sırpların haber aiansı SRNA tarafından açıkla- nan Karadziç"in mesajında Gorazde"de bulunan Boşnak bırlıklerıne bir ültimatom \erılerek "Müslüman askerler silahlarını derhal bırakmalı ve shil olmahdırlar" denildı. Batı'ya tehdit Srebrenica'nın düşmesinin ardından Londra. Washing- ton ve Paris'teki Batılı liderler. BVl'nin Bosna'nın doğu- sunda güvenli bölge ilan ertiği uç bölgeden kalan ikisini korumak için askeri çözümler üzerinde yoğunlaşırken Ka- radziç Batı'yı böyle birçözüm yoluna yönelmemesi için uyardı. Parıs'ın. Gorazde'nın Sırplann eline geçmesini engel- lemek için ABD helikopterlerininyardımıylaGorazde'ye bin Fransız askeri gönderilmesi önerisi. VVashington'un destek vermedeki ısteksizliğine rağmen güncelliğini ko- ruyor. Batı Fransa'nın önensıni tartı^a dursun. Karadziç Sırp tarafının önerı konusundaki fıknnı açık şekilde ortaya koymaktan çekinmiyor. "Herkimdüşmanımızolan Müs- lümanlara askeri destek verirse o da bizim düşmanımız olur. Bu durumda kendimizi korumak zorunda kalınz. Müslüman ordusunu koruyan uçak ve helikopterleri han- gi ülkeye ait olduklannı ayırt etmeksizin düşüreceğiz"* di- yen Karadziç Gorazde'dekı Boşnakların Sırplarla savaş- ma karan alması durumunda yabancı kuvvetlenn Müslü- manlara desktek vermesıne izin venlmeyeceğını belirtti. Bihaç'a saldın Zepa ve Gorazde"yi bombalayan Sırplar ülkenin ku- zeybatısındaki Bihaç kentine de dün sabah erken saatler- den itibaren yoğun bir saldın ba^lattılar. BM Koruma Gücü Sözcüsü Myriam Sochackitarafın- dan Saraybosna'da yapılan açıklamada. yoğun Sırp saldı- nlannın yerel saatle 01,00'de başladığı v e sabaha kadar sü- ren saldında bine yakın patlama sesı duyulduğu kaydedil- di. Şiddetli bombardımanın. Bıhaçın özellikle kuzeyin- deki Mala Kladusa ve Kulna bölgelerini hedef aldığı bil- dirilirken saldırılara Bosna'lı Sırplann yanısıra Hırvatis- tan topraklanndan Bosna'ya sızan Krayina Sırplarının da katıldıfiı belirtildi. ABD topu Avrupa 'ya attı Güvenli Bölgelerdeki krizin kronolojisi Dış Haberler Servisi - Sırplar Ze- pa kentine saldınlannı yoğunlaştı- nrken, Batılı ülkeler arasında görüş aynlıklan sürüyor. AFP'nin haberine göre Başkan Clinton'ın önceki gece yardımcı- lanyla Bosna krizini görüştüğü toplantıda hiçbir karar alınamadı Beyaz Saray yetkilileri, Avrupa ül- keleri arasında derin görüş aynlığı giderilemediği sürece Ameriİca'nın Bosa konusunda karar alamayaca- ğını bildirdiler. Beyaz Saray sözcüsü Mkhael McCurry, yaptığı açıklamada ön- ce Bosna'daki "güvenli bölgeler" konusunda Fransa ile Ingiltere ara- sındaki görüş aynlığının gideril- mesi gerektiğini belirtti. Mc Curry şöyle konuştu: "'Baş- kan Cünton, güvenli bölgelerin sa- vunulması için önce İngiltere ile Fransa'nın bir ortak tutum sapta- masınuı şart olduğunu vurgulu- yor." Fransa. Bosna ntndogusundakı üç "güvenli bölge''nın (Srebrenica, Zepa ve Gorajde) Sırplardan kur- tanlması için Batı'nın askeri ope- rasyon düzenlemesini istiyonız. İn- giltere ise öneriyi kabul etmiyor. Londra Avnıpa'nın bu çapta bir operasyon için gerekli olanaklara sahip olmadığını öne sürüyor. In- giltere böyle bir operasyonun an- cak ABD'nin yoğun desteği ile mümkün olacağı görüşünde. Be- yaz Saray sözcüsü Michael Curry. açıklamasında "Neyankkiİngilte- rere ile Fransa güvenli bölgeler ko- nusunda hâlâ görüş birliğine vara- madılar" dedi. Senato ambargoyu görüşüyor Bosna konusunda Batılı ülkele- rin kararsızlıklan skandal boyutu- na ulaşırken Amerikan Senatosu önceki gece geç saatlerde Boşnak- lara silah ambargosunun tek yanlı kaldınlması sorununu göriişmeye başladı. Cumhuriyetçi Senatör Bob Dole, toplantıda yaptığı konuş- mada "Senatonun büyük bir ço- ğunlukla silah ambargosunun kal- dınlmasına karar vereceğini umut edJyonınrdedi. Dole, Müslüman- lara silah ambargosunun kaldınl- masını ve Boşnaklar yeni silahlan kullanabilecek düzeye gelinceye kadar olası Sırp saldınlannın NA- TO hava akınlanyla engellenmesi- ni istiyor. Veto edebilir, ancak Başkan Cünton, Senato karannı veto etme yetkisine sahip. Ancak Amerikan kongresi üçte iki çoğun- lukla aynı karan bir kez daha onay- Sırplann Saray bosna'ya dü/enlediği son saldında vine en büyük /aran kadınlar ve çocukJar gördü.Top seslerine ve askeri araçlara alışan Boşnak çocuklar bütün tehlikelere rağmen halen bisiklete binip oy namaktan geri kalmıvor. larsak. Clinton karara uymak zo- runda. Clinton yönetımi ise ingiliz ve Fransız birlikleri Bosna'da bu- lunduğu sürece Müslümanlara si- lah ambargosunun kaldınlmasına karşı çıkıyor. İngiltere ile Fransa ABD silah ambargosunu tek yanlı kaldınrsa Bosna dan birliklerini çe- keceklerini vurguluyorlar. Beyaz Saray yetkilileri Senato'ya yaptık- lan çağnda ingiltere ile Fransa ara- sında görüş aynlığının giderilme- sine çalışıldığı şu sıralarda silah ambargosunun kaldınlmasının çok olumsuz sonuçlar doğuracağını is- tediler. Gali: BM kalsm Bosna'daki sorunu görüşmek için üst düzey BM yetkilileriyle Cenevre'de biraraya gelen BM Ge- nel Sekreteri Butros Gali, toplan- tı sonrası gazetecilere "BM bos- na'da kalmalıdır" dedi. Gali,. ye- ni bir diplomatik ivme yaratmak gerektiğini söyledi Dış Haberler Servisi - Bosna'da- ki güvenli bölgele- rin, burada yaşayan Boşnaklar ıçın gü- venli olmadığı son Sırp saldinlan so- nucunda ortaya çık- tı. 1993 yılı mayıs ayında Birleşmiş Mılletler Güvenlık Konseyı, Gorazde, Bıhaç,Tuzla, Sreb- renica ve Zepa'yı güvenli bölge ilan etmışti. Ge- çen hafta güvenli bölgelere ılışkin olaylar şöyle gelişti: HTemmuz- Sırplar Sreb- renica'ya saldırdı. Sırp saldı- nlanndan kaçan binlerce Boş- nak yollara düştü. • Bosna Başbakanı Haris Sladzıç BM'ı suçladı. Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chı- rac, eğer BM isterse. Srebre- nıca'yi geri almak için asken müdahaleye hazır olduklannı bıldırdi. Avrupa Birliği tem- silcisi Carl Bildt, Londra'da ABD, Rusya ve diğar devlet- lerin temsilsılcilenyle buluşa- rak, Bosna'da banşın sağlan- ması konusunu görüştü. • Başbakan Alaın Juppe. Srebrenica'nın düşmesıne izin vermeyeceklerinı bildır- di. • BM Genel Sekreten But- ros Butros-Gali. Banş Gü- cü'nün diğer güvenli bölgele- ri koruyacak güçte olmadığı- nı bıldirdi. • Başkan Bill Clinton. Bosna'da varlık gösteremeyen BM'in, Bosna'daki mısyonu- nun sona ermek üzere oldu- ğunu ileri sürdü. • NATO Genel Sekreten General Willy Claes, BM as- kerlennin yeniden konuşlan- dınlmasını ve askerlerin yet- kisinin arttınlması gerektiğini savundu. Temmuz 14-Sırplar Ze- paVa saldırdi. • BM Acıl Müdahele Gü- cü'ne bağlı birlıkler, Bosna'da sıcak savaşın sürdüğü bölge- lerin dışında tatbikat yaptıîar. • ABD, Bosna'ya asker göndermiyeceğini bıldirdi. Ancak Fransa'nın, Graz- de'nin savunma hatlannı heli- kopterlerle destekleme öneri- si üzerinde düşüneceklerini belirtti. • ABD ve müttefik dev- letler, NATO'ya karşı taşıdık- lan sorumluluklan ve Bos- na'daki varlıklannın gerekli- lığini bir kez daha dile eetir- diler. • İngiltere Başbakanı John Major, Fransa'nın askeri mü- dahale önensıne kayıtsız ka- lırken, Temas Grubu'nu oluş- ne 21 Temmuz'da toplanmak üzere çağın yaptı. • Fransa Savunma bakanı Charles Millon. müttefik dev- letlere. Bosna'ya yapılacak askeri müdahaleye katılıp ka- tılmayacaklanna karar verme- len için 48 saat tanıdı. 15 Temmuz-Bosna hükü- met ordusuna bağlı birlıkler Ukraynah BM askerlennden silahlarını ıstcdıler. l6Temmuz-Bosnalı Sırpla- nn lıderi Radovan Karadziç, "Bosna'da Boşnaklar için ay- nlan güvenli bölgelerartıkan- lamını yıtirdi. Güvenli bölge- ler ıptal edilmez ise hepsıni zorla alacağız." dedi. 17 Tem muz-Zepa çevresi n- de üslenen Bosnalı Sırplar. NATO savaş uçaklannın mü- dahale etmesı dunımunda BM askerlenne ateş açacaklan tehdidinde bulundular. H Fransız hükümet kay- naklan. ABD ve İngiltere ile yapılan görüşmelerin başan- sızlıkla sonuçlandığını bildir- di. Fransa, ABD ve lngilte- re'nın. Gorazde'ye destek sağlama planlarını kabul et- mediklerim öne sürdü. Aynı kaynaklara göre, Fransa Bos- na'daki tüm askerlerinı gen çekmeyi düşünüyor. • ABD. Fransa'nın Gorad- ze'ye destek sağlama önensı- ne sıcak baktığını, ancak Kongre'nin bu karan onayla- masının çok düşükbırolasılık olduğunu açıkladı. -Bosna Devlet Başkanı Alia Izzetbegovıç, Zepa'nın tahli- yesı konusunu Sırp yetkililer- le görüşmeyı kabul etti. • Rusya Dışişleri Bakanı Andrey Kozirev, Mosko- va'nın, Bosna krizinin çözü- mü için güç kullanılmasına karşı olduğunu bildirdi. • Bosna Dışişleri Bakanı Muhammed Sacirbey, ülke- sınde BM mısyonunun sona erdığıni. bundan böyle BM'nin, tüm asken müdaha- lelenn dışında tutulması ge- rektiğini bildirdi. 18 Temmuz-Zepa'da Müs- lüman direnişçiler, Ukraynah askerlerin üslendiğı BM ka- rargahını basarak, BM asker- lerinı kalkan olarak kullanma- turan beş ülkenin temsılcileri- y a karar verdiklenni bildirdi. Mültecîler Zenica'ya yerleştiriliyor HIRVATİSTAN BOSNA-HERSEK Tu zla Srebrenica Zenica o Zepa SARAYBOSNA Zenica da banndırılacak 2000 kadar Srebrenicalı mütteci burdaki Türk birtiğinden de destek görecek. KARADAĞ 60 km ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Sırp işgali nedeniyle Srebrenica"dan aynlmak zorunda kalan halkın bir bÖlümünün, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından Zenica'da kurulacak kampta banndınlacağı açıklandı. Ankara, Bosnalı Sırplann Bırleşmiş Milletler'in (BM) güvenlı bölge ilan ettiğı merkezleri işgal etmesınin, dünyanın başka yerlerindeki güvenli bölgeler için kötü örnek oluşruracağına işaret ederek Kuzey Irak konusunda ımalı bir uyanda bylundu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öraer AkbeL dün düzenlediğı haftalık basm toplantısında "Dünyada güvenli bölge ilan edilmiş başka yeıier de mcvcuttıır. Bosna'daki gelişmeler, bu bölgelerdeki güvcnliğin konınması açısından da önem taşımaktadır. Bu nedcnk' Bosna'daki güvenli bölgelere yönelik saldın ve tehditierin derhal durdurulmasL Sırp işgaline uğramış güvenli bölgelerin geri alınması ve güvenliğinin sağlanması büyük önem taşımaktadır" dedi. Bosna'da Sırplann İlk etapta bin, ardından iki bin kişinin yerleştirileceği kampm faaliyete geçmesi için BM Mülteciler Yüksek Komiserliği yetkilileri bölgede BM Koruma Gücü bünyesinde görev yapan Türk birliğinden de yardım istedi. saldınlanyla karşılaşan sivillerin korunamamasını BM açısından 'vahim' olarak nitelendiren Akbel, BM'nin bölgedeki görev ve yetki talımatını değiştirmesi gerektiğini belirtti. Bosna'daki son gelişmelerin değerlendirilmesi amacıyla lslam Konferansı Örgütü Temas Grubu ve Bosna-Hersek, Hırvatıstan ile Türkiye arasında toplantılann yapılması için temaslann sürdüğünü bildiren Akbel, aynca cuma günü gerçekleşmesi beklenen Batı Temas Grubu toplantısına Ankara hariç gruba üye olmayan bazı ülkelerin davet edildiğıni de doğruladı. Akbel, Srebrenica'dan Sırp saldınlan nedeniyle kaçmak zorunda kalan sivillerin ilk etapta bin, ıkinci etapta 2 bin kişi olmak üzere Zenica'daki kampa yerleştirileceğıni de açıkladı. Kampın etkinliğe başlayabilmesi için BM Mülteciler Yüksek Komiserliği yetkililerinin. bölgede BM Koruma Gücü bünyesinde görev yapan Türk Birliği'nden de yardım istediğini bildiren Akbel, Türk Bırliği'nın gerekli yardımt yapacağını ifade etti. Akbel, Kızılay'ın da kampa destek olacağını sözlerine ekledi. Akbel, başkanlığını Bosna-Hersek Cumhurbaşkanı Alia İzzetbegoviç'in yürüttüğü ve Bosna'daki şehit ailelerine yardım amacıyla oluşturulan özel fona. Türk hükümetınin 50 bin mark katkıda bulunduğunu, yardım çekinin 13 temmuzda Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Şükrü Tufan tarafından Jzzetbegoviç'e iletildiğinı kaydetti. Türkiye, Bosna'ya ve komşu ülkelerdekı Boşnak sığınmacılara 11 milyon 510 bin 14 dolar tutannda 39 kez insani yardım gönderdi. Insani yardım malzemesi sağlamak amacıyla Bosna Hersek hükümetine 5 milyon 242 bin 14 dolar parasal yardım yapan Türkiye, Bosna Hersek için toplam 701 bin 558 dolar katkıda bulundu. Bosna-Hersek ve Boşnak sığınmacılan için 1993 yılı sonuna kadar yapılan tüm yardımlann toplam değeri 19 milyon 643 bin 586 dolara ulaşırken 1994 başından 1995 şubat ayına kadar yapılan yardımlann tutarı da 14 milyon 521 bin 209 dolar olarak belirlendi. Dışişleri Bakanı Erdal tnönü, TBMM Genel Kurulu'nda Bosna-Hersek'te yaşanan son olaylar karşısında alınması gerekli önlemlere ilişkin önergeler üzerinde görüşlerinı açıkladı. Saldırganı durduracak bir güce ihtıyaç olduğunu söyleyen Inönü, saldınlara karşı çaresiz kalmması nedeniyle BM'nin gücünün olmadığı. NATO'nun da inandıncılığı kalmadığı gıbi bir anlayışın yerleştiğini belirtti.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog